فرهنگ و هنر

آموزش الفبا و زبان کره ایی


صفحه  صفحه 11 از 13:  « پیشین  1  ...  10  11  12  13  پسین »
 زن
#101   Posted: 13 Feb 2014 19:47


 2 Star

ارسالها: 1885
نکته


وقتی 시 به ریشه ی فعل افزوده می شود انگاه جزئی از فعل خواهد بود و در ساخت حال ساده غیر رسمی

می شود 세요 و در ساخت گذشته ی ساده میشه 셨어요 و

در ساخت ها حال رسمی میشه 십니다/시다

و در ساخت های گذشته ی رسمی هم تبدیل می شود به 셨습니다/셨다
 
     
  
 زن
#102   Posted: 13 Feb 2014 19:48


 2 Star

ارسالها: 1885
جملات عامیانه و محترمانه

سلام 안녕하세요?

سلام ( محترمانه در محافل رسمی کاربرد دارد) 안녕하십니까?

안녕히 가세요 anni'un'g'hi kaseyo محترمانه ی 잘 가 و به معنای به سلامت بروید! ( خداحافظی)

안녕히 계세요 Anni'un'g'hi geseyo محترمانه ی 잘 있어 به معنای سلامت بمانی! ( خداحافظی)

안녕히 주무세요 Anni'un'g'hi choomoo seyo محترمانه ی 잘 자 به معنای خوب بخوابید!

맞음 majeum صحیح/ درست

맞아 /맞아요 درسته! Majaayo/majaa

맞습니다 درسته/ بله ( مودبانه) Ma'seumnida
 
     
  
 زن
#103   Posted: 13 Feb 2014 19:48


 2 Star

ارسالها: 1885
جمله سازی با کلمات پرسشی


تابه حال با چهار کلمه ی پرسشی 뭐/누구/누가/어디 آشنا شدیم.

1. 무엇 به معنای چه چیزی است و به طور خلاصه میشه 뭐.

مثال: 무엇을 씻었습니까? moo useul shisuss'seumnikga

چه چیزی را شستی؟

뭐를 씻었어요? muw reul shisussuyo

چیرو شستی؟


2. 누구 به معنای چه کسی است و در حالت فاعلی میشه 누가 .

مثال: 누구한테 전화했어요? noogoo Haante chunhwa haessuyo

به کی تلفن کردی؟

누가 뛰었니? nooga ddiu' ni

چه کسی پرید؟

3. 어디 به معنای " چه جایی" " کجا" است.

مثال:

어디에서 왔어요? udiesu vassuyo

از کجا آمدی؟


حال با کلمات پرسشی زیر آشنا شوید:

کی, چه وقت 언제

چرا 왜

کدام 어느

چگونه/ چطور : 어떻게

خب چند مثال رسمی مودبانه می زنیم:

" 한국어를 언제 공부합니까?"

hangoogu reul unje kon'gpoohamnikgaa

زبان کره ای را کی می خوانی(مطالعه میکنی)؟

" 한국어를 어디에 공부합니까?"

hangoogu reul udie kon'gpoo hamnikgaa

زبان کره ای را در کجا می خوانی؟

" 한국어를 왜 공부합니까?"

Hangoogu reul veh kon'gpoo hamnikgaa

زبان کره ای را چرا می خوانی؟

" 어느 언어를 공부합니까?

uneu unu reul kon'g poo hamnikgaa

کدام زبان را می خوانی؟

" 한국어를 어떻게 배웠습니까? "

Hangoogu reul udduhge pae vuss'seumnikgaa

زبان کره ای را چگونه یاد گرفتی؟


لغات :

درس خواندن / مطالعه کردن 공부하다

درس 공부

زبان 언어

یاد گرفتن 배우다
 
     
  
 زن
#104   Posted: 13 Feb 2014 19:49


 2 Star

ارسالها: 1885
نکات

1. با توجه به جملات بالا در یافتید که از نظر گرامری کلمات پرسشی " چه وقت, کجا و چرا و چگونه" بعد از مفعول و قبل فعل می آید " اما در حالت غیر گرامری و عامیانه تر حتما لازم نیست که قبل از فعل و بعد مفعول باشند یعنی:

화학을 왜 공부해요? شیمی چرا می خونی؟

왜 화학을 공부해요? چرا شیمی می خونی؟

공부를 왜 해요? درسو چرا می خونی؟

왜 공부를 해요? چرا درسو می خونی؟

왜 공부해요? چرا درس می خونی؟

2. بعضی از کلمات پرسش حرف اضافه به خود می گیرند مانند " کجا و چه وقت و ..." برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

در کجا 어디에

از کجا 어디에서 , 어디부터

کجا 어디,어디서

تا کجا 어디까지

و به همین ترتیب 언제 , 언제까지,언제부터 به معنی " از کی, تا کی و کی(چه وقت) "خواهند بود

برای مثال: تا کی در مهمانی ماندی؟ 언제부터 파티에 있었어요?


3.در حالت عامیانه می توان نشانه ی فاعلی مفعولی را حذف کرد و جنبه ی گرامری نیز نخواهد داشت برای مثال با توجه به گرامر شما یک جمله ی عامیانه را خواهید نوشت مانند کجا می ری؟ که به کره ای خواهد شد 어디에 가요? اما اگر گرامر را مورد توجه قرار ندهیم انگاه میتوان گفت "어디 가? " /"어디 가요?

یا

زبان کره ای می خوانم : ( گرامری) 한국어를 공부해요 , ( غیر گرامری) 한국어 공부해(요) ㅋ

4. در جواب هر یک از جملات پرسشی که با این کلمات پرسشی ساخته شد , قاعده های خاصی دارد که بعدا به آن نیز می پردازیم.
 
     
  
 زن
#105   Posted: 13 Feb 2014 19:49


 2 Star

ارسالها: 1885
جملات خواهشی

تا اینجا با مباحث زیر آشنا شدید:

جملات خبری

جملات سوالی

جملات امری


امروز با جملات خواهشی آشنا خواهید شد. تمام جملات خواهشی بر اساس قاعده ی زیر ساخته می شوند:


주다 +حال ساده غیر رسمی


* فعل 주다 به معنای " دادن" می باشد و در اینجا یک فعل کمکی است و معنای " خواهش کردن" می دهد.


جمله ی امری و خواهشی:

먹어 mugu => 먹어줘( 먹어주+어) mugujwu

بخور => خواهشا/ لطفا بخور

먹으세요 mugeuseyo => 먹어주세요 mugu joo seyo

بخورید => لطفا بخورید.


جمله ی خبری و خواهشی :

선생님은 나를 잘 가르친다 => 선생님은 나를 잘 가르쳐 준다

sun saen'g nimeun naa reul chal kareuchintaa => sun saen'g nimeun naa reul chal kareuchi'u joontaa

معلم مرا بخوبی می آموزد( درس می دهد) => معلم لطف می کند و مرا بخوبی درس می دهد.


جمله ی عامیانه و خواهشی:

날 도와줘요? Nal tovajwu yo

لطف می کنی بهم کمک کنی؟

너는 나를 도와줬어요.

لطف کردی مرا کمک کردی.
 
     
  
 زن
#106   Posted: 13 Feb 2014 19:50


 2 Star

ارسالها: 1885
میوه ها و سبزیجات


과일 kwa il میوه

딸기 ttal gi توت فرنگی

레몬 remon لیمو

망고 mango انبه

바나나 panana موز

배 pae/ peh گلابی

복숭아 poksoon'ga هلو

사과 sagwa سیب

살구 salgoo زردآلو

수박 soo bak هندوانه

멜론 mellon خربزه

체리 cheri گیلاس

오렌지 orenji پرتقال

귤 ki'ool نارنگی

포도 podo انگور

감 kaam خرمالو

버찌 pu'ji البالو

키위 kivi کیوی

대추야자 tae choo yaja خرما

야체 yaa che سبزیجات

고추 kochoo فلفل قرمز

당근 tan'ggeun هویچ

무 moo تربچه

버섯 pu sut قارچ

상추 san'g choo کاهو

양파 yan'g paa پیاز

오이 oyi خیار

옥수수 ok soo soo ذرت

가지 kaa ji بادمجان

콩 kon'g سویا

토마토 tomato گوجه

후추 hoo choo فلفل

호박 ho baak کدو تنبل

애호박 ae ho bak کدو سبز
감자 kamjaa سیب زمینی
 
     
  
 زن
#107   Posted: 13 Feb 2014 19:50


 2 Star

ارسالها: 1885
تفاوت واقعی نشانه های فاعلی 가/이 /는/은

تفاوت واقعی نشان فاعلی 가/이 و 는/은 .

قبلا گفتیم میتوان 가/이 را معادل نشان نکره در نظر گرفت. قبل از پاسخ به نکات زیر توجه کنید:

وقتی 가/이 به فاعل می چسبد چند حالت دارد:

الف: به ضمیری اضافه شده که ضمیر محذوف است.

ب. به ضمیری اضافه نشده تاکیدی هم بر فاعل ندارد که چه و کجاست بلکه ویژگی بعد ان مطرح است. ( می توان آن را نکره معنا کرد)

ج: زمانی که دو جمله به هم متصل می شوند در جمله ی وابسته بکار می رود.

برای مثال:

이게 책이에요 این " کتاب" است. ( در اینجا تاکید بر کتاب بودن است)

이건 책이에요 " این" کتاب است. ( در اینجا تاکید بر چیزی است آن را کتاب نا میده ایم)

한국말이 어려워요 زبان کره ای "سخت" است. ( تاکید بر سخت بودن زبان کره ای است)

한국말은 어려워요 " زبان کره ای" سخت است. ( بر زبان کره ای تاکید کرده ایم)

여자가 가고있다 زن " دارد می رود" ( بر رفتن تاکید شده نه زن پس می توان جمله را نکره معنا کرد : زنی دارد می رود" البته لازم نیست نکره معنا شود و بستگی به جمله و شرایط دارد)

여자는 가고있다 " زن" دارد می رود ( بر زن تاکید شده یعنی همین زن و معرفه است)

아버지가 웃으세요 یعنی پدر " می خندد" یا پدر من " میخندد" ( اینجا تاکید به خنده ی پدر من که ممکن است شما اورا نشناسی و نمیدانی کیست.)

아버지는 웃으세요 یعنی " پدر / پدر من" می خندد ( اینا تاکید بر پدر و خندیدن وی است و در اینجا حتما پدر شناس برای طرف مقابل می باشد)

키가 커 قد "بلند است" ( در اینجا تاکید بر بلندی است و نیاز به یک ضمیر نیز هست برای مثال چون این جمله خبری است پس ضمیر "من" محذوف است پس این جمله یعنی قد من بلنده) جمله ی زیر کامل می کند معنای این جمله را.

난 키가 커 من قدم بلنده.

난 가고싶어 من مایلم برم

난 네가 가고싶어 یا 네가 가고싶어 یعنی من مایلم تو بری. ( جمله ی پایه 난 싶어 است یعنی من مایلم و 네가 가고 جمله ی وابسته و به معنای تو بری)

مثال بعدی خارج از سطح شماست ولی برای اینکه این درس کامل شود به ناچار آن را بدون توضیح گرامری معنا می کنم .. چون توضیحاتش کمی پیچیده و زیاده تنها به رنگها و معنا توجه کنید.

민아란 여자가 울어요 زنی که مینا اسمشه گریه می کند.

나와 살아본 네가 왜 갔어요 تویی که باهام زندگی کرده بودی چرا رفتی؟
 
     
  ویرایش شده توسط: armita0096  
 زن
#108   Posted: 13 Feb 2014 19:54


 2 Star

ارسالها: 1885
 
     
  ویرایش شده توسط: armita0096  
 زن
#109   Posted: 20 Feb 2014 22:10


 2 Star

ارسالها: 1885
کمی مکالمه آزاد

나이가 어떻게 되 세요?:

너 몇 살아요?:چند سالته؟(که اولی formal است ولی دومی برای سوال از افراد کوچکتر از خودتون استفاده میشود.)

이해가 안 되 요!

무슨 알인지 모르겠어요!: من متوجه نمیشم. نمیفهمم.

잘 생각 해 보세요:خوب فکر کن .بادقت فکر بکن.(اگه خواستید به دوستتون بگید این جمله رو باید به حالت کژال بگید که تو درس قواعد تدریس شده قبلا و اگه خواستید به صورت فرمال بگید بعد ا요 해اضافه میکنید.)


نظر دادن درباره غذا ها

تند است:매워요

شیرین است:달아요

شور است:짜요

خوشمزه است:맛있어요

بدمزه است:맛업어요

گرسنه هستم:배고파요

چی دوست داری بخوری؟

؟뭐 먹어 십어요
 
     
  
 زن
#110   Posted: 23 Mar 2014 22:19


 2 Star

ارسالها: 1885
اجازه گرفتن به کره ای

به دو قاعده ی زیر توجه کنید:

ㅂ시다 + ریشه ی فعل

자 + ریشه ی فعل

قاعده ی اول محترمانه و قاعده ی دوم غیر محترمانه است. قاعده ی اول را "گذاشتن/ اجازه دادن" معنا می کنیم و قاعده ی دوم را " گذاشتن/ بیا و... " معنا می کنیم برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:먹어! mugu => 먹자! mukjaa

بخور! => بیا بخوریم! / بذار بخورم/ بذاربخوریم!

내일 공원에 가자! nae il kon'gvune kaajaa

بذار فردا به پارک بریم! / بیا فردا به پارک بریم!

놀러 공원에 가자! nollu kon'gvune kaajaa

بذار بریم پارک تا بازی کنیم! / بیا پارک بریم تا بازی کنیم!


جملات بالا را می شود به صورت محترمانه زیر اورد:

먹읍시다 mugeumshidaa

بگذارید بخوریم

( وقتی فعلی به صامت ختم میشود برای اضافه شدن به ㅂ다 از 으 کمکی استفاده می کنند)

내일 공원에 갑시다 neh il kon'gvune kamshida

بگذارید فردا به پارک رویم

놀러 공원에 갑시다 nollu kon'gvune kamshida

بگذارید بریم به پارک تا بازی کنیم!
 
     
  
صفحه  صفحه 11 از 13:  « پیشین  1  ...  10  11  12  13  پسین » 
فرهنگ و هنر

آموزش الفبا و زبان کره ایی


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites