خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر /

آموزش الفبا و زبان کره ایی


صفحه  صفحه 5 از 13:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  ...  13  پسین »
armita0096 زن #41 | Posted: 2 Feb 2014 18:11
کاربر

 
ماه و سال (کینگیلیش ) اصل هانگول رو قبلا براتون گذاشتم

چهار فصل سال:

بهار:پوم

تابستان:یاروم

پاییز:کاعل

زمستان:کیعول

ماه های سال:

جانویه:ایروال

فوریه:ایوال

مارس:سام وال

اوریل:ساوال

می:اووال

جون:یووال

جولای:چیروال

اگوست:پروال

سپتامبر:کووال

اکتبر:شیوال

نوامبر:شییروال

دسامبر:شیبیوال
      
armita0096 زن #42 | Posted: 2 Feb 2014 18:14
کاربر

 
جملات شرطی در زبان کره ای

در زبان کره ای کلمه ی " اگر" , 만약 می شود و 면 شناسه ی پایانی فعل هست که جمله شرطی را کامل می کند. امادر بیشتر جملات کره ای آوردن 만약 ضروری نیست و اکثر اوقات برای تاکید می آید. طبق قاعده ی زیر جمله ی شرطی به شکل زیر ساخته می شود:
면 + حال ساده ی بدون نشان 어/아/여 و+ ( 만약 )

به جملات زیر توجه کنید:

저는 다시 여기에 오면 어머님은 슬플겁니다..

من دوباره به اینجا اگر بیایم , مادرم ناراحت خواهد شد

오늘은 비가 오면 텔레비전을 봐요.

امروز باران اگر ببارد , تلویزیون می بینم!

그 남자를 봤으면 내 안부를 전해세요!

اگر آن مرد را دیدی, سلام مرا برسان!


نکته: در تمام قواعدی که قبل از نشانه ها حال ساده ی بدون نشانه ی 어/아/여 بکار میرود در حالت گذشته به صورت فعل گذشته ی بدون 어/아 بکار می رود مانند جمله ی그 남자를 봤으면 내 안부를 전해세요! .. برای درک بهتر به جملات زیر توجه کنید:


약을 마시면=اگر دارو بخوری

약을 마셨으면 = اگر دارو می خوردی
      
armita0096 زن #43 | Posted: 2 Feb 2014 18:15
کاربر

 
سری کلمات

موفق باشی


Hang-u-nŭl bim-ni-da! 행운을 빕니다تولدت مبارک!
Sang-il ch'u-k'a-ham-ni-da! 생일 축하합니다!سال نو مبارک! Sae-hae-bok ma-ni pa-dŭ-se-yo! 새해복 많이 받으세요!کریسمس مبارک! Me-ri k'ŭ-ri-sŭ-ma-sŭ! 메리 크리스마스!تبریک میگم!

Ch'u-k'a-dŭ-rim-ni-da! 축하드립니다!

لذت ببر (for meals...) Ma-ni dŭ-se-yo! 많이 드세요!من مایلم کره را به مدت یک روز ببینم.

Ŏn-jen-ga-nŭn han-gu-ge ka-go shi-p'ŏ-yo.
언젠가는 한국에 가고 싶어요

سلام منو به جان برسون!

Cha-nan-t'e an-bu-rŭl chŏ-nae-ju-se-yo.
잔한테 안부를 전해주세요.شب بخیر و خوابهای شیرین ببینی! Dwae-ji-kkum kku-se-yo! 돼지꿈 꾸세요!
      
armita0096 زن #44 | Posted: 2 Feb 2014 18:20 | Edited By: armita0096
کاربر

 
محاورات

ایا صحبت میکنی...(کره ای.انگلیسی) Yŏng-ŏ/han-gu-gŏ hal jul a-se-yo? 영어/한국어 할 줄 아세요?
***********

فقط یکم Cho-gŭ-myo. 조금요.
***********

اسم شما چیه؟ I-rŭ-mi ŏ-ttŏ-k'e dwoe-se-yo? 이름이 어떻게 되세요?
***********

اسم من هست.... Chŏ-nŭn_____i-e-yo. 저는 ____이에요.

***********

Mr.../ Mrs..../ Miss... Sŏn-saeng-nim/sa-mo-nim. *3 선생님/ 사모님 (Mrs.)
***********

شما خیلی مهربون هستی! Nŏ-mu ch'in-jŏ-ra-shi-ne-yo! 너무 친절하시네요!
***********

شما از کجا هستی؟ Ŏ-di-sŏ o-shiŏ-ssŏ-yo? 어디서 오셨어요?
      
armita0096 زن #45 | Posted: 2 Feb 2014 18:21
کاربر

 
محاورات سری بعدی

من از.....(آمریکا...کره..)هستم. Chŏ-nŭn (mi-guk/han-guk)-e-sŏ wa-ssŏ-yo.
저는 (미국/한국) 에서 왔어요.

من آمریکایی ام....... Chŏ-nŭn (mi-gu-gin)-i-e-yo. 저는 (미국인)이에요.

کجا زندگی میکنی؟ Ŏ-di sa-se-yo? 어디 사세요?

من در(کره .....)زندگی میکنم. Chŏ-nŭn (mi-guk/han-guk)-e-sŏ sa-ra-yo.
저는 (미국/한국)에서 살아요.

ایا شما اینجارو دوست داری؟ Yŏ-gi-ga cho-ŭ-se-yo? 여기가 좋으세요?

کره کشور خیلی خوبی هست... Han-gu-gŭn dae-dan-han na-ra-im-ni-da.
한국은 대단한 나라입니다.

کار شما چیه؟ Chik-tchang-ŭn ŏ-ttŏ-k'e dwoe-se-yo? 직장은 어떻게 되세요?

من کار میکنم به عنوان ....(مترجم...کارمند...) Chik-tchang-ŭn (pŏ-nyŏk-tcha/sa-ŏp-kka)-im-ni-da.
직장은 (번역자/사업가)입니다.

من کره ای را دوست دارم. Chŏ-nŭn han-gu-gŏ-ga cho-a-yo. 저는 한국어가 좋아요.

من کره ای رو در یک ماه یاد گرفتم. Han-gu-gŏ gong-bu shi-ja-k'an ji han da-ri dwoe-ŏ-ssŏ-yo.
한국어 공부 시작한 지 한 달이 되었어요.

اوه!چه خوب! U-wa! Cho-ŭ-ne-yo! 우와! 좋으네요!

چند سالته؟ Na-i-ga ŏ-ttŏ-k'e dwoe-se-yo? 나이가 어떻게 되세요?

من (20ساله...30 ساله...)هستم Chŏ-nŭn (sŭ-mu/sŏ-rŭn)-sa-ri-e-yo. 저는 (스무/서른)살이에요.

من دارم میرم. Ka-bwa-ya dwoe-yo. 가봐야 돼요.

بعدا برمیگردم. Kŭm-bang ga-tta ol-kke-yo. 금방 갔다 올께요.
      
armita0096 زن #46 | Posted: 2 Feb 2014 18:23
کاربر

 
ساختار فعل اینده:
الفبارو خوب یاد بگیرید که اینارو گیج نزنید خب

으)ㄹ 게요/(으)ㄹ 거예요/겠다)
겠다+صفت/فعل
가다 → 가겠다
좋다 → 좋겠다
.나는 지금 자러 가겠어
.그만 먹겠어요
.내일은 꼭 그 일을 끝내겠어요
.그 사람이 올 때까지 기다리겠어요
으)ㄹ 거예요) +صفت/فعل
가다 → 갈 거예요
오다 → 올 거예요
놀다 → 놀 거예요
먹다 → 먹을 거예요
받다 → 받을 거예요
.밥을 먹을 거예요
.나는 이따가 운동을 할 거야
.난 이번 주말에 영화보러 갈 거예요
.나는 다음 주에 이사할 거야
.크리스는 7시쯤 도착할 거야

.나 남자친구랑 헤어질 거야

.정말 보고싶을 거야

.내일은 집에 있을 거예요

.나 이제 담배 끊을 거야

.한국어 공부 더 열심히 할 거예요

으)ㄹ게요) +فعل

가다 → 갈게요
오다 → 올게요
전화하다 → 전화할게요
팔다 → 팔게요

먹다 → 먹을게요
받다 → 받을게요

.내일 전화할게요

.내가 먼저 잘게
.다음 주에 내가 이사할게

.다음 주에 내가 이사할게

.영희가 갈게요
.나중에 전화 할게
.내 친구 소개시켜 줄게요
.다시는 안 그럴게요
.내가 먼저 씻을게
.미안해. 다시는 안 늦을게
      
armita0096 زن #47 | Posted: 2 Feb 2014 18:25
کاربر

 
سری کلمات جدید


지붕 [ji-bung] = سقف


한옥 [ha-nok] = خانه به سبک کره ای


담 [dam] = دیوار(خارج از ساختمان)


우편함 [u-pyeo-nam] = صندوق پستی


골목 [gol-mok] = کوچه


연필꽂이[yeon-pil-kko-ji] = جامدادی(گلدانی شکل)


책꽂이[chaek-kko-ji] = قفسه کتاب


눈썹[nun-sseop] = ابرو


목걸이[mok-geo-ri] = گردنبند


책상[chaek-sang] = میز


기둥 [gi-dung] = ستون


팔 [pal] = دست


코 [ko] = بینی


수첩 [su-cheop] = برنامه ریزی


잠을 자다 [ja-meul ja-da] = به خواب
      
armita0096 زن #48 | Posted: 2 Feb 2014 18:26
کاربر

 
افعال منفی( اموزش به روشی دیگر)

ساختار جمله امری منفی

فعل انجام دادن ( 하다 )

غیررسمی (해 하지마 (ha-ji-ma

رسمی (해요 하지마요 (ha-ji-ma-yo

مؤدبانه ( 하세요 하지마세요 (ha-ji-ma-se-yo

امری منفی(غیررسمی)


ساختار: حذف 다 از انتهای فعل و افزودن (지마 (ji-ma به آن

مثال:

انجام دادن( 하다 (ha-da) – 하지마 (ha-ji-ma


خوردن( 먹다 (muk-da) – 먹지마 (muk-ji-ma

رفتن( 가다 (ka-da) – 가지마(ka-ji-ma


نوشتن (쓰다 (sseu-da) – 쓰지마(sseu-ji-ma

امری منفی(رسمی)


ساختار:افزودن 요 (یُ ) به شکل غیررسمی

مثال:

( 하다 (ha-da) – 하지마 (ha-ji-ma) – 하지마요 (ha-ji-ma-yo

( 먹다 (muk-da) – 먹지마 (muk-ji-ma) – 먹지마요 (muk-ji-ma-yo

( 가다 (ka-da) – 가지마 (ka-ji-ma) – 가지마요 (ka-ji-ma-yo

( 쓰다 (sseu-da) – 쓰지마 (sseu-ji-ma) – 쓰지마요 (sseu-ji-ma-yo

امری منفی(مؤدبانه)


ساختار:حذف 다 از انتهای فعل و افزودن ( 지마세요 (ji-ma-se-yo

مثال:

( 하다 (ha-da) – 하지마세요 (ha-ji-ma-se-yo


( 가다 (ka-da) – 가지마세요 (ka-ji-ma-se-yo


پوشیدن( 입다 (ib-da) – 입지마세요 (ib-ji-ma-se-yo


شستن( 씻다 (ssit-da) – 씻지마세요 (ssit-ji-ma-se-yo


لبخندزدن( 웃다 (oot-da) – 웃지마세요 (oot-ji-ma-se-yo


بازی کردن( 놀다 (nol-da) – 놀지마세요 (nol-ji-ma-se-yo
      
armita0096 زن #49 | Posted: 2 Feb 2014 18:26
کاربر

 
ساختار جمله

*صفت در پایان جمله کره ای قرار میگیرد.

ساختار:فاعل+صفت+پسوند

나는 .....해요

عصبانی 화가나요

ناراحت 슬퍼요

خوشحال 기뻐요

خوشحال 즐거워요

هیجان زده 신나요

افسرده 우울해요

وحشت زده 무서워요

عصبی 불안해요

سپاسگزار 고마워요

متأسف 미안해요

حیران 황당해요

گیج 당황스러워요

خشنود 만족스러워요

ناامید 실망이예요

هیجان زده 흥분되요

متعجب 놀라워요

خوشحال 행복해요

ناراحت 불행해요

تنها 고독해요

تنها 외로워요

سرحال 상쾌해요

ناراضی 불쾌해요

راحت 편해요

متهم 억울해요

شرمنده 부끄러워요

شرمنده 창피해요

کسل 지루해요

پرازدرد 아파요
      
armita0096 زن #50 | Posted: 2 Feb 2014 18:27
کاربر

 
ساختار جمله کره ای:فاعل+مفعول+فعل

나는) (당신을) ..해요)

(دوستت دارم) 나는당신을사랑해요

(دوستت دارم) 나는당신을좋아해요

(ازت متنفرم) 나는당신을미워해요

(ازت متنفرم) 나는당신을증오해요

ازته دل/صمیمانه دوستت دارم 나는당신을사모해요

(متشکرم) 나는당신을고맙습니다

(متشکرم) 나는당신을감사합니다
      
صفحه  صفحه 5 از 13:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  ...  13  پسین » 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / آموزش الفبا و زبان کره ایی

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا