خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
ورزش انجمن لوتی / ورزش /

Manchester United | طرفداران تیم بزرگ منچستر یونایتد ملقب به شیاطین سرخ


صفحه  صفحه 82 از 82:  « پیشین  1  2  3  ...  80  81  82
ronaldo2013 مرد #811 | Posted: 19 Jan 2015 17:41
کاربر

 
Manchester United


      
ronaldo2013 مرد #812 | Posted: 19 Jan 2015 17:44
کاربر

 
Manchester United


      
sahinam مرد #813 | Posted: 29 Jul 2015 22:19
کاربر

 
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ
ﺍﺯﺗﺼﻤﯿﻢ ﺭﺍﻣﻮﺱ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ، ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﺩﯾﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺭﺍﻣﻮﺱ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ
ﻗﺮﺍﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﺭﺋﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ، ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ
ﺭﺍ ﺧﺎﺋﻦ ﺧﻮﺍﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ "ﻭﺭﺯﺵ ﺳﻪ"، ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ
ﺭﺍﻣﻮﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ
ﺧﺮﻭﺟﯽ ﺭﺋﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ ﻭ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﻣﯽ ﺩﯾﺪﻧﺪ،
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺑﺎ
ﻓﻠﻮﺭﻧﺘﯿﻨﻮ ﭘﺮﺯ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ
ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻭ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺭﺋﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ، ﺍﻣﯿﺪﻫﺎ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺭﺍﻣﻮﺱ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ؛ ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ
ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺭﺋﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ،
ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
ﻭ ﺭﺍﻣﻮﺱ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﺮﺳﺪ.
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﺩﯾﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﺭ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺭﺍﻣﻮﺱ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺭﺋﺎﻝ
ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ ﮔﻔﺖ": ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺭﺍﻣﻮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﯾﻢ.
ﺗﺼﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺋﺎﻝ
ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﮎ ﺭﺋﺎﻝ
ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺟﺬﺏ ﺍﻭ
ﺭﺍ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ
ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﺵ ﺑﺎ
ﺭﺋﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭﯾﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﻓﺮﯾﺐ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﺍﻣﻮﺱ ﺍﺯ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪ
ﺳﻮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻣﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩ".
ازاین زمین نفرین شده
تاآسمون بکرراهی نیست
      
nnasrin زن #814 | Posted: 16 Feb 2016 19:51 | Edited By: nnasrin
کاربر

 
هر تیمی یک اوج و فرودی داره (البته بجز بایرمونیخ) فعلا هم روزگار فرود شیاطین سرخه ولی امیدوارم هرچه زودتر به اوج برگردند هر چند که خودم طرفدار این تیم نیستم
نه بسته ام به کس دل نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بر موج رها رها رها من
      
maryy مرد #815 | Posted: 28 Nov 2016 22:07
کاربر
 

Zlatan Ibrahimović


Hébergeur d'images
نه دسترسی به یار دارم
نه طاقت انتظار دارم
هر جور که از تو بر من آید
از گردش روزگار دارم
      
LouisDeFunes مرد #816 | Posted: 15 Mar 2018 03:34
کاربر

 
از وقتی فرگی و کیروش و اکیپ همیشه برنده از این تیم رفتن، طرفدارش نیستم

اما حذفش مقابل سویا واقعا ناراحت کننده بود
اون به انسان ها غریزه میده ...
اون این هدیه فوق‌العاده رو به تو میده و بعد چیکار میکنه؟؟
قسم میخورم که اینکار رو برای سرگرمی خودش میکنه ...
درست مثل یه فیلم کمدی ...
اون قوانین رو برخلاف غرایز تنظیم میکنه.
اینکار در واقع یه وقت گذرانی دائمی هست ...
      
صفحه  صفحه 82 از 82:  « پیشین  1  2  3  ...  80  81  82 
ورزش انجمن لوتی / ورزش / Manchester United | طرفداران تیم بزرگ منچستر یونایتد ملقب به شیاطین سرخ

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا