تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Khaghani | خاقانی

صفحه  صفحه 85 از 99:  « پیشین  1  ...  84  85  86  ...  98  99  پسین »  
#841 | Posted: 3 Sep 2014 11:45
شمارهٔ ۲۰۳

من خدمت تو کردم و تو حق شناس نه
الحق خیال توست به جای تو حق شناس

از ده خیال تو که به ده شب به تو رسید
بر دل هزار منت و بر دیده صد سپاسشمارهٔ ۲۰۴

منه غرامت خاقانیا نهاد فلک را
ببین فلک به چه ماند در آن نهاد که هستش

فلک به مسخرهٔ مست پشت خم ز فتادن
ز زخم سیلی مردان کبود گردن پستش

به شب هزار پسر جرعه ریخته به سرش بر
به روز مشعلهٔ تاب ناک داده به دستش

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#842 | Posted: 3 Sep 2014 11:47
شمارهٔ ۲۰۵ - در رثاء جمال الدین ابوجعفر محمدبن علی بن منصور اصفهانی وزیر قطب الدین صاحب موصل

جمال صفاهان نظام دوم
که گیتی سیم جعفر انگاشتش

چو قحط کرم دید در مرز دهر
علی وار تخم کرم کاشتش

دهان جهان نالهٔ آز داشت
به در سخاوت بینباشتش

به سلطانی جود چون سر فراشت
قضا چتر دولت برافراشتش

به معماری کعبه چون دست برد
زمانه براهیم پنداشتش

از آن کآفتاب سخا بود چرخ
ز روی زمین سایه برداشتش

جهان را همین یک جوان مرد بود
فلک هم حسد برد و نگذاشتش

چنان سوخت خاقانی از سوگ او
که با شام برمی زند چاشتش

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#843 | Posted: 3 Sep 2014 11:57
شمارهٔ ۲۰۶

هر کجا از خجندیان صدری است
ز آتش فکرت آب می چکدش

خاصه صدر الهدی جلال الدین
کز سخن در ناب می چکدش

آتش موسی آیدش ز ضمیر
و آب خضر از خطاب می چکدش

فکر و نطقش چو نکهت لب دوست
ز آتش تر گلاب می چکدش

مار زرینش نوش مهره دهد
چون عبیر از لعاب می چکدش

حاسدش آسیاست کز دامن
آب چون آسیاب می چکدش

آسمانی است کز گریبان آب
بر زمین خراب می چکدش

به لسانش نگر که چون بلسان
روغن دیر یاب می چکدش

خور ز رشک کفش به تب لرزه است
که خوی تب ز تاب می چکدش

شب رخ چرخ پر خوی است مگر
که آن خوی از افتاب می چکدش

گفت مدحی مرا که از هر حرف
همه در خوشاب می چکدش

موکب ابر چون به شوره رسد
قطرها بر سراب می چکدش

باد نوروز چون رسد بر گل
شهد تر چون شراب می چکدش

نم شبنم به گل رسد شب ها
هم نمی بر سداب می چکدش

بکر طبعش نقاب هندی داشت
کب حسن از نقاب می چکدش

سبزهٔ سر نهاده عرض دهد
هر نمی کز سحاب می چکدش

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#844 | Posted: 3 Sep 2014 12:19
شمارهٔ ۲۰۷ - در مرثیهٔ وحید الدین پسر عم خود

جان عطارد از تپش خاطر وحید
چونان بسوخت کز فلک آبی نماندش

جان وحید را به فلک برد ذو الجلال
تا هم فلک به جای عطارد نشاندششمارهٔ ۲۰۸

ریت حق ببر معتزلی
دیدنی نیست، ببین انکارش

معتقد گردد از اثبات دلیل
نفی لاتدرکه الابصارش

گوید از دیدن حق محرومند
مشتی آب و گل روزی خوارش

خوش جوابی است که خاقانی داد
از پی رد شدن گفتارش

گفت من طاعت آن کس نکنم
که نبینم پس از آن دیدارش

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#845 | Posted: 3 Sep 2014 12:30
شمارهٔ ۲۰۹

زین خام قلتبان پدری دارم
کز آتش آفرید جهاندارش

هم زاد بود آزر نمرودش
استاد بود یوسف نجارش

هم طبع او چو تیشه تراشنده
هم خوی او برنده چو منشارش

روز از فلک بود همه فریادش
شب با زحل بود همه پیکارش

مریخ اگر به چرخ یکم بودی
حالی بدوختی به دو مسمارش

نقرس گرفته پای گران سیرش
اصلع شده دماغ سبکبارش

چون لیقهٔ دوات کهن گشته
پوسیده گوشت در تن مردارش

آبش ز روی رفته و باد از سر
افتاده در متاع گرانبارش

منبر گرفته مادر مسکینم
از دست آن منارهٔ خونخوارش

با آنکه بهترین خلف دهرم
آید ز فضل و فطنت من عارش

کای کاش جولهستی خاقانی
تا این سخنوری نبدی کارش

با این همه که سوخته و پخته است
جان و دلم ز خامی گفتارش

او نایب خداست به رزق من
یارب ز نائبات نگه دارش

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#846 | Posted: 3 Sep 2014 12:39
شمارهٔ ۲۱۰ - در مرثیهٔ اهل بیت خود

دل درد زده است از غم زنهار نگه دارش
کو میوهٔ دل باری بر بار نگه دارش

گفتی که به درد دل صبر است طبیب اما
امروز طبیبت شد بیمار نگه دارش

ای صبر توئی دانم پروانهٔ کار دل
دل شیفته پروانه است از نار نگه دارش

ای دیده نه سیل خون فردات به کار آید
خون از رگ جان امشب مگذار، نگه دارش

آن تازه گل ما را هنگام وداع آمد
زان پیش که بگذارد گلزار نگه دارش

شب بیست و سیم رفته است از چارده ماه ما
شب های وداع است این زنهار نگه دارش

تا عمر دمی مانده است از یار بنگریزد
گر عمر شود گو شو، کو یار نگه دارش

چون شیشه دلی دارم در پای جهان مفکن
نارنج به سنگستان مسپار نگه دارش

خار است همه عالم و تو آبله بر چشمی
چون آبله دارد چشم از خار نگه دارش

هان ای دل خاقانی بس خوش نفسی داری
از عمر همین مانده است آثار نگه دارش

شروانت که مار آمد بی رنج رها کردی
تبریز که گنج آمد بی مار نگه دارش

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#847 | Posted: 3 Sep 2014 16:36
شمارهٔ ۲۱۱

هر کو در نقص دید در خود
کامل تر اهل دین شمارش

وان کایت جهل بست بر خود
فرزانهٔ راستین شمارش

هرکو هنری است و عیب خود گفت
با جان هنر قرین شمارش

عالم که به جهل خود مقر شد
از جملهٔ صادقین شمارش

خود را چو ستوده ای نکوهد
عیسی فلک نشین شمارش

منصف که به صدق نفس خود را
خائن شمرد امین شمارش

وآنکس که به خود فرو نیاید
پویندهٔ حق گزین شمارش

عارف که نگشت خویشتن بین
معصوم خدای بین شمارش

دشنام که خود به خود دهد مرد
سرمایهٔ آفرین شمارش

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#848 | Posted: 3 Sep 2014 16:38
شمارهٔ ۲۱۲

جدلی فلسفی است خاقانی
تا به فلسی نگیری احکامش

فلسفه در جدل کند پنهان
وانگهی فقه برنهد نامش

مس بدعت به زر بیالاید
پس فروشد به مردم خامش

دام در افکند مشعبدوار
پس بپوشد به خار و خس دامش

مرغ را هم به لطف صید کنند
پس ببرند سر به ناکامش

علم دین پیشت آورد وانگه
کفر باشد سخن به فرجامش

کار او و تو تا گه تطهیر
کار طفل است و آن حجامش

شکرش در دهان نهد و آنگه
ببرد پاره ای ز اندامش

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#849 | Posted: 3 Sep 2014 16:40
شمارهٔ ۲۱۳ - خاقانی این قطعه را به جواب فیلسوف فرستاد

گنج فضائل افضل ساوی شناس و بس
کز علم مطلق آیت دوران شناسمش

استاد حکمت آمد و شاگرد حکم دین
کز چند فن فلاطن یونان شناسمش

چون عقل و جان عزیز و غریب
است لاجرم
جاندار عقل و عاقلهٔ جان شناسمش

قدرش عراقیان چه شناسند کز سخن
چون آفتاب امیر خراسان شناسمش

آن زر سرخ را که سیاهی محک شناخت
بنه شاهد محک خلف کان شناسمش

سلطانش امیر خواند و من بر جهان فضل
سلطان شناسمش نه به سلطان شناسمش

با آنکه مور حوصله و دیو گوهرم
هم مرغ او شوم که سلیمان شناسمش

او خواندم به سخره سلیمان ملک شعر
بمن جان به صدق، مورچهٔ خوان شناسمش

هر هشت حرف افضل ساوی است نزد من
بحرزی که هفت هیکل رضوان شناسمش

تا عقل را خلیفه کتاب اوست گرچه خضر
بپیر من است طفل دبستان شناسمش

او خود مرا حیات ابد داد خضروار
ز آن قطعه ای که چشمهٔ حیوان شناسمش

دارم دل و دو دیده، ز اشعار او سه بیت
تا خوانده ام چهارم ایشان شناسمش

در خط او چو نقطه و اعراب بنگرم
خال رخ برهنهٔ ایمان شناسمش

بر حرف او چو دائرهٔ جزم بشمرم
بدر گوش عقل حلقهٔ فرمان شناسمش

تا ز آبنوس روز و شب آمد دوات او
من روز و شب جهان سخندان شناسمش

تا دیدم آن دوات پر از کلک تیغ فعل
زرادگاه رستم دستان شناسمش

کمتر تراشهٔ قلم او عطارد است
زشت آید ار عطارد کیهان شناسمش

نجم زحل سواد دواتش نهم چنانک
جرم سهیل ادیم قلمدان شناسمش

اشعارش از عراق ره آورد می برم
که اکسیر گنج خانهٔ شروان شناسمش

بر عیش بدگوارم اگر گل شکر دهند
شعرش گوارشی است که به ز آن شناسمش

تفاح جان و گل شکر عقل شعر اوست
کاین دو به ساوه هست سپاهان شناسمش

خود را مثال او نهم از دانش اینت جهل
قطران تیره قطرهٔ باران شناسمش

گرچه کشف چو پسته بود سبز و گوژپشت
حاشا که مثل پستهٔ خندان شناسمش

جانم نثار اوست که از عقل همچو عقل
فهرست آفرینش انسان شناسمش

خاقانی از ادیم معالیش قدوه ای است
آن قدوه ای که قبلهٔ خاقان شناسمش

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
#850 | Posted: 3 Sep 2014 16:43
شمارهٔ ۲۱۴

ای خداوند بنده خاقانی
عذر خواه است عذر او بنیوش

آنچه خود می کنی ز فضل مگوی
و آنچه او می کند ز جرم بپوش

هر دو فرموش کن که مرد کریم
هم عطا هم خطا کند فرموششمارهٔ ۲۱۵

سفره ای و بر او چو سفرهٔ گل
از برون سرخ و از درون زردیش

خواجه شد هندوی غلامی ترک
تا وفا دارد از جوان مردیش

دوست داشتن یعنی
وقتی میــــدونه…
رو چیزی حساسی…
یا از کاری بدت میـــاد…
حواسش هست که ناراحتت نکنه…
     
صفحه  صفحه 85 از 99:  « پیشین  1  ...  84  85  86  ...  98  99  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Khaghani | خاقانی بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites