تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

حکیم بزرگ ارد

صفحه  صفحه 13 از 17:  « پیشین  1  ...  12  13  14  15  16  17  پسین »  
#121 | Posted: 7 Mar 2012 10:02

۸۹. فرگرد اشک


آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند . حکیم ارد بزرگ


میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است . حکیم ارد بزرگ


یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست . حکیم ارد بزرگ


شراره های آتش دل تا به آسمانها کشیده می شود هر چند در پرگار نگاه چشم نگنجد . حکیم ارد بزرگ

" تـــو " تکـرار نـمی شوی این
مــــنمـ ....
که وابســـته تر مـی شــوم....
     
#122 | Posted: 7 Mar 2012 10:05 | Edited By: mahsadvm
90. فرگرد سفر


ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست . حکیم ارد بزرگ


در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد . حکیم ارد بزرگ


با سفر ، یاد رخدادهای هولناک را کمرنگ کنیم . حکیم ارد بزرگ


سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا . حکیم ارد بزرگ" تـــو " تکـرار نـمی شوی این
مــــنمـ ....
که وابســـته تر مـی شــوم....
     
#123 | Posted: 10 Mar 2012 21:35 | Edited By: mahsadvm
۹۲. فرگرد پندار


واژه ها سرشار از پندارهاست ارزش آنها همپای زندگی است . حکیم ارد بزرگ


پندار و دیدمان بر روشنایی باشد و راستی ، بدینگونه راه های آینده ، روشن است و هموار . حکیم ارد بزرگ


آنکه می گوید همه چیز خوب است و بدی وجود ندارد با کسی که همه چیز را اهریمنی می پندارد تفاوتی ندارد . برآیند چنین افکار سخیفی به چاه نیستی گرفتار آمدن است تنها کسانی خوبی را خوب می بینند که بدی و اهریمن را باور داشته باشند و از آن پرهیز کنند . حکیم ارد بزرگ


آنکه برای وجود خویش ارزش نمی گذارد ، شان و فر کسی را نگه نمی دارد . حکیم ارد بزرگ


بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم . حکیم ارد بزرگ


ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست . حکیم ارد بزرگ


رویا پردازی که عملگرا هم باشد می تواند سرچشمه دگرگونی های بسیار گردد . حکیم ارد بزرگ


پندار های خواب و بیداری ما اگر ادامه یابند کم کم ساخته خواهند شد . حکیم ارد بزرگ


پندارهای پلید چاه های ژرفی ست که تشنه خردمندان است . حکیم ارد بزرگ


اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشته باشد همان به که زودتر رهایش کنیم . حکیم ارد بزرگ

" تـــو " تکـرار نـمی شوی این
مــــنمـ ....
که وابســـته تر مـی شــوم....
     
#124 | Posted: 10 Mar 2012 21:36
۹۲. فرگرد استاد


شاگردانی که بدون نوآوری ! همواره سخن استاد خویش را تکرار می کنند هیچگاه برای خود و استادشان فر و شکوهی به ارمغان نمی آورند . حکیم ارد بزرگ


ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است . حکیم ارد بزرگ


بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست . حکیم ارد بزرگ


دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . حکیم ارد بزرگ

" تـــو " تکـرار نـمی شوی این
مــــنمـ ....
که وابســـته تر مـی شــوم....
     
#125 | Posted: 10 Mar 2012 21:38
۹۳. فرگرد هنر


هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست . حکیم ارد بزرگ


اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند . حکیم ارد بزرگ


در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند . حکیم ارد بزرگ


شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . حکیم ارد بزرگ


آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است . حکیم ارد بزرگ


هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است . حکیم ارد بزرگ


هنرمندی که آرمانی بزرگ در سر ندارد جز پلشتی چیزی نمی آفریند . حکیم ارد بزرگ


هنر زمانی ارزش می یابد که سخن ناتوان از گفتن آن است . حکیم ارد بزرگ


هنری که نتواند ارزشهای میهنی و سرور همگانی را فراهم آورد زودگذر و فنا پذیر است . حکیم ارد بزرگ

" تـــو " تکـرار نـمی شوی این
مــــنمـ ....
که وابســـته تر مـی شــوم....
     
#126 | Posted: 10 Mar 2012 21:40 | Edited By: mahsadvm
۹۴. فرگرد روان


سرزمین روان ما بسیار بزرگتر و باشکوه تر از جهان پیرامون ماست . کسانی را بدان راه دهیم که سزاوار آن باشند . حکیم ارد بزرگ


روان دانایان فربه تر از دیگران است این نیرویست که دانش به آنها بخشیده است . حکیم ارد بزرگ


بدن ایستگاه روان نیست. بدن هدیه و ابزار روان است . حکیم ارد بزرگ


پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد . حکیم ارد بزرگ


برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش . حکیم ارد بزرگ


نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی . حکیم ارد بزرگ


در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری . حکیم ارد بزرگ


خودخواهی ، کاشی سادگی روانت را ، خواهد شکست . حکیم ارد بزرگ


روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند . حکیم ارد بزرگ


دوری ما از آرمان های نخستین مان می تواند آشفتگی و پریشانی روان مان را به همراه داشته باشد . حکیم ارد بزرگ

" تـــو " تکـرار نـمی شوی این
مــــنمـ ....
که وابســـته تر مـی شــوم....
     
#127 | Posted: 10 Mar 2012 21:41 | Edited By: mahsadvm
۹۵. فرگرد ستیز


ستیزه جویان ، کشته اندیشه های پلید خویش خواهند شد . حکیم ارد بزرگ


بسیاری از ستیز ها ، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی ست . حکیم ارد بزرگ


برای نزدیکی و همگرایی خاندان خویش ، باید دستگیر یکدیگر شویم . حکیم ارد بزرگ


مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد . حکیم ارد بزرگ


آنهایی که آمادگی برای پاسخگویی به تجاوز دشمن را با گفتن این سخن که : ” جنگ بد است و باید مهربان بود ، درگیری کار بدیست” را رد می کنند ، ساده لوحانی هستند که خیلی زود در تنور دشمن خواهند سوخت . حکیم ارد بزرگ


بدخو ، عمرش کم است . حکیم ارد بزرگ


آنکه همسایه مرگ است از چیزی نمی هراسد . حکیم ارد بزرگ

" تـــو " تکـرار نـمی شوی این
مــــنمـ ....
که وابســـته تر مـی شــوم....
     
#128 | Posted: 10 Mar 2012 21:42
۹۶. فرگرد آزادی


آزادی باجی به مردم نیست ! چرا که مال و داشته آنهاست. حکیم ارد بزرگ


کسی که آزادی می جوید زندانی برای اندیشه های دیگر نمی گسترد . حکیم ارد بزرگ


آزادی ، عنوانی برای زینت کاخ دیوان سالاران نیست ، آزادی کوچکترین حق مردم است که اگر نباشد هیچ دودمانی برجای نخواهد بود . حکیم ارد بزرگ


مهمترین گزینه برای ساختن یک فرمانروایی بزرگ ، توانمندی و پیشرو بودن است و لازمه رسیدن به توانمندی همیاری مردم است و مردم هنگامی همراه می شوند که براستی آزاد و شاد باشند. حکیم ارد بزرگ


آزادی بدون داشتن رسانه های آزاد ، شوخی خنده آور است . حکیم ارد بزرگ


برای داوری (قضاوت)، باید آزاده بود . حکیم ارد بزرگ


آزادی را پاس بداریم حتی اگر به محدودیت ما بیانجامد . حکیم ارد بزرگ

" تـــو " تکـرار نـمی شوی این
مــــنمـ ....
که وابســـته تر مـی شــوم....
     
#129 | Posted: 10 Mar 2012 21:44
۹۷. فرگرد همسر


جفتت اگر پرید برای پریدن عجله نکن . حکیم ارد بزرگ


همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی . حکیم ارد بزرگ


گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد . حکیم ارد بزرگ


مردی که همسرش را به درشتی بیرون می کند ، به اشک به دنبالش خواهد دوید . حکیم ارد بزرگ


همسر خویش را از شهر و دیار خویش برگزینید ، نبود ریشه های فرهنگی همسو ، سختی به بار می آورد . حکیم ارد بزرگ


کسی که هنگام انتخاب همسر ، یکه تازی می کند و سخن ریش سفیدان را به هیچ می گیرد بارها و بارها با اشک ، رخش را خواهد شست . حکیم ارد بزرگ


سخت نمودن پیمان زناشویی به نام ارزش نهادن به سنت ها درست نیست . حکیم ارد بزرگ


دلدادگان را با افزونتر نمودن بار برگزاری جشن های آنچنانی زناشویی به بند نکشیم . حکیم ارد بزرگ


پیمانهای زناشویی ، با جشن های بزرگ و ولخرجی های آنچنانی پایدارتر نمی گردد . حکیم ارد بزرگ


پیمان زناشویی آسان ، ارزشمند است . حکیم ارد بزرگ


بدترین پیمان زناشویی آنست که نافش با بدهکاری زن و یا مرد بریده شود . حکیم ارد بزرگ


همسر خویش را از ناکسان بدور بداریم ، چرا که دیر یا زود پلشتی وجود آنها زندگیمان را نابود خواهد کرد . حکیم ارد بزرگ


همسران ، همواره باید یکدیگر را لبریز از واژه های مهرآمیز نمایند . حکیم ارد بزرگ


همسر خویش را به دیدار دوستان زن و مرد تنهای خویش نبریم . حکیم ارد بزرگ

" تـــو " تکـرار نـمی شوی این
مــــنمـ ....
که وابســـته تر مـی شــوم....
     
#130 | Posted: 10 Mar 2012 21:47
۹۸. فرگرد حکمت


حکمت نگاهی همه جانبه و خردمندانه به چرایی زندگی و گیتی است . اندیشمندانی آن را همپای فلسفه دانسته اند اما حکمت همانند فلسفه بدنبال رد اندیشه های دیگر نیست حکمت آرام است آزادی همه جانبه آدمی را خردمندانه می جوید و در آن رد هیچ نظریه و ایده و آیینی نیست حکمت بدنبال بهترین راه است وارون بر فلسفه که نظریات جامعه شناسانه را رد می کند حکمت نزدیکی بسیاری با جامعه شناسی و دانش های وابسته دارد . پس "حکمت ریشه از خرد می گیرد خردی که شکوفه دانش و تجربه آدمیان است حکمت راه های به زیستن را نشان می دهد ، در پی باید ها و نبایدها نیست ، آدمیان و اندیشه هایشان را می ستاید و رشد را در سایه نیک زیستی و دوستی خردمندانه می داند" . حکیم ارد بزرگ


نگاه و هدف حکمت ، خردمندانه زیستن است . حکیم ارد بزرگ


در حکمت کینه و بدگویی نیست رد کردن هیچ آیین و اندیشه ایی نیست حکمت می گوید : شاد باش ، آزاد زندگی کن و آزادی دیگران را گرامی بدار ، میهن دوست باش تا شادی و آزادی ات همواره پایدار بماند . حکیم ارد بزرگ

" تـــو " تکـرار نـمی شوی این
مــــنمـ ....
که وابســـته تر مـی شــوم....
     
صفحه  صفحه 13 از 17:  « پیشین  1  ...  12  13  14  15  16  17  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / حکیم بزرگ ارد بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites