تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Iraj shamsi Zadeh | اشعار اعتراض آمیز ایرج شمسی زاده

صفحه  صفحه 3 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »  
#21 | Posted: 11 May 2012 03:54
ویمو نویمو
ای خدا شو ای سهی سی ما سحر ویمو نویمو(میشود،نمیشود)
آسمون واگُرُختُو صافتر ویمو نویمو
عام(عامو) چه واویده(شده) بوامون سُخت دَسّ سال خشکت
انتظاری کُشتمون ای قَحطی سَر ویمونویمو
میزنه نمیزنه بارون شُر شُر مث نَهاتر(قبلأ)
شودر و دیم کره اَنزو بار خَر ویمو نویمو
وَر کلوک روغنی دَهلی دشو میفته نمیفته
جُفنه پر نون مَشک پر او شُو کَپَر ویمو نویمو
شَنگُر دَس پا سفیدو آخرش میزا نمیزا(باردار نمیشود)
کَلّه خرما و آغُز(مشتقات شیر) باز تَر ویمو نویمو
او رو دَس اَنگَره پَزو میاره نمیاره
رو دروگه پر پر تا ری کمر ویمو نویمو
داخل گاوند شهنه میزنه اسب سفیدو
فیره قاطر تو گارو بیشتر ویمو نویمو
جیر جیر چرخ چاوَل نال نال دول و بَگرَک
خس خس وَرزای زردو باز سر ویمو نویمو
لیک برنو شُو مُخَل دَهفی دیه میا نمیا
گوش دشمن وَر کل دَه تیر کَر ویمو نویمو
میریه نَمیریه داد فقیرل(فقیران) ور امیرل(پولدارها)
تیر آه تَش تَشیشون کارگر ویمو نویمو
شازو و مازو عروس مَحسَنو ویمن نویمن
قندو بالا بلندو زن صفر ویمو نویمو
چوقه کالل جومه سرخو میزنن تش رهیه یا نه
هر کموشو عاشقه تو گله پر ویمو نویمو
جاهلل نصف شوی فویز میخونن نمیخونن
دخترو صب گینی(صبحگاه) گه ری ودر ویمو نویمو
بی ستاره کهکشون پیچسو میشا نمیشا
چیشل(چشمهای) کور آویدی مو بی ثمر ویمو نویمو
مو گپلمه میزنم هر چی که میخا واوه واوه
کار و بار ایرجو و ای بتر ویمو نویمو
     
#22 | Posted: 11 May 2012 04:05
دوارته(دوباره) سی همَی مون کُرخري آورده گَی مردُم
ای گَردَی شیر و آغوز گیر نیا سی ناشتَی(صبحانه) مردم
کسی دل زنده نیبینم ،که زِندِ زندئی رهته
بیا کاشکی یَه بُنگ شِر کِلی وَ مِن سِرَی مردم
طهون(طاعون) افتاده مِنمون ،تُو گپِ یا دردِ باریک؟
علاجِ چی نداره هیچ دردِ بی دوَی(دوا) مردم
نه ای دنیایَ داریم ایهاالناس و نه او دنی(دنیا)
میونِ دو جهنُم وابیده جا و جلَی مردم
مثَ جومَی علیخان جل کُلَكمون کَل کُل آویده
ایترسم چار روزَ دَ نَبو تمونَ پی مردم
همش امشو - صوا کِردن که دنیا باغ گل یاوو
فقط خار مخیلو سُوز دا امشو صوَی مردم
نهاتر مَی کُکا بیدِن همَی مردُم ،هنی بختَ
ر ایسُو وَ دشمنلشون بتر آویده کُکَیمردم
مو دسمَ ری کُلَی خُم زورکی نامِه نهی بادَل
ایگن سیلَه چطو دسشه نهاده ری کُلَی مردم
دلم ایخاس جَی خار پاکشک بیدم مِنِ دنیا
که تا بلکه در آرم بی دل و جون خار پی مردم
گلین مون کرده بیدن ریگِشم خَردِ خُمون دادِن
بسو که اَرس بارونی نَزَه قِبلَی دعَی مردم
زمینَ رهنه زن،پاک برز و پاک سنگ و کُلُهم آوی
ندا هفتاد مَنی حاصل ،مثَ سالَل نهی(قبلا)مردم
فِل آوی خیش ،عَسَهل اشکَهس(شکسته)،سَرِ پهن گِرنه وَر کَهنِس
خَرَل رگ نیگِرِن سی کشتِ کال ِ سال و می مردم
تش و طیفون و برق و بلیکِ موجَ ری موجِه
میونِ غُبه ي ویلونِ جهاز بی شری مردم
شخاصه داده دَر ،بیسِش در اومه ،شَلمونِش اِشکَهس
هَمَی ما اهلِ غرقیم ،پَه کجایِه ناخدی مردم
خرابی تَی دلِ یَلاّ ،یکاگرشون کنیم اُملا
چِتو یاوه بری بالا، هُوَی کارِ خُدِی مردم
نِسی تِر، بو سوار چی، ایرجو ، مِن ای غَرو بادل
اَیِه مِن انتظارِن تا بیایه ، تَی بُوی مردم
     
#23 | Posted: 11 May 2012 04:48 | Edited By: mereng
بهار

سرخ آویده(شده) سوز(سبز) آویده صحرا چه قشنگه
اُمسال نه می(مثل) پاره(پارساله) ، بهاره ، همه رنگه
مهس(مست) آویدنه غولکل(غورباقه ها) اُورَل سرخو
هی غُره تراق ایکُنه یا بنگ تفنگه؟
گُلی نَرو اُو بارونَ خَرده ،مث شیره
کُربک(غورباقه) شلو غوص ایزنه ،مَی پیره نهنگه
سرنیزه کشیده بهمن سی دل ِ جوسال
تاک ِپوک در ایره زِر گوش گُل مثلَ فشنگه
تمون جیکه تَر آوی وَ پاش در اومه
باقله مُشی دَورش در ایره بَسکی زرنگه
نَی جیله ایناله مِن گوشِ نَیِ هندی
فیلش یاد هند افتاده ،خُ کَرِ دَونگه
دُحتر! مَزَه سَر مثلَ شکالِ سَرِ مازَه
کُر بو تُنَ بُرده ایسُو بَتَر(بدتر) وَ پلنگه
بُو دُحترو بی شیر بها دحترَه رد کُه
پی جاهل عاشق سی چه دل تو مث سنگه؟
دنیا مِنِ یک رِِحته نه سر خینِ بُوایه
سَر دُحتر ِ نشمین تُنِ ،هر چی که جنگه
بُنگِ کِلِ دُحتر دَرَی تِل تِلَ ور داشت
مَی قه قَه کُوگِ کُهِ ، می جل جلِ زنگِ
زِر بُرمِشَ ورداشت، حنا بهس کف دهسِش(دستش)
یُه پینجَشِ(انگشتش)یا خارکِ زینی سر ِ پنگه
زِِر بار نَخوسی خَرِ دیزَی بیابونی
نه وَختِ سَقَط واویدنه ، روز ِ هُلنگه
هیهای که پیر آویدی ای عاشق پاری
ای وای که اسب عربی مَی خرِ لنگه
هم سال نو آوی ، دل مو یارَ نو ایخه
جا مُنده خو دَس نیکَشِه ،سی یار ِکه تنگِ
"اُسا بده مندی" نُکِنش ایرجو ، بسته
یاکُ دِلِ منِ سینه نه سنگه کُهِ بَنگه
     
#24 | Posted: 11 May 2012 04:58
بيو بارون
«آزادي براي انسان مثل باران است براي خاك»

هلاکُـم ، تشـنیم ، بی جون ، بیو(بیا) بارون ، بیو بارو ن
بِـشـورُم مِــی(مثل) کــنـاری زِر غَـــرِِطــیــفـون(گرد و غبار و طوفان) ، بيو بارون
بـیـو کـه تَـش(آتش) گِــرُهــتُـم ، سینه سو واویدمه ، سُهتُم
خـــُنُــــک کـــــن جــیـــگر برشیده داغون ، بیو بارون
بـیـو تــا مِـن حـیــات داویــد و لــیـــراوی(دو تا از شهرستان های استان) بــرویِ گُل
سـفـیـد و ســرخ و زرد وآبــــی و اَلــوون ، بیو بارون
دَرایـــ ه مَـرمَـرشْـک(نوعی گیاه که باعث فرار حشرات میشود) و خِـهر و غاچ(قارچ) و مِلو و جیکه(دو نوع گیاه خوراکی)
بُــکــالــِن ، تِـــروَِک و نــعنا و هم ریحون ، بیو بارون
خـــدا مِـــی قـــهــر بُــی ما که نـِیا بارونِ هَفته ریز
بــــریــــم ســــی دیــدن بارون وَِ هندسون ؟ بیو بارون
نِشَهْسِه ری وَریم مِی گرگ هـاری ، سال قحط زشت
سِـــــی خَـــردن مـــو نِــشونم ایده دِندون ، بیو بارون
اَیــــه بـــارون نــیــایـه زنـده ئی سر تاسرش خشکِ
و بیــــن ایــــرن تــَـمــوم زنده یَل آسون ، بیو بارون
کُم(شکم) گشنه نه جِی دینه ، نه جی ایمون ،نه جی عشقه
بُـــگـُـم چــه ســی دل بـی دین و بی ایمون ، بیو بارون
نیاوه گـــل نبو ، بــلــبــل نبو ،کِــلــکِـل نبو ، غـم بو
همش اخراج ، همش شلاق،همش زندون ، بیو بارون
ایه دنیا تمومش خـشــکـمـون زَه خُــــت بُــکُن رحمی
نـه سی خاطر کسی ، سی خَهکِ دشتسون ، بیو بارون
نگین پُـــی تُـــــپِ اُوی ایـــرجــو سَر کُ نــگو هیچی
و زور تــشــنــه ی آخــر ایـکُــنـُم طـغیون ، بیو بارون
هـمـیــشــه تـَش گـــــرُهــتِ جـیگرم ،اَ ایتری هر رو
بـیـو بـارون ، بـیـو بـارون ، بـیـو بـارون ، بیو بارون
     
#25 | Posted: 11 May 2012 05:08
خروس
هر چه ایتری(میتوانی) بخون تا نواویده(نشده) دیر ، خروس
مِن کلیدون(کلبه ی مرغها) که خُتی ،شاه وختی میر خروس
گُرگه گله نیزنه ،وختی که تو قیقه(صدای خروس) بدی
تو صحاب یاوی ولاته شُوَلِ قیر ،خروس
پاپسَک(پشت پا) کردی و مرخل تپسن مثل کُلُهم
خِر خِرک کردی و توره(روباه) سرَ بُ زیر خروس
پَرِسی ری گَلَیَل ،نک زدی تیله سَگله
نَیدمت نیم قدم واوی سرازیر خروس
باللت بال اُلُه گیل ِ بَُتِت غبغب چرخ
تیزی نخونلت نیزه ی ِو تیر خروس
تاج ری سرت ِکه دنیا اومدی تاج وَسر
شهریاری خت و شه بندی و شه گیر خروس
رسم زالی و گودرزی و گیویی و هجیر
دل پلنگه مُن سینه ت،جیگر شیر خروس
ری کلهلو سحری قیقه زدی اَفتو(آفتاب) اومه
بادَ بُت کردی ری کنج شناشیر خروس
پَرَ واز کردن و فِر کردن و رهتن پس کُه
باندَیَل غیره تو که رُپ نزدی دیر خروس
خان و رَهیَد همه تَی سر تِنِ ایخن(میخواهند) بخَرن
موقَی(موقع) ِ قحطی و من سالَل گامیر خروس
تو ایخونی اوسو که مِردَ نِسی کصه(عطسه) کُنِه
نصب ِ شو فقط تِنی و َ جونِ خُت سیر خروس
خو مرگ رفتُوَلَ ایخی که بیدار کنی
مغربی بنگ(فریاد) ایکنی تا دم شو گیر خروس
مو مث خُت تا خروس خون همه شو اُمادَم
اَ بیا وَ آسمون خنجر و شمشیر خروس
طهنه و گوشکِ مُ سی مِردَلِ خالَه رَنگو
آدمل عَلدو نیاوِن وَ مُ دلگیر خروس
حیف و صد حیف که بیدار نیاون همه شون
کار دنیا یُنه وُ بخت و تقدیر خروس
هر چداری نیتره بند کنه مو وُ تِنَه
ایرجو ایخونه تا خَهک آوو زنجیر خروس
     
#26 | Posted: 11 May 2012 05:26
گل بي منت بارون
ای گل فصل خَزون بَه زَگل فصل بهارون
(گُلِ بی‌مِنَت بارون)
یادگار گلل خُشکِسَه‌ی(خشکیده) یــار و دیارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
سر زدی مثل ستاره تو نگفتی نه بهاره ریشه کردی همه تاره بیشتَر صَدها هزارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
بی صدا خنده کنونی تک و تینا(تنها) من صحرا چشمه ساری خونواوی برکت آینه دارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
وختی تینا تو کنی گل تی کسی دَ نیره بلبل من دشتسون خلوت سرش ایره سردارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
مِن دلت خرده طلا بی کسی قیمتت ندونس بخشسی هرچی که داشتی جمله بی نقد عیارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
اُوَ(آب) رِی(روی) دل خَرده(خورده) بیدی(بودی) که ایقه گل کرده بیدی منِْ سینه ت کِر(قایم) کرده بیدی بیشتر گَنجل قارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
جوم پر کردی و شونم بی حریفل بی رفیقل هیچ یاد تو نبیدن بیله یِ باده گسارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
سال قحطو که نبی چی که دور قدت بپیچی، دور مدور تو نشهسن تموم عقربو مارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
نه یه شو بی نه دِ شو عمر تو سر ره همه من شو، چه شوی بی چه شوی پاک شول(شبها) تیره و تارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
شُحم(شخم) کردن ری سرت بلگلت رِهتن و رَهتن، باز دادی گلل تازه نه یک بار و دو بارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
تُپ بارون ندیدی اُما منت نکشیدی، لوِ(لب) خشک و سرِ بالا سر برِد که و قارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
مِن تاریکی و ظلمت من طیفون قیومت، پاک مندی بی پلشتی(کثیفی) مِن دل گرد و غبارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
گلل بیهوده خیالن و خارِل خوشون ایبالن ،نونن آخر تو ایمونی سر جی(جای) عشق نگارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
پار و پریارت(دو سال پیش) ندیدیم و مریت گلی نچیدیم، چه کشیدیم من باغل بی تو پریار و پارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
ما نگردی همه بیدیم که ایقه بلا کشیدیم، رنگ راحت ندیدیم شو و رو لیل ونهارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)
مِن ای بَنگ بیابون ایرجو چقه بمونه ،بی تو تینا بی تو بی کس بی توبی یاور و یارون
(گُلِ بی مِنَت بارون)

توضیحات:گل"بی منت باران"گلی هست که بدون نیاز به آب یا باران میروید.
     
#27 | Posted: 11 May 2012 05:51
نوروز
نوروز اِیا اُمرُو(امروز) ، صوا(فردا) ، آخر زمسونه بیو
بِندشک(گنجشک) دورِ گندمل(گندمها) می بلبل ایخونه بیو
گُل وَر کَشیده تا کمر ، زَنگُل(زن ها) در اُومَه سر و سر
سر گوپلل بسه کپر ، تاج بیابونه بیو
غاچ برنجوکی خشه ، وقتی که چاله پر تشه
     
#28 | Posted: 11 May 2012 05:58
دیَه دلم وَش نیکشه ، بسکی فراوونه بیو
هم بال زرد گازرین(نوعی حشره) ، هم کرم نوروزی ببین
قافله کُشَک مثل نگین ، ری اسب شیطونه(ملخ) بیو
محشر گرهته دور اُو ، پر تا پر آویده گُروُ
هر بــــانـــدی گیر شنو ، من اُوه بارونه بیو
سه تشک سر پر شودرل ، می خال سر لوُ(لب) دهترل(دختران)
قلا حونی کموترل(کبوترها) ، اُمروُز مهمونه بیو
دهتر من رهَ بسه صف ، ایرن شوُهَ سی یه علف
ری صورتل مثل صدف ، مُرواری غلطونه بیو
سینۀ سفید مرمری ، بــــِر زَ میون رو سری
مهَ سر زده جلدی وری ، شوُ نور بارونه بیو
گـــُه سی مِلوُ : گل گودری ، بی جیکه کن سراسری
چاری شدَم بوُ نیتری ، یُو مهلی(خیلی) اعیونه بیو
سر پیر ، گُل چاس ایپزه(ناهار درست میکند) ، هم گز گزوك پاشَ ایگزه
هم کار گل روغن دزه ، چربیش که نیمونه بیو
کُردک شَ کِرد چیپون برش ، چمته شَ بس پر کمرش
نی شَ نها او تی ترش ، ناشتاش پر نونه بیو
ای پـــرپـــروک یارمهَ بجو ، هُمار من گوشش بگو
عید بیوُ تی ایرجو ، سیت عیدی ایسُونه بیو
     
#29 | Posted: 11 May 2012 06:04
خر
آدم خر خراوی
هر چقه کِردن نصیحت روزِ روز بیشتر خر اوی(خر شد)
هر کسی دیندی(دنبال) دل افتاد گرده ی خر داخل گل افتاد
پُی دل افتاد که ول افتاد سی خاطر دل ور(دلبر) خراوی
تا خر دجّال اومَه مفت خَرده حال اومَه
گندم پاچال اومَه جلدی کرّه ی خر خراوی
دعوت خر نه سی خِشی بی روز اول سی اُو(آب) کشی بی
بس که او خر لِشی بی کردیم ریش ضرر خراوی
گفتُم خر دراز گوشه او سرش بی عقل و هوشه
که و جُوش پُر کلوشه هم کوره هم کر خراوی
ما سی خر آخره بسیم دسِ سینه تِیش نشسیم
گفتیم وعشق تو مسیم تا که سیمون سر خراوی
خر که اُو خَرد فیکه دادیم تِروه وا جو تیش نهادیم
لارشِ(پوستش) خوب خارنادیم بعدش آوی شر خراوی
خر که جو دی نیخره که ایخره ده بافه تا ته
نیر وا برداله سر چَه وختیکه یکسر خراوی
خر آوی چی دار و دارا نکه پی کسی مدارا
وُنش آوی عمبر نثارا صاحب عمبر خراوی
آخر که مکر و حیله خر گا مِن یه طویله
زنده یاوی شیله پیله هرکی بی بختر(بهتر) خراوی
خر گاه پی یه چو رُندن پاکشه تو چالل چُپُندن
یاسین تو گوشِلشون خوندن گفتن ای کافر خراوی
پاک شیر خر خرده بیدن پرده ی شرم درده بیدن
همش تن پرورده بیدن هر کی دا عرعر خراوی
خار زیر دیم خر نهادن همشون ور ریقه دادن
پالدیمه بخشاندن وختی شیر نر خراوی
عاقبت دم جاش چُوسی خر که سیری خَرد و خُوسی
مرگ خر سی سگ عروسی ایابوای شاعر خراوی
     
#30 | Posted: 11 May 2012 06:08
بانده
موبانده ی تـُوباغ ِ گـُلی گِی نخُنده یُم
ری شاخه ی خَشی وُنم ِ دل نمُنده یُم
دون رختن ِ نـُهام اُما سی گرُفتنـُم
دل گشنه وِیسَکیدم ِ شاخک چکنده یُم
ری گـُردِ خشک نِشسِم ِ تیفون ِ سِه گِرُفت
عمری وهرگـُلی که خشِ دل بُرُنده یُم
شو رُوسرَهلوِ بُن ِتاپول ِ کهنه یُم
ری بَردلی وتـُوم ِ دلی گِی نخُنده یُم
خَرمَن کشیدِبُردن وسُختِن کـُلورل ِ
چی نی که چینه بو دولادَس تکـُنده یُم
تـُوباغسون و، نیله ندارُم سرَهلووُم
هم خطِ ّ عشق وهم خطِ زندهِ ی کِرُنده یُم
تـُومنقل ِ خرنگی ِ غمبُک گرفتم ِ
کارمووُ فِرِنگ رداویده کـُنده یُم

باغسون baagh-e-sun- = باغستان
بردل bardel- = برگ جواناطراف دل نخل
بک bok- = گـُر
تاپول taapul- = ته شاخه ی نخل
توم دل tum-e-del = باب طبع-چیزی که به دل بچسبد
تیفون سه tifun-e-se- = توفان سیاه
دس تکنده das-tekond-e- = دست خالی
دولا do-volaa- = دوباره
دون dun- = دانه
رداویده rad-aavide- = گذشته
سرهلو sarahlu- = سرگردان
شاخک چکنده …-chekond-e- = پرنده یرهاشده ازدام- کنایه ازآدم هوشیار
کرنده kerond-e- = پاک کرده
کلور kolur- = ساقه ی باقی مانده غلات دربیابان
مو mo- = من
نهام nohaam- = مقابلم
نیله nile- = لانه
ویسکیدم ِ voysek-id-e-me- = ایستاده ام
     
صفحه  صفحه 3 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Iraj shamsi Zadeh | اشعار اعتراض آمیز ایرج شمسی زاده بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites