تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

"شعر شاعران افغانستان"

صفحه  صفحه 12 از 18:  « پیشین  1  ...  11  12  13  ...  17  18  پسین »  
#111 | Posted: 31 Aug 2013 22:37
فصل گل

فصل گل جزمی مشو سرگرم کــــــاری دیــگریی
عــــــــــمرماشایدنپاید تا بـــــــهار دیـــگری

تاطراوت است سرسبزی غنــــــــــــیمت زـــندگی
ازکجا مـــعلوم بروید بـــرک وبا ری دیـگری

هرقدم صدها کــــــــمین گاه دارد این صـــیاد دهر
تا پس ازما دم به دم گــیرد به کاری دیـگری

عشق رابعدازتوخواهم کشت دردل چونکه نیست
تانباشد انتـــــــــــــظار وبیــــقراری دیـگری

قـصه پرداز زمان چــــــــون نوبت مـــــــــابگذرد
میشود آییــــــــــــنه دارو یادگاری دیـــگری

بامــــــــــــــــــیان باستان دارد هــــوایی دل نشین
تو نــــرو هرسو نگرد درلاله زاری دیـگری

ای( موسوی ) لاله را درباغ خـــــــــــود آبش بده
تونخــــــوا یک غنچه گل از گل غزاری دیـــگری

*** سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#112 | Posted: 31 Aug 2013 22:39
چه می کردم؟

اگرحرف تورا باورنمیکردم چه میکردم ؟
لباس زهد ازتن درنمی کردم چـــه میکردم؟

بیاورباده را تامـــی بنوشم ساقی ای زیبا
زبـانم را به ان می ترنمی کردم چه میکردم؟

به شمشیرنگاهت میبری سر ازتن عاشق
سرم رازیر آن خنجرنمی کردم چه میکردم؟

به جلوه میبری دلراتوای صیادسنگین دل
فغان زان یارسمین برنمی کرم چه میکردم؟

دلم درکف بدست توبگیرصدپاره اش بنما
به قلب خویشتن نشترنمی کردم جه میکردم؟

زعشق آتشینی تو شدم مجنـــــــون آواره
موسوی رادرین باورنمی کردم چه میکردم؟

***سیدظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#113 | Posted: 31 Aug 2013 23:18
آواره

آواره ومجنون شدم در کوی جـــــــانان میروم
من عاشق دل سوخته ام با قـــلب بریان میروم

ترکم نمود رفت از برم آن یارک شیرین سخن
دریاد یارمهربان بـــاچشم گـــــــــــریان میروم

دیـــوانه ام دیــــوانه ام ازخــویشتن بیگانه ام
پای بـــــــــــرهــنه برسرخــــــارمغیلان میروم

نه طاقت ماندن بود نه حـــــــــــــالت رفتن بود

دنیا شده زندان مــــــــــن عالم شده حیران من
درکــاریار مهربان مـــــــن سخت حیران میروم

این خاطــــــر آسوده را ناسوده کردم بعد ازاین
درگــردنم زنجیر تــــــــو خاطر پریشان میروم

عشقش مرادیوانه کرد برشمع خود پروانه کرد
آتش زده درقلب من چون شعله سوزان میروم

***سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#114 | Posted: 31 Aug 2013 23:20
دام

دراین دامـــــم بشینی یـــــانه شنی
زدامم دانه چنـــــــــی یانه چنی

که صیدم میشوی خواهی نخواهی
نمـــی دانی چگونه نــــــازنینی

رخت تشبه شود فردوس وجــــنت
خدامــــیداندوزیــــــــــبا حـسنی

شودروززجامت مــــــــــــی بنوشم
که مــــــــی دارد خواص آتشنی

نروبالا عقاب در کمـــــــــــین است
خــــــــــــــطرهاداردوبالانشینی

بیاکه ماوتویک جــــــــــــــا نشینیم
همین دوران نمی ماند چـونینی

بیاظاهرتودرانجمن مـــــــــــــــــــا
رهـــاکن دیگرآن عزلت گــــزینی

***سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#115 | Posted: 31 Aug 2013 23:21
قلب زار

مرا باچشم شوخت ای صــــــنم تو آشــــــناکردی
گرفتی قلـــب زارم را بــگو اوراکــــــــــــجا کردی؟

منی سرگــشته وویــــــــــران اسـیر دام تو گشتم
مـــــــــــراازخود ربودی ودر ان گلـشن رها کردی

صــحت مــــــــــــــــندم زدیدارت اگـرباشم کنارتو
طــبیب مـــــــــــن شدی دیــگر شفادادی دواکردی

اگر گم گشته ام درپیج وتاب آن نــگاه هـــــــــایت
صداکردم سکـوت کردی سکوت کردم صـداکردی

تمام درد ورنـــــــجم رازدودی تو زجــــــــــان من
جوابم ده بدانم من چـــــرا این کارهـــــــــــا کردی

خــــــــــــــدا ناکرده روزمــــن جدا گردم زدیدارت
قسم بـــــــرچشم زیبایت دیـــــگر من را فنا کردی

***سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#116 | Posted: 31 Aug 2013 23:22
خداحافظ بی وفا

توکه رفتی بهارمــــــــــــــــن خزان شد
عذاب ودردمــــــــــــن بس جاودان شد

گل بودی وپژ مــــــــردی ورفـــــــــــتی
که جوی خون زچـــشمانــــــم روان شد

فلك بــــــاتيرخـودبــــــــــــــالم شكستاند
سیادر پیــش چشمــــــم آســـــــــمان شد

چــــنـان شوروفغان گــــــــــــــرديد آنشب
تصـــوركرده ام آخـــــــــــــرزمـان شد

نــــــگرريحــــــــــــانه راباچـــشم گريان
كه ظـاهردرعزايت نوحـــــه خوان شد

***سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#117 | Posted: 31 Aug 2013 23:25 | Edited By: andishmand
ثارنوال

ضعیف و نــــــــــــاتوان و بی پناهی
تو مـــــبــینی که افتاده به چاهی

رخش زردولبش خشک ودلش خون
تمــــــــام روز او با اشک و آهی

به هرسو رو کــــــــــند مردم گریزان
چـرا کرده ا ست سوی من نگاهی

به دل گوید که چیزی خــواهد از من
نـــــــدارم تــــــــا ببخشم پر کاهی

اگر کــــــــــــارش به ثـــــارنوال افتد
به او گــوید که ای مردک سیاهی

چی داری تا دهی حـــق از تــــو باشد
نــــــداری مسکن و شال و کلاهی

معاش من کم است جـــــــان بـــــرادر
به غــیر از دادن پول نیست راهی

حقش ناحــــق شود از دست ظـــــالم
چرا مـــــــردک به این روز تباهی

رود در پیش قــــــاضی با لـب خشک
حـــــــق من را بگیر گر دادخواهی

ببین این حــــق گرفتن خـــــــرج دارد
اگر داری بده گـــــــــویم خــــدایی

نداری پــــــول برو گم شو از اینـــجا
اگــر حـــــــــــق ازتوباشد پرگناهی

نداری پول چرا کـــردی شــــــــکایت
تصــــور کــــــرده ام از اغــــــنیای

برادر جـــــــــــان ببیــن حقم تلف شد
به درد مـا غریـــــبان نیست دوایی

نمی خواهی به داد مـــــــــــا رسی تو
به داد مـــــــــــــا رسد آخر خدایی

خدا هــــــم از فقیران نیست جـــــــانا
وگــــــرنه تو بــه این روز سیاهی؟

خدا و دین و ایمــــــــــان از غنا است
نمی بیـنی تو حــــــــــکم دادگاهی؟

به مسکین و فقیر رحــــــــــمی نباشد
یتیم و بیوه زن با اشک و آهـــــی

گذر کن از کـــــــــــنارهر صــــــغیری
لــگد مالش بــکن هروقتی خواهی

سلامش را جـــــــــــــوابی نیست آنجا
اگـــــــــر باشد فــــــــقیر وبینوایی

قـــــضا با اغنـــــــــــــــیا هستند برادر
نمــــــی بینی کـــــه دارد بارگاهی؟

به هــــــرجایی رود تعـــــــــــظیم گردد
خوش آمـد گـویدو گوید خوش آیی

قــــــــــــدم بنهاده ای بر دیده مـــــــــا
اگــــــــــر کــــــافرنگردم تو خدایی

تو هـــم مغروری از کـارت در اینـــجا
کــــــــه داری اینچنین فرمانروایی

به پیش خـــــــــود چنین اندیشه کردی
کـــــــه فرمانده به هر شاه و گدایی

قضاوت کــــــــن قضاوت کــن قضاوت
نمی ترسی زحشرو دادخـــــــواهی

به زنـــــدان افــــــکنش تـــــاکه بـــیرد
کـــــه جـــز کشتن نباشد هیچ راهی

تو خـــــونش را بچش تا که شوی سیر
که دوران میـــکنی چـندین صباحی

ز ثـــــــارنـــوال بـــــــالا هــــم نترسی
خودش رشوت خــورد هم گاه گاهی

به این بیــــچارگان رحـــمی نــــکردی
توزجـرش میدهی هرقسمی خواهی

تــــو قــــبرش میــــکنی با آن کلنـــگت
بـــــه قــــــانون جـــــزا هم آشنایی

چــــرا غــــم میــــــخوری جـــان برادر
به این زخمــــــــم نمـــی یابم دوایی

مـــکـــــــــــن اهر تــــو ازآنان شکایت
گـــــرفــــــــتـارت کــــند بی تکیه گاهی

***سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#118 | Posted: 31 Aug 2013 23:29 | Edited By: andishmand
وفا

نـــگارمــن وفـــــــاداردنـــــدارد
مـــحبت کیمــــــیاداردنـــدارد

مریضم من شفا خواهم زکویش
نمــــــــــی دانم شفاداردندارد

شدم پروانه ای شمع وجـــودش
به مـــن او اعــتنادارد نــدارد

دلم رابرده است بانازوتمـــــکین
نمــــی دانم نـــگاه داردنـدارد

دوچشم دل فریبش جـــادوکـــرده
که این کـارش گناه داردنـدارد

اسیردام ذولـــــفانش شدم مـــــن
کــه اوترس ازخــــداداردندارد

وجودم سوخـــــت ازدردنهـــانـی
بـــــدردم اودواداردنــــــــدارد

دل من راشکست باتــــیغ ابــــرو
شکست دل صــــداداردنـــدارد

به خنجرمی زند درسینه ای مــن
ازاین کــــارش حیــــاداردندارد

اگریابم شفا ازکــــوی جــــــــانان
شفـــــابرمــــن روادارد نــدارد

چنان ظلم وستم برمـــــــن نموده
کـــــــه ظلمش انتها دارد ندارد

گــــدای کوی جـانان گشته ام من
کـــه کویـــی اوگـــداداردنــدارد


همین عمرم به پایش صرف گردد
زعمــــرخود مـــــتاع دارد ندارد

ببین ظاهـــــــرشکسته قلب زارت
شکسته دل صـــــدا دارد ندارد

***سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#119 | Posted: 31 Aug 2013 23:31
زنگ خطر

عزیزان بشنوید زنگ خــــــــــــطر را
صدای دردمـــندوخون جـیــگررا

صــدای اه واشک بــــــــــــیوه زن را
صدای کــــــــــودکان بـــی پدررا

صــــــــــدای مستمندوبی بضــــــاعت
صدای مــــــظلومـان ودربـدررا

وزیران رفته است درخواب خـرگـوش
که بیدارش کنــدآن گوش کـررا

وکـــــــــــیلان رفته است سیرو تماشا
بیا بنـــــگرتواین سیرو سفر را

وزیرازحال مــــــــــــردم بی خبر است
خبردارش بگـــو آن گوش کررا

هزاران طــــــــــفل بی نان است امروز
وزیران می خـورد شیروشکررا

چـــــــــــــــرا دهقان ندارد هیچ حاصل
وزیران مــــــی برد باغ وثمر را

فقـــــــــــیران مردن ازسردی زمستان
چــنان سردست که سوزدبالوپررا

یتیم وبـــــــــــی نوا باچشم گــــــــریان
نمـــــی بینی تواین چشمان تر را

بترس ازحش روفردای قــــــــــــیامت
نظرکن قـــــــــــهروخشم دادگررا

ازاین اوضـــــــــــــــاع حیرانم همیشه
بیا بنگر(موسوی) خون جیگر را


***سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#120 | Posted: 31 Aug 2013 23:36
بدنام

زاول باده را درجــــــــــــام کردی
مـــــــرا درعشق خودبدنام کردی

نکردم جـــــــــــــزتمـنای وصالت
نــــگاه کردی چـــرا دشنام کردی

زدی باخـــــــــنجرعشقت به جانم
به جـــرم عشق خود اعدام کردی

بمکتب خانه ای عشق تو خواندم
مرا درامتــــــحان ناکام کــــــردی

برون کردی زقلبت مــــــهر مارا
دیـــــــگر کارمرا اتــــــمام کردی

اگرمیـــــــــل دلت درعاشقی نست
چرا ای بیـــــــــــــوفا پیغام کردی

نخـــــــواندم نامه ات را پاره کردم
نمـــــــــی دانم چه را ارقام کردی

سرم را زیــــــــــــــر تیغ تو نهادم
زدی باخنـــــــــجرت فرجام کردی

موسوی عاشقی رنــــج مدام است
که توبرخــــــــویشتن انعام کردی

***سید ظاهر موسوی***

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
صفحه  صفحه 12 از 18:  « پیشین  1  ...  11  12  13  ...  17  18  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / "شعر شاعران افغانستان" بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites