تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Feyz Kashani | فیض کاشانی

صفحه  صفحه 62 از 98:  « پیشین  1  ...  61  62  63  ...  97  98  پسین »  
#611 | Posted: 31 Dec 2012 23:06
«غزل شماره ۶۰۷»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
من و عشق و مستی عشق بجز این هنر ندارم
بجز این هنر چه باشد که ز خود خبر ندارم

بود از سر وصالش دل و فتنه جمالش
من و کنجی و خیالش سر شور و شر ندارم

ز در تو کی کشم پا مگر آنکه سر ببازم
ز تو کام تا نیابم ز تو دست بر ندارم

بمیان اشک غرقم چو صدف ببحر لیکن
چو تو در برم نباشی تهیم گهر ندارم

شجری ز باغ عشقم غم و ناله شاخ و برگم
چو تو در برم نباشی عبثم ثمر ندارم

ز تو چون جدا شوم من تو بگو کجا شوم من
بخدا که هیچ راهی بکسی دگر ندارم

نکنم حدیث از غیر ببرم ز شر و از خیر
چو مرا غم تو باشد غم خیر و شر ندارم

خوش آنکه بعشق تو گرفتار بمیرم
بیدار درین منزل خونخوار بمیرم

زین خوابگه بی‌خبران زنده برآیم
واقف ز سرا پردهٔ اسرار بمیرم

مستغرق دیدار شده در بر جانان
آسوده ز اقرار و ز انکار بمیرم

در سر هوس ساقی و در دست می لعل
در پای خم و خانهٔ خمار بمیرم

کاری چو به از خدمت معشوقه و می نیست
ساقی مددی کن که درین کار بمیرم

بشتاب و بده یکدو سه ساغر ز پی هم
مپسند که در میکده هشیار بمیرم

خونین جگر و خسته دل و محنت هجران
جانا تو پسندی که چنین زار بمیرم

آن یار بکس رخ ننماید چه توان کرد
بگذار که در حسرت دیدار بمیرم

گفتار خود ای فیض بکردار بیارا
مگذار که در زخرف گفتار بمیرم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#612 | Posted: 31 Dec 2012 23:07
«غزل شماره ۶۰۸»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
امروز دگر در سر سودای دگر دارم
با این دل دیوانه غوغای دگر دارم

هر عهد که بستم من بشکست دل شیدا
دل رای دگر دارد من رای دگر دارم

مجنون ز غم لیلی بگرفت ره صحرا
من در دل دیوانه صحرای دگر دارم

آن داد قرار من بگرفت قرار من
ماوای من اینجا نیست ماوای دگر دارم

عنقا طلبا خوش باش کز دولت عشقش من
در قاف وجود خود عنقای دگر دارم

ای منتظر فردا چون من ز خودی فردا
کامروز نشد اینجا فردای دگر دارم

زاهد اگر از شاهد با شهد بود خرسند
من از لب نوشینش حلوای دگر دارم

مجنون و همان لیلا فیض و رخ هر زیبا
کز پرتو هر جانان لیلای دگر دارم

گفتم که بشیدائی افسانه شدم گفتا
من بر سر هر کوئی شیدای دگر دارم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#613 | Posted: 31 Dec 2012 23:08
«غزل شماره ۶۰۹»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
لبکی چون شکر هوس دارم
رخکی چون قمر هوس دارم

یارکی آفتاب طلعتکی
درم آید ز در هوس دارم

سرو بالای ماه سیمائی
خوش کشیدن ببر هوس دارم

بوسکی از دهانکی تنگی
نمک اندر شکر هوس دارم

بادهٔ تلخ و ساقی شیرین
هر دو سر بیخبر هوس دارم

صحبتی گرم بابتی نرمی
آتشی بی شرر هوس دارم

فیض ازینگونه حرفها بگذر
گفت و گوی دگر هوس دارم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#614 | Posted: 31 Dec 2012 23:09
«غزل شماره ۶۱۰»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ناله‌ای با اثر هوس دارم
آتشی با شرر هوس دارم

با دلی پر ز درد عشق کسی
نالهای سحر هوس دارم

هم دلی پر ز درد میخواهم
هم سری بی‌خبر هوس دارم

بی می و جام و مطرب و ساقی
مستی و شور و شر هوس دارم

عیش بر عاشقان حرام بود
می ز خون جگر هوس دارم

مستئی و جنونی و کشتن
کوبکو دربدر هوس دارم

در هوای میان باریکی
گشتن اندر کمر هوس دارم

در خیال دهان شیرینی
خرفه اندر شکر هوس دارم

کوه و صحرا و عشق و سودائی
بهر فیض این هنر هوس دارم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#615 | Posted: 31 Dec 2012 23:11
«غزل شماره ۶۱۱»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
صنمی ماه رو هوس دارم
دو بدو روبرو هوس دارم

جای دل تا بیابم از زلفش
جستن موبمو هوس دارم

اینچنین صحبتی هوس دارم
می و جام و سبو هوس دارم

هر دو سر مست چون شد از باده
نعرهٔ های و هو هوس دارم

همه شب مست تا سحر گشتن
در بدر کو بکو هوس دارم

می کشیدن بنغمهٔ دف و نی
بر سر چار سو هوس دارم

فیض چیزی دگر اگر خواهد
من همین آرزو هوس دارم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#616 | Posted: 31 Dec 2012 23:11
«غزل شماره ۶۱۲»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ز تو ای گشاد دلها همه کار بسته دارم
ز تو ای دواء و درمان دل و جان خسته دارم

بامید آنکه شاید بهوای تو ببندم
همه تار و پود خود را ز جهان گسسته دارم

نه نگاه نیم مستت دل من بجا گذارد
نه ز بند شست زلفت سر موی رسته دارم

همه رنج و محنت و غم همه درد و سوز و ماتم
سپه بلای عشقت بدلم نشسته دارم

بتو بسته‌ام دلی را که شکسته است صد جا
بپذیر عذرم ای جان که شکسته بسته دارم

بشکیب تا بسوزد دل و جان در آتش او
دل و جان چسودای فیض که ز غیر رسته دارم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#617 | Posted: 31 Dec 2012 23:13
«غزل شماره ۶۱۳»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
آمده‌ام بدینجهان تا که ز نی شکر برم
نامده‌ام که از شکر قصه برم خبر برم

چیست شکر دهان او نی غم آاندهان او
این نی پر گره بهم در شکنم شکر برم

جهد کنم در این سفر تا که ذخیره را بسی
تنگ شکر ز معدنش بر سر یکدیگر برم

بسته کمر ببندگی ناله کنان ز خود تهی
لب بلبش چو نی نهم از لب او شکر برم

دوست چو مغز من شود پوست بیفکنم ز خود
تا که نماید آن من بی صدفی گهر برم

آمده بسته‌ام کمر خدمت پادشاه را
تا که زیمن دولتش تاج برم کمر برم

سر بنهم به پای او دل بنهم برای او
جان بدهم برای او خدمت او بسر برم

ظلمت و نور و خیر و شر هست درون یکدگر
نور کشم ز ظلمت و خیر ز شر بدر برم

هر چه درین سرا بود جمله از آن ما بود
آمده‌ام که مال خود جمع کنم بدر برم

دیدهٔ جان گشوده‌ام بو که در آید از درم
تخم ولاش کشته‌ام تا که ازو ثمر برم

مونس و غمگسار من نیست بجز خیال او
گر نبود خیال او با که دمی بسر برم

کی بود آنکه وصل او روزی جان من شود
بوسه زنم بر آن دهان غصه ز دل برون برم

دوست بدست آورم نیست بهست آورم
جان که بزیر آمده باز سوی زبر برم

این غزلم جواب آنکه عارف روم گفته فیض
آمده‌ام که سر نهم عشق ترا بسر برم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#618 | Posted: 31 Dec 2012 23:13
«غزل شماره ۶۱۴»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
الا یا ایها الساقی بده جامی که مخمورم
مگر می وارهارند جان از این غمهای پر زورم

الا یا ایها الناصح مکن منعم ز میخانه
که من موسی و این ارض مقدس هست چون طورم

الا یا ایها الواعظ تو از تقصیر من بگذر
که من در عشق و زیدن بجان تو که معذورم

اگر رندم و گر رسوا اگر مستم و گر شیدا
اسیر عشقم و در مذهب عشاق مغفورم

نه شمع روی او بینم نه گل از گلشنش چینم
نیم پروانه یا بلبل ز بزم وصل او دورم

الا یا ایها الاحباب اغیثونی اغیثونی
که در ظلمت سرای تن غریب و زار و مهجورم

اگر گویم و گر نالم از آن منعم مکن ای فیض
که با بیگانه همراز و و ز یار آشنا دورم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#619 | Posted: 31 Dec 2012 23:15
«غزل شماره ۶۱۵»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
چشم خوش پر شعبده مست تو نازم
و آن غمزهٔ خونریز زبردست تو نازم

بستی چو گشادی گره از زلف بر ابرو
قربان گشاد تو شوم بست تو نازم

دلهای خلایق همه از پای در افتاد
زان شانه که بر زلف زدی دست تو نازم

برخواست ز جام غم و پیکان تو بنشست
تیری که زدی بر دل من شست تو نازم

از پای در افتاد هر آنکس که سری داشت
طرز نگه چشم سیه مست تو نازم

زد بر صف عشاق وصف خویش نگه داشت
خونریزی مژگان زبر دست تو نازم

کردی نگهی خفیه دل فیض ربودی
چشم خوش پر شعبدهٔ مست تو نازم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#620 | Posted: 31 Dec 2012 23:16
«غزل شماره ۶۱۶»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
اگر آهی کشم دریا بسوزم
و گر شوری کنم دریا بسوزم

شود دل شعله چون بر یاد روئی
شوم تن شمع و سر تا پا بسوزم

کنم هرچند پنهان آتش جان
میان انجمن پیدا بسوزم

خوشم با سوختن در آتش عشق
بهل تامن در این سودا بسوزم

در آنجا هر که باشد هر چه باشد
بسوزد ز آتشم هرجا بسوزم

کنم گر اقتباسی ز آتش قدس
وجود خویش سر تا بسوزم

نیارم تاب یا آرم ندانم
تجلی کنم بسازم تا بسوزم

نه من ماند نه ما ماند چو آئی
بیا تا بی من و بی ما بسوزم

ترا خواهم مرا گر تو نخواهی
تجلی بیشتر کن تا بسوزم

بسوزد ظاهر و باطن ز سوزم
اگر پیدا و گر پنهان بسوزم

ز سوز جان اگر حرفی نویسم
ورق را سربسر یکجا بسوزم

چو فیض ار دم زنم از آتش دل
زبان و کام با لبها بسوزم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
صفحه  صفحه 62 از 98:  « پیشین  1  ...  61  62  63  ...  97  98  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Feyz Kashani | فیض کاشانی بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites