تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Feyz Kashani | فیض کاشانی

صفحه  صفحه 80 از 98:  « پیشین  1  ...  79  80  81  ...  97  98  پسین »  
#791 | Posted: 3 Jan 2013 02:11
«غزل شماره ۷۸۶»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
جانب دوست میکشد عشق مرا که همچنین
جذبهٔ اوست سوی او راهنما که همچنین

هر که ز قبله پرسدم روی کنم بروی دوست
سوی جمال او شوم قبله نما که همچنین

از تو بپرسد ار کسی قبله عاشقان کجاست
جانب کوی یار من ره بنما که همچنین

قبلهٔ زاهدان هوا قبلهٔ عاشقان خدا
حق خدا که همچنین حق خدا که همچنین

هر که بگویدم چسان محرم او توان شدن
بگذرم از هوس کنم ترک هوا که همچنین

هر که ز عشق پرسدم باده کشم ز جام دوست
بی سر و پا برون روم مست لقا که همچنین

هر که ز دوست پرسدم محو شوم ز خویشتن
از من و از ما برون روم بی من و ما که همچنین

سالکی ار بپرسدت بنده بحق چسان رسد
بر سر خویشتن بنه فیض تو پا که همچنین

گوید اگر کسی چسان زیست کنند راستان
بگذر از اهل صومعه میکده آ که همچنین

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#792 | Posted: 3 Jan 2013 02:11
«غزل شماره ۷۸۷»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
سوختم از جفات من حق وفا که همچنین
ز آتش دل گداخت تن جان شما که همچنین

هر که بپرسدت چسان روز شود شب کسان
پرده ز چهره برفکن رو بگشا که همچنین

گویم اگر چسان فتد نور بعالم از رخی
خور منما که همچنان رخ بنما که همچنین

دم ز قیامت ارزنم قامت خود بمن نما
فتنه چگونه میشود خیز بیا که همچنین

گویم اگر چسان روز جان ز تن از برم برون
جان بتن آیدم چسان در برم آ که همچنین

حرف شکر اگر رود خنده بزیر لب بیار
ور ز گهر سخن رود لب بگشا که همچنین

راه سروش بسته شد ناطقه را دهان ببند
کس برسد دگر تو فیض باز سرا که همچنین

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#793 | Posted: 3 Jan 2013 02:12
«غزل شماره ۷۸۸»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ای صبا با یار سنگین دل بگو
چون رسانیدی سلام من بگو

مستحقم من زکوه حسن را
لن تنالوا البر حتی تنفقو

من اگر هرگز نیایم بر درت
تو نگوئی که گدائی بود کو

گر بمیرم در غم عشق تو من
تو نخواهی کردم آخر جستجو

کو مروت کو وفا کو مرحمت
حق خدمتها چه شد انصاف کو

بر سر راهت فتم وز خود روم
تو نگوئی کوست این با خاک کو

من گرفتم نیستت مهر و وفا
باری از روی جفا حرفی بگو

گر سلاممرا نمیگوئی علیک
در جواب بنده دشنامی بگو

در دل من چاکها کردی بعمد
وز خطا هرگز نکردی یک رفو

پرسشی هرگز نکردی بنده را
در قفاهم بگذریم از رو برو

آهن سردی مکوب ای فیض رو
زینسخن بگذر رها کن گفتگو

آرزوی من بود این بعد از این
گر نباشد بعد از اینم آرزو

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#794 | Posted: 3 Jan 2013 02:13
«غزل شماره ۷۸۹»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ای که دانی سرّ ما را مو بمو
شمهٔ احوال ما با ما بگو

چیستیم و از چه و بهر چه‌ایم
کیست نحن کیست کنت کیست هو

بحرهای راز پنهان کردهٔ
درطلب افکنده ما را جو بجو

هرچه میگوئیم پنهان ما بما
بیش میدانیش پیدا مو بمو

آگهی ز احوال تنها تا بتا
واقفی ز اسرار جانها تو بتو

ماهیان بحر تو جانهای ما
بحر جویان جابجا و جوبجو

ما شده جویای تو از هر طرف
تو نشسته در برابر روبرو

روی تو دایم بسوی ما و ما
در طلب حیران و جویان سو بسو

با دل ما در تکلم روز و شب
در سراغت میدود دل کو بکو

در همه جا هستی و جائی نهٔ
سر برآریم از تو و گوئیم کو

عطر بوی تو گرفته عالمی
بیخود آن گشته ما نشنیده بو

غمزهای مست پنهان میرسد
سوی جان ز آن چشم جادو موبمو

جان ما افتان و خیزان می‌دود
دست و پا گم کرده بهر جستجو

از حضورت دل اگر آگه شدی
خویش را از خویش کردی رفت و رو

با دل من در عتابی دم بدم
عذر ما را لیک دانی مو بمو

عذر تقصیرات ما در کار تو
توبه از ما دانی ای نعم العفو

هرچه از ما پردهٔ خود میدریم
میکند خیاط عفو تو رفو

دم بدم آلودهٔ عصیان شویم
ابتلای تو کندمان شست و شو

فیض جان ده در رهش تسلیم شو
لن تنالوا البر حتی تنفقو

گفت و گو بسیار شد خامش شویم
تا کند دلدار با ما گفتگو

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#795 | Posted: 3 Jan 2013 02:14
«غزل شماره ۷۹۰»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
پیک صبا ز کوی او آمد و داد بوی او
گفت که ها بگیر هی‌ آیت رحمتی ز هو

از دم روح پرورش یافت حیات جان من
چون نفس مسیح کان یافت وفات را رفو

شد دم عنبرین او عطر مشام جان و دل
بود پیام دلبرش روح فزا و مشکبو

نامهٔ از حبیب داشت نسخهٔ از طبیب داشت
شد دل خسته را دوا رخنهٔ سینه را رفو

گشت معطر از دمش مغز دماغ سر بسر
چون دم ویس از یمن داد بمن نشان هو

دل ز سواد خط او سرمه کشید بی غبار
جان ز شراب معنیش باده کشید بی سبو

معنی نامه عکس رو لیک عیان بزیر خط
صنعت خانه عکس خط آینهٔ به پیش رو

داده نشان الفتی هر الفیش یک بیک
کرده بیان وحدتی هر رقمیش مو بمو

شهد گرفته در دهان نقطه بنقطه تا بتا
مهر نهفته در بیان نکته بنکته تو بتو

گشته درون سینه‌ام نخل امید جا بجا
کرده روان زهر سخن آب حیاه جو بجو

داده ز موی او نشان صورهٔ آن بحسن خط
کرده ز حسن او بیان معنی آن بچند رو

گشته بخویش رهنما داده نشان ما بما
کرده بیان رازها حرف بحرف مو بمو

دل ز صبا شگفته شد بیشتر از پیام او
داد پیام چون بدل گشت حیات دل دو تو

؟وی خوشی چو میوزد زخم زیاده میشود
طرفه که زخم جان فیض یافت ز بوی او رفو

راه خداست مستقیم نور هداست مستبین
بار کشیم و ره رویم ترک کنیم گفتگو

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#796 | Posted: 3 Jan 2013 02:14
«غزل شماره ۷۹۱»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
دل ز پی جست و جو در بدرو کو بکو
همره او دلبرش میبردش سو بسو

در بدر و کو بکو میرود و میدود
در طلب یار و بار نزد وی و رو برو

در تن و در جان ما معنی ایمان ما
عاید او رک برک شاهد او مو بمو

چشمه حسنش روان بر رخ مه طلعتان
آب دهد مو بمو جای بجا جو بجو

زندگی جان و تن با دل تو در سخن
بازی غفلت مخور هرزه مپو سو بسو

دیدهٔ من دیده و عقل نه بشنیده است
سوختم از فرقتش دوست بمن روبرو

بر دلم از داغها مشعله‌ها جا بجا
بر رخم از خون دل اشک روان جو بجو

آنکه تن خویش را در ره حق کهنه کرد
میرسدش فیض حق دم بدم و تو بتو

هست در اشعار فیض شرح دل زار فیض
هر غزلی تا بتا در غم او تو بتو

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#797 | Posted: 3 Jan 2013 02:15
«غزل شماره ۷۹۲»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
گر برفت اندر غمت دل گو برو
جان اگر هم شد فدایت گو بشو

حسن تو ای جان من پاینده باد
هرچه جز تو گو بقربان تو شو

من طمع از خود بریدم آن زمان
که بعشقت جان و دل کردم گرو

هر دمی جانی فدا سازم ترا
در هماندم بخشی از سر جان نو

جان نو بخشد جمالت نو مرا
کهنه را گوید جلالت که برو

هر دمم عیدی و قربان نویست
خلعتی نو روز نو روزی نو

دوست میخواند ترا ای فیض هان
در ره او پای از سر کن بدو

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#798 | Posted: 3 Jan 2013 02:17
«غزل شماره ۷۹۳»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
زهر هجران میچشم از من چنین میخواهد او
جور دوری میکشم از من چنین میخواهد او

دیگرانرا او ز لطف خویش دارد بهره‌ور
من بقهرش دلخوشم از من چنین میخواهد او

شهد لطفی گاه پنهان میکند در زهر قهر
لطف پنهان میچشم از من چنین میخواهد او

دور از آن گل از رقیبان در دلستم خارها
جور دونان میکشم از من چنین میخواهد او

خویش را سوزم برای او فروزم شمع جان
پای تا سر آتشم از من چنین میخواهد او

بارها بگداخت جانم را برای امتحان
پاک و صاف و بیغشم از من چنین میخواهد او

طالب علمم ولیکن نه چو اهل مدرسه
با هوا در چالشم از من چنین میخواهد او

میکنم حق را عبادت خشک لیکن نیستم
عابد صوفی وشم از من چنین میخواهد او

هرکسی را از مئی سر خوش شود من همچو فیض
از می او سرخوشم از من چنین میخواهد او

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#799 | Posted: 3 Jan 2013 02:17
«غزل شماره ۷۹۴»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
گه سوی طاعت روم گه سوی عصیان او
مظهر لطفم من و مظهر غفران او

گاه مرا لطف او بر در طاعت برد
گه کشدم دست قهر جانب عصیان او

در گنهم گاه عفو سوی جنان آورد
گه بردم منتقم جانب نیران او

گاه جمالش مرا بر سر شکر آورد
گاه جمالم برد بر در کفران او

جرم من و حلم او هر دو زحد درگذشت
تا چکند عاقبت این من و آن او

هستی او از قدم هستی ما از عدم
باقی و پاینده او ما همه قربان او

تا برد و بازدش گیرد و اندازدش
گوی دلم میتپد در خم چوگان او

حلقه بگوش ویم رفته ز هوش ویم
گوش مرا میسزد نغمهٔ الحان او

میکشدم امر او جانب این گفتگو
فیض ز جان و ز دل هست بفرمان او

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#800 | Posted: 3 Jan 2013 02:20
«غزل شماره ۷۹۵»
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ساقی از آنجهان بده بادهٔ جان سبو سبو
تا بکشم بکام دل قوت روان سبو سبو

بادهٔ جان روان کن از چشمهٔ سلسبیل حق
تا بکشد بدوش جان هرکس از آن سبو سبو

در تن از این جهان روان نیست بده شراب جان
تا بگلوی ریزمش آب روان سبو سبو

سوی من آی ای حبیب ساقی باقی طبیب
تا بکشم از آن لبان شربت جان سبو سبو

گاه ز چشم مست تو باده کشم قدح قدح
گاه از آن لب و دهان قوت روان سبو سبو

نیست پیاله در خورم می ز قدح نمیخورم
پای خمم ببر بده باده از آن سبو سبو

نی غلطم که بعد ازین خم ده و آشکار ده
بنده نمی‌کشم دگر باده نهان سبو سبو

حال دلم ببین که چون گشته ز فرقتت زبون
از جگرم ز دیده خون کرده روان سبو سبو

در غمت آنقدر گریست فیض کز آب دیده‌اش
ریخت هر آتشین دلی بر دل از آن سبو سبو

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
صفحه  صفحه 80 از 98:  « پیشین  1  ...  79  80  81  ...  97  98  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Feyz Kashani | فیض کاشانی بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites