خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Feyz Kashani | فیض کاشانی


صفحه  صفحه 98 از 98:  « پیشین  1  2  3  ...  96  97  98
paaaaaarmida #971 | Posted: 3 Jan 2013 19:07
کاربر

 
«رباعی شماره۱۶»

شادم که غمت همره جان خواهد بود
عشقت با دل در آنجهان خواهد بود

هجران تو با کالبدم خواهد ماند
وصل تو حیات جاودان خواهد بود

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۱۷»

دیدم دیدم که هر چه دیدم حق بود
دیدم دیدم که دید دیدم حق بود

دیدم دیدم که می شنیدم از حق
دیدم دیدم که آن شنیدم حق بود

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره۱۸»

با رب تو مرا بخواهش من مگذار
جان را بهوای طاعت تن مگذار

جان صاف کش میکده تقدیس است
معتاد صفا بدردی من مگذار

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره۱۹»
در گوشهٔ انزوا خزیدن خوش تر
پیوند ز غیر حق بریدن خوشتر

ای فیض مکن علاج گوشت ز نهار
کافسانه دهر ناشنیدن خوشتر


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره۲۰»

زین دار فنا پای کشیدن خوشتر
پیوند ز این و آن بریدن خوشتر

دل کردن از اندیشهٔ دنیا خالی
در عاقبت کار رسیدن خوشتر

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #972 | Posted: 3 Jan 2013 19:16
کاربر

 
«رباعی شماره۲۱»

یا رب تو مرا بکردهٔ زشت مگیر
از معصیتم بگذر و طاعت به پذیر

چون مهر تو و نبی و اولاد نبی
نزد تو شفاعتم کند دستم گیر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۲۲»

گه در غزلم سخن کشد جانب راز
گاهی بقصیده میشود دور و دراز

نازم برباعی سخن کوته کن
تا باز شود بحرف لب بندد باز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۲۳»

خود را بمحیط خطر انداز و مترس
سر در ره آن نگار در باز و مترس

بر سوختگان دست ندارد دوزخ
با آتش عشق دوست در ساز و مترس

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۲۴»

ای فیض بیا دلی بدریا انداز
زین پستی خویش را ببالا انداز

یعنی ز کمال هر چه اندوختهٔ
از سر بردار و بر ته پا انداز

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۲۵»

مغرور بعلم خود مشو مست مباش
نزد علما نیست شو و هست مباش

در حضرت دوستان حق پستی کن
نزد دشمن بلند شو پست مباش

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #973 | Posted: 3 Jan 2013 19:19
کاربر

 
«رباعی شماره۲۶»

از عشق مجاز گویمت چیست غرض
زان چاشنی عشق حقیقیست غرض

از جلوهٔ حسن دوست در روی نکو
تعلیم طریق عشقبازیست غرض

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۲۷»

با من بودی منت نمیدانستم
تا من بودی منت نمیدانستم

رفتم چه من ار میان ترا دانستم
با من بودی منت نمیدانستم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۲۸»

از غیب رسد، بدل سروشی هر دم
دلراست بدان سروش گوشی هردم

گه نغمهٔ حزن میرسد گاه طرب
نیشی است بهر دمی و نوشی هر دم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۲۹»

در راه طلب تمام دردم دردم
در ورزش فهم راز مردم مردم

گفتی که چرا نمیکنی در خود سیر
از من خبرت نبود کردم کردم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۳۰»

از لذت عیش اینجهان سرد شدم
در آرزوی اجل همه درد شدم

چندی چه زنان برنگ و بو بودم شاد
آخر بیقین آخرت مرد شدم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #974 | Posted: 3 Jan 2013 19:22
کاربر

 
«رباعی شماره ۳۱»

از صحبت خلق سخت دلتنگ شدم
وز دمها چون آینه در زنگ شدم

بس نام نکوی بی مسمی دیدم
از نام نکوی خویش در ننگ شدم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۳۲»

اینجا پاداش هر چه کردم دیدم
اینجا محصول هرچه کشتم دیدم

موقوف قیامت نیم اینجا همه شد
اعمال و جزا بیکدیگر سنجیدم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۳۳»

دیدم دیدم که هرچه کردم کردم
دیدم دیدم که هرچه کشتم چیدم

از چهره جان غبار تن چون رفتم
دیدم دیدم که پای تا سر دیدم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۳۴»

یکچند بگرد خویشتن گردیدم
یکچند ز این و آن خبر پرسیدم

آخر بدر خویش بدیدم مقصود
دیدم دیدم که آخرین در دیدم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۳۵»

در بحث بسی بگفتگو پیچیدم
بس قشر سخن شنیدم و فهمیدم

چون مغر رسید و سر بیگانه نداشت
خود گفتم و خود شنیدم و خود دیدم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #975 | Posted: 3 Jan 2013 19:26
کاربر

 
«رباعی شماره ۳۶»

کی باشد و کی بحال خود پردازم
کی باشد و کی جهاز عقبی سازم

کی باشد و کی ز خویش بیگانه شوم
کی باشد و کی تن و روان در بازم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۳۷»

کو همت عالئی که تا پست شوم
کو نیستی ز خویش تا هست شوم

کی می‌گذرد بعاقلی عمر عزیز
ای عشق بیار باده تا مست شوم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۳۸»

حیران خودم که از کجا می‌آیم
از بهر چه آمدم چرا می‌آیم

خواهم بکجا رفت چه از مردودی
نی دوزخ و نی بهشت را می‌شایم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۳۹»

از نور نبی واقف این راه شدیم
وز مهر علی عارف الله شدیم

چون پیروی نبی و‌ آلش کردیم
ز اسرار حقایق همه آگاه شدیم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۴۰»

از شرم گناه شاید از خون گریم
از ابر بهار بر خود افزون گریم

اشگی باید که نامه‌ام شسته شود
چون عمر وفا نمی‌کند چون گریم

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #976 | Posted: 3 Jan 2013 19:29
کاربر

 
«رباعی شماره ۴۱»

ای فیض بیا که عزم می خانه کنیم
پیمان شکنیم و می بپیمانه کنیم

دل در ره عشوه‌های ساقی فکنیم
جان در سر غمزهای جانانه کنیم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۴۲»

نبکست بکس بخویش نیکی کردن
آزار کسست خویشتن آزردن

القصه بخویش میکنی آنچه کنی
نیکی و بدی بکس نشاید کردن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۴۳»

ای فیض بس است آنچه خواندی بس کن
از هیچ فن اندرز نماندی بس کن

تا قوت گفتگوی بودت گفتی
اکنون که ز گفتگوی ماندی بس کن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۴۴»

ای فیض بیا بجانب حق رو کن
این روی و ریای خلق را یکسو کن

کاری که بمیزان خدا ناید راست
بر هم زن و با جهانیان بکرو کن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۴۵»

شادی و طرب بغمسرائی میکن
تحصیل نوا به بینوائی میکن

بنشین چه ترا برگ شود بی برگی
بر مسند فقر پادشاهی میکن

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #977 | Posted: 3 Jan 2013 19:32
کاربر

 
«رباعی شماره ۴۶»

مهرت سرشته حق در آب و گل من
جا کرده چه جان بتن در آب و گل من

از مهر علی و مهر اولاد علی است
محصول دو عالم من و حاصل من

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۴۷»

مستم ز ندای لا اله الا هو
هستم ز برای لا اله الا هو

این مستی من ز لا اله الا هو
جانم بفدای لا اله الا هو

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۴۸»

دیدیم جمال لا اله الا الله
دیدیم جلال لا اله الا الله

از دوزخ و از بهشت آزاد شدیم
جستیم وصال لا اله الا الله

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۴۹»

ای فیض بسی موعظه گفتی گفتی
بس گوهر بی‌نظیر سفتی سفتی

یک خفته ز گفته تو بیدار نشد
احسنت کزین فسانه گفتی خفتی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۵۰»

یا رب جان را غذای دانش دادی
دل را دادی ز فیض دانش شادی

توفیق عمل بعلم هم نیز بده
آن هم تو معید نعم و هم بادی

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #978 | Posted: 3 Jan 2013 19:35
کاربر

 
«رباعی شماره ۵۱»

تو یار مرا ندیده‌ای معذوری
زان روی گلی نچیده‌ای معذوری

از گلشن عشق یار بوئی نوزید
در زهدستان چریدهٔ معذوری

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۵۲»

نی اهل دلی که بشنوم زو رازی
نی هم نفسی که باشدم دمسازی

کی باشد و کی که با پر و بال فنا
در عالم لامکان کنم پروازی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۵۳»

ملا بتو بحث و گفتگو ارزانی
صوفی بتو وجدهای و هو ارزانی

زاهد بتو انگبین و حور ارزانی
معشوق بما و ما باو ارزانی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۵۴»

ای نسخهٔ اصل خوبی و یکتائی
سرچشمه‌ آبروی هر زیبائی

روشن بود از جمال تو هر دو جهان
پنهانی تو ز غایت پیدائی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
«رباعی شماره ۵۵»

ای حسن تو مجموعهٔ هر زیبائی
وز هر دو جهان ز عشق تو شیدائی

نگذاشته داغ تو دلی را بیدرد
سودای تو کرده عالمی سودائی

این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
paaaaaarmida #979 | Posted: 4 Jan 2013 01:14
کاربر

 
دانلود کتاب علم الیقین فیض کاشانیفرمت: PDF
زبان: فارسی
تعداد صفحات: 528
توضیحات:ملا محمد محسن فیض کاشانی حکیم فیلسوف، محدث و عارف دوره صفوی و از دانشمندان شیعه است. او شاگرد ملاصــدرای شیرازی و داماد بزرگ او بوده‌است. در فقه و اصول و فلسفه و کلام و حدیث و تفسیر و شعر و ادب توانا و در تمامی این‌ها و رشته‌های دیگر آثاری از خود به یادگار گذارده‌است.
فهرست مطالب:
تاریخچه ای از زندگانی مولف
شناخت خدای متعال و اثبات وجود خدای
دلیل فلسفی بر وجود آفریدگار
علت نارسایی افهام در شناخت خدا
آشکار بودن وجود خدا
شناخت فرشتگان
فضیلت علم و عبادت
علت اختلاف درجات داشتن علم و ایمان
تقدم علم بر عبادتدانلود با لینک مستقیم
این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
      
صفحه  صفحه 98 از 98:  « پیشین  1  2  3  ...  96  97  98 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Feyz Kashani | فیض کاشانی

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا