خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Shahnameh | شاهنامه


صفحه  صفحه 11 از 64:  « پیشین  1  ...  10  11  12  ...  63  64  پسین »
amirrf مرد #101 | Posted: 1 Aug 2012 17:14
کاربر

 
بخش ۱۷ • چو شد ساخته کار خود بر نشست
 • چو گردی به مردی میان را ببست
 • یکی ترگ رومی به سر بر نهاد
 • یکی باره زیراندرش همچو باد
 • بیامد گرازان به درگاه سام
 • نه آواز داد و نه برگفت نام
 • به کار آگهان گفت تا ناگهان
 • بگویند با سرفراز جهان
 • که آمد فرستاده‌ای کابلی
 • به نزد سپهبد یل زابلی
 • ز مهراب گرد آوریده پیام
 • به نزد سپهبد جهانگیر سام
 • بیامد بر سام یل پرده‌دار
 • بگفت و بفرمود تا داد بار
 • فرود آمد از اسپ سیندخت و رفت
 • به پیش سپهبد خرامید تفت
 • زمین را ببوسید و کرد آفرین
 • ابر شاه و بر پهلوان زمین
 • نثار و پرستنده و اسپ و پیل
 • رده بر کشیده ز در تا دو میل
 • یکایک همه پیش سام آورید
 • سر پهلوان خیره شد کان بدید
 • پر اندیشه بنشست برسان مست
 • بکش کرده دست و سرافگنده پست
 • که جایی کجا مایه چندین بود
 • فرستادن زن چه آیین بود
 • گراین خواسته زو پذیرم همه
 • ز من گردد آزرده شاه رمه
 • و گر بازگردانم از پیش زال
 • برآرد به کردار سیمرغ بال
 • برآورد سر گفت کاین خواسته
 • غلامان و پیلان آراسته
 • برید این به گنجور دستان دهید
 • به نام مه کابلستان دهید
 • پری روی سیندخت بر پیش سام
 • زبان کرد گویا و دل شادکام
 • چو آن هدیه‌ها را پذیرفته دید
 • رسیده بهی و بدی رفته دید
 • سه بت روی با او به یک جا بدند
 • سمن پیکر و سرو بالا بدند
 • گرفته یکی جام هر یک به دست
 • بفرمود کامد به جای نشست
 • به پیش سپهبد فرو ریختند
 • همه یک به دیگر برآمیختند
 • چو با پهلوان کار بر ساختند
 • ز بیگانه خانه بپرداختند
 • چنین گفت سیندخت با پهلوان
 • که با رای تو پیر گردد جوان
 • بزرگان ز تو دانش آموختند
 • به تو تیرگیها برافروختند
 • به مهر تو شد بسته دست بدی
 • به گرزت گشاده ره ایزدی
 • گنهکار گر بود مهراب بود
 • ز خون دلش دیده سیراب بود
 • سر بیگناهان کابل چه کرد
 • کجا اندر آورد باید بگرد
 • همه شهر زنده برای تواند
 • پرستنده و خاک پای تواند
 • ازان ترس کو هوش و زور آفرید
 • درخشنده ناهید و هور آفرید
 • نیاید چنین کارش از تو پسند
 • میان را به خون ریختن در مبند
 • بدو سام یل گفت با من بگوی
 • ازان کت بپرسم بهانه مجوی
 • تو مهراب را کهتری گر همال
 • مر آن دخت او را کجا دید زال
 • به روی و به موی و به خوی و خرد
 • به من گوی تا باکی اندر خورد
 • ز بالا و دیدار و فرهنگ اوی
 • بران سان که دیدی یکایک بگوی
 • بدو گفت سیندخت کای پهلوان
 • سر پهلوانان و پشت گوان
 • یکی سخت پیمانت خواهم نخست
 • که لرزان شود زو بر و بوم و رست
 • که از تو نیاید به جانم گزند
 • نه آنکس که بر من بود ارجمند
 • مرا کاخ و ایوان آباد هست
 • همان گنج و خویشان و بنیاد هست
 • چو ایمن شوم هر چه گویی بگوی
 • بگویم بجویم بدین آب روی
 • نهفته همه گنج کابلستان
 • بکوشم رسانم به زابلستان
 • جزین نیز هر چیز کاندر خورد
 • بیبد ز من مهتر پر خرد
 • گرفت آن زمان سام دستش به دست
 • ورا نیک بنواخت و پیمان ببست
 • چو بشنید سیندخت سوگند او
 • همان راست گفتار و پیوند او
 • زمین را ببوسید و بر پای خاست
 • بگفت آنچه اندر نهان بود راست
 • که من خویش ضحاکم ای پهلوان
 • زن گرد مهراب روشن روان
 • همان مام رودابهٔ ماه روی
 • که دستان همی جان فشاند بروی
 • همه دودمان پیش یزدان پاک
 • شب تیره تا برکشد روز چاک
 • همی بر تو بر خواندیم آفرین
 • همان بر جهاندار شاه زمین
 • کنون آمدم تا هوای تو چیست
 • ز کابل ترا دشمن و دوست کیست
 • اگر ما گنهکار و بدگوهریم
 • بدین پادشاهی نه اندر خوریم
 • من اینک به پیش توام مستمند
 • بکش گر کشی ور ببندی ببند
 • دل بیگناهان کابل مسوز
 • کجا تیره روز اندر آید به روز
 • سخنها چو بشنید ازو پهلوان
 • زنی دید با رای و روشن روان
 • به رخ چون بهار و به بالا چو سرو
 • میانش چو غرو و به رفتن تذرو
 • چنین داد پاسخ که پیمان من
 • درست است اگر بگسلد جان من
 • تو با کابل و هر که پیوند تست
 • بمانید شادان دل و تن‌درست
 • بدین نیز همداستانم که زال
 • ز گیتی چو رودابه جوید همال
 • شما گرچه از گوهر دیگرید
 • همان تاج و اورنگ را در خورید
 • چنین است گیتی وزین ننگ نیست
 • ابا کردگار جهان جنگ نیست
 • چنان آفریند که آیدش رای
 • نمانیم و ماندیم با های های
 • یکی بر فراز و یکی در نشیب
 • یکی با فزونی یکی با نهیب
 • یکی از فزایش دل آراسته
 • ز کمی دل دیگری کاسته
 • یکی نامه با لابهٔ دردمند
 • نبشتم به نزدیک شاه بلند
 • به نزد منوچهر شد زال زر
 • چنان شد که گفتی برآورده پر
 • به زین اندر آمد که زین را ندید
 • همان نعل اسپش زمین را ندید
 • بدین زال را شاه پاسخ دهد
 • چو خندان شود رای فرخ نهد
 • که پروردهٔ مرغ بی‌دل شدست
 • از آب مژه پای در گل شدست
 • عروس ار به مهر اندرون همچو اوست
 • سزد گر برآیند هر دو ز پوست
 • یکی روی آن بچهٔ اژدها
 • مرا نیز بنمای و بستان بها
 • بدو گفت سیندخت اگر پهلوان
 • کند بنده را شاد و روشن روان
 • چماند به کاخ من اندر سمند
 • سرم بر شود به آسمان بلند
 • به کابل چنو شهریار آوریم
 • همه پیش او جان نثار آوریم
 • لب سام سیندخت پرخنده دید
 • همه بیخ کین از دلش کنده دید
 • نوندی دلاور به کردار باد
 • برافگند و مهراب را مژده داد
 • کز اندیشهٔ بد مکن یاد هیچ
 • دلت شاد کن کار مهمان بسیچ
 • من اینک پس نامه اندر دمان
 • بیایم نجویم به ره بر زمان
 • دوم روز چون چشمهٔ آفتاب
 • بجنیبد و بیدار شد سر ز خواب
 • گرانمایه سیندخت بنهاد روی
 • به درگاه سالار دیهیم جوی
 • روارو برآمد ز درگاه سام
 • مه بانوان خواندندش به نام
 • بیامد بر سام و بردش نماز
 • سخن گفت بااو زمانی دراز
 • به دستوری بازگشتن به جای
 • شدن شادمان سوی کابل خدای
 • دگر ساختن کار مهمان نو
 • نمودن به داماد پیمان نو
 • ورا سام یل گفت برگرد و رو
 • بگو آنچه دیدی به مهراب گو
 • سزاوار او خلعت آراستند
 • ز گنج آنچه پرمایه‌تر خواستند
 • بکابل دگر سام را هر چه بود
 • ز کاخ و زباغ و زکشت و درود
 • دگر چارپایان دوشیدنی
 • ز گستردنی هم ز پوشیدنی
 • به سیندخت بخشید و دستش بدست
 • گرفت و یک نیز پیمان ببست
 • پذیرفت مر دخت او را بزال
 • که باشند هر دو بشادی همال
 • سرافراز گردی و مردی دویست
 • بدو داد و گفتش که ایدر مایست
 • به کابل بباش و به شادی بمان
 • ازین پس مترس از بد بدگمان
 • شگفته شد آن روی پژمرده ماه
 • به نیک اختری برگرفتند راه

      
amirrf مرد #102 | Posted: 1 Aug 2012 17:15
کاربر

 
بخش ۱۸ • پس آگاهی آمد سوی شهریار
 • که آمد ز ره زال سام سوار
 • پذیره شدندش همه سرکشان
 • که بودند در پادشاهی نشان
 • چو آمد به نزدیکی بارگاه
 • سبک نزد شاهش گشادند راه
 • چو نزدیک شاه اندر آمد زمین
 • ببوسید و بر شاه کرد آفرین
 • زمانی همی داشت بر خاک روی
 • بدو داد دل شاه آزرمجوی
 • بفرمود تا رویش از خاک خشک
 • ستردند و بر وی پراگند مشک
 • بیامد بر تخت شاه ارجمند
 • بپرسید ازو شهریار بلند
 • که چون بودی ای پهلو راد مرد
 • بدین راه دشوار با باد و گرد
 • به فر تو گفتا همه بهتریست
 • ابا تو همه رنج رامشگریست
 • ازو بستد آن نامهٔ پهلوان
 • بخندید و شد شاد و روشن روان
 • چو بر خواند پاسخ چنین داد باز
 • که رنجی فزودی به دل بر دراز
 • ولیکن بدین نامهٔ دلپذیر
 • که بنوشت با درد دل سام پیر
 • اگر چه مرا هست ازین دل دژم
 • برانم که نندیشم از بیش و کم
 • بسازم برآرم همه کام تو
 • گر اینست فرجام آرام تو
 • تو یک چند اندر به شادی به پای
 • که تا من به کارت زنم نیک رای
 • ببردند خوالیگران خوان زر
 • شهنشاه بنشست با زال زر
 • بفرمود تا نامداران همه
 • نشستند بر خوان شاه رمه
 • چو از خوان خسرو بپرداختند
 • به تخت دگر جای می‌ساختند
 • چو می خورده شد نامور پور سام
 • نشست از بر اسپ زرین ستام
 • برفت و بپیمود بالای شب
 • پر اندیشه دل پر ز گفتار لب
 • بیامد به شبگیر بسته کمر
 • به پیش منوچهر پیروزگر
 • برو آفرین کرد شاه جهان
 • چو برگشت بستودش اندر نهان

      
amirrf مرد #103 | Posted: 1 Aug 2012 17:15
کاربر

 
بخش ۱۹ • بفرمود تا موبدان و ردان
 • ستاره‌شناسان و هم بخردان
 • کنند انجمن پیش تخت بلند
 • به کار سپهری پژوهش کنند
 • برفتند و بردند رنج دراز
 • که تا با ستاره چه دارند راز
 • سه روز اندران کارشان شد درنگ
 • برفتند با زیج رومی به چنگ
 • زبان بر گشادند بر شهریار
 • که کردیم با چرخ گردان شمار
 • چنین آمد از داد اختر پدید
 • که این آب روشن بخواهد دوید
 • ازین دخت مهراب و از پور سام
 • گوی پر منش زاید و نیک نام
 • بود زندگانیش بسیار مر
 • همش زور باشد هم آیین و فر
 • همش برز باشد همش شاخ و یال
 • به رزم و به بزمش نباشد همال
 • کجا بارهٔ او کند موی تر
 • شود خشک همرزم او را جگر
 • عقاب از بر ترگ او نگذرد
 • سران جهان را بکس نشمرد
 • یکی برز بالا بود فرمند
 • همه شیر گیرد به خم کمند
 • هوا را به شمشیر گریان کند
 • بر آتش یکی گور بریان کند
 • کمر بستهٔ شهریاران بود
 • به ایران پناه سواران بود

      
amirrf مرد #104 | Posted: 1 Aug 2012 17:16
کاربر

 
بخش ۲۰
 • چنین گفت پس شاه گردن فراز
 • کزین هر چه گفتید دارید راز
 • بخواند آن زمان زال را شهریار
 • کزو خواست کردن سخن خواستار
 • بدان تا بپرسند ازو چند چیز
 • نهفته سخنهای دیرینه نیز
 • نشستند بیدار دل بخردان
 • همان زال با نامور موبدان
 • بپرسید مر زال را موبدی
 • ازین تیزهش راه بین بخردی
 • که از ده و دو تای سرو سهی
 • که رستست شاداب با فرهی
 • ازان بر زده هر یکی شاخ سی
 • نگردد کم و بیش در پارسی
 • دگر موبدی گفت کای سرفراز
 • دو اسپ گرانمایه و تیزتاز
 • یکی زان به کردار دریای قار
 • یکی چون بلور سپید آبدار
 • بجنبید و هر دو شتابنده‌اند
 • همان یکدیگر را نیابنده‌اند
 • سدیگر چنین گفت کان سی سوار
 • کجا بگذرانند بر شهریار
 • یکی کم شود باز چون بشمری
 • همان سی بود باز چون بنگری
 • چهارم چنین گفت کان مرغزار
 • که بینی پر از سبزه و جویبار
 • یکی مرد با تیز داسی بزرگ
 • سوی مرغزار اندر آید سترگ
 • همی بدرود آن گیا خشک و تر
 • نه بردارد او هیچ ازان کار سر
 • دگر گفت کان برکشیده دو سرو
 • ز دریای با موج برسان غرو
 • یکی مرغ دارد بریشان کنام
 • نشیمش به شام آن بود این به بام
 • ازین چون بپرد شود برگ خشک
 • بران بر نشیند دهد بوی مشک
 • ازان دو همیشه یکی آبدار
 • یکی پژمریده شده سوگوار
 • بپرسید دیگر که بر کوهسار
 • یکی شارستان یافتم استوار
 • خرامند مردم ازان شارستان
 • گرفته به هامون یکی خارستان
 • بناها کشیدند سر تا به ماه
 • پرستنده گشتند و هم پیشگاه
 • وزان شارستان شان به دل نگذرد
 • کس از یادکردن سخن نشمرد
 • یکی بومهین خیزد از ناگهان
 • بر و بومشان پاک گردد نهان
 • بدان شارستان‌شان نیاز آورد
 • هم اندیشگان دراز آورد
 • به پرده درست این سخنها بجوی
 • به پیش ردان آشکارا بگوی
 • گر این رازها آشکارا کنی
 • ز خاک سیه مشک سارا کنی

      
amirrf مرد #105 | Posted: 1 Aug 2012 17:16
کاربر

 
بخش ۲۱


 • زمانی پر اندیشه شد زال زر
 • برآورد یال و بگسترد بر
 • وزان پس به پاسخ زبان برگشاد
 • همه پرسش موبدان کرد یاد
 • نخست از ده و دو درخت بلند
 • که هر یک همی شاخ سی برکشند
 • به سالی ده و دو بود ماه نو
 • چو شاه نو آیین ابر گاه نو
 • به سی روز مه را سرآید شمار
 • برین سان بود گردش روزگار
 • کنون آنکه گفتی ز کار دو اسپ
 • فروزان به کردار آذرگشسپ
 • سپید و سیاهست هر دو زمان
 • پس یکدگر تیز هر دو دوان
 • شب و روز باشد که می‌بگذرد
 • دم چرخ بر ما همی بشمرد
 • سدیگر که گفتی که آن سی سوار
 • کجا برگذشتند بر شهریار
 • ازان سی سواران یکی کم شود
 • به گاه شمردن همان سی بود
 • نگفتی سخن جز ز نقصان ماه
 • که یک شب کم آید همی گاه گاه
 • کنون از نیام این سخن برکشیم
 • دو بن سرو کان مرغ دارد نشیم
 • ز برج بره تا ترازو جهان
 • همی تیرگی دارد اندر نهان
 • چنین تا ز گردش به ماهی شود
 • پر از تیرگی و سیاهی شود
 • دو سرو ای دو بازوی چرخ بلند
 • کزو نیمه شادب و نیمی نژند
 • برو مرغ پران چو خورشید دان
 • جهان را ازو بیم و امید دان
 • دگر شارستان بر سر کوهسار
 • سرای درنگست و جای قرار
 • همین خارستان چون سرای سپنج
 • کزو ناز و گنجست و هم درد و رنج
 • همی دم زدن بر تو بر بشمرد
 • هم او برفرازد هم او بشکرد
 • برآید یکی باد با زلزله
 • ز گیتی برآید خروش و خله
 • همه رنج ما ماند زی خارستان
 • گذر کرد باید سوی شارستان
 • کسی دیگر از رنج ما برخورد
 • نپاید برو نیز و هم بگذرد
 • چنین رفت از آغاز یکسر سخن
 • همین باشد و نو نگردد کهن
 • اگر توشه‌مان نیکنامی بود
 • روانها بران سر گرامی بود
 • و گر آز ورزیم و پیچان شویم
 • پدید آید آنگه که بیجان شویم
 • گر ایوان ما سر به کیوان برست
 • ازان بهرهٔ ما یکی چادرست
 • چو پوشند بر روی ما خون و خاک
 • همه جای بیمست و تیمار و باک
 • بیابان و آن مرد با تیز داس
 • کجا خشک و تر زو دل اندر هراس
 • تر و خشک یکسان همی بدرود
 • وگر لابه سازی سخن نشنود
 • دروگر زمانست و ما چون گیا
 • همانش نبیره همانش نیا
 • به پیر و جوان یک به یک ننگرد
 • شکاری که پیش آیدش بشکرد
 • جهان را چنینست ساز و نهاد
 • که جز مرگ را کس ز مادر نزاد
 • ازین در درآید بدان بگذرد
 • زمانه برو دم همی بشمرد
 • چو زال این سخنها بکرد آشکار
 • ازو شادمان شد دل شهریار
 • به شادی یکی انجمن برشگفت
 • شهنشاه گیتی زهازه گرفت
 • یکی جشنگاهی بیاراست شاه
 • چنان چون شب چارده چرخ ماه
 • کشیدند می تا جهان تیره گشت
 • سرمیگساران ز می خیره گشت
 • خروشیدن مرد بالای گاه
 • یکایک برآمد ز درگاه شاه
 • برفتند گردان همه شاد و مست
 • گرفته یکی دست دیگر به دست
 • چو برزد زبانه ز کوه آفتاب
 • سر نامدران برآمد ز خواب
 • بیامد کمربسته زال دلیر
 • به پیش شهنشاه چون نره شیر
 • به دستوری بازگشتن ز در
 • شدن نزد سالار فرخ پدر
 • به شاه جهان گفت کای نیکخوی
 • مرا چهر سام آمدست آرزوی
 • ببوسیدم ای پایهٔ تخت عاج
 • دلم گشت روشن بدین برز و تاج
 • بدو گفت شاه ای جوانمرد گرد
 • یک امروز نیزت بباید سپرد
 • ترا بویهٔ دخت مهراب خاست
 • دلت راهش سام زابل کجاست
 • بفرمود تا سنج و هندی درای
 • به میدان گذارند با کره نای
 • ابا نیزه و گرز و تیر و کمان
 • برفتند گردان همه شادمان
 • کمانها گرفتند و تیر خدنگ
 • نشانه نهادند چون روز جنگ
 • بپیچید هر یک به چیزی عنان
 • به گرز و به تیغ و به تیر و سنان
 • درختی گشن بد به میدان شاه
 • گذشته برو سال بسیار و ماه
 • کمان را بمالید دستان سام
 • برانگیخت اسپ و برآورد نام
 • بزد بر میان درخت سهی
 • گذاره شد آن تیر شاهنشهی
 • هم اندر تگ اسپ یک چوبه تیر
 • بینداخت و بگذاشت چون نره شیر
 • سپر برگرفتند ژوپین‌وران
 • بگشتند با خشتهای گران
 • سپر خواست از ریدک ترک زال
 • برانگیخت اسپ و برآورد یال
 • کمان را بینداخت و ژوپین گرفت
 • به ژوپین شکار نوآیین گرفت
 • بزد خشت بر سه سپر گیل‌وار
 • گشاده به دیگر سو افگند خوار
 • به گردنکشان گفت شاه جهان
 • که با او که جوید نبرد از مهان
 • یکی برگراییدش اندر نبرد
 • که از تیر و ژوپین برآورد گرد
 • همه برکشیدند گردان سلیح
 • بدل خشمناک و زبان پر مزیح
 • به آورد رفتند پیچان عنان
 • ابا نیزه و آب داده سنان
 • چنان شد که مرد اندر آمد به مرد
 • برانگیخت زال اسپ و برخاست گرد
 • نگه کرد تا کیست زیشان سوار
 • عنان پیچ و گردنکش و نامدار
 • ز گرد اندر آمد بسان نهنگ
 • گرفتش کمربند او را به چنگ
 • چنان خوارش از پشت زین برگرفت
 • که شاه و سپه ماند اندر شگفت
 • به آواز گفتند گردنکشان
 • که مردم نبیند کسی زین نشان
 • هر آن کس که با او بجوید نبرد
 • کند جامه مادر برو لاژورد
 • ز شیران نزاید چنین نیز گرد
 • چه گرد از نهنگانش باید شمرد
 • خنک سام یل کش چنین یادگار
 • بماند به گیتی دلیر و سوار
 • برو آفرین کرد شاه بزرگ
 • همان نامور مهتران سترگ
 • بزرگان سوی کاخ شاه آمدند
 • کمر بسته و با کلاه آمدند
 • یکی خلعت آراست شاه جهان
 • که گشتند ازان خیره یکسر مهان
 • چه از تاج پرمایه و تخت زر
 • چه از یاره و طوق و زرین کمر
 • همان جامه‌های گرانمایه نیز
 • پرستنده و اسپ و هر گونه چیز
 • به زال سپهبد سپرد آن زمان
 • همه چیزها از کران تا کران

      
amirrf مرد #106 | Posted: 1 Aug 2012 17:17
کاربر

 
بخش ۲۲

 • پس آن نامهٔ سام پاسخ نوشت
 • شگفتی سخنهای فرخ نوشت
 • که ای نامور پهلوان دلیر
 • به هر کار پیروز برسان شیر
 • نبیند چو تو نیز گردان سپهر
 • به رزم و به بزم و به رای و به چهر
 • همان پور فرخنده زال سوار
 • کزو ماند اندر جهان یادگار
 • رسید و بدانستم از کام او
 • همان خواهش و رای و آرام او
 • برآمد هر آنچ آن ترا کام بود
 • همان زال را رای و آرام بود
 • همه آرزوها سپردم بدوی
 • بسی روزه فرخ شمردم بدوی
 • ز شیری که باشد شکارش پلنگ
 • چه زاید جز از شیر شرزه به جنگ
 • گسی کردمش با دلی شادمان
 • کزو دور بادا بد بدگمان
 • برون رفت با فرخی زال زر
 • ز گردان لشکر برآورده سر
 • نوندی برافگند نزدیک سام
 • که برگشتم از شاه دل شادکام
 • ابا خلعت خسروانی و تاج
 • همان یاره و طوق و هم تخت عاج
 • چنان شاد شد زان سخن پهلوان
 • که با پیر سر شد به نوی جوان
 • سواری به کابل برافگند زود
 • به مهراب گفت آن کجا رفته بود
 • نوازیدن شهریار جهان
 • وزان شادمانی که رفت از مهان
 • من اینک چو دستان بر من رسد
 • گذاریم هر دو چنان چون سزد
 • چنان شاد شد شاه کابلستان
 • ز پیوند خورشید زابلستان
 • که گفتی همی جان برافشاندند
 • ز هر جای رامشگران خواندند
 • چو مهراب شد شاد و روشن روان
 • لبش گشت خندان و دل شادمان
 • گرانمایه سیندخت را پیش خواند
 • بسی خوب گفتار با او براند
 • بدو گفت کای جفت فرخنده رای
 • بیفروخت از رایت این تیره جای
 • به شاخی زدی دست کاندر زمین
 • برو شهریاران کنند آفرین
 • چنان هم کجا ساختی از نخست
 • بیاید مر این را سرانجام جست
 • همه گنج پیش تو آراستست
 • اگر تخت عاجست اگر خواستست
 • چو بشنید سیندخت ازو گشت باز
 • بر دختر آمد سراینده راز
 • همی مژده دادش به دیدار زال
 • که دیدی چنان چون بباید همال
 • زن و مرد را از بلندی منش
 • سزد گر فرازد سر از سرزنش
 • سوی کام دل تیز بشتافتی
 • کنون هر چه جستی همه یافتی
 • بدو گفت رودابه ای شاه زن
 • سزای ستایش به هر انجمن
 • من از خاک پای تو بالین کنم
 • به فرمانت آرایش دین کنم
 • ز تو چشم آهرمنان دور باد
 • دل و جان تو خانهٔ سور باد
 • چو بشنید سیندخت گفتار اوی
 • به آرایش کاخ بنهاد روی
 • بیاراست ایوانها چون بهشت
 • گلاب و می و مشک و عنبر سرشت
 • بساطی بیفگند پیکر به زر
 • زبر جد برو بافته سر به سر
 • دگر پیکرش در خوشاب بود
 • که هر دانه‌ای قطره‌ای آب بود
 • یک ایوان همه تخت زرین نهاد
 • به آیین و آرایش چین نهاد
 • همه پیکرش گوهر آگنده بود
 • میان گهر نقشها کنده بود
 • ز یاقوت مر تخت را پایه بود
 • که تخت کیان بود و پرمایه بود
 • یک ایوان همه جامهٔ رود و می
 • بیاورده از پارس و اهواز و ری
 • بیاراست رودابه را چون نگار
 • پر از جامه و رنگ و بوی بهار
 • همه کابلستان شد آراسته
 • پر از رنگ و بوی و پر از خواسته
 • همه پشت پیلان بیاراستند
 • ز کابل پرستندگان خواستند
 • نشستند بر پیل رامشگران
 • نهاده به سر بر زر افسران
 • پذیره شدن را بیاراستند
 • نثارش همه مشک و زر خواستند

      
amirrf مرد #107 | Posted: 1 Aug 2012 17:17
کاربر

 
بخش ۲۳
 • همی رند دستان گرفته شتاب
 • چو پرنده مرغ و چو کشتی برآب
 • کسی را نبد ز آمدنش آگهی
 • پذیره نرفتند با فرهی
 • خروشی برآمد ز پرده سرای
 • که آمد ز ره زال فرخنده‌رای
 • پذیره شدش سام یل شادمان
 • همی داشت اندر برش یک زمان
 • فرود آمد از باره بوسید خاک
 • بگفت آن کجا دید و بشنید پاک
 • نشست از بر تخت پرمایه سام
 • ابا زال خرم دل و شادکام
 • سخنهای سیندخت گفتن گرفت
 • لبش گشت خندان نهفتن گرفت
 • چنین گفت کامد ز کابل پیام
 • پیمبر زنی بود سیندخت نام
 • ز من خواست پیمان و دادم زمان
 • که هرگز نباشم بدو بدگمان
 • ز هر چیز کز من به خوبی بخواست
 • سخنها بران برنهادیم راست
 • نخست آنکه با ماه کابلستان
 • شود جفت خورشید زابلستان
 • دگر آنکه زی او به مهمان شویم
 • بران دردها پاک درمان شویم
 • فرستاده‌ای آمد از نزد اوی
 • که پردخته شد کار بنمای روی
 • کنون چیست پاسخ فرستاده را
 • چه گوییم مهراب آزاده را
 • ز شادی چنان شد دل زال سام
 • که رنگش سراپای شد لعل فام
 • چنین داد پاسخ که ای پهلوان
 • گر ایدون که بینی به روشن روان
 • سپه رانی و ما به کابل شویم
 • بگوییم زین در سخن بشنویم
 • به دستان نگه کرد فرخنده سام
 • بدانست کورا ازین چیست کام
 • سخن هر چه از دخت مهراب نیست
 • به نزدیک زال آن جز از خواب نیست
 • بفرمود تا زنگ و هندی درای
 • زدند و گشادند پرده سرای
 • هیونی برافگند مرد دلیر
 • بدان تا شود نزد مهراب شیر
 • بگوید که آمد سپهبد ز راه
 • ابا زال با پیل و چندی سپاه
 • فرستاده تازان به کابل رسید
 • خروشی برآمد چنان چون سزید
 • چنان شاد شد شاه کابلستان
 • ز پیوند خورشید زابلستان
 • که گفتی همی جان برافشاندند
 • ز هر جای رامشگران خواندند

      
amirrf مرد #108 | Posted: 1 Aug 2012 17:18
کاربر

 
بخش ۲۴ • [list]
 • بزد نای مهراب و بربست کوس
 • بیاراست لشکر چو چشم خروس
 • ابا ژنده‌پیلان و رامشگران
 • زمین شد بهشت از کران تا کران
 • ز بس گونه گون پرنیانی درفش
 • چه سرخ و سپید و چه زرد و بنفش
 • چه آوای نای و چه آوای چنگ
 • خروشیدن بوق و آوای زنگ
 • تو گفتی مگر روز انجامش است
 • یکی رستخیز است گر رامش است
 • همی رفت ازین گونه تا پیش سام
 • فرود آمد از اسپ و بگذارد گام
 • گرفتش جهان پهلوان در کنار
 • بپرسیدش از گردش روزگار
 • شه کابلستان گرفت آفرین
 • چه بر سام و بر زال زر همچنین
 • نشست از بر بارهٔ تیزرو
 • چو از کوه سر برکشد ماه نو
 • یکی تاج زرین نگارش گهر
 • نهاد از بر تارک زال زر
 • به کابل رسیدند خندان و شاد
 • سخنهای دیرینه کردند یاد
 • همه شهر ز آوای هندی درای
 • ز نالیدن بربط و چنگ و نای
 • تو گفتی دد و دام رامشگرست
 • زمانه به آرایشی دیگرست
 • بش و یال اسپان کران تا کران
 • بر اندوده پر مشک و پر زعفران
 • برون رفت سیندخت با بندگان
 • میان بسته سیصد پرستندگان
 • مر آن هر یکی را یکی جام زر
 • به دست اندرون پر ز مشک و گهر
 • همه سام را آفرین خواندند
 • پس از جام گوهر برافشاندند
 • بدان جشن هر کس که آمد فراز
 • شد از خواسته یک به یک بی‌نیاز
 • بخندید و سیندخت را سام گفت
 • که رودابه را چند خواهی نهفت
 • بدو گفت سیندخت هدیه کجاست
 • اگر دیدن آفتابت هواست
 • چنین داد پاسخ به سیندخت سام
 • که ازمن بخواه آنچه آیدت کام
 • برفتند تا خانهٔ زرنگار
 • کجا اندرو بود خرم بهار
 • نگه کرد سام اندران ماه روی
 • یکایک شگفتی بماند اندروی
 • ندانست کش چون ستاید همی
 • برو چشم را چون گشاید همی
 • بفرمود تا رفت مهراب پیش
 • ببستند عقدی برآیین و کیش
 • به یک تختشان شاد بنشاندند
 • عقیق و زبرجد برافشاندند
 • سر ماه با افسر نام دار
 • سر شاه با تاج گوهرنگار
 • بیاورد پس دفتر خواسته
 • یکی نخست گنج آراسته
 • برو خواند از گنجها هر چه بود
 • که گوش آن نیارست گفتی شنود
 • برفتند از آنجا به جای نشست
 • ببودند یک هفته با می به دست
 • وز ایوان سوی باغ رفتند باز
 • سه هفته به شادی گرفتند ساز
 • بزرگان کشورش با دست بند
 • کشیدند بر پیش کاخ بلند
 • سر ماه سام نریمان برفت
 • سوی سیستان روی بنهاد تفت
 • ابا زال و با لشکر و پیل و کوس
 • زمانه رکاب ورا داد بوس
 • عماری و بالای و هودج بساخت
 • یکی مهد تا ماه را در نشاخت
 • چو سیندخت و مهراب و پیوند خویش
 • سوی سیستان روی کردند پیش
 • برفتند شادان دل و خوش منش
 • پر از آفرین لب ز نیکی کنش
 • رسیدند پیروز تا نیمروز
 • چنان شاد و خندان و گیتی فروز
 • یکی بزم سام آنگهی ساز کرد
 • سه روز اندران بزم بگماز کرد
 • پس آنگاه سیندخت آنجا بماند
 • خود و لشکرش سوی کابل براند
 • سپرد آن زمان پادشاهی به زال
 • برون برد لشکر به فرخنده فال
 • سوی گرگساران شد و باختر
 • درفش خجسته برافراخت سر
 • شوم گفت کان پادشاهی مراست
 • دل و دیده با ما ندارند راست
 • منوچهر منشور آن شهر بر
 • مرا داد و گفتا همی دار و خوار
 • بترسم ز آشوب بد گوهران
 • به ویژه ز گردان مازنداران
 • بشد سام یکزخم و بنشست زال
 • می و مجلس آراست و بفراخت یال

[/list]
      
amirrf مرد #109 | Posted: 1 Aug 2012 17:18
کاربر

 
بخش ۲۵ • بسی برنیامد برین روزگار
 • که آزاده سرو اندر آمد به بار
 • بهار دل افروز پژمرده شد
 • دلش را غم و رنج بسپرده شد
 • شکم گشت فربه و تن شد گران
 • شد آن ارغوانی رخش زعفران
 • بدو گفت مادر که ای جان مام
 • چه بودت که گشتی چنین زرد فام
 • چنین داد پاسخ که من روز و شب
 • همی برگشایم به فریاد لب
 • همانا زمان آمدستم فراز
 • وزین بار بردن نیابم جواز
 • تو گویی به سنگستم آگنده پوست
 • و گر آهنست آنکه نیز اندروست
 • چنین تا گه زادن آمد فراز
 • به خواب و به آرام بودش نیاز
 • چنان بد که یک روز ازو رفت هوش
 • از ایوان دستان برآمد خروش
 • خروشید سیندخت و بشخود روی
 • بکند آن سیه گیسوی مشک بوی
 • یکایک بدستان رسید آگهی
 • که پژمرده شد برگ سرو سهی
 • به بالین رودابه شد زال زر
 • پر از آب رخسار و خسته جگر
 • همان پر سیمرغش آمد به یاد
 • بخندید و سیندخت را مژده داد
 • یکی مجمر آورد و آتش فروخت
 • وزآن پر سیمرغ لختی بسوخت
 • هم اندر زمان تیره گون شد هوا
 • پدید آمد آن مرغ فرمان روا
 • چو ابری که بارانش مرجان بود
 • چه مرجان که آرایش جان بود
 • برو کرد زال آفرین دراز
 • ستودش فراوان و بردش نماز
 • چنین گفت با زال کین غم چراست
 • به چشم هژبر اندرون نم چراست
 • کزین سرو سیمین بر ماه‌روی
 • یکی نره شیر آید و نامجوی
 • که خاک پی او ببوسد هژبر
 • نیارد گذشتن به سر برش ابر
 • از آواز او چرم جنگی پلنگ
 • شود چاک چاک و بخاید دو چنگ
 • هران گرد کاواز کوپال اوی
 • ببیند بر و بازوی و یال اوی
 • ز آواز او اندر آید ز پای
 • دل مرد جنگی برآید ز جای
 • به جای خرد سام سنگی بود
 • به خشم اندرون شیر جنگی بود
 • به بالای سرو و به نیروی پیل
 • به آورد خشت افگند بر دو میل
 • نیاید به گیتی ز راه زهش
 • به فرمان دادار نیکی دهش
 • بیاور یکی خنجر آبگون
 • یکی مرد بینادل پرفسون
 • نخستین به می ماه را مست کن
 • ز دل بیم و اندیشه را پست کن
 • بکافد تهیگاه سرو سهی
 • نباشد مر او را ز درد آگهی
 • وزو بچهٔ شیر بیرون کشد
 • همه پهلوی ماه در خون کشد
 • وز آن پس بدوز آن کجا کرد چاک
 • ز دل دور کن ترس و تیمار و باک
 • گیاهی که گویمت با شیر و مشک
 • بکوب و بکن هر سه در سایه خشک
 • بساو و برآلای بر خستگیش
 • ببینی همان روز پیوستگیش
 • بدو مال ازان پس یکی پر من
 • خجسته بود سایهٔ فر من
 • ترا زین سخن شاد باید بدن
 • به پیش جهاندار باید شدن
 • که او دادت این خسروانی درخت
 • که هر روز نو بشکفاندش بخت
 • بدین کار دل هیچ غمگین مدار
 • که شاخ برومندت آمد به بار
 • بگفت و یکی پر ز بازو بکند
 • فگند و به پرواز بر شد بلند
 • بشد زال و آن پر او برگرفت
 • برفت و بکرد آنچه گفت ای شگفت
 • بدان کار نظاره شد یک جهان
 • همه دیده پر خون و خسته روان
 • فرو ریخت از مژه سیندخت خون
 • که کودک ز پهلو کی آید برون

      
amirrf مرد #110 | Posted: 1 Aug 2012 17:19
کاربر

 
بخش ۲۶


 • بیامد یکی موبدی چرب دست
 • مر آن ماه رخ را به می کرد مست
 • بکافید بی‌رنج پهلوی ماه
 • بتابید مر بچه را سر ز راه
 • چنان بی‌گزندش برون آورید
 • که کس در جهان این شگفتی ندید
 • یکی بچه بد چون گوی شیرفش
 • به بالا بلند و به دیدار کش
 • شگفت اندرو مانده بد مرد و زن
 • که نشنید کس بچهٔ پیل تن
 • همان دردگاهش فرو دوختند
 • به داور همه درد بسپوختند
 • شبانروز مادر ز می خفته بود
 • ز می خفته و هش ازو رفته بود
 • چو از خواب بیدار شد سرو بن
 • به سیندخت بگشاد لب بر سخن
 • برو زر و گوهر برافشاندند
 • ابر کردگار آفرین خواندند
 • مر آن بچه را پیش او تاختند
 • بسان سپهری برافراختند
 • بخندید ازان بچه سرو سهی
 • بدید اندرو فر شاهنشهی
 • به رستم بگفتا غم آمد بسر
 • نهادند رستمش نام پسر
 • یکی کودکی دوختند از حریر
 • به بالای آن شیر ناخورده شیر
 • درون وی آگنده موی سمور
 • برخ بر نگاریده ناهید و هور
 • به بازوش بر اژدهای دلیر
 • به چنگ اندرش داده چنگال شیر
 • به زیر کش اندر گرفته سنان
 • به یک دست کوپال و دیگر عنان
 • نشاندندش آنگه بر اسپ سمند
 • به گرد اندرش چاکران نیز چند
 • چو شد کار یکسر همه ساخته
 • چنان چون ببایست پرداخته
 • هیون تکاور برانگیختند
 • به فرمان بران بر درم ریختند
 • پس آن صورت رستم گرزدار
 • ببردند نزدیک سام سوار
 • یکی جشن کردند در گلستان
 • ز زاولستان تا به کابلستان
 • همه دشت پر باده و نای بود
 • به هر کنج صد مجلس آرای بود
 • به زاولستان از کران تا کران
 • نشسته به هر جای رامشگران
 • نبد کهتر از مهتران بر فرود
 • نشسته چنان چون بود تار و پود
 • پس آن پیکر رستم شیرخوار
 • ببردند نزدیک سام سوار
 • ابر سام یل موی بر پای خاست
 • مرا ماند این پرنیان گفت راست
 • اگر نیم ازین پیکر آید تنش
 • سرش ابر ساید زمین دامنش
 • وزان پس فرستاده را پیش خواست
 • درم ریخت تا بر سرش گشت راست
 • به شادی برآمد ز درگاه کوس
 • بیاراست میدان چو چشم خروس
 • می‌آورد و رامشگران را بخواند
 • به خواهندگان بر درم برفشاند
 • بیاراست جشنی که خورشید و ماه
 • نظاره شدند اندران بزمگاه
 • پس آن نامهٔ زال پاسخ نوشت
 • بیاراست چون مرغزار بهشت
 • نخست آفرین کرد بر کردگار
 • بران شادمان گردش روزگار
 • ستودن گرفت آنگهی زال را
 • خداوند شمشیر و کوپال را
 • پس آمد بدان پیکر پرنیان
 • که یال یلان داشت و فر کیان
 • بفرمود کین را چنین ارجمند
 • بدارید کز دم نیابد گزند
 • نیایش همی کردم اندر نهان
 • شب و روز با کردگار جهان
 • که زنده ببیند جهانبین من
 • ز تخم تو گردی به آیین من
 • کنون شد مرا و ترا پشت راست
 • نباید جز از زندگانیش خواست
 • فرستاده آمد چو باد دمان
 • بر زال روشن دل و شادمان
 • چو بشنید زال این سخنهای نغز
 • که روشن روان اندر آید به مغز
 • به شادیش بر شادمانی فزود
 • برافراخت گردن به چرخ کبود
 • همی گشت چندی بروبر جهان
 • برهنه شد آن روزگار نهان
 • به رستم همی داد ده دایه شیر
 • که نیروی مردست و سرمایه شیر
 • چو از شیر آمد سوی خوردنی
 • شد از نان و از گوشت افزودنی
 • بدی پنج مرده مراو را خورش
 • بماندند مردم ازان پرورش
 • چو رستم بپیمود بالای هشت
 • بسان یکی سرو آزاد گشت
 • چنان شد که رخشان ستاره شود
 • جهان بر ستاره نظاره شود
 • تو گفتی که سام یلستی به جای
 • به بالا و دیدار و فرهنگ و رای

      
صفحه  صفحه 11 از 64:  « پیشین  1  ...  10  11  12  ...  63  64  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Shahnameh | شاهنامه

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا