تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Sanai Ghaznavi | سنایی غزنوی

صفحه  صفحه 81 از 101:  « پیشین  1  ...  80  81  82  ...  100  101  پسین »  
#801 | Posted: 10 Aug 2014 16:46

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

ای چون گل و مل در به در و دست به دست
هر جا ز تو خرمی و هر کس ز تو مست

آنرا که شبی با تو بود خاست و نشست
جز خار و خمار از تو چه برداند بست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

ای نیست شده ذات تو در پردهٔ هست
ای صومعه ویران کن و زنار پرست

مردانه کنون چو عاشقان می در دست
گرد در کفر گرد و گرد سر مست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

لشکرگه عشق عارض خرم تست
زنجیر بلا زلف خم اندر خم تست

آسایش صدهزار جان یک دم تست
ای شادی آن دل که در آن دل غم تست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

گیرم که چو گل همه نکویی با تست
چون بلبل راه خوبگویی با تست

چون آینه خوی عیب جویی با تست
چه سود که شیمت دورویی با تست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#802 | Posted: 10 Aug 2014 16:47

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

محراب جهان جمال رخسارهٔ تست
سلطان فلک اسیر و بیچارهٔ تست

شور و شر و شرک و زهد و توحید و یقین
در گوشهٔ چشمهای خونخوارهٔ تست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

بر من فلک ار دست جفا گستردست
شاید که بسی وفا و خوبی کردست

امروز به محنتم از آن از سر و دست
تا درد همان خورد که صافی خوردست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

تا جان مرا بادهٔ مهرت سودست
جان و دلم از رنج غمت ناسودست

گر باده به گوهر اصل شادی بودست
پس چونکه ز بادهٔ تو رنج افزودست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

در دام تو هر کس که گرفتارترست
در چشم تو ای جان جهان خوارترست

وان دل که ترا به جان خریدار ترست
ای دوست به اتفاق غمخوار ترست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#803 | Posted: 10 Aug 2014 16:48

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

مژگان و لبش عذر و عذابی دگرست
وز کبر و ز لطف آتش و آبی دگرست

بی‌شک داند آنکه خردمند بود
کان آفت آب آفتاب دگرست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

هر خوش پسری را حرکات دگرست
واندر لب هر یکی حیات دگرست

گویند مزاج مرگ دارد هجران
هجر پسران خوش ممات دگرست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

هر روز مرا با تو نیازی دگرست
با دو لب نوشین تو رازی دگرست

هر روز ترا طریق و سازی دگرست
جنگی دگر و عتاب و نازی دگرست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

غم خوردن این جهان فانی هوسست
از هستی ما به نیستی یک نفسست

نیکویی کن اگر ترا دست رسست
کین عالم یادگار بسیار کسست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#804 | Posted: 13 Aug 2014 22:38

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

در دیدهٔ کبر کبریای تو بسست
در کیسهٔ فقر کیمیای تو بسست

کوران هزار ساله را در ره عشق
یک ذره ز گرد توتیای تو بسست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

تا این دل من همیشه عشق اندیش‌ست
هر روز مرا تازه بلایی پیش ست

عیبم مکنید اگر دل من ریش‌ست
کز عشق مراد خانه ویران بیشست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

زین روی که راه عشق راهی تنگ‌ست
نه بر خودمان صلح و نه بر کس جنگست

می‌باید می چه جای نام و ننگ‌ست
کاندر ره عشق کفر و دین همرنگست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

ار نیست دهان فزونت ار هست کمست
گویی به مثل وجودش اندر عدم‌ست

درد است و دواست هم شفا و الم‌ست
گویی ملک الموت و مسیحا بهم‌ست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#805 | Posted: 13 Aug 2014 22:39

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

تنگی دهن یار ز اندیشه کمست
اندیشهٔ ما برون هستی ستم‌ست

گر هست به نیستی چرا متهمست
ار نیست فزونشدست ور هست کمست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

هر روز مرا ز عشق جان انجامت
جانیست وظیفه از دو تا بدامت

یک جان دو شود چو یابم از انعامت
از دو لب تو چهار حرف از نامت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

آنجا که سر تیغ ترا یافتن ست
جان را سوی او به عشق بشتافتن ست

زان تیغ اگر چه روی برتافتن ست
یک جان دادن هزار جان یافتن‌ست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

آنم که مرا نه دل نه جان و نه تنست
بر من ز من از صفات هستی بدنست

تا ظن نبری که هستی من ز منست
آن سایه ز من نیست که از پیرهنست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#806 | Posted: 13 Aug 2014 22:39

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

برهان محبت نفس سرد منست
عنوان نیاز چهرهٔ زرد منست

میدان وفا دل جوانمرد منست
درمان دل سوختگان درد منست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

شبها ز فراق تو دلم پر خونست
وز بی‌خوابی دو دیده بر گردونست

چون روز آید زبان حالم گوید
کای بر در بامداد حالست چونست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

آن روز که بیش با من او را کینست
بیشش بر من کرامت تمکینست

گویم به زبان نخواهمش گر دینست
شوخیست که می کنم چه جای اینست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

در مرگ حیات اهل داد و دینست
وز مرگ روان پاک را تمکینست

نز مرگ دل سنایی اندهگینست
بی مرگ همی میرد و مرگش زین‌ست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#807 | Posted: 13 Aug 2014 22:40

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

آنکس که سرت برید غمخوار تو اوست
وان کت کلهی نهاد طرار تو اوست

آنکس که ترا بار دهد بار تو اوست
وآنکس که ترا بی تو کند یار تو اوست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

آنکس که به یاد او مرا کار نکوست
با دشمن من همی زید در یک پوست

گر دشمن بنده را همی دارد دوست
بدبختی بنده‌ست نه بدعهدی اوست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

ایام درشت رام بهرام شه‌ست
جام ابدی به نام بهرامشه‌ست

آرام جهان قوام بهرامشه‌ست
اجرام فلک غلام بهرامشه‌ست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

هر چند بلای عشق دشمن کامیست
از عشق به هر بلا رسیدن خامی‌ست

مندیش به عالم و به کام خود زی
معشوقه و عشق را هنر بدنامی‌ست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#808 | Posted: 17 Aug 2014 19:46

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

در دام تو هر کس که گرفتارترست
در چشم تو ای جهان جان خوارترست

آن دل که ترا به جان خریدارترست
ای دوست به اتفاق غمخوارترست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

چندان چشمم که در غم هجر گریست
هرگز گفتی گریستنت از پی چیست

من خود ز ستم هیچ نمی‌دانم گفت
کو با تو و خوی تو چو من خواهد زیست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

گویند که راستی چو زر کانیست
سرمایهٔ عز و دولت و آسانیست

گر راست به هر چه راستست ارزانیست
من راستم آخر این چه سرگردانیست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

کمتر ز من ای جان به جهان خاکی نیست
بهتر ز تو مهتری و چالاکی نیست

تو بی‌منی از منت همی آید باک
من با توام ار تو بی‌منی باکی نیست

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#809 | Posted: 25 Aug 2014 20:13

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

اندر عقب دکان قصاب گویست
و آنجا ز سر غرقه به خونش گرویست

از خون شدن دل که می‌اندیشد
آنجا که هزار خون ناحق به جویست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

عقلی که ز لطف دیدهٔ جان پنداشت
بر دل صفت ترا به خوبی بنگاشت

جانی که همی با تو توان عمر گذاشت
عمری که دل از مهر تو بر نتوان داشت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

روزی که رطب داد همی از پیشت
آن روز به جان خریدمی تشویشت

اکنون که دمید ریش چون حشیشت
تیزم بر ریش اگر ریم بر ریشت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

نوری که همی جمع نیابی در مشت
ناری که به تو در نتوان زد انگشت

دهری که شوی بر من بیچاره درشت
بختی که چو بینمت بگردانی پشت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#810 | Posted: 25 Aug 2014 20:13

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

بس عابد را که سرو بالای تو کشت
بس زاهد را که قدر والای تو کشت

تو دیر زی ای بت ستمگر که مرا
دست ستم زمانه در پای تو کشت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

صد بار رهی بیش به کوی تو شتافت
بویی ز گلستان وصال تو نیافت

دل نیست کز آتش فراق تو نتافت
دست تو قوی‌ترست بر نتوان تافت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

ای عالم علم پیشگاه تو برفت
ای دین محمدی پناه تو برفت

ای چرخ فرو گسل که ماه تو برفت
در حجله‌رو ای سخن که شاه تو برفت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

رازی که سر زلف تو با باد بگفت
خود باد کجا تواند آن راز نهفت

یک ره که سر زلف ترا باد بسفت
بس گل که ز دست باد می‌باید رفت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
صفحه  صفحه 81 از 101:  « پیشین  1  ...  80  81  82  ...  100  101  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Sanai Ghaznavi | سنایی غزنوی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites