تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Sanai Ghaznavi | سنایی غزنوی

صفحه  صفحه 82 از 101:  « پیشین  1  ...  81  82  83  ...  100  101  پسین »  
#811 | Posted: 25 Aug 2014 20:14

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

چون دید مرا رخانش چون گل بشکفت
آن دیدهٔ نیمخوابش از شرم بخفت

گفتا که مخور غم که شوی با ما جفت
قربان چنان لب که چنان داند گفت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

افلاک به تیر عشق بتوانم سفت
و آفاق به باد هجر بتوانم رفت

در عشق چنان شدم که بتوانم گفت
کاندر یک چشم پشه بتوانم خفت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

تا کی باشم با غم هجران تو جفت
زرقیست حدیثان تو پیدا و نهفت

چون از تو نخواهدم گل و مل بشکفت
دست از تو بشستم و به ترک تو گفت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

در خاک بجستمت چو خور یافتمت
بسیار عزیزتر ز زر یافتمت

جایی اگر امروز خبر یافتمت
جان تو که نیک عشوه گر یافتمت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#812 | Posted: 25 Aug 2014 20:17

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

ای دیدهٔ روشن سنایی ز غمت
تاریک شد این دو روشنایی ز غمت

با این همه یک ساعت و یک لحظه مباد
این جان و دل مرا جدایی ز غمت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

از ظلمت چون گرفته ما هم ز غمت
چون آتش و خون شد اشک و آهم ز غمت

از بس که شب و روز بکاهم ز غمت
از زردی رخ چو برگ کاهم ز غمت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

دل خسته و زار و ناتوانم ز غمت
خونابه ز دیده می‌برانم ز غمت

هر چند به لب رسیده جانم ز غمت
غمگین مانم چو باز مانم ز غمت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

هر چند دلم بیش کشد بار غمت
گویی که بود شیفته‌تر بر ستمت

گفتی کم من گیر نگیرد هرگز
آن دل که کم خویش گرفتست کمت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#813 | Posted: 25 Aug 2014 20:18

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

ای دیدهٔ روشن سنایی ز غمت
تاریک شد این دو روشنایی ز غمت

با این همه یک ساعت و یک لحظه مباد
این جان و دل مرا جدایی ز غمت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

از ظلمت چون گرفته ما هم ز غمت
چون آتش و خون شد اشک و آهم ز غمت

از بس که شب و روز بکاهم ز غمت
از زردی رخ چو برگ کاهم ز غمت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

دل خسته و زار و ناتوانم ز غمت
خونابه ز دیده می‌برانم ز غمت

هر چند به لب رسیده جانم ز غمت
غمگین مانم چو باز مانم ز غمت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

هر چند دلم بیش کشد بار غمت
گویی که بود شیفته‌تر بر ستمت

گفتی کم من گیر نگیرد هرگز
آن دل که کم خویش گرفتست کمت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#814 | Posted: 25 Aug 2014 20:19

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

سرو چمنی یاد نیاید ز منت
شد پست چو من سرو بسی در چمنت

خورشید همه ز کوه آید بر اوج
وان من مسکین ز ره پیرهنت


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

زین رفتن جان ربای درد افزایت
چون سازم و چون کنم پشیمان رایت

برخیزم و در وداع هجر آرایت
بندی سازم ز دست خود بر پایت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

آتش در زن ز کبریا در کویت
تا ره نبرد هیچ فضولی سویت

آن روی نکو ز ما بپوش از مویت
زیرا که به ما دریغ باشد رویت

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

اندر همه عمر من بسی وقت صبوح
آمد بر من خیال آن راحت روح

پرسید ز من که چون شدی تو مجروح
گفتم ز وصال تو همین بود فتوح

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#815 | Posted: 25 Aug 2014 20:20

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

هر جاه ترا بلندی جوزا باد
درگاه ترا سیاست دریا باد

رای تو ز روشنی فلک سیما باد
خورشید سعادت تو بر بالا باد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

ای شاخ تو اقبال و خرد بارت باد
در عالم عقل و روح بازارت باد

نام پدرت عاقبت کارت باد
کارت چو رخ و سرت چو دستارت باد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

گوشت سوی عاقلان غافل‌وش باد
چشمت سوی صوفیان دردی کش باد

بی روی تو آب دیده‌ها آتش باد
بی وصل تو روز نیک را شب خوش باد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

زلفینانت همیشه خم در خم باد
واندوهانت همیشه دم در دم باد

شادان به غم منی غمم بر غم باد
عشقی که به صد بلا کم آید کم باد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#816 | Posted: 25 Aug 2014 20:21

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

نور بصرم خاک قدمهای تو باد
آرام دلم زلف به خمهای تو باد

در عشق داد من ستمهای تو باد
جانی دارم فدای غمهای تو باد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

اصل همه شادی از دل شاد تو باد
تا بنده بود همیشه بر یاد تو باد

بیداد همی کنی و دادم ندهی
داد همه کس فدای بیداد تو باد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

از کبر چو من طبع تو بگریخته باد
با خلق چو تو خلق من آمیخته باد

دشمنت چو من به گردن آویخته باد
یا همچو من آب روی او ریخته باد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

گردی که ز دیوار تو برباید باد
جز در چشمم از آن نشان نتوان داد

ای در غم تو طبع خردمندان شاد
هر کو به تو شاد نیست شادیش مباد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#817 | Posted: 25 Aug 2014 20:22

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

چشمم ز فراق تو جهانسوز مباد
بر من سپه هجر تو پیروز مباد

روزی اگر از تو باز خواهم ماندن
شب باد همه عمر من آن روز مباد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

آن را شایی که باشم از عشق تو شاد
و آن را شایم که از منت ناید یاد

با این همه چشم زخم ای حورنژاد
در راه تو بنده با خود و بی خود باد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

آن به که کنم یاد تو ای حور نژاد
و آن به که نیارم از جفاهای تو یاد

گر چه به خیال تست بیهوده و باد
بیهوده ترا به باد نتوانم داد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

ما را بجز از تو عالم افروز مباد
بر ما سپه هجر تو پیروز مباد

اندر دل ما ز هجر تو سوز مباد
چون با تو شدم بی‌تو مرا روز مباد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#818 | Posted: 25 Aug 2014 20:23

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

در دیدهٔ خصم نیک روی تو مباد
بر عاشق سفله نیک خوی تو مباد

چون قامت من دل دو توی تو مباد
جز من پس ازین عاشق روی تو مباد


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

آب از اثر عارض تو می گردد
آتش زد و رخسار تو پر خوی گردد

گر عاشق تو چو خاک لاشی گردد
چون باد به گرد زلف تو کی گردد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

تن در غم تو در آب منزل دارد
دل آتش سودای تو در دل دارد

جان در طلب تو باد حاصل دارد
پس کیست که او نیل ترا گل دارد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

هجر تو خوشست اگر چه زارم دارد
وصل تو بتر که بی‌قرارم دارد

هجر تو عزیز و وصل خوارم دارد
این نیز مزاج روزگارم دارد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#819 | Posted: 25 Aug 2014 20:23

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

از روی تو دیده‌ها جمالی دارد
وز خوی تو عقلها کمالی دارد

در هر دل و جان غمت نهالی دارد
خال تو بر آن روی تو حالی دارد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

با هجر تو بنده دل خمین می‌دارد
شبهاست که روی بر زمین می‌دارد

گویند مرا که روی بر خاک منه
بی روی توام روی چنین می‌دارد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

ای صورت تو سکون دلها چو خرد
وی سیرت تو منزه از خصلت بد

دارم ز پی عشق تو یک انده صد
از بیم تو هیچ دم نمی‌یارم زد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

گه جفت صلاح باشم و یار خرد
گه اهل فساد و با بدان داد و ستد

باید بد و نیک نیک ور نه بد بد
زین بیش دف و داریه نتوانم زد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#820 | Posted: 25 Aug 2014 20:24

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

من چون تو نیابم تو چو من یابی صد
پس چون کنمت بگفت هر ناکس زد

کودک نیم این مایه شناسم بخرد
پای از سر و آب از آتش و نیک از بد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

گر خاک شوم چو باد بر من گذرد
ور باد شوم چو آب بر من سپرد

جانش خواهم به چشم من در نگرد
از دست چنین جان جهان جان که برد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

بر رهگذر دوست کمین خواهم کرد
زیر قدمش دیده زمین خواهم کرد

گر بسپردش صد آفرین خواهم گفت
نه عاشق زارم ار جز این خواهم کرد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

از دور مرا بدید لب خندان کرد
و آن روی چو مه به یاسمین پنهان کرد

آن جان جهان کرشمهٔ خوبان کرد
ور نه به قصب ماه نهان نتوان کرد

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
صفحه  صفحه 82 از 101:  « پیشین  1  ...  81  82  83  ...  100  101  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Sanai Ghaznavi | سنایی غزنوی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites