تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Alame Eghbal | علامه اقبال

صفحه  صفحه 54 از 61:  « پیشین  1  ...  53  54  55  ...  60  61  پسین »  
#531 | Posted: 2 Jul 2014 20:13

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


رخم از درد پنهان زعفرانی
تراود خون ز چشم ارغوانی

سخن اندر گلوی من گره بست
تو احوال مرا ناگفته دانی


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


زبان ما غریبان از نگاهیست
حدیث دردمندان اشک و آهیست

گشادم چشم و بر بستم لب خویش
سخن اندر طریق ما گناهیست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


خودی دادم ز خود نامحرمی را
گشادم در گل او زمزمی را

بده آن نالهء گرمی که از وی
بسوزم جز غم دین هر غمی را


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


درون ما بجز دود نفس نیست
بجز دست تو ما را دست رس نیست

دگر افسانه غم با که گویم؟
که اندر سینه ها غیر از تو کس نیست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#532 | Posted: 2 Jul 2014 20:14

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


غریبی دردمندی نی نوازی
ز سوز نغمهء خود در گدازی

تو میدانی چه میجوید ، چه خواهد
دلی از هر دو عالم بی نیازی


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


نم و رنگ از دم بادی نجویم
ز فیض آفتاب تو به رویم

نگاهم از مه و پروین بلند است
سخن را بر مزاج کس نگویم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


در آن دریا که او را ساحلی نیست
دلیل عاشقان غیر از دلی نیست

تو فرمودی ره بطحا گرفتیم
وگرنه جز تو ما را منزلی نیست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


مران از در که مشتاق حضوریم
از آن دردی که دادی نا صبوریم

بفرما هر چه میخواهی بجز صبر
که ما از وی دو صد فرسنگ دوریم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#533 | Posted: 2 Jul 2014 20:15

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


به افرنگی بتان دل باختم من
ز تاب دیریان بگداختم من

چنان از خویشتن بیگانه بودم
چو دیدم خویش را نشناختم من


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


می از میخانهٔ مغرب چشیدم
بجان من که درد سر خریدم

نشستم با نکویان فرنگی
از آن بی سوز تر روزی ندیدم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


فقیرم از تو خواهم هر چه خواهم
دل کوهی ، خراش از برگ کاهم

مرا درس حکیمان درد سر داد
که من پروردهٔ فیض نگاهم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


نه با ملا نه با صوفی نشینم
تو میدانی که من آنم ، نه اینم

نویس «الله» بر لوح دل من
که هم خود را هم او را فاش بینم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#534 | Posted: 2 Jul 2014 20:16

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


به افرنگی بتان دل باختم من
ز تاب دیریان بگداختم من

چنان از خویشتن بیگانه بودم
چو دیدم خویش را نشناختم من


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


می از میخانهٔ مغرب چشیدم
بجان من که درد سر خریدم

نشستم با نکویان فرنگی
از آن بی سوز تر روزی ندیدم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


فقیرم از تو خواهم هر چه خواهم
دل کوهی ، خراش از برگ کاهم

مرا درس حکیمان درد سر داد
که من پروردهٔ فیض نگاهم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


نه با ملا نه با صوفی نشینم
تو میدانی که من آنم ، نه اینم

نویس «الله» بر لوح دل من
که هم خود را هم او را فاش بینم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#535 | Posted: 2 Jul 2014 20:17

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


دل ملا گرفتار غمی نیست
نگاهی هست ، در چشمش نمی نیست

از آن بگریختم از مکتب او
که در ریگ حجازش زمزمی نیست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


سر منبر کلامش نیشدار است
که او را صد کتاب اندر کنار است

حضور تو من از خجلت نگفتم
ز خود پنهان و بر ما آشکار است


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


غریبم در میان محفل خویش
تو خود گو با که گویم مشکل خویش

از آن ترسم که پنهانم شود فاش
غم خود را نگویم با دل خویش


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


دل خود را بدست کس ندادم
گره از روی کار خود گشادم

به غیر الله کردم تکیه یک بار
دو صد بار از مقام خود فتادم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#536 | Posted: 2 Jul 2014 20:17

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


همان سوز جنون اندر سر من
همان هنگامه ها اندر بر من

هنوز از جوش طوفانی که بگذشت
نیاسود است موج گوهر من


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


هنوز این خاک دارای شرر هست
هنوز این سینه را آه سحر هست

تجلی ریز بر چشمم که بینی
باین پیری مرا تاب نظر هست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


نگاهم زآنچه بینم بی نیاز است
دل از سوز درونم در گداز است

من و این عصر بی اخلاص و بی سوز
بگو با من که آخر این چه راز است؟


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


مرا در عصر بی سوز آفریدند
بخاکم جان پر شوری دمیدند

چو نخ در گردن من زندگانی
تو گوئی بر سر دارم کشیدند


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#537 | Posted: 2 Jul 2014 20:18

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


نگیرد لاله و گل رنگ و بویم
درون سینه ام مرد آرزویم

غم پنهان بحرف اندر نگجند
اگر گنجد چه گویم با که گویم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


من اندر مشرق و مغرب غریبم
که از یاران محرم بی نصیبم

غم خود را بگویم با دل خویش
چه معصومانه غربت را فریبم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


طلسم علم حاضر را شکستم
ربودم دانه و دامش گسستم

خدا داند که مانند براهیم
به نار او چه بی پروا نشستم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


به چشم من نگه آوردهٔ تست
فروغ «لااله» آوردهٔ تست

دچارم کن به صبح «من ٓرآنی»
شبم را تاب مه آوردهٔ تست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#538 | Posted: 2 Jul 2014 20:19

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


چو خود را در کنار خود کشیدم
به نور تو مقام خویش دیدم

درین دیر از نوای صبحگاهی
جهان عشق و مستی آفریدم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


درین عالم بهشت خرمی هست
بشاخ او ز اشک من نمی هست

نصیب او هنوز آن های و هو نیست
که او در انتظار آدمی هست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


بده او را جوان پاکبازی
سرورش از شراب خانه سازی

قوی بازوی او مانند حیدر
دل او از دو گیتی بی نیازی


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


بیا ساقی بگردان جام می را
ز می سوزنده تر کن سوز نی را

دگر آن دل بنه در سینهٔ من
که پیچم پنجهٔ کاؤس و کی را


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#539 | Posted: 2 Jul 2014 20:20

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


جهان از عشق و عشق از سینه تست
سرورش از می دیرینهٔ تست

جز این چیزی نمیدانم ز جبریل
که او یک جوهر از آئینهٔ تست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


مرا این سوز از فیض دم تست
به تاکم موج می از زمزم تست

خجل ملک جم از درویشی من
که دل در سینهٔ من محرم تست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


درین بتخانه دل با کس نبستم
ولیکن از مقام خود گسستم

ز من امروز میخواهد سجودی
خداوندی که دی او را شکستم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


دمید آن لاله از مشت غبارم
که خونش می تراود از کنارم

قبولش کن ز راه دلنوازی
که من غیر از دلی ، چیزی ندارم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#540 | Posted: 6 Jul 2014 21:14

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


حضور ملت بیضا تپیدم
نوای دل گدازی آفریدم

ادب گوید سخن را مختصر گوی
تپیدم ، آفریدم ، آرمیدم


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


بصدق فطرت رندانهء من
بسوز آه بیتابانه من

بده آن خاک را ابر بهاری
که در آغوش گیرد دانهء من


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


دلی برکف نهادم ، دلبری نیست
متاعی داشتم ، غارتگری نیست

درون سینهٔ من منزلی گیر
مسلمانی ز من تنها تری نیست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


چو رومی در حرم دادم اذان من
ازو آموختم اسرار جان من

به دور فتنهٔ عصر کهن ، او
به دور فتنهٔ عصر روان من


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
صفحه  صفحه 54 از 61:  « پیشین  1  ...  53  54  55  ...  60  61  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Alame Eghbal | علامه اقبال بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites