تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Alame Eghbal | علامه اقبال

صفحه  صفحه 56 از 61:  « پیشین  1  ...  55  56  57  ...  61  پسین »  
#551 | Posted: 6 Jul 2014 21:25

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


پرد در وسعت گردون یگانه
نگاه او به شاخشیانه

مه و انجم گرفتار کمندش
بدست اوست تقدیر زمانه


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


به باغان عندلیبی خوش صفیری
به راغان جره بازی زود گیری

امیر او به سلطانی فقیری
فقیر او به درویشی امیری


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


بجام نو کهن می از سبو ریز
فروغ خویش را بر کاخ و کو ریز

اگر خواهی ثمر از شاخ منصور
به دل «لا غالب الا الله» فرو ریز


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


گرفتم حضرت ملا ترش روست
نگاهش مغز را نشناسد از پوست

اگر با این مسلمانی که دارم
مرا از کعبه میراند حق او ست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#552 | Posted: 6 Jul 2014 21:26

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


فرنگی صید بست از کعبه و دیر
صدا از خانقاهان رفت «لاغیر»

حکایت پیش ملا باز گفتم
دعا فرمود «یا رب عاقبت خیر»


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


به بند صوفی و ملا اسیری
حیات از حکمت قرآن نگیری

بهیاتش ترا کاری جز این نیست
که از «یسن» اوسان بمیری


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


ز قرآن پیش خود آئینه آویز
دگرگون گشته‌ای از خویش بگریز

ترازویی بنه کردار خود را
قیامتهای پیشین را برانگیز


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


ز من بر صوفی و ملا سلامی
که پیغام خدا گفتند ما را

ولی تأویل شان در حیرت انداخت
خدا و جبرئیل و مصطفی را


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#553 | Posted: 6 Jul 2014 21:27

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


ز دوزخ واعظ کافر گری گفت
حدیثی خوشتر از وی کافری گفت

«نداندن غلام احوال خود را
که دوزخ را مقام دیگری گفت»


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


مریدی خود شناسی پخته کاری
به پیری گفت حرف نیش داری

بمرگ ناتمامی جان سپردن
گرفتن روزی از خاک مزاری


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


پسر را گفت پیری خرقه بازی
ترا این نکته باید حرز جان کرد

به نمرودان این دورشنا باش
ز فیض شان براهیمی توان کرد


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


به کام خود دگر آن کهنه می ریز
که با جامش نیرزد ملک پرویز

ز اشعار جلال الدین رومی
به دیوار حریم دل بیاویز


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#554 | Posted: 6 Jul 2014 21:28

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


بگیر از ساغرشن لاله رنگی
که تاثیرش دهد لعلی به سنگی

غزالی را دل شیری ببخشد
بشوید داغ از پشت پلنگی


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


نصیبی بردم از تاب و تب او
شبم مانند روز از کوکب او

غزالی در بیابان حرم بین
که ریزد خنده شیر از لب او


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


سراپا درد و سوز شنائی
وصال او زبان دان جدائی

جمال عشق گیرد از نی او
نصیبی از جلال کبریائی


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


بروی من در دل باز کردند
ز خاک من جهانی ساز کردند

ز فیض او گرفتم اعتباری
که با من ماه و انجم ساز کردند


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#555 | Posted: 6 Jul 2014 21:28

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


ز رومی گیر اسرار فقیری
کهن فقر است محسود امیری

حذر زان فقر و درویشی که از وی
رسیدی بر مقام سر بزیری


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


خیالش با مه و انجم نشیند
نگاهشن سوی پروین ببیند

دل بیتاب خود را پیش او نه
دم او رعشه از سیماب چیند


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


خودی تا گشت مهجور خدائی
به فقرموختداب گدائی

ز چشم مست رومی وام کردم
سروری از مقام کبریائی


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


می روشن ز تاک من فرو ریخت
خوشا مردی که در دامانمویخت

نصیب ازتشی دارم که اول
سنائی از دل رومی برانگیخت


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#556 | Posted: 6 Jul 2014 21:29

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


تو ای باد بیابان از عرب خیز
ز نیل مصریان موجی برانگیز

بگو فاروق را پیغام فاروق
که خود در فقر و سلطانی بیامیز


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


خلافت فقر با تاج و سریر است
زهی دولت که پایان ناپذیر است

جوان بختا ! مده از دست، این فقر
که بی او پادشاهی زود میر است


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


جوانمردی که خود را فاش بیند
جهان کهنه را بازفریند

هزاران انجمن اندر طوافش
که او با خویشتن خلوت گزیند


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


به روی عقل و دل بگشای هر در
بگیر از پیر هر میخانه ساغر

«دران کوش از نیاز سینه پرور
که دامن پاک داریستین تر»


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#557 | Posted: 6 Jul 2014 21:29

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


خنکن ملتی بر خود رسیده
ز درد جستجو نارمیده

درخش او ته این نیلگون چرخ
چو تیغی از میان بیرون کشیده


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


چه خوش زد ترک ملاحی سرودی
رخ او احمری چشمش کبودی

به دریا گر گره افتد به کارم
بجز طوفان نمیخواهم گشودی


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


جهانگیری بخاک ما سرشتند
امامت در جبین ما نوشتند

درون خویش بنگرن جهان را
که تخمش در دل فاروق کشتند


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


مسلمانی که خود را امتحان کرد
غبار راه خود راسمان کرد

شرار شوق اگر داری نگهدار
که با ویفتابی میتوان کرد


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#558 | Posted: 9 Jul 2014 18:29

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


بگو از من نواخوان عرب را
بهای کم نهادم لعل لب را

ازن نوری که از قر ن گرفتم
سحر کردم صد و سی ساله شب را


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


به جانهافریدم های و هو را
کف خاکی شمردم کاخ و کو را

شود روزی حریف بحر پر شور
زشوبی که دادمب جو را


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


تو هم بگذارن صورت نگاری
مجو غیر از ضمیر خویش یاری

بباغ ما بروردی پر و بال
مسلمان را بده سوزی که داری


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


بخاک ما دلی ، در دل غمی هست
هنوز این کهنه شاخی را نمی هست

به افسون هنرن چشمه بگشای
درون هر مسلمان زمزمی هست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#559 | Posted: 9 Jul 2014 18:30

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


مسلمان بنده مولا صفات است
دل او سری از اسرار ذات است

جمالش جز به نور حق نه بینی
که اصلش در ضمیر کائنات است


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


بده با خاک اون سوز و تابی
که زاید از شب اوفتابی

نوان زن که از فیض تو او را
دگر بخشند ذوق انقلابی


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


مسلمانی غم دل در خریدن
چو سیماب از تپ یاران تپیدن

حضور ملت از خود در گذشتن
دگر بانگ «انا الملت» کشیدن


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


کسی کو فاش دید اسرار جانرا
نبیند جز به چشم خود جهان را

نوائیفرین در سینه خویش
بهاری میتوان کردن خزان را


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
#560 | Posted: 9 Jul 2014 18:31

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


نگهدارنچه درب و گل تست
سرور و سوز و مستی حاصل تست

تهی دیدم سبوی این ون را
می باقی به مینای دل تست


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


شب این کوه و دشت سینه تابی
نه در وی مرغکی نی موجبی

نگردد روشن از قندیل رهبان
تو میدانی که بایدفتابی


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


نکو میخوان خط سیمای خود را
بدستور رگ فردای خود را

چو من پا در بیابان حرم نه
که بینی اندرو پهنای خود را


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿


سحرگاهان که روشن شد در و دشت
صدا زد مرغی از شاخ نخیلی

فروهل خیمه ای فرزند صحرا
که نتوان زیست بی ذوق رحیلی


✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
     
صفحه  صفحه 56 از 61:  « پیشین  1  ...  55  56  57  ...  61  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Alame Eghbal | علامه اقبال بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites