تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

کنایه های پارسی

صفحه  صفحه 3 از 4:  « پیشین  1  2  3  4  پسین »  
#21 | Posted: 21 Jan 2013 19:07
shakaat:
اوووووووووووووف بابا بنفشه
طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف


این کاربر بخاطر تخلف در قوانین انجمن برای همیشه بن شد.
(پرنسس)
     
#22 | Posted: 18 Feb 2013 01:19

‎کنایه های پارسی‎

*****-----*****-----*****


نطقش کور شدن:
براثر گفتگو وجنجال سخن کسی قطع شدن، از ادامه صحبت بازماندن.

*****-----*****-----*****


میان دعوا نرخ معین می کند:
مقصود خود را در موقعی نامناسب و غیر منتظره بیان داشتن

*****-----*****-----*****


میان دعوا حلوا خیر نمی کنند:
منتظری در حین دعوا و زد و خورد حرف خوش و خوردنی نثار هم کنند، نتیجه دعوا خسارت و زیان است.

*****-----*****-----*****


میان دعوا اوقات تلخی نکن:
به شوخی، چون کسی خشمگین گردد و بنای بد حرفی بگذارد برای آرام کردن و خندانیدن او چنین می گویند.

*****-----*****-----*****


میان حرف کسی دویدن:
حرف کسی را بریدن، به میان حرف کسی حرف آوردن

*****-----*****-----*****


میان تهی تر از طبل:
شخص پرمدعا و بی هنر

*****-----*****-----*****


میان بستن:
برای انجام کاری آماده شدن

*****-----*****-----*****


میان دو سنگ آرد خواستن:
آدم طمعکاری است، در پی سودجویی و استفاده است.

*****-----*****-----*****


میان زمین و آسمان ماندن:
سرگردان کار خود بودن ، سرگشته و حیران ماندن

*****-----*****-----*****


میان دو نفر را بهم زدن:
ایجاد نفاق و کدروت بین دو نفر

*****-----*****-----*****


چرتش پاره شده :
یکه خوردن و بسختی پریدن از خواب

*****-----*****-----*****

     
#23 | Posted: 18 Feb 2013 01:22

‎کنایه های پارسی‎

*****-----*****-----*****

چراغ هیج کس تا صبح نسوزد:
روزهای خوش و خوشبختی های انسان دایمی و پایدار نیست.

*****-----*****-----*****


چراغ پای خودش را روشن نمی کند:
همانند: کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.

*****-----*****-----*****


چر اندر چار گفتن:
سخنان بی معنی و بی سروته گفتن ، یاوه گویی کردن

*****-----*****-----*****


چاه نکنده منار دزدیدن:
بدون تهیه نقشه و مقدمات امر دست بهکار شدن.

*****-----*****-----*****


چشم آب نخوردن:
انتظار درست شدن کاری را نداشتن ، باور نکردن

*****-----*****-----*****


چشمت را درویش کن:
نظر پاک باش و حرمت را نگهدار، شتردیدی ندیدی

*****-----*****-----*****


چشم بسته غیب گفتن:
سخن گفتن از بدیهیات ، صبحت چیزی که شنونده قبلا از آن اطلاع دارد.

*****-----*****-----*****


چشمت روز بد نبیند:
همان بهتر که نبودی و ندیدی که چقدر تاثرآور بود.

*****-----*****-----*****


چشم کسی آب نخوردن:
تصور انجام کاری یا امری را مشکل دانستن، امید نداشتن

*****-----*****-----*****


کاسه چه کنم در دست داشتن:
دچار درماندگی و سرگردانی بودن، همیشه از بخت خود شاکی بودن.

*****-----*****-----*****


کاسه و کوزه را سرکسی شکستن:
دق دلی خود را به سرکسی خالی کردن.

*****-----*****-----*****


کاسه و کوزه کسی را بهم زدن:
وسایل زندگی کسی را بهم زدن، سبب آزار و اذیت کسی شدن

*****-----*****-----*****


کاسه همان کاسه است و آش همان آش:
چیزی تغییر نیافته و کارها برهمان منوال پیشین است.

*****-----*****-----*****

     
#24 | Posted: 18 Feb 2013 01:27

‎کنایه های پارسی‎

*****-----*****-----*****

کاش پاهایم شکسته بود:
اگر می دانستم نتیجه کار اینطور است هرگز نمی رفتم.

*****-----*****-----*****


کاش دوقلو بودی:
به شوخی، خودت تنها اینقدر لوس و بی مزه بودی.

*****-----*****-----*****


کاسه از آش گرمتر:
به دلسوزی بیش از اندازه تظاهر کردن

*****-----*****-----*****


کاسه ای زیر نیم کاسه بودن:
سری در پشت پرده وجود داشتن، راز مهمی در کار بودن

*****-----*****-----*****


کاسبی کاه سابی است:
زیرا به اندک سودا و خرید و فروشی قانع است.

*****-----*****-----*****


کار یک شاهی صنار نیست:
آن طور هم که تصور کرده ای کار آسانی نیست.

*****-----*****-----*****


کاری را پخته کردن:
مقدمات انجام و اجرای کاری را فراهم کردن

*****-----*****-----*****


کار یکبار اتفاق می افتد:
در هر کاری باید شرط احتیاط و پیش بینی را فراموش نکرد.

*****-----*****-----*****


کار و بارش چاق بودن:
دارای ثروت ومال فراوان بودن، همانند: دماغش چاق بودن

*****-----*****-----*****


کاری بکن بهر ثواب ، نه سیخ بسوزد نه کباب:
اگر واسطه کار خیری هستی انصاف و عدالت و حق را رعایت کن.

*****-----*****-----*****


میخ دوز شدن (میخکوب شدن):
محکم در جای خود ماندن، بشدت مات ومبهوت شدن.

*****-----*****-----*****


میخ دو شاخ برزمین فرو نرود:
با دوئیت و نفاق کاری از پیش نمیرود و منافع مشترک را از بین میبرد.

*****-----*****-----*****


میخش قایم است:
اساس کارش استوار است، پشتیبانش پر زور و قوی است.

*****-----*****-----*****


میخ طویله پای خروس:
کسی که قد کوتاه و پستی دارد، آدم قدکوتاه

*****-----*****-----*****


میخواهد از آب بگذرد و پایش هم تر نشود:
در پی سودجودیی می افتد ولی کمترین زحمت و خرجی را متحمل نیست.

*****-----*****-----*****


میخواهی عزیز شوی یا دور شو یا کور شو:
همانند: آب که در گودال بماند می گندد، دوری و دوستی.

*****-----*****-----*****


میدان دادن به کسی:
فرصت کار و فعالیت به کسی دادن ، ا جازه زور آمایی دادن.

*****-----*****-----*****

     
#25 | Posted: 18 Feb 2013 01:42

‎کنایه های پارسی‎

*****-----*****-----*****


میدان را خالی دیدن:
به هر عملی دست زدن، خود را مصون از دیگران دانستن.

*****-----*****-----*****


میرزا بنویس:
نامه نگاری که در نگارش هر مطلب تابع دیگری است و از خود اراده ندارد.

*****-----*****-----*****


میرود از آسمان شوربا بیاورد:
بسیار بلند قامت است ، روز بروز بلندترمیشود.

*****-----*****-----*****


میرزا قلمدانی است:
نویسنده کم مایه و بی سوادی است.

*****-----*****-----*****


میرغضبی آهسته ببر ندارد:
همانند: دشمنی آهسته بزن ندارد.

*****-----*****-----*****


میرزا قشمشم:
آدمی با لباسهای جلف و قیمتی، لوس و خودخواه و بیکاره

*****-----*****-----*****


رکاب دادن :
سر موافقت داشتن – مطیع شدن

*****-----*****-----*****


رگ خواب کسی را به دست آوردن:
نقطه ضعف پیدا کردن- کسی را تابع اراده خود کردن

*****-----*****-----*****


رگ دیوانگیش گل کردن:
از شدت خشم دست به کارهای نامعقولو غیر طبیعی زدن

*****-----*****-----*****


رگ غیرتش جنبید:
حس شهامت و جسارتش تحریک شد.

*****-----*****-----*****


رنگ به رنگ شدن:
از شدت شرمندگی رنگ به صورت آوردن- تغییر رنگ رخسار

*****-----*****-----*****


روبراه بودن:
مرتب و آماده بودن – سرسازش داشتن

*****-----*****-----*****


روبرو بودن به از پهلو بود:
لذت هم صحبتی دو نفر و برخورداری از دیدن یکدیگر بیشتر و بهتر است

*****-----*****-----*****


روبرو کردن :
مواجهه دادن دو نفر برای کشف مطلبی

*****-----*****-----*****


روبند کردن کسی:
در پیشرفت کار خود از حجب و حیای کسی استفاده کردن

*****-----*****-----*****


روده بزرگه روده کوچیکه را خورد:
از شدت گرسنگی بیتاب شده – سروصدای شکم گرسنه درآمده

*****-----*****-----*****


روده درازی کردن:
یکریز حرف زدن – پرگویی و وراجی کردن

*****-----*****-----*****


روز از نو روزی از نو:
هرروز برای خود به تلاشی جداگانه نیاز دارد

*****-----*****-----*****


روزه شک دار گرفتن:
در امور و یا کارهای که احتمال شکست و زیان است وارد شدن

*****-----*****-----*****


رو که بدهی آستر هم می خواهد:
از خوشرویی و مهربانی کسی بهره جویی کردن

*****-----*****-----*****


روغن چراغی ریخته وقف امامزاده :
منت گذاشتن خشک و خالی و بی خاصیت

*****-----*****-----*****


چاله چوله چیزی را پر کردن:
نواقص را برطرف کردن ، قرضها را پرداخت کردن.

*****-----*****-----*****


چاقو دسته خودش را نمی برد:
هیچ آدم عاقلی به خودش زیان نمی زند، خویشاوند به خودی آزار نمیرساند.

*****-----*****-----*****


چاردیواری اختیاری:
محترم بودن خانه و زندگی هرکس، اختیار زندگی و محدوده خود را داشتن

*****-----*****-----*****

     
#26 | Posted: 18 Feb 2013 16:41

نزن در کسی را تا نزنند درت را:
همانند: چو بد کردی مباش ایمن ز افات

*****-----*****-----*****


نشترش بزنی خونش درنمی اید:
در نهایت خشم و عصابیت است، سخت آشفتهاست.

*****-----*****-----*****


نرم کردن:
شخصی را به منظور خاصی مطیع و رام خود کردن

*****-----*****-----*****


نرم نرم پوست کندن:
آرام آرام و به ملایمت کار خود را به ضرر دیگری فیصله دادن

*****-----*****-----*****


خر ما از كره گي دم نداشت:
از بچگي شانس نداشتن

*****-----*****-----*****

     
#27 | Posted: 18 Feb 2013 16:51

‎کنایه های پارسی‎

*****-----*****-----*****


طاق ابرو نمودن:
کاری مخصوص زنان، عشوه گری کردن

*****-----*****-----*****


طاقت کسی طاق شدن:
بیقرار شدن ، آرام خود از دست دادن.

*****-----*****-----*****


طبل زیر گلیم زدن:
پنهان داشتن موضوعی که همه می دانند،پنهانکاری کردن

*****-----*****-----*****


طرف کسی را گرفتن :
پشتیبانی از کسی کردن، از کسی حمایت و طرفداری کردن

*****-----*****-----*****


طشتش از بام افتاده :
راز نهان کسی آشکار شدن، رسوا شده است

*****-----*****-----*****


طی نکرده گز کردن:
بدون مطالعه و نسنجیده دست به کاری زدن

*****-----*****-----*****


طوق لعنت برگردن کسی افتادن:
گرفتار زحمت و دردسر شدن، دچار همسربد رفتار و بد اخلاق شدن

*****-----*****-----*****


طناب گدایی کسی را بریدن:
از ادامه کمک به کسی خود را رها ساختن

*****-----*****-----*****


طمع زیاد مایه جوانمرگی است:
ادم طمع پیشه غالبا جان خود را به خطر می انداز

*****-----*****-----*****


نشخوار آدمیزاد حرف است:
اگر پرگویی می کنم ایرادی ندارد، حرف زدن خود نوعی از سرگرمی است.

*****-----*****-----*****


نشسته پاک است:
به شوخی، شخصی است که به تمیزی بدن و جامه اش بی اعتناست.

*****-----*****-----*****


نصیب کسی را کسی نخورد:
همانند: روزی کس را، کس نخورد.

*****-----*****-----*****


نظر زدن :
به چشم بد نگاه کردن، از نظر عوام چشم زخم بودن.

*****-----*****-----*****


نشادرش تند است:
به شوخی، در کارها شتاب وعجله میکند

*****-----*****-----*****


نسیه آخر به دعوا رسیه:
همانند: معامله نقدی بوی مشک میدهد.

*****-----*****-----*****

     
#28 | Posted: 18 Feb 2013 16:54
‎کنایه های پارسی‎

*****-----*****-----*****

عاقل تا پی پل می گشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت :
هر مشکل چاره ای دارد، اگر از راه ملایمت نشدباید جسارت به خرج داد.

*****-----*****-----*****


عبای ملانصرالدین است:
چند نفر به نوبت آن را می پوشند، همه از آن استفاده میکنند.

*****-----*****-----*****


عجب کشکی ساییدم:
همه چیز بر خلاف انتظار ما از آب درامد

*****-----*****-----*****


عذر بدتر از گناه :
در توجیه کار بد خود دلیل زشت تری آوردن

*****-----*****-----*****


عروس تعریفی آخرش شلخته از آب درامد:
با آنهمه تعریفش جنس نامرغوبی از آب درآمد

*****-----*****-----*****


ضامن بهشت و دوزخش نیستم:
من وظیفه خودم را به خوبی انجام میدهم وکاری به بد و خوب بعدش ندارم.

*****-----*****-----*****


ضرب شستی به کار بردن:
برای پیشرفت امر خود تدبیری به کار بردن، با هر حیله بر حریف غالب شدن.

*****-----*****-----*****


ضرب دستش را چشیده است:
برتری حریف خود را می داند و جرئت مقابله با او را ندارد.

*****-----*****-----*****


ضرر را از هر کجا جلویش را بگیری منفعت است:
آدم عاقل همینکه فهمید راهی را به اشتباهی رفته، برمی گردد.

*****-----*****-----*****

     
#29 | Posted: 18 Feb 2013 17:03
‎کنایه های پارسی‎

*****-----*****-----*****

گذشت آنچه گذشت :
افسوس گذشته را نباید خورد ، همانند : تقویم پارسالی به کار نمی خورد.

*****-----*****-----*****


گذشت بر گشت ندارد:
بخشیده را پس نمی گ
یرند، بر آنچه بخشیدی
چشم طمع نداشته باش.

*****-----*****-----*****


گربه آمد و آن دنبه را برد:
باید بجنبی و چاره کار خود کنی و گرنهر نود از تو جلو می افتند.

*****-----*****-----*****


گربه را دم حجله باید کشت:
از آغاز هر کاری باید محکم کاری کرد.

*****-----*****-----*****


گر تو بهتر می زنی بستان بزن:
اگر فقط ادعا نمی کنی چرا کنار گود نشسته ای

*****-----*****-----*****


عاشق چشم و ابروی کسی نبودن:
مفت و مجانی برای کسی کار نکردن ، بی جهت برای کسی به آب و آتش نزدن.

*****-----*****-----*****


عاشقی پیداست از زاری دل :
همانند: رنگ رخساره خبر میدهد از سرضمیر

*****-----*****-----*****


عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد:
به دست آوردن مطلوب خویش کار چندان آسانی نیست.

*****-----*****-----*****


عاقبت به خیر شدن:
به رستگاری و راه خوشبختی رسیدن

*****-----*****-----*****


عاقبت جوینده یابنده بود:
باجستجو و تلاش به مقصود خود نایل خواهی شد

*****-----*****-----*****


عاقبت خشم پشیمانی است:
از آدم خشمگین کارهای سرمی زند کهسپس باعث ندامت اوست.

*****-----*****-----*****


عاقبت گذر پوست به دباغ خانه می افتد:
هر کسی باید روزی حساب اعمال خود را پس بدهد.

*****-----*****-----*****
     
#30 | Posted: 18 Feb 2013 17:43

‎کنایه های پارسی‎

*****-----*****-----*****

گاو بی شاخ و دم :
آدم تنومند شوریده و احمق، همانند: غول بی شاخ و دم.

*****-----*****-----*****


گاو پیشانی سفید:
معروف و مشهور نزد همه، همه کس اورا می شناسد.

*****-----*****-----*****


گاو خوش آب و علف:
کسی که از هیچ نوع خوردنی رو گردان نیست، هر چه پیشش ببیند بدون اکراه و با اشتهای تمام می خورد

*****-----*****-----*****


گدا بازی درآوردن:
مقابل دست و دلبازی ، خست و پستی به خرج دادن

*****-----*****-----*****


گدا حیا ندارد:
بر اثر تکرار خواهش و تمنا آبرویش ریخته شده و شرم نمی کند.

*****-----*****-----*****


گذر پوست به دباغخانه می افتد:
هر کسی سرانجام به نتیجه اعمال خود میرسد، بالاخره روزی بهم میرسیم.
همانند:كوه به كوه نمي رسه آدم به آدم ميرسه

*****-----*****-----*****


گاهی به نعل و گاهی به میخ زدن :
ضمن صبحت و گفتگو کنایه زدن ، همانند : از این شاخ به آن شاخ پریدن

*****-----*****-----*****

     
صفحه  صفحه 3 از 4:  « پیشین  1  2  3  4  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / کنایه های پارسی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites