تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Pablo Neruda | پابلو نرودا

صفحه  صفحه 11 از 12:  « پیشین  1  ...  9  10  11  12  پسین »  
#101 | Posted: 14 Jul 2013 18:20
نامت مقدس باد

دستان تو
از خاستگاهشان که چشمان من اند
پرواز می کنند
و نور چونان گلی می شکفد
و کائنات می تپد چونان یکی کندو
چونان یکی فیروزه

دستان تو
هجی نام مرا لمس می کنند
و فنجان هاعشقرا
ایعشق!
نامت مقدس باد !

در رویارویی که شب
بهشت را به خواب ما سر می دهد
کندوها بوی تو را تحفه می کنند
و دستانت مرا می خوانند
پس بال هایت گشوده باد
که سایه سار
بی تو بر فراز من گم می شود .

Signature
     
#102 | Posted: 23 Oct 2013 22:56 | Edited By: paridarya461
دفتر چهارم از کتاب ابدیت یک بوسه
با نام
نامت مقدس باد
که اولین شعر آن در پست بالا آورده شده و در ادامه اشعار خواهیم داشت :
یکی شدن
ﺷﺒﺎﻫﻨﮕﺎﻡ
قلبتﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻭﻳﺰ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ
ﻏﻨﻮﺩﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﭘﺸﺖ ﺗﺎﺭﻳﻜﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ ﻛﻨﻨﺪ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ
ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺻﺪﺍی ﺩﻭ ﻃﺒﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺍﻧﺒﻮﻩ
ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮگ ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﻮﻓﺖ .

قلبتﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻭﻳﺰ
ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﺕ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ
ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺏ
ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﺪ
ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪی ﻳﮕﺎﻧﻪ
قلبیﻳﻜﺘﺎ .

Signature
     
#103 | Posted: 23 Oct 2013 23:17 | Edited By: paridarya461
نان برای همه
ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ
ﻛﻪ ﺻﺪﺍﻳﺖ ﺁﻭﺍﻳﻢ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ
ﺑﺎﺯﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ
ﻛﻪ ﺭﻭی ﮔﻴﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻗﺼﺪ .

ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺁﺗﺸﯽ
ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﺒﯽ
ﻛﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﻳﺶ .

نان برای همه
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻣﻦ .
ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺑﺮﺍی ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺑﯽ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺭﺯﻭ ﻛﻪ ﻛﺎﺵ
ﺟﺰ ﺧﻮﻥ ﻣﻦ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﻦ
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺎﺳﺎﻳﺪ .
ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ
ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺮگ .
ﺑﺎ ﮔﻴﺘﺎﺭﺕ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﺍ ﺳﺎﺯ ﻛﻦ
ﺗﺎ ﺫﻫﻨﻢ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺭﻭﻳﺎی ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﺪ
ﻟﺤﻈﻪ ﺍی ﺑﻴﺎﺭﺍﻣﺪ .
ﺗﻤﺎﻡ ﺑﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺷﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ
ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺴﺎﺯﻡ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﻮ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ
ﭘﺮﻭﺍﺯﻡ ﺩﻫﻨﺪ

Signature
     
#104 | Posted: 23 Oct 2013 23:56 | Edited By: paridarya461
تمام من
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﻨﯽ
ﺭﻭﻳﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺭﻭﻳﺎﻳﻢ ﺑﺨﻮﺍﺑﺎﻥ
ﻭ ﺑﻪ عشقﻭ ﺭﻧﺞ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﮕﻮ
ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮﺍﺑﻨﺪ .
ﺑﻪ عشقﺑﮕﻮ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﺎﻳﻢ ﺑﮕﻨﺠﺪ .
ﻣﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯽ ﻛﻨﻴﻢ
ﻭ ﻫﻴﭻ ﻛﺴﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﻜﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ
ﻫﻴﭻ ﻛﺴﯽ ﺟﺰ ﺗﻮ
ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰی، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪی، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺎﻫﯽ
ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﻣﺸﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻣﻌﻨﯽ ﻟﻄﻴﻒ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﭼﻜﺪ
ﻭ ﻣﻦ، ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺷﻜﯽ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻓﺮﻭ ﻣﯽ ﭼﻜﺪ
ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ .
ﺍﺷﻜﯽ ﻛﻪ ﻣﺮﺍ
ﺗﻤﺎﻡ ِ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎ ﺑﺮﺩ .

Signature
     
#105 | Posted: 24 Oct 2013 00:39 | Edited By: paridarya461
خوش آمدی
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﺩﺭﺏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭی ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻳﻢ
عشق من !

ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﻜﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﻦ !

ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻧﺖ ﺟﺎی ﺩﻩ
ﻭ ﺧﻮﻧﻢ ﺭﺍ ﭼﻮﻧﺎﻥ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍی ﻋﻈﻴﻢ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻛﻦ .
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺍی ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺮﺣﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺟﻴﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﯽ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺍی ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎ،
ﺍی ﺗﻼﻟﻮ ﭘﺮﺗﻘﺎﻝ ﻫﺎ
ﻭ ﺳﻼﻡ ﺍی ﺗﺎﺭﻳﻜﯽ .

ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﺍی ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﻦ
عشق من ! خوش آمدی !
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﭼﻪ ﻛﺴﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ
ﭼﻪ ﻛﺴﯽ ﻣﯽ ﻣﻴﺮﺩ
ﭼﻪ ﻛﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻛﺪﺍﻣﻴﻦ ﻛﺲ ﺑﻴﺪﺍﺭ .

ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﻛﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺳﺖ
ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻠﺐ ﺗﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﻫﺎی ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻡ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ

Signature
     
#106 | Posted: 24 Oct 2013 20:18 | Edited By: paridarya461
تو را من خواب می بینم
ﭼﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻳﺒﺎﻳﯽ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺷﺒﺎﻫﻨﮕﺎﻡ
ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﺯﻭﺍﻧﻢ ﺣﺲ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ ﺍی عشقﻣﻦ !

ﻭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻥ ﺗﻮﺭی ﺩﺭﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ
ﺍﺯ ﻫﻢ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﻛﻨﻢ .

ﻗﻠﺒﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﺳﺖ
ﻟﻴﻚ ﺟﺴﻤﺖ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﻛﺸﺪ .
تو را من خواب می بینم
ﻭ ﺗﻮ ﭼﻮﻥ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﻜﯽ ﻗﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﻛﻨﯽ
ﻭ ﺻﺒﺢ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻃﻠﻮﻉ ﻣﯽ ﻛﻨﯽ
ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮی ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ
ﺍﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ
ﭼﻴﺰی ﺍﺯ ﺷﺐ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺎﻳﯽ ﻛﻪ
ﻣﺎ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻳﻢ

Signature
     
#107 | Posted: 24 Oct 2013 21:09 | Edited By: paridarya461
شبی دیگر
روز
ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﺍﻳﺪ

ﭼﺮﺥ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ
ﺧﺮﻧﺎﺱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﺭﻭﺩﻫﺎ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﭙﻴﺪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺯ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎی ﺑﻨﺪﺭﮔﺎﻩ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ .

ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ
ﺗﺎ ﺷﺒﯽ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﺷﺮﻭﻋﯽ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ .

ای شب !

ﺍی ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﺰﺍﺭﺗﻮی
ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺘﺎﺏ ﺗﺎ ﭼﻮﻥ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﺍی ﺍﺯ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻻﻫﻮﺕ
ﻗﻄﺮﻩ ﺍی ﺑﺎﺷﻢ ﺩﺭ ﺗﭙﺶ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍی
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺍی ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ

Signature
     
#108 | Posted: 1 Dec 2013 21:44

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

او دیگر صدایت را نخواهد شنید
     
#109 | Posted: 4 Apr 2014 16:18 | Edited By: paridarya461
مجال ستایش موهایت ندارم
مجال ستایش موهایت ندارم
باید برای تک تک آن نغمه ها سر دهم
دیگر عاشقان تو را به چشم دیگر می طلبند
اما تنها آرزوی من آرایش موهای توست
تو و من ، چون سنگِ مزار فرو می افتیم
و این گونه ، عشق نافرجام ما چون هستی جاویدانِ خاک ، پای است
دوست می دارم آن وجب خاکی که تو هستی
من که در مراتع سبز ِ افلاک ستاره ای ندارم ،
این تکرار ِ توست
تو ، تکثیر دنیای من.
در چشمان ِ درشت ِ تو نوری است
که از سیارات مغلوب به من می تابد
بر پوست تو ، بغض ِ راه هایی می تپد
هم مسیر ِ شهاب و تندر ِ باران
منحنی کمرت قرص مهتاب ِ من شد
و خورشید ، حلاوت دهان ژرف تو
نور سوزان و عسل ِ سایه ها
من در خفا ، میان سایه و روح دوستت دارم

Signature
     
#110 | Posted: 4 Apr 2014 16:22 | Edited By: paridarya461
عاشقانه ای زیبا
زیباترینم!
زندگی،
آسمان،
دانه ای که لب می گشاید در زمین،
و بیدهای مجنون مست
همه چیز ما را می شناسند.
عشق ما در این تپه ی زیبا در باد،
در شب و در زمین به دنیا آمد
و از این روست که خاک رس و گل های زیبا و درختان نام تو را می دانند.
ما تنها این را نمیدانستیم،
با هم روییدیم،
با گلها روییدیم
و از این روست که چون از کنار گلها می گذریم نام تو بر گلبرگ هاست،
بر گل سرخی که به روی سنگی روییده،
و نام من در ساقه های گل هاست.
همه این را می دانند، ما رازی نداریم...
با هم روییدیم بی آن که خود بدانیم.
ما برای زمستان چیزی را عوض نکردیم،
آنگاه که باد به زمزمه ی نام تو پرداخت،
همان گونه که امروز در تمامی ساعت ها آن را تکرار می کند.
زمانی که برگ ها نمی دانستند تو نیز برگی هستی،
آنگاه که ریشه ها نمی دانستند تو در جست و جوی منی در سینه ام،
بهار آسمان را به ما هدیه می کند
و زمین تاریک نام ماست.
عشق ما به تمامی زمان و زمین تعلق دارد.
ما منتظر خواهیم شد،
عاشق همدیگر،
با دستانی که در دست یکدیگر می فشاریم.

Signature
     
صفحه  صفحه 11 از 12:  « پیشین  1  ...  9  10  11  12  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Pablo Neruda | پابلو نرودا بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites