خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

اشعار شاعران معاصر (لیست شاعران در صفحه نخست)


صفحه  صفحه 132 از 267:  « پیشین  1  ...  131  132  133  ...  266  267  پسین »
nazi220 زن #1,311 | Posted: 6 Sep 2013 14:20


داغ امید به دل ماند و تحمل کردیم

داغ امید به دل ماند و تحمل کردیم

آرزو مرد شنیدیم و تجاهل کردیمکاسه ی صبر عجب نیست که لبریز شود

زانچه یک عمر شنیدیم و تحمل کردیمبلبل فصل خزانیم و ز گلریزی اشک

آشیان را به نظرها سبد گل کردیمهمچو فواره که از اوج سرازیر شود

به ترقی چو رسیدیم تنزل کردیمناصح از پند مکرر ننشیند خاموش

گرچه هر بار شنیدیم تغافل کردیمدست پرورده ی ذوقیم و به فتوای بهار

گوش را وقف نواخوانی بلبل کردیمحاجت طعنه زدن نیست که ما خود خجلیم

زین همه بار که بر دوش توکل کردیمکم نشد حیرت و سرگشتگی ما افزود

هرچه در کار جهان بیش تامل کردیمگذر عمر نه زانگونه که حافظ فرمود

بود سیلی که تماشا ز سر پل کردیمای خزان دست نگه دار که در آخر عمر

نوبهار دگری آمد و ما گل کردیم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,312 | Posted: 6 Sep 2013 14:21 | Edited By: nazi220


به دل جمع درین دایره گامی نزدم

به دل جمع درین دایره گامی نزدم

گرچه پرگار شدم دور تمامی نزدمآهی از دل ندواندم به سر راه سحر

گلی از ناله ی خود بر سر شامی نزدمضعف تن سایه صفت داشت زمین گیر مرا

بوسه چون پرتو مه بر لب بامی نزدمساز افتاده ز کوکم خجلم ای مطرب

که به دلخواه تو یک بار مقامی نزدمخصلت من چو دگرگونه شد از گشت زمان

طعنه از پختگی خویش به خامی نزدمتشنه ی شهرت بیهوده نبودم چو عقیق

زخم بر دل به طلبکاری نامی نزدمراه بردم ز قناعت چو به چشم و دل سیر

بر سر خوان فلک لب به طعامی نزدممن که با شور سخن شعله دماندم از سنگ

در دلت آتشی از سوز کلامی نزدمگرچه ای غنچه دهن تشنه ی بوسی بودم

لب خواهش نگشودم در کامی نزدمسرگران از من مخمور گذر کردی دوش

رفتی و از می دیدار تو جامی نزدم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,313 | Posted: 6 Sep 2013 14:23


هفتاد و هفت

از عمر پوچ بی ثمر من

هفتاد و هفت سال گذشتهنه طی شده تمام به شادی

نه جمله در ملال گذشتهگاهی سکوتبار تر از مرگ

گاهی به قیل و قال گذشتهگاهی چو تار تا که شوم ساز

با رنج گوشمال گذشتهاز بس که تند می گذرد عمر

چون صرصر از شمال گذشتهلرزم به جان که محنت پیری

از حد اعتدال گذشتهروز بد فراق رسیده

شام خوش وصال گذشتهافتادنم چو طاق شکسته

از حدس و احتمال گذشتههر آرزوی خام که دل داشت

چون خواب و چون خیال گذشتهمی دانم این قدر ز جوانی

کز پیشم آن غزال گذشتهزندانی وجودم و عمرم

در این سیاهچال گذشتهافتاده در طلسم سکوتم

خاموشی ام ز لال گذشتهفالی زدم ز حافظ و دیدم

کارم دگر ز فال گذشتهبدرود ای بلندی پرواز

تیر قضا ز بال گذشتهای عشق آمدی به سراغم

وقتی که شور و حال گذشتهعمری در آرزوی تو بودم

دیر آمدی مجال گذشتهخشکیده است جوی وجودم

وان جاری زلال گذشتهبشکن مرا چو کوزه ی کهنه

دوران این سفال گذشته
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,314 | Posted: 6 Sep 2013 14:23


شبنم

شب از آغوش گل بالین و بستر می کند شبنم

سحرگاهان سفر با دیده ی تر می کند شبنمنگاه گرم جانان بال پرواز است عاشق را

به سوی آسمان پرواز بی پر می کند شبنماگر چون قطره اشکی شب ز چشم آسمان افتد

سحر از چشمه ی خورشید سر بر می کند شبنممرا از این دل ناکام شرم آید چو می بینم

شبی تا صبح در آغوش گل سر می کند شبنمجدایی سخت باشد آشنایان را ز یکدیگر

وداع بوستان با دیده ی تر می کند شبنمنمی کاهد اگر از عمر عاشق وصل گلرویان

چرا از خنده ی گل عمر کمتر می کند شبنم؟
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,315 | Posted: 6 Sep 2013 14:27


به هجر زنده ازان ماندم که جان به راه تو دربازم
به هجر زنده ازان ماندم که جان به راه تو دربازم

به سوی من قدمی بردار که سر به پای تو اندازمتو را چو پیش نظر آرم غزل فرو چکدم از لب

هزار پنجره بر باغی هزار حنجره آوازمنوازش از تو نمی بینم نمی کشی به سرم دستی

به دست و پنجه ی تو سوگند که دلشکسته ترین سازممرا مگو که چرا اینسان ز خویش بی خبر افتادی

چو هیچم از تو فراغت نیست به خود چگونه بپردازمشراب کهنه ی عشق تو چو خون تازه دود در رگ

عجب مدار که در پیری هنوز قافیه پردازممگر نه دانه برون آید ز خاک با مدد باران

دود چو اشک به روی من چگونه گل نکند رازمبه خیره از پی بازی رفت ولی به ششدر غم افتاد

دلی که لاف زنان می گفت که نرد عشق نمی بازمنمی شود که سر تسلیم به پای تو ننهم ای غم

که گر به جنگ تو برخیزم شکست خورده ز آغازمز اوج گرچه در افتادم ز آسمان نگسستم دل

نمانده بال و پری اما هنوز عاشق پروازمبه زندگانی پوچ خود چه اعتماد توانم کرد

شرار دلزده از عمرم حباب خانه براندازممگر به مرگ رود بیرون هوای کودکی ام از سر

کجاست دایه ی دلسوزی که مادرانه کشد نازمچقدر فاصله افتاده میان دلبر و دلداده

خدای من مددی فرما به آن صنم برسان بازم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,316 | Posted: 6 Sep 2013 14:28


هنوز از بوی گیسویی پریشان می توانم شد

هنوز از بوی گیسویی پریشان می توانم شد

به روی خوب چون آیینه حیران می توانم شدز پیری گرچه خاکستر نشسته بر سر و رویم

چو اخگر شسته رو از باد دامان می توانم شدپس از عمری زند گر خنده ای آن گل به روی من

به چندین رنگ چون بلبل غزل خوان می توانم شدبه جرم ناتوانی کاش از چشمم نیندازد

که بر گردش توانم گشت و قربان می توانم شدبه هیچم گر که می دانی گران ای عشق مهلت ده

ز قحط مشتری زین بیش ارزان می توانم شدجهان گر از بخیلی برنچیند زود خوانش را

دو روزی بر سر این سفره مهمان می توانم شدمرا کفر سر زلفت ز ایمان باز می دارد

اگر جستم ز دام او مسلمان می توانم شدمیان شادی و غم با خیالت عالمی دارم

ز برق خنده ات چون ابر گریان می توانم شدز هجرت خشک تر از شاخه در فصل زمستانم

رسی گر چون بهار از ره گل افشان می توانم شدبه بازی بازی از میدان هستی می روم بیرون

مشو غافل که زود از دیده پنهان می توانم شد

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,317 | Posted: 6 Sep 2013 14:31 | Edited By: nazi220


رخ تو پیش نظر داشتیم و دم نزدیم

رخ تو پیش نظر داشتیم و دم نزدیم

صفای خاطر آیینه را به هم نزدیمبه دوش بی خودی از کوچه ات گذر کردیم

به پای خویش درین بوستان قدم نزدیمدرین بساط گرت نقش خوش نشست بخند

که ما ز طالع بد غیر نقش کم نزدیمکدام روز درین شعله زار همچو شرار

ز بی وجودی خود خنده بر عدم نزدیمبه اعتقاد چو از بت پرست کم بودیم

چه جای سنگ که گل نیز بر صنم نزدیمبیان شوق اگر از قلم نمی آمد

به دست آه چرا نامه ای رقم نزدیمقلم ز شکوه طرازی به شکر گرداندیم

به لوح خاطر احباب نقش غم نزدیماگرچه دخل کم ما وفا نکرد به خرج

زدیم مهر به لب دم ز بیش و کم نزدیم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,318 | Posted: 6 Sep 2013 14:34


ز عجز تکیه به دیوار آه خود کردیم

ز عجز تکیه به دیوار آه خود کردیم


شکسته حالی خود را پناه خود کردیمبه روی هرچه گشودیم چشم غیر از دوست

به جان او که ستم بر نگاه خود کردیمز نور عاریت ماه چشم پوشیدیم

نگاهبانی شام سیاه خود کردیمز دوستان موافق سفر شود کوتاه

رفیق راه دل سر به راه خود کردیمدوباره بر سر پیمان شدیم ای ساقی

تو را به توبه شکستن گواه خود کردیماگر به خاک فشاندیم خون مینا را

دو چشم مست تو را عذرخواه خود کردیمز صبح پرده در افتاد بخیه بر رخ کار

نهان به پرده ی شب گر گناه خود کردیمز کار عشق مکش دست و پند گیر از ما

که عمر در سر این اشتباه خود کردیم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,319 | Posted: 6 Sep 2013 14:36


ازک دل آفریدند مانند لاله ما را

نازک دل آفریدند مانند لاله ما را

وانگه به هم شکستند با سنگ ژاله ما راروزی که دست ایجاد می ریخت رنگ قسمت

بر خون نوشته شد رزق مانند لاله ما راکی سرمه سایی شب آواز را کند پست

شبها نمی توان دید بی آه و ناله ما رادر دفتر شب و روز بسیار سیر کردیم

افزود بی سوادی از این رساله ما راما را شکفته می داشت چون لاله شبنم می

چشم حسود نگذاشت نم در پیاله ما راای ماه آسمانی بود و نبود ما چیست

بر گرد سر بگردان مانند هاله ما راجانا برای بوسی دلخون تر از حناییم

بر دست و پا توان داد باری حواله ما رابا آنکه از جوانی پیر و شکسته بودیم

صد سال پیرتر کرد این چند ساله ما را
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,320 | Posted: 6 Sep 2013 14:38 | Edited By: nazi220


موجم برد به هرسو با دست و پای بسته

موجم برد به هرسو با دست و پای بسته

بازیچه ی محیطم چون کشتی شکستهدر انتظار باران در خشکسال ماندم

لرزان چو خوشه ی سبز بر دانه های بستهاز فیض بی وجودی در دستگاه گردون

ایمن ز گوشمالم چون رشته ی گسستهشکرانه ی وصالت گر می پذیری از ما

داریم نیمه جانی از چنگ هجر رستهتا شوق وصل دارم آبی بر آتشم زن

دامن زدن چه حاصل بر شعله ی نشستهنتوان به عمرها رفت ای کعبه ی حقیقت

راهی که می گذاری در پیش پای خستهخود را رسانده گیرد آهم به گوش تاثیر

بینند خواب پرواز مرغان پرشکسته
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
صفحه  صفحه 132 از 267:  « پیشین  1  ...  131  132  133  ...  266  267  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / اشعار شاعران معاصر (لیست شاعران در صفحه نخست)

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا