خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

اشعار شاعران معاصر (لیست شاعران در صفحه نخست)


صفحه  صفحه 133 از 267:  « پیشین  1  ...  132  133  134  ...  266  267  پسین »
nazi220 زن #1,321 | Posted: 6 Sep 2013 14:51


دامن ز تماشای جهان چیده گذشتیم

دامن ز تماشای جهان چیده گذشتیم

چون باد ازین باغ خزان دیده گذشتیمرفتیم به گل چیدن و از ناله ی بلبل

از خیر گل چیده و ناچیده گذشتیمگامی ننهادیم که عیبی نگرفتند

از همرهی مردم سنجیده گذشتیمبس پند که ناصح ز ره لطف به ما داد

ما گوش گران کرده و نشنیده گذشتیمما غنچه ی بی طالع ایام خزانیم

از شاخه دمیدیم و نخندیده گذشتیماز طعنه ی بی حاصلی از بس که خمیدیم

چون بید سرافکنده و رنجیده گذشتیممعلوم نشد هیچ ازین هستی موهوم

بی خواست رسیدیم و نفهمیده گذشتیماز فکر به مضمون قضا ره نتوان برد

ما از سر این معنی پیچیده گذشتیماز هیچکسی در دل کس جای نکردیم

در یاد نماندیم چو از دیده گذشتیم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,322 | Posted: 6 Sep 2013 14:53


تا به کی درین وادی از پی جرس افتم

تا به کی درین وادی از پی جرس افتم

ای دلیل گمراهان ترسم از نفس افتمناامیدم از منزل در رهی که می افتد

نقش پا هم از من پیش بس که باز پس افتمگرچه از پریشانی همچو بید مجنونم

نیست آن جنون با من تا به پای کس افتمآتشم ولی از آب در ملایمت پیشم

بد ز من نخواهد دید گر به جان خس افتمشاخه ای پر از بارم هر زمان شوم خم تر

گر ز من بداری دست خود به دسترس افتمخون دختر رز ریخت کاش می توانستم

از برای خونخواهی در پی عسس افتمسر کنم به خاموشی همچو بلبل تصویر

نغمه نشنوی از من گر که در قفس افتمدر دلم گره مانده ست آرزوی بوسی چند

چون لب تو را بینم مست ازین هوس افتمدر هوای تو چون نی پر ز ناله ام ای کاش

دم برآورم با تو بی تو از نفس افتم

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,323 | Posted: 6 Sep 2013 14:54


ز جور زمان یک دل نشکسته ندیدیم

ز جور زمان یک دل نشکسته ندیدیم

در خنده لبی غیر لب پسته ندیدیمپیمان تو با توبه گر امروز درست است

گو باش که ما توبه ی نشکسته ندیدیمدر خانه گشودیم سر شیشه به ناچار

کز میکده ها غیر در بسته ندیدیمچیدند به خرمن گل و بردند به تاراج

ما در چمن عیش گلی دسته ندیدیمهمچون صدف از بحر رسیدیم به بازار

جز دل شکنی چند درین رسته ندیدیماز دار چو منصور نرفتیم فراتر

پرواز بلندی ز پر خسته ندیدیمچون سایه نکردیم جدایی زتو ای نور

هرچند که خود را به تو پیوسته ندیدیمممنون هواداری آهیم که هرگز

کوتاهی ازین شعله ی برجسته ندیدیمفریاد رسا را نتوان گفت اثر نیست

اما اثر از ناله ی آهسته ندیدیم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,324 | Posted: 6 Sep 2013 14:56


رنگ ز رخ پریده ی ما را کسی ندید

رنگ ز رخ پریده ی ما را کسی ندید

این مرغ پرکشیده ی ما را کسی ندیدچون دود در سیاهی شب گم شد از نظر

خواب ز سرپریده ی ما را کسی ندیدبسیار صید جسته که آمد به جای خویش

اما دل رمیده ی ما را کسی ندیدپنهان ز چشم غیر به کنجی گریستیم

اشک به رخ دویده ی ما را کسی ندیداغیار محو چاک گریبان او شدند

پیراهن دریده ی ما را کسی ندیدخاری که رفته بود به پا زود چاره شد

خار به دل خلیده ی ما را کسی ندیدگلچین رسید و دست به یغما گشود و رفت

گل های تازه چیده ی ما را کسی ندیدمانند نخل موم که بندد ثمر به خود

یک میوه ی رسیده ی ما را کسی ندیددامان تر به اشک ریا پاک شسته شد

کالای آبدیده ی ما را کسی ندیددیوان عمر را دو سه روزی ورق زدیم

ابیات برگزیده ی ما را کسی ندید

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,325 | Posted: 6 Sep 2013 14:57


در ره صبح سوختم بس که چراغ دیده را

در ره صبح سوختم بس که چراغ دیده را

دیدم و در نیافتم سر زدن سپیده رادیده ی شب نخفته ام پنجره ای ست نیمه وا

تا به نظاره ایستد صبح ز ره رسیده راهر سحر آفتاب را شوق به مشرق آورد

دل سوی شرق می کشد غربت غرب دیده رامژده ی وصل چون رسد صبر و قرار می رود

خواب ز دیده می پرد بوی سحر شنیده رابس که شده ست موج زن تنگدلی درین چمن

نیست امید وا شدن غنچه ی نودمیده رازخمی تیغ زندگی جان ز اجل نمی برد

پای گریز کی بود صید به خون تپیده رابار جهان ز دوش خود گرچه فرو گذاشتم

لیک امید راستی نیست قد خمیده رایاد گذشته چون کنی حال ز دست می رود

در پی جست و جو مشو رنگ ز رو پریده راگر دل روشنت بود قطع نظر ز رفته کن

چشم ز پی نمی دود اشک به رخ دویده رامطلب اگر بزرگ شد خار و خس ره طلب

بستر پرنیان شود رنج سفر کشیده راگر غم عشق را ز من کس بخرد به عالمی

کیست که رایگان دهد جنس به جان خریده راموج ز خود رمیده ام در دل بحر پرخطر

شورش من ز جا برد ساحل آرمیده رانیست عجب که پا کشد نقش قدم ز همرهی

بس که ز سر گرفته ام راه به سر رسیده را

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,326 | Posted: 6 Sep 2013 15:04


زبان بر خاک می مالند از لب تشنگی جوها


زبان بر خاک می مالند از لب تشنگی جوها

چه می پرسی ز حال و روز سوسن ها و شب بوهاچمن در انتظار آب آتش زیر پا دارد

به جای سبزه برخیزد کنون دود از لب جوهابهار آمد ولی آگه نمی گشتم ز دلتنگی

نمی آشفت اگر خواب مرا شور پرستوهابه رنگ زرد می سازند با رخسار گرد آلود

به سرسبزی سمر بودند اگر در باغ ناژوهاگشوده چتر خود را نارون با صد امید اما

نمی افتد گذار ابر بارانی به این سوهابه رنگ آمیزی گل ها چرا باید نهادن دل

درین گلشن که وقت رنگ ها تنگ است چون بوهاز پرواز پرستوها کسی را دل نمی جنبد

که داده اینچنین پیوند سرها را به زانوهارجوع غم به دل های عزیزان است در عالم

چو زنبوران که برگردند از صحرا به کندوهاز گوهرهای غلتان خویشتن داری چه می جویی

که آخر دانه های اشک می غلتند بر روها

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,327 | Posted: 6 Sep 2013 15:06


چه غم ز باد سحر شمع شعله‌ ور شده را

چه غم ز باد سحر شمع شعله‌ ور شده را

که مرگ راحت جان است جان ‌به ‌سر شده راروان چو آب بخوان از نگاه غم ‌زده‌ام

حکایت شب با درد و غم سحر شده راخیال آن مژه با جان رود ز سینه برون

ز دل چگونه کشم تیر کارگر شده رامگیر پردلی خویش را به جای سلاح

به جنگ تیغ مبر سینه ‌ی سپر شده رامبین به جلوه ‌ی ظاهر که زود برچینند

بساط سبزه‌ ی پامال رهگذر شده راکنون که باد خزان برگ برد و بار فشاند

ز سنگ بیم مده نخل بی ‌ثمر شده رامگر رسد خبر وصل ورنه هیچ پیام

به خود نیاورد از خویش بی‌ خبر شده رادمید صبح بناگوش یار از خم زلف

ببین سپیده‌ ی در شام جلوه ‌گر شده رافلک چو گوش گران کرد جای آن دارد

که در جگر شکنم آه بی ‌اثر شده رازمانه ‌ای ‌ست که بر گریه عیب می‌ گیرند

نهان کنید از اغیار چشم تر شده رانه گوش حق ‌شنو اینجا نه چشم حق ‌بینی

خدا سزا دهد این قوم کور و کر شده را
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,328 | Posted: 6 Sep 2013 15:09


مرا چون قطره ‌ی اشکی ز چشم انداختی رفتی


مرا چون قطره ‌ی اشکی ز چشم انداختی رفتی

تو هم ای نازنین قدر مرا نشناختی رفتیبه چندین آرزو چون سایه در پای تو افتادم

ولی دامن فشاندی قد به ناز افراختی رفتیمرا عشق تو فارغ کرده بود از دیگران اما

تو سنگین ‌دل ز من با دیگران پرداختی رفتیتمنای نگاهی داشت دل از چشم مست تو

تغافل کردی و کار دلم را ساختی رفتیندادی آشنایی چون گذشتی از کنار من

تو ای بیگانه‌ خو گویی مرا نشناختی رفتیز چشمم رفت بی ‌او روشنایی وز پی‌اش ای اشک

تو هم زین خانه ‌ی تاریک بیرون تاختی رفتیاگر آرام ننشینی به خاکت افگنم ای دل

همان گیرم که در پایی سر و جان باختی رفتی

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,329 | Posted: 6 Sep 2013 15:11


تا شد وبال گردن دسته ی شکسته ی ماتا شد وبال گردن دسته ی شکسته ی ما

افزود عقده ای چند بر کار بسته ی مااز پا فتاده ی عشق رنج سفر نبیند

در منزل است دایم پای شکسته ی ماگلگشت نوبهاران ارزانی حریفان

سیر چمن نیاید از بال خسته ی ماگر بهتر از بهشت است آب و هوای غربت

سوی وطن زند بال از بند جسته ی ماپیریم و هر رگ ما سودای عشق دارد

در حسرت شکار است دام گسسته ی مادر عین ناتوانی آخر ز جای خیزد

از باد دامن دوست گرد نشسته ی مادر پله ی محبت یکسان کجا برآید

عهد شکسته ی او پیمان بسته ی ماسیر و سفر گران است بر ما که خواب سنگین

پیچیده همچو زنجیر بر پای خسته ی ما
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,330 | Posted: 6 Sep 2013 15:13


دردها درعشق کم کم عین درمان می شوند

دردها درعشق کم کم عین درمان می شوند
رنجها تسکین ده دل راحت جان می شوند


می کنی عادت به سختی با گذشت روزگار
چون به مشکل ها گرفتی خوی آسان می شوند


عشق را با عقل نتوان در کنار هم نشاند
چشم تا برهم زنی دست و گریبان می شوند


وای از این دوران که می بینی به اندک رنجشی
دوستان مهربانت دشمن جان می شوند


گر قفس تنگ است چون با جفت خود باشی چه باک
خانه های دلگشا بی دوست زندان می شوند


یار را نازم که دارد پاس عهد خویش را
گر چه خوبان زود از پیمان پشیمان می شوند


یادش از در چون در آمد درد و غم از دل گریخت
ابرها چون باد بر خیزد پریشان می شوند


آدمی پیرانه سر ماند به دور از شور و حال
چون درختانی که در پاییز عریان می شوند
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
صفحه  صفحه 133 از 267:  « پیشین  1  ...  132  133  134  ...  266  267  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / اشعار شاعران معاصر (لیست شاعران در صفحه نخست)

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا