خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

اشعار شاعران معاصر (لیست شاعران در صفحه نخست)


صفحه  صفحه 135 از 267:  « پیشین  1  ...  134  135  136  ...  266  267  پسین »
nazi220 زن #1,341 | Posted: 7 Sep 2013 17:12 | Edited By: nazi220


ای کـــــه افکنـــــده ای از حُـــسن به دل ها شرری
شرری کــــز اثــــــرش هیـــــچ نمـــــانـــــدم اثری

حُسنت افزون زحد و حـدّ تو از حُســـــن فـــــزون
نه بـــــه مشّـــــاطـــــه نیازی نه به کحـل البصری

مادری هیـــچ نزائیـــــد به حُســـــن تـــــو پـــــسر
چـــــو تـــــو زائـــــیده نگـــــردید زمــــادر پسری

صـــــدفی هیـــــچ نپـــرورد دُری چون تو که هیچ
گوهــــری نیز نیـــــاورد چنـــــان تو گـُهــــَـــــری

مُرده جان گر بگرفت از دم عیـــــسی چـــه عجب
که بگیـــــــرد دمِ عیسی زتو جـان بـــــا نظـــــری

به نـــــگاه تو شـــــود زنده مگـــــر عیسی صبح
نگهـــــت ظلمــــت شب راست چـو رَمیُ الجَمَری

هست مطـــــلوب بشر هر چه جمال است و کمال
تــو جـــــمالی و کمـــــالی و رَجَـــــاء البـــــَشَری

تـــــو بدیـــــن غایت خوبی که شدی رشک مَلَک
ز چـــه رو از نظـــــر خلــــــق جهـــــان مستتری

هـــــان بر انـــــداز نقاب از رخ یوسف کُش خود
که نباشـد اگـــــرش ســـــود نـــــدارد ضـــــرری

بـــــی تـــــو از خیـــــر اگـــــر هیچ نشـانی نبود
با قـدوم تو نمانـــَـــد اثـــــر از هیـــــچ شـــــری

مـــــن به تقـــــدبـــــر احالـــــت ندهم هجر تو را
که تو خود مُنــــشی احکام قضـــــا و قــــَــــدَری

بحـــــر بـــــی اذن تو هیـــــهات خروشـــی بکند
ابر هیـــــهات کزان صاعـــــقه آرد مَـــــطـــــَری

نه چـــــو مـــــا یافـــــت شود هیــچ کجا منتظِری
نه چو تو در همــه ی دهـــــر یکی منتظـــَـــــری

شیعه دستـــــش به دعا سوی خـــــدا هست بلــند
بـــــه امیــــــدی کـه شـــــود غیبــت کبری سپری

طلعتــــــت پـرتـــــو انـــــوار الـــــهی اسـت بتاب
که تو شمسی و به گِـــــردت من شیدا « قمری »
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,342 | Posted: 7 Sep 2013 17:13 | Edited By: nazi220


بـــزن مطرب ، بده ساقی شراب از ساغرم امشب

خـطا هرگــــز نگـــیر از من ، خداوندا کرم امشب
به بزم گُـل که بلبل بیخود از خـود می شود یکسر

کجا گیــرد خــــطا بر چـــون منی آن داورم امشب
نگیـرد خرده بر مـن عاقلی کز خویش بی خویشی

بهشـت عــــدن را بــــا دوزخ ار ســوداگرم امشب
بگو ساقـــی تو شـــاهد را که امشب ناز کمتر کن

که از هـر لحظــــه جانا والَــــه و شیــداترم امشب
صفـا و مـــــروه ای از مـــن بماند باقــــی ار دارد

ســـرابی جلـــوه ی دریا بســـــان هاجــــرم امشب
اگـــر منـعم کنی از باده نوشــــی محتسب می دان

شکایت از تـــــو نــــزد خالـــــق یکــتا برم امشب
کرام الکاتبـــــینا ، گـــر همیـــن یـک بار ننویسـی

بُــوَد این باده نوشــــیّ اوّلیـــــن و آخـــــرم امشب
به میلاد حسیـــــن بن علـــی بن ابیـطالب « ع »

نرقصـم من ؟ ننوشم می ؟ مگر من کافرم امشب
شهی ، کـو را به زاری پطــــرس نومـــید گفتا به

به اعجـاز تو می گـــردد شهنــــشاهـــا پرم امشب
سـرور قدســــیان بنـــــگر گــرت بیناست چشم دل

چراغـانـــــی و نورانی اســـت ایزد را حرم امشب
گمـان دارم که می بـــــالد به خود ایزد که رویاندم

گلـی زیبـــــا به بـــاغ هستـــــی پهـــــناورم امشب
بشور وشوق وسرمستی برقص ارشیعه باشم من

بکوبم پا بدان ســـــان تا کـــــند این پا ورم امشب
نتـــرسانیـــدم از آتــــش که نندیــــشم ز سرمستی

چـــــو ابراهیـــم انـــدازنـــد اگـــــر در آذرم امشب
نیندیشم چـــــنان کانـــــدر مـــــیان شعــله ی آتش

خودم مسـتانه و بــی باک و بی پـــروا پرم امشب
نَــفَـس بربنـــــد خنیـــاگر نمی خواهــم تو بنوازی

خـــدا ناکـــرده من یـــک پا خــودم خنیاگرم امشب
نبـوده صیقـــــلی طبعــــم سُــــرایم اینچنین شعری

نیـاید گفتــــن شعــــری چنـــین در بــــاورم امشب
حســین بـــن علــــی بـن ابیــطالب « ع » خداوندا

مگـر گـــردیده از بهــــر ســـرودن یاورم امشب !
بـه یُـمـــن یـــاری روح عـــزیــز و زاده ی زهــرا

در این محفل میــــان شــــاعران نــام آورم امشب
بدین حــالی که دادم دســــت کی باشـــد عجب جانا

که گوی سبقــــت از سعدی و حافظ ها برم امشب
به جــــرأت می توانم گفـــت کاندر مدحت ای مولا

زخاقانی و فیــــض و شمـس و مولانا سرم امشب
ز حســن تو زلیــــخا هــــا بمــــاند من یقیــن دارم

بُـــریده دســـت یوسـف ها ز حــیرت لاجرم امشب
شهـــنشــــاهـا ندارم مـــن پدر تا برخــی ات سازم

فــــدای مقـــــدم پاک تـــو گــــردد مـــــادرم امشب
بدان جـودی که داری تو بدین شعری که گفتم من

عجـب نبـــود بگیـــری در زر از پا تا سرم امشب
شفاعت از تو می خواهد«قمر»هر گزنمی خواهد

طــــلا و نقـــره و مرجـــــان و دُرّی یا درم امشب
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,343 | Posted: 7 Sep 2013 17:14 | Edited By: nazi220


گــرفتـــه اســـت جـــان حبـــاب از آب شاعرانه تر
چنـــان کـــه مــن چشیـــده ام عـــذاب شاعرانه تر

بورز عشــق چـــون نسیــــم صبحـدم همیشـــه تا
بیاکـــند تــــو را نفـــس گــــلاب شــاعـــرانـــه تر

بورز عشـــق تا شـود تو را چو قاصـــدک سبُک
ایاب شـــاعـــرانـــه تر ، ذهـــاب شـــاعـــرانه تر

همیشــه عشـــق مـــی وزد از آسـتـــان معــــرفت
نسیــــم پـــا نهـــاده بـــر رکـــاب شـــاعـــرانه تر

سپـــیـــد بــاش مـثـــل بــرف در تمـــام زنـــدگـــی
بمیـــر عـــارفانـه تـــر ، بخـــواب شـــاعــرانه تر

بهـــانه ای اســـت زندگـــی برای آن کــه می کشد
بـــه روی خویـــش خـــاک را نقـــاب شاعرانه تر

کســـی که با ریـا رســـد به منـــزلت سقـــوط او
شتـــابـــدار هســـت از شـــهـــاب شاعـــرانـــه تر

کسی است منتظر چو من که خواب از سرش پرید
شـــب اســـت مـــاه مـــن بیـــا بتـــاب شاعرانه تر

ترانـــه هـــای عاشـــقی ســروده هـــای ساغرند
به مــی ، کنـــید حال مـــا ،خـــراب شــاعرانه تر

بــه قنـــدهـــار می بــــرنــد قنـــد از دیـــار مــــا
به قند نوش جــــان شــود شــــراب شـاعرانه تر

بقاســـت در فنای تـــو بـــه یمـــن نـــور معــرفت
چـــو شمـــع اگـر شود دلت مـــذاب شـــاعرانه تر

ریــــا نورز لا اقـــل شـــعـورمنــد بــاش ، اگـــر
نـــداری از گـــنـــاه اجتنــــاب شـــاعــــرانــــه تر

گل اســـت گل فقــط کـــه تــن به پیرهن نمی دهد
گل است گل که کـــرده عشـــوه ناب شاعرانه تر

جز اینم از تو خواهشی نبوده،نیـــست،در خودت
مرا کـــه گـــم شـــدم فقــــط بیــاب شــاعرانـه تر

بگو بمـــیر تا شـوم فـــدای « گفتـــنت بمـــیر »
نزیبــد از منـــت مگـــر جـــواب شـــاعــرانه تر
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,344 | Posted: 7 Sep 2013 17:26 | Edited By: nazi220


سوختم چـــون شمـــــــع اگر در انزوای سوختن
پایـــداری دارم امـــــــــّا در فنــــــــــــای سوختن

شعلــــه بر می خــــــیزد آهم از نهاد امّا ز شوق
تا بســــوزم باز می افـــــــــــتد به پــای سوختن

هرسحرچشمم فروغـــــی تازه می یــــابد، چرا ؟
بـــس کــه بیتــــــــابم بـــــــرای ناشتای سوختن

هیچ نشـــناسیم ســـــــر از پــــــای در بزم شرار
بس کــــه دل سرشــــار شد از اشتهای سوختن

دارد ایــــن دل همچـــــو شمعی خطّ سیر ثابت از
ابتــدای ســـوختــــــن تــــــا انتـــــــهای سوختن

کس ندیــده ست و نخــــــواهد دید بی تردید پس
جامـــه بر انــــــدام مـــــا جـــز از ردای سوختن

هرکه همچون ما دلش طرفی نبست ازعشق هیچ
پی نخــواهـــــد بــــــرد بر راز بقــــــای سوختن

شـــــعله در سینــــــای دل داریم مـــــا در اهتزاز
بـا مسمـــــّی تـــر نبینــــــی از لــــــوای سوختن

سوختیـــــم امّــــــا کســـــی خاکستری از ما ندید
دود مـــــا در آسمــــــان دارد هـــــــوای سوختن

بــــــود ها بر بـــــــاد خواهـــــد داد از مـا دودها
چون نـــــدارد نای مــــــا جــــز از نوای سوختن

« شیخ صنعـان خرقه رهن خانه ی خمّارداشت »
تا بیــــــالاید وجـــــــودش را صفـــــای سوخـتن

جامـــــه بـــــر اندام ما دیدی که تاول تاول است
مرهمـــــی داریـم بر تـــــن از شفــــــای سوختن

ایمنم مــــــن از خطا پیمـــائی پاهـــــــای خویش
چشم هایت می دهندم چــــــون گـــــرای سوختن

در وجــــــودم از بقـــــایای عرض چیــزی نماند
جوهــرم دارد هنـــــوز امّــــــا بنــــــای سوختن
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,345 | Posted: 7 Sep 2013 17:31 | Edited By: nazi220


دیـــده مـــرا خـــامِ خام ، عشـــق علیـــه السّـلام
کـــرده مـــرا رام ِ رام ،عشـــق علیـــه السّــــلام

خاطرم آســـوده اســـت ، مستــی ام افزوده است
هســـت مگـــر شیـــخ جـــام،عشـــق علیه السّلام

کاسه ی تلبیـــــس خیس ، می زند ابلیــــس لیس
نــــا کــــه برنجــــد مُــــدام ،عشق علیـــه السّلام

رفعت اگرعزّت است ، عزّت اگــرحشمــت است
گلبــــن هــــر احتشام ،عشــــق علیــــه السّــــلام

از همه خوبان سر است ، باشد اگــر محشر است
سِــــرّ قعـــود و قیــــام ،عشــــق علیـــه الســـّلام

از همـــه رانـــده مــــرا ، بــاده چشــــانده مــــرا
حضـــرت خیــــر الانام ،عشـــق علیـــه السّــلام

فـــارغـــم از ننــگ و نـــام افکــــندم گــــر به دام
حضــــرت والا مقــــام ، عشــــق علیـــه السّـــلام

هـــر کـــه نــدارد پناه ، هســـت بـــر او بـــاز راه
ملجأ خاص است و عام ، عشــق علیـــه السّــلام

هـــرولـــه پـر انعـــطاف ، جَلـــدی دل در طـــواف
جذبه ی بیـــت الحــــرام ، عشــق علیـــه السّــلام

تا حجر الأسود است ، نور بـه دســــت احمد است
یکـــســره دارد دوام ، عشــق علیـــه السّــلام
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,346 | Posted: 7 Sep 2013 17:32 | Edited By: nazi220


نخستین بار،
که گل های آفتاب گردان مصنوعی ،
خورشید را به سخره گرفتند ،
و مترسک ها ،
به احساس لطیف پوچی دست یافتند
و کلاهشان را به باد دادند ،
خوکها و خرگوش ها ،
دست مترسک ها را خواندند
و آه از نهاد جالیزها بلند شد
تا نفرین زمین ،
شیر پستانداران را بخشکاند .
و روغن نباتی ،
با طعم نفت به بازار عرضه شود !
و حالا ،
دهاتی های خیالاتی رو به شهر ها آوردند .

و حالا ،
دن کیشوت ها ،
در هوای آزاد پا به دنیا می گذارند .
و حالا ،
ناقوس ها ،
به بانگ خروس های بی محل ،
به صدا در می آید .
و حالا ،
هیچ فرزندی ،
دست پینه بسته ی پدرش را ،
بوسه نمی زند .
و حالا ،
نَفَسِ هیچ آهی ،
از لمبر بغض ها بالا نخواهد کشید .
و حالا ،
هرم هیچ بخاری ،
از زمین به آسمان بلند نمی شود
و حالا ،
غرّش شیر اوژن هیچ رعدی ،
اخم زمخت آسمان تیره را ،
باز نمی کند .
و حالا ،
آفتاب هم ،
سایه ی خودش را با تیر می زند .
و حالا ،
نفرینمان ،
- به جان آفتابگردان های مصنوعی -
کارگر نمی افتد .
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,347 | Posted: 7 Sep 2013 17:34 | Edited By: nazi220ای روح عـــــدالـــــت مُؤبّــــد

سیمای تــــو عصــــــمت مؤکّد

همتا تو وجـــــبرئیل در عرش

در فرش یگانه بـــــا مـــــحمّد

میـــــزان کمــــــال حقـــمداری

معیار تمـــیز نیـــــک از بـــــد

بین تو ومصطفـــــی دوئی کو؟

احمد توئی و تـــــوئی تو احمد

خورشیـــــد ســــما ضیا ندارد

خورشـــــید جمالـت ار که تابد

جود و کـَــــرَم تو را کجـا مرز؟

علـــــم لـَـــــدُنِ تـو را کجا حد؟ّ

دادیــــش نگیـــــن پادشـــــاهی

هر کـــــس به گـــــدائی تو آمد

پیشت نزده ست عیســـی ای دم

موسی نگشـــــوده بیضــوی ید

وقتی که تو علم غیــب خواندی

جبـــــریل نخــوانده بـــود ابجد

چـــــون خاتـــــم انبـــــیا ندارد

کس چون تو یکـی وزیر ارشد

در عرصه ی بی کران هستی

آوای عـــــدالـــــت تـــــو ممتد

ازجرگه ی اهل حق برون است

در شأن تو هـــر که شد مردّد

دانم به یقـــــین و قطع هر کس

انکار کــــــــند تورا ست مرتد

بدخــــــواه تو دوزخی بمیرد

هر چنــــد که گفته باشد اشهد

والله که هــــــر زمان بوَد دین

در سایــــــــه ی غیرتــت مؤیّد

این بیرق فتــــــح خیبر توست

کافراشــــــــته است همچنان قد

دردست توچون که ذوالفقاراست

کـــــــو آن که کـــند ره تو را سد

کو زهره که کس ستیــزدت چون

دانــــــد که چـــــــه باشدش پیامد

حــــق داشتــــــه ابن عبدوُد حق

آورده به یـــــــاد اگــــر پدر جد

ما را چـــــه رســـد ثنا و مدحت

گفـــــته ســــــت اگر ثنات ایزد

در شأن تو گفــــــــته ایزد پاک

لولاک لمـــــــــا خلقتُ الأفلاک

ای ناب تــــــــــرین عـــیار ایمان

سر چشــــــــــمه ی آبشار ایمان

ای ســـبزترین شکوفه ی عشق

زیبنــــــــــده ی شاخـــسار ایمان

ای فاتــــــــح قلّــــــــه ی رشادت

با جـــــــلوه ی اقــــــــتدار ایمان

تو زبــــــده تریــــــن سوار دُلدُل

جبــــریل رکابــــــــــدار ایمـــــان

پیرایه ی « لا » گرفت « الا»

بودی چــــو تو شهسوار ایمان

از غیــــــــرت تـــــو گرفته بالا

آوازه و کـــاربــــــار ایمــــــــان

از همّــــــت توست مانده جاوید

والله اگــــــــــر شعـــــــار ایمان

زابنـــــــاء بشر تـــو گر نبودی

کی داشـــــت کس انتظار ایمان

در صعب ترین مصــــــاف باطل

نیروی تــــــــــو گشت یار ایمان

ایمان چه عجب که جاودان است

کردی چو تــــــو جان نثار ایمان

تا هست خـــــدا در اهتزاز است

دین ، رایــــــــت برقـــرار ایمان

گر هست چه باک از هر آسیب

در دســــــــــت تو اختیار ایمان

دُرّ صـــــــدف رسالتــــــــــی تو

یعــــــــــنی همــــه اعتبار ایمان

ای مرکز ثقــــــل هر چه عصمت

ای رکــــــن و اساس دار ایمان

ای قلب تپنــــــــــده ی عــــدالت

آبــــــــــاد ز تــــــــو دیار ایمان

تاج تو به « لافــــــــتی » ببالد

دست تو به « ذوالفقار » ایمان

آنکو نزَنَــــــــــد دم از خدائیت

مشــــــــــکل بود از تبـار ایمان

ایزد علی و علی تو یعــــــــــنی

تو خالــــــــــق و کردگار ایمان

ای ساعـــــــــــد أیمـــــن محمّد

ای میر طــــــــــلایه دار ایــمان

تو شــــــــــأن نزول انشراحی

شالــــــــــوده ی ابتکار ایمان

در شأن تو گفــــــــته ایزد پاک

لولاک لمـــــــــا خلقتُ الأفلاک

سوگند به کــوه و دشت و صحرا

سوگند بــه جــزر و مدّ دریا

سوگند به هر چه هســت محبوب

سوگند به هر چه هــــست زیبا

سوگند به هر چـــه هست پنهان

سوگند به هــــر چه هست پیدا

سوگند به هر چـه هست مجنون

سوگند به هر چه هــــست لیلا

سوگند به اشـــک و آه مظلوم

سوگند به ســـــوز و داغ دلها

سوگند به اســوه های عصمت

سوگــــند به سوژه های تقوی

سوگند به هود و لوط و یوسف

سوگند به نوح و خضر و عیسی

سوگــــند به یوشع و سلیمان

سوگنــــد به اســـمَعیل و موسی

سوگند به غــــار کهف یا ثور

سوگند به کـــــــوه طور سینا

سوگــــــند به هل أتی و کوثر

سوگند به عادیــــات و شوری

سوگنــد به ذاریات و زخرُف

سوگند به نصر و فتح و أعلی

سوگند به نحل و نمل و انسان

سوگند به أنبیــاء و طـــــــــــه

سوگند به صاد و صفّ و صافّات

سوگند به رعــد و حجّ و اسراء

ســـــوگند به انفـــطار و تکویر

ســــوگنــــــد به نازعات غرقا

سوگنـــد به ســـوره ی قیامت

سوگـــــند به سوره های أخری

ســـوگند به لــــــیل مُظلَم خصم

سوگنــــــد به روز روشـــن ما

سوگند بــــــه دخــــتر تو زینب

سوگـــــــــــند به همسر تو زهرا

سوگند به جــــــــــوهر تــــــبرّی

ســـــوگنـــــد به گوهر تولا

سوگنــــــد به ذات أقــدس حق

سوگند به حقّ حــــــــی ّ یکـــتا

سوگند به مولِــــــدِ تـــــو کعبه

سوگنـــــــد به کعبه قبله ی ما

در شأن تو گفــــــــته ایزد پاک

لولاک لمـــــــــا خلقتُ الأفلاک
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,348 | Posted: 7 Sep 2013 17:36 | Edited By: nazi220


شکوفا کــن دهـــان را تا نیـوشــم مــدّ و لـینــت را
بـیاور قندهـــاری تــــر از ایــن ســرکنگبیـــنــت را

شکوفا کن دهــان را تـا لبــت را غوطه ور باشــــم
شنـــاور کــــن در آغـــوش روانــم انــگبـــینــت را

نگاهم می کنی بی هیـچ شــک لول اسـت احـساسم
نگیــــر از مــــن نـگاه نــاب اعـجـــاز آفــرینــت را

کجـــا تسخـیرگـر تـر از نگـاهـــت می شــود پیــدا؟
زدی بالا مـگـــر بـــر غــارت جــان آسـتــیـنـت را

به دستان تـو گلشـــن می شود جان هـا یقـین دارم
نبــایــد بــوســه بــاران کــرد دســت نازنیـنــت را؟

بهشت آئیـن تـر ازچشمـت نمی خواهــم ببـیـنم پس
دریـغ از مــن مــدار آغـــوش فـــردوس برینـت را

چه رازی در میان داری سَحَـر با مــاه درهـر شـب
که در هـر صبــحدم خورشـید می بوسـد جبیـنت را

به تاجـش جقــه ای ازپـرّ طــاووسی است انگـاری
شهاب الدین بـه چنـگ آورد تــا حــبل المتـینــت را

طراوت بخــش جـان هـائی بهــاری می کنـی دل را
بیفـــشـــان بــر رواق چشـــم دل هـــا یاسمیــنت را

سرشتندت بـه نــور عشـــق تـا شیــدا کنــی آن را
که می خواهـد بیـــاراید بـه عـرفـان باغ طینـت را

شرف داریــم بر کرّوبیـان بــی هیـــچ تـــردیــــدی
بیــامــیزیم اگـر بـا تــار و پــود جـان یقـــیـنــت را

مریدت هست هرکس مسـت شد از باده ی عــرفان
ابو جهل اسـت اگر دارد به دل دیـرینــه کینــت را

از آن رو درپی ات افتاده است این دل که می دانـد
که در پـی هست نغـــز اردیبهـــشــتی فرودینـت را

قتــیل الـرّعـــد مـا هـستــــیم بلــدرچـــین بســـتانت
پناهـی جستــه ایم از آذرخـــشـــی مســت دینـت را
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,349 | Posted: 7 Sep 2013 17:37 | Edited By: nazi220


یه جورایی یـه جـورایـــی یـه جورایی فدات می شم
همـون جوری که تا میبینمت محوِت ، فنات می شم

یه جورایی یه جورایی تـو می شی واســه من کفتر
ومن از جون بـلا گردون جونت چون پرات می شم

یه جورایی یــه جورایی یــه جـورایی می شـم پیرت
چی میشه توبگی بامن که من اونجا عصات می شم

یادت مـونده بمن گفـتی به شوخی شوخی یا جــدّی؟
هـوائی می شی هر جا تو خودم اونجا هوات می شم

یه جورایـی تـــو با چشمات منو افسـون خود کردی
یه جـورایی ازون چشمات من مبهوت ،مات می شم

چراهـرچی میگَم باهات حواست پرته میگی: ها؟!!!
اگــه چــه من بــه قربـون همیــن ها گفتنات می شــم

یـــــه جورایـــی یه جـورایـی گره خوردیم ما با هـم
یه جـورایی بـلام می شی یـه جـورایی بَلات می شم

میجِیزّونی یه جور مارو میجیزّم مـن یه جور واسَت
یه جورقربون بمن میگی یه جورقربون برات میشم

یــه وقتـایی یــه وقتـایی یــــه وقتــایی میـام پیشت
تو چـون گفــتی اگه پیـشم نیـــای نا آشنات می شم

میفته قلب من گاهی یه جورایی به تُپ تُپ ، ها !!!
تولوتی میشی اونجا من خودت میدونی لات می شم

یه جور چشمامو بستم من یه جور چشماتو واکردی
نمی دونی چی حالی من ازین جــور اعتنـات می شم

یـه جورایی یه جـورایـــی یـه جورایـی فدات می شم
همون جـوری که تا می بینمت محوت فنات می شم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,350 | Posted: 7 Sep 2013 17:41 | Edited By: nazi220


یه جـورائی یـه جـورائی یـــــه جـــورائی دلم خونه
دلـــــم از دســـت کارای تو بــاور کــن که داغـــونه

چـــــه جوری تو دلت اومـد بگی با من منو ول کن
بگــــی واسـه تو مثـــــل من نه کم بلکه فراوونه ؟

بگم : حرف بـدی گفتـــی؟ بده !!! اینو نمی گم من
میگم : حــرف درسـتی گفتــه ای البتّـــــه وارونه

کجاس؟کی؟کوش؟ اونی که باشه مثل تو واسه من
تو فــک کــردی برام دل کندن از تو خیلی آسونه ؟

عرق که میچکه از گــونه هات وقتی ، هر از گاهی
خـــــدا می دونـه بهـــــتر از گـــــلاب نـاب کاشـونه

درستـه از نیـــــگاه تو منـــــم بی خانمـــــون امّـــا
منــم ویرونه ای دارم همیـــــن دل ، کلبه ، کاشونه

گمونـــت اینه ؟ جون هر کی داری دوس بگو بامن
که دل برّیــــدن از تو مــثل دل کندن از این جونه ؟

منم مــن با تو تنهــــا بی تو من مــــن از کجا دارم
یکی تنها فقـط اونـــم « تو » واســــم گنج قارونه

یه جـورائی یــه جورائی یــــه جـــورائی دلم خونه
دلـم از دســـت کارای تو بــاورکـــن که داغـــــونه

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
صفحه  صفحه 135 از 267:  « پیشین  1  ...  134  135  136  ...  266  267  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / اشعار شاعران معاصر (لیست شاعران در صفحه نخست)

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا