خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

اشعار کردی و لکی


صفحه  صفحه 1 از 103:  1  2  3  4  5  ...  100  101  102  103  پسین »
nisha2552 مرد #1 | Posted: 10 Aug 2013 18:44 | Edited By: nisha2552
کاربر

 
سلام
درخواست ایجاد یه تایپک به نام اشعار کردی و لکی در تالار شعر و ادبیات رو داشتم

کلمات کلیدی: کردی،لکی،شعر،کردی کرمانشاهی،کردی سنندجی(سورانی)
      
nisha2552 مرد #2 | Posted: 12 Aug 2013 19:23 | Edited By: nisha2552
کاربر

 
.بةهاري کویستان(کردی سورانی)


بة لةنطصزة بة باران
بة شنةباي بةهاران
توانةوة وةک جاران
کةوي بةفري نيساران
·
دةشت وضيمةن رازاوة
کصو و بةندةن نةخشاوة
زؤنط و ضصنکة ذياوة
طيا سةري ثصوة ناوة
·
وةنةوشةي جواني خؤشبؤ
هاتة دةر لة لصوي جؤ
دار دةري کردووة ضرؤ
کةروصشکةي کرد طةنم و جؤ
·
سوصسن و بةيبوون و شلصر
رواون لة جصطةي زةنوصر
قةپبةزي بةست ئاوهةپدصر
شةثؤلان دةدا ئةستصر
·
بذوصنة هةموو وپات
زيندوو بؤتةوة ماپات
جةنطةي بانةمةأص هات
بةرةو کوصستان ضوو خصپات
·
ئةو ترؤثک و نشيوة
ئةو ياپ و خأ و شيوة
لة طوصن بةهةشت خةمپيوة
کص مةپبةندي واي ديوة؟


ترجمه

رگبارها و باران‌‌هاي پياپي
و نفس نسيم بهاري
پوشش ستبر برف کوهساران را
بار ديگر آب کرد
·
دشت و دمن آراسته شد
کوه و صخره نقش‌ و نگار گرفت
مرداب‌ها و تالاب‌ها باز جان‌گرفتند
و گياهان خودرو از هر سو بردميدند


·
بنفشة زيباي خوشبو
بر لب جوي خودنمايي مي‌کند
درختان جوانه زد‌ه‌اند
و کشتزارهاي گندم و جو موج مي‌زنند
·
سوسن و بابونه و شقايق
در دامنه‌هاي سرسبز شکفته‌اند
آبشارها کف‌آلود و خروشانند
و برکه‌ها و آبگيرها سرشارند.
·


همه‌جا سرسبز است
دامها زندگي را از سرگرفته‌اند
موسم رفتن به ييلاق فرارسيده
و عشاير راهي کوهستان شده‌اند.
·
هرچه بلندي و پستي است
هرچه دامنه و گردنه و دره است
همانند بهشت آراسته شده است
چه‌کسي چنين سرزميني ديده‌است
      
nisha2552 مرد #3 | Posted: 12 Aug 2013 19:26
کاربر

 
لة ثةسني خؤشةويستي خوادائةي خصــري خودا ، سوورطوپي بص‌خـاري مني تؤ*
ئةي بةختي کةوي ، خؤري شةوي تاري مني تؤ

خةلكي هةموو تـيـنـوون و تـراويـلکةية بـةشيان *
بــاخـي بـةبـةر و سصـبــةر و جــؤبــاري مـني تؤ

بـصـضارةيـة هــةرکـةس دپـي نـامــؤ لـة ئـةوين بـص *
لــةم سـةردةمـي نـامـؤيـي‌يـةدا ،‌ ضـاري مـني تؤ

سـةرمـةستم ودةربــةستي طــرص و بـةرطـري أص نيم *
بــاوي قــةدةمـم خـؤشـة کة وشيـاري مني تؤ

ســـةد أا بـــة‌ ثــةلامــاري بــةپا أصــکي زةوي بـــم *
بــؤ کــؤشـشـي أابــوونــةوة بـأيـاري مـني تؤ

بــا بــةردي أک و کـيــنـة لــة هــةرلاوة بــبــارص *
شـووشـةي دپـةکـةم ســاغــة کـة دپـداري مني تؤ

طــوص نــادةمــة زستــان کـة وپاتي سـأ و کـأ کـرد *
واتــةت طــوپـة ، زارت طـوپــة ، ‌طـوپـزاري مني تؤترجمه:موهبت الهی


اي موهبت ا لهي ، ،گل بي‌خار مني تو
اي بخت موافق ، خورشيد شب تار مني تو

ديگران تشنه‌اند و نصيبشان سراب است
باغ پربار و سايه‌سار و جويبار مني تو
بيچاره‌است هركه دلش با عشق بيگانه‌است

در اين عصر بيگانگي چارة كار مني تو
سرمستم و ازدرشتي و ناهمواري راه غم ندارم
خوش گام برمي‌دارم چراكه هشيار مني تو

بگذار از هرسو سنگ كينه و دشمني ببارد
آبگينة دلم در امان است زيراكه دلدار مني تو
گوشم بدهكار زمستان نيست كه افسردگي و خموشي مي‌آورد

كلامت گل است ، دهانت گل است ، گلزار مني تو
صدبار اگر از هجوم بلا نقش زمين گردم
باردگر برخاستن را ، عزم استوار مني تو
      
nisha2552 مرد #4 | Posted: 12 Aug 2013 19:31
کاربر

 
دياري ياران


درووني ثأ شؤر و تاسةم
هةوارطةي يادي يارانة
هةموودةم بة يادي ئةوان
هةرصمي دپ طوپبارانة


ياراني تامةزرؤي ضاکة
ئةوينداري جواني و ثاکي
ئةوانةي بصزار بوون لة شةو
باپيان طرت بةرةو أووناکي


ئةوانةي لة أصي باوةأيان
لة دنياي روون ضاويان ثؤشي
تاپ بوو لايانذياني ديلي
خؤشاوي هةرمانيان نؤشي


کاتص زستان هاتة زصدمان
داطيري کا بة يةکجاري
ياران بة سينةي ثأطوپيان
بةهاريان هصنا بة دياري


ياراني کؤض کردوو ئصستا
طةرضي بة أةنط لصمان‌دوورن
دانيشتووي مةپبةندي نوورن
هصزي هةناو، سؤماي ضاونترجمهدرون سرشار از شور من
گلگشت ياد ياران است
هردم از برکت ياد آنان
سرزمين دل، گلباران است


ياران شيفتة نيکي
عاشقان زيبايي و پاکي
آنها که از شب بيزار بودند
و به سوي نور پرواز کردند


آنها که در راه ايمانشان
نيروي جان و روشني ديدة مايند
زندگي باذلت به مذاقشان تلخ آمد
شربت جاودانگي نوشيدند


آنگاه که زمستان به خاک ما تاخت
و خواست که آنرا تسخير کند
ياران با سينه‌هاي پرگل خود
بهار را به ارمغان آوردند


ياران سفرکرده‌ ما اکنون
در سرزمين نور مسکن گزيده‌اند
اگرچه به ظاهر از ما دورند
چشم از خوشي‌هاي دنيا پوشيدند
      
nisha2552 مرد #5 | Posted: 12 Aug 2013 19:33
کاربر

 
شةوي عاشقان


مةرهةمي زام و قةراري د‍پ بريندارانة شةو
خةپوةتي شيرين و جصذواني ئةويندارانة شةو


رازي عيشق و شةونمي فرمصسکي ضاوي عاشقة
ناپة و ئاهي دپي ثأدةردي دةروصشانة شةو


ضؤن نةطرييم من بة کوپ، شصواوة لصم أؤذ و شةوم
بؤ تةوافي أؤذي رووت شصواوة و سةرطةردانة شةو


خةرمةني ذينم بة بادا ضوو بة دةس هيجراني تؤ
من دةسووتصم و شةميش بؤ حاپي من طريانة شةو


شةوقي أوويي تؤية رووناکي دپي سةوداسةرم
بؤ تريفةي ماهي أووت ضةن بص‌سةروسامانة شةوترجمة:


مرهم آلام و قرار دلهاي خسته‌ است شب
خلوتي شيرين و ميعاد عاشقان است شب

راز عشق و شبنم ديدة دلشد‌گان
ناله و آه دل پردرد درويشان است شب

چگونه نگريم مني که روز و شبم را بازنمي‌شناسم
بهر طواف خورشيد روي توست که شب سرگردان است

خرمن هستي‌ام را هجران تو به دست باد سپرد
من مي‌سوزم و شمع نيز بر حالم مي‌گريد شب

شوق ديدار روي تو روشني‌بخش دل سودايي من‌است
بي‌ فروغ ماه رويت، جلوه و جلايي ندارد شب
      
nisha2552 مرد #6 | Posted: 12 Aug 2013 19:35
کاربر

 
به‌هاري هه‌وار


خؤشة سؤزةي کوصستانص مال هاتؤتة لصنانص
دةطةپ طوأةي شةماپي نةرمة خوناوکة بارانص
تاوپ و رةشماپيان هةپدا لة نصو شؤرة بصذانص
دةنطي قومري و قناريان طةيية تةشقي ئاسمانص

خؤشة سؤزةي کويستاني ماپ دةضن بؤ هةواري
کيذ و کوأ حازر دةبن لة ثصش کؤض وکؤضباري
تاوپ و أةشماليان هةپدا لةنصو طوپ وطوپزاري
ئاونطي سةر سصوةأة وةکوو دانةي مرواري

ئةو کوصستانةي دةبيني هصند سوورة دةپصي بووکة
هةر لاخأصکي دةيبيني ثأ لة خونضة و طوپووکة
جصطاي بة ويسعةت کوصية مةيدان‌ضوغة و بةردووکة
لةبن سصبةري بي‌يان ئاوي زؤر سارد و سووکةترجمه:


خوش است نسيم کوهستان هنگامي‌که ايل در تدارک کوچ است
به‌همراه خروش باد شمال نم‌نم باران فرود مي‌آيد
سيـاه‌چـادرهـا بـرپـاشدند در منطقة «شوره بيژان»1
نغمـه‌ي و قمـري و قنـاري بـه اوج آسمـان مـي‌رود

خوش‌است نسيم کوهستان آنگاه که ايل راهي ييلاق مي‌شود
جوانان ايل حاضر و آماده‌اند و پيشاپيش کاروان راه مي‌‌سپارند
خيـمه و چـادررا برپا‌مي‌کنند در ميـان گل و گـلزار ييلاق
آنجاکه‌شبنم بر برگهاي شبدر همچون مرواريد مي‌درخشد

آن کوهستان زيبا را بنگر که چون عروسان آراسته‌ است
هر دره‌ و دامنه‌اي که مي‌بيني پراز غنچه وگلهاي رنگارنگ است
      
nisha2552 مرد #7 | Posted: 12 Aug 2013 19:41
کاربر

 
.کانی


هه ر كاتی ده كه ومه بیری
وه كو روژانی جوانی
بو ساریژی زامه كانم
به ته نیا دیمه سه ر كانی


زوخاوی دل هه ل ده ریژم بو ورده شه پوله كانی
ئه م به سته یه بو ده خوینم به لاوه ك یا به گورانی
كانی كانی تو جیژوانی پریه كانی
تو ئایونه ی ئاسمانی

خونی جه رگی چیا سه خت و به ر زه كانی
خوزگا ئه وه ی من ده ی زانم توش بیزانی
كانی كانی
ده زانی بو زور دی مه لات؟

چون له لای تو به جی ماون جی پی كانی
كانی كانی
تو شاهیدی پشكوتنی ئه وینیكی ئا سمانی
قاتلی من له توی دا شورد په ن جه كانی

خونی دلم تكاوه نیو ئاوی كانی
به ده م دزه ی ئه وینه وه
ده مردم و نه م ده زانی
كانی كانی كانی كانیترجمه:

چشمه


هر زمانی بیادش می افتم
همچو روزگار جوانی
برای تسكین زخمهایم
تنهایی به سر چشمه می روم

درد دلم رو به دست موجهای كوچكش می سپارم
این شعر رو براش با دكلمه یا با آواز می خوانم
ای چشمه :تو میعادگاه فرشتگانی
تو آینه آسمانی

خون دل كوههای سخت و مرتفع هستی
ای چشمه : كاش آن چیزهای كه من می دانم تو هم می دانستی
چون جای پاهاش پیش تو به جا مانده
ای چشمه :

تو شاهد شكوفه دادن عشقی آسمانی بودی
قاتل من دستهایش را در توشست
خون دلم در درون آب چشمه ریخت
به همراه خنده عشق

میمردم و نمی فهمیدم
ای چشمه ای چشمه
      
nisha2552 مرد #8 | Posted: 12 Aug 2013 19:44
کاربر

 
بةهةشتي ئصران


ئةي وپاتم ئصران ئةي بةهةشت و جصي شصران
عاشقي ناوي تؤم قورباني خاکي تؤم

دصتةدةر دةنطي يةکيةتي و أةهايي لة سينةي ئصمة
هةر دةمصنص لة أصبازي زةمان شوصنةواري مة

هةر تؤ ئاواتمي خاکي ثاکي ئصران
نووري ضاوي ئصمة خاکي ثاکي ئصران

أؤيي لةلامان شةوي أةشي نامرادي
دصتة دةر بؤني طوپ ، بؤني شادي

هةر لة سايةي تصکؤشاني بص‌وضان
ئةيثارصزين خاکي ثاکي نيشتمانترجمه:


بهشت ايران


اي ميهنم اي ايران،اي بهشت و اي جايگاه شيران
عاشق نام توام، قربان خاک پاک توام

بانگ اتحاد و همبستگي از سينة ما بيرون مي‌آيد
ردّ پاي ما بر جادة زمان خواهدماند

تو اميد زندگي مني اي ايران، تو نور چشم مني اي ايران
شبهاي تيرة نامرادي طي شد

رايحة شادي و عطر گل در همه‌جا پيچيده‌است
با همت و تلاش بي‌وقفه و خستگي‌ناپذير خود

خاک پاک ميهن را از گزند دشمنان در امان مي‌داريم.
      
nisha2552 مرد #9 | Posted: 12 Aug 2013 20:05 | Edited By: nisha2552
کاربر

 
LAK19:
لکیم بذارتاحال کنیم بیشترلکی بذار.


پنجره(لکی)


عشق تو چوی پنجریه نماو گرّی بُوئه سری
سیل کِ گرّی دویرا کووی،برزی سیله ممری

هامِ براور سیل تو تالی اِ زلفت بور اِ سر
تا مونگ سرشوءِ دلم روشنی وژ بایژی اِ در

گیس سیِ سیِ سی ات روشنی اژ مِ گرتیه
کتمه سِ ویشه شوئت ، رّی ئو رِّک اژ دل بردیه

برژنگ تیژتیژِ تو یکی میتی منا کیتی
اِ تیر ئو اِ خیض ئو خضو هرشووه کی جیا کیتی

کُنه صیات برژنگت چووِ هزاره آیشتیه
فِره کلل ناهلمونه اژ ای مخاره آیشتیه

چَنی کلل دی تورّ گومن ، طِلوکرل وله کتن
سرو نیاسِ ور دلو نمه زونن اِ کوو کتن

موسین اِ ورِ سیل ولات سیلی وه چپ چپا مکین
چخوکشی دوچملت اِ ورِ سیل اِ لا نمین

وه برژنگ و برم کجت قصاوی دل بنیا منین
وِ نازه که ارث تونه داخ ار دل پیا منین

اِ تاو ژَر برژنگت تک اِ نووا بلید نی ام
کِ دربن طَنه شووم ! ارا فرار اِ قید نی ام

م خا تونم داسه ر دنوسی سی نکه باکم نیه
پشتم فره خاکی بیه دی باکم اِ خاکم نیه

هماری هر وتت بچو ریچه دنونت جَم بهه
اِ کُل خمه ها کول لچم ، سیلی اِ حوشکی دم بهه

کُل دی مزونن حال مِ چطور خِراو حال تونه
تاکو خراو خراو خراو ؟! خراو اَر دال تونه

تو قلف دروازه بوئه س وَ پنجره مامِ دیار
تو راس و چپ نیزه بکو وَ تورّ سیله مامه هوار

شرپ کوت ای عربده بیلی ارّا بدبختی تِر
ارا یِ ساعقل وِلی ، لیوه گَنِ گیون سختی ترترجمه:


عشق توچون پنجره است که نبایدلحظه ای بسته شود

نگاه که لحظه ای ازتو دورشوداوج نگاه میمیرد


دربرابرنگاهت ایستاده ام تارمویت را کناربزن
تاصورت چون ماهت روشنی خودرا نشان دهد

موی سیاه سیاه سیاهت روشنی را ازمن گرفته
دربیشه ی تاریک موهایت گرفتارشده ام وراهی برای دل نمانده

مژه ی تیزتیزتورابایدکسی راهنمایی کند
تاازشلیک وعصبانیت هرصبح دست بردارد

مژه ی توصیادی کهنه کاراست که ازمرزهزارصیدگذشته است
خیلی کل(شکار)ها راناگهانی ازبلندای نگاه پرت کرده است

چه شکارهایی که ناپدیدشدن وراه بلدهاخسته شدن
بخاطردل سرازناکجادرآوردن ونمیدانندکجا هستند !

مقابل نگاه همه سبزمیشوی وچپ چپ نگاه میکنی
دوچشم چاقوکشت رادرمقابل نگاه دیگران کنارنمیزنی

بامژه وابروی کجت دل را قصابی میکنی
بااین نازی که ازخدابه ارث برده ای داغ به دل مرد میگداری

ازترس زهرمژه ات جلوآمدن بلدنیستم
ترسی ازطعنه ی شب یابرای فرازدرقیدنیستم

من بارها توراامتحان کرده ام تهدیدنکن باکم نیست
پشت من خیلی خاک شده وترسی ازخاک ندارم

کمتربگوبرو،دندان قروچه ات راجمع کن
اینهمه غم که روی لب هایم نشسته،نگاهی به دهن خشکم بکن

همه میدانندکه حال من چطوری خراب حال توست
تاکجاخراب خراب خراب؟!خراب بخاطرتوست

توقلف دروازه راببندازپنجره داخل میشوم
توچپ وراست رانیزه بکوب ازمسیرنگاه پایین می آیم

اینهمه عربده کشی رابرای بدبختی دیگربگذار
برای یک کم عقل ولگردی که بدجوردیوانه باشد وجان سخت تر ازمن
      
nisha2552 مرد #10 | Posted: 12 Aug 2013 20:09
کاربر

 
غزل لکی


وختی که خو سیلته مکم خصه خدا بارَمکه
سیلی اِ بال برژنگت ایوارَ دل تارَمکه

یه جوری تر سیله مکین اِ ژیرپات کی نیشتیه؟
ای وا که مای خو شَک مَه می دیره منر دارَمکه

چو وَر نثاری پریخم سیلت بچوچنه سرم
ویرِ دوچمم هاتورّت منی پلامارَمکه

پژاره تو مهمونمه مهمون شو زمسونمه
مَگیسنم چراخ گپ چمم چو آویارَمکه

ای کوور قلف تونه مه چو بگرمیه باوشم
وَ هفت خِرّ اِ دورِ ضریحت ولات خوردارَمکه

مشتِ هاوات کل اوریه وازکه تو ار شونم بوار
بوار تو یه رِفتِ تونی رفتت خضو خارَمکه

تو اِ وژت دیار نیه گن جور منی شیوَه مکین
تو چاته اِ شون کزه؟مورم انوه دارَمکه
      
صفحه  صفحه 1 از 103:  1  2  3  4  5  ...  100  101  102  103  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / اشعار کردی و لکی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا