تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Qeysar Aminpour | قیصر امین پور

صفحه  صفحه 13 از 18:  « پیشین  1  ...  12  13  14  ...  18  پسین »  
#121 | Posted: 26 Aug 2012 05:40
ﺟﺮﺃﺕ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻡ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺩﯾﺮ ﺍﺳﺖ
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺳﺘﻦ
ﺩﺭ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮﻡ
ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺮﻑ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ
ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﮔﺮﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...
ﺁﻩ ...
ﻣﺮﺩﻥ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻋﻤﺮﺕ
ﮏﯾ ﺭﻭﺯ ، ﮏﯾ ﻧﻔﺲ
ﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﺮﮒ ﺯﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ !
ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ
ﭼﻨﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ
ﻋﺎﻗﺒﺖ
یک روز
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ !
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻤﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﺑﺎﺷﻢ
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺗﯽ
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﻧﺎﻣﻢ ﮐﻤﯽ ﮐﺞ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺍﻡ ، ﻧﯿﺰ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺑﯽ
ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﯼ ﻣﻦ
ﺩﯾﮕﺮ
ﺍﻣﻀﺎﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ
ﺁﻥ ﻧﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻢ
ﺍﯼ ﮐﺎﺵ
ﺁﻥ ﮐﻮﭼﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
ﮏﯾ ﺭﻭﺯ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ
ﺍﻓﺘﺎﺩ
ﻭ ﻻﺑﻪ ﻻﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﺪ
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﮏﯾ ﮐﻮﺫﮎ ﻏﺮﯾﺒﻪ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭ
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﻭ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ !
ﺁﻩ ، ﺍﯼ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﻭﺭ !
ﺍﯼ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﻐﺮﻭﺭ !
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﺟﺮﺃﺕ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﻡ !
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﺳﺖ ﮐﻢ
ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﯿﻨﻢ !
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﻝ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ !
ﺑﮕﺬﺍﺭ ...
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ !
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ گریه ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ

     
#122 | Posted: 26 Aug 2012 05:41
ﺣﺴﺮﺕ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ

ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ
ﺗﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ :
ﻭﻗﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ !
ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯼ
ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺗﻮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺁﯼ ...
ﺍﯼ ﺩﺭﯾﻎ ﻭ ﺣﺴﺮﺕ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ !
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
ﭼﻘﺪﺭ ﺯﻭﺩ
ﺩﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

     
#123 | Posted: 26 Aug 2012 05:42
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ

رفتار من عادی است
اما نمیدانم چرا
این روزها
از دوستان و آشنایان
هرکس مرا میبیند
از دور می گوید
این روزها انگار
حال و هوای دیگری داری!
اما
من مثل هر روزم
با آن نشانی های ساده
و با همان امضا،همان نام
و با همان رفتار معمولی
مثل همیشه ساکت و ارام
این روزها،تنها
حس میکنم گاهی کمی گنگم
گاهی کمی گیجم
حس میکنم
از روزهای پیش قدری بیشتر
این روزها را دوست دارم
گاهی از تو چه پنهان
با سنگ ها آواز می خوانم
و قدر بعضی لحظه ها را خوب میدانم
ای روزها گاهی
از روز و ماه و سال،از تقویم
از روزنامه بیخبر هستم
حس میکنم گاهی کمی کمتر
گاهی شدیدا بیشتر هستم
از جمله دیشب هم
دیگرتر از شبهای بیرحمانه دیگر بود
من کملا تعطیل بودم
اول نشستم خوب
جوراب هایم را اتو کردم
تنها-حدود هفت فرسخ-
در اتاقم راه رفتم
با کفش هایم گفتگو کردم
و بعد از آن هم
رفتم تمام نامه ها را زیر و رو کردم
دنبال آن افسانه موهوم
دنبال آن مجهول گشتم
و سطر سطر نامه ها را جستجو کردم
چیزی ندیدم
تنها یکی از نامه هایم
بوی غریب و مبهمی میداد
انگار
از لابه لای کاغذ تا خورده نامه
بوی تمام یاسهای آسمانی
احساس میشد
دیشب دوباره
بی تاب در بیت درختان تاب خوردم
از نردبان ابرها تا آسمان رفتم
در آسمان گشتم
و جیب هایم را از ابرهای پاره پر کردم
جای شما خالی!
یک لقمه از حجم سفید ابرهای ترد
یک پاره از مهتاب خوردم
دی شب پس از سی سال فهمیدم
که رنگ چشم هایم کمی میشی است
و برخلاف سالهای پیش
رنگ بنفش و ارغوانی را
از رنگ آبی دوست تر دارم
دیشب برای اولین بار
دیدم که نام کوچکم دیگر
چندان بزرگ و هیبت آور نیست
این روزها دیگر
تعداد موهای سفیدم را نمیدانم
گاهی برای یادبود لحظه ای کوچک
یک روز کامل جشن میگیرم
گاهی
صدبار در یک روز می میرم
حتی
یک شاخه از محبوبه های شب
یک غنچه مریم هم برای مردنم کافیست
گاهی نگاهم در تمام روز
با عابران ناشناس شهر
احساس گنگ آشنایی میکند
گاهی دل ِ بی دست و پا و سربه زیرم را
آهنگ یک موسیقی غمگین هوایی میکند
اما
غیر از همین حس ها که گفتم
و غیر از رفتار معمولی
و غیر از این حال و هوای ساه و عادی
حال و هوای دیگری در دل ندارم
رفتار من عادی است

     
#124 | Posted: 26 Aug 2012 05:44
ﺳﺮﻭﺩ ﺻﺒﺢ
ﺣﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﻭﺯﻩ ﯼ ﺳﮑﻮﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺗﺎﺭ ﻋﻨﮑﺒﻮﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻋﻘﺪﻩ ﯼ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﮔﯿﺮ
ﻫﺖ ﻓﺼﯿﺢ ﻣﺮﺍ ﺳﮑﻮﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻧﻌﺮﻩ ﺯﺩﻡ : ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﯼ ﻣﺮﮔﻨﺪ
ﺩﺭﺩ ﻣﺮﺍ ﻗﻮﺕ ﻻﯾﻤﻮﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﭼﻮﻥ ﭘﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺸﻮﺩﻡ
ﺩﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﻗﻨﻮﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺧﻂ ﺧﻄﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻭﺩ ﺻﺒﺢ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ
ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺧﻄﻮﻁ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

     
#125 | Posted: 26 Aug 2012 05:44
ﺳﻄﺮﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪ
ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ
ﺳﻄﺮ ﺳﻄﺮ
ﺻﻔﺤﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﻓﺼﻞ ﻓﺼﻞ
ﮔﯿﺴﻮﺍﻥ ﻣﻦ ﺳﻔﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺳﻄﺮ ﺳﻂ
ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻓﺘﺮﻡ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻮﺻﻠﻪ
ﺗﺎﺭﻫﺎﯼ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﺍ
ﺭﺷﺘﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺸﻤﺮﯼ
ﮔﻔﺘﻤﺖ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺍﺕ
ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯼ ﺭﺍﻩ
ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮔﻔﺘﻤﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ :
ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ !
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﺣﺮﻑ ﺣﺮﻑ
ﻭﺍﮊﻩ ﻭﺍﮊﻩ
ﺳﻄﺮ ﺳﻄﺮ
ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﺍ
ﻣﻮ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﻦ

     
#126 | Posted: 26 Aug 2012 05:45
ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺎ
ﺩﺭ ﻋﺼﺮﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ
ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺷﮏ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ
ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻭﺿﻊ ﻫﻮﺍ
ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﮐﻪ ﺑﺎﺩ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺗﺮﺩﯾﺪ
ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ
ﻋﺼﺮﯼ ﻩ ﻫﯿﭻ ﺍﺻﻠﯽ
ﺟﺰ ﺍﺻﻞ ﺍﺣﺘﻤﺎ ، ﯾﻘﯿﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ
ﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ
ﺣﺘﯽ
ﮏﯾ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ
ﻋﯿﻦ ﺍﻟﯿﻘﯿﻦ ﻣﻦ
ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ
ﺩﯾﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﻡ
ﻣﻦ
ﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡ

     
#127 | Posted: 26 Aug 2012 05:45
ﻗﺎﻑ
ﻭ ﻗﺎﻑ
ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ
ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻦ
ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

     
#128 | Posted: 26 Aug 2012 05:45
ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﺳﺮﺯﺩﻩ
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺮﻡ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺰ
ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ
ﻣﺜﻞ ﻣﯿﻬﻤﺎﻥ ﺳﺮﺯﺩﻩ
ﭘﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻓﺘﻨﻢ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ ﻣﻦ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﮐﻮﺭ ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺭﯾﺰ
ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﺗﻤﯿﺰ
ﻣﯿﺰﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ
ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺁﻩ !
ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﺰﺑﺎﻥ !
ﺫﻫﻦ ﻣﯿﺰﻫﺎﯼ ﻣﺎ
ﺟﺎﯼ ﺗﺨﻢ ﺭﯾﺰﯼ ﺷﻤﺎﺳﺖ

     
#129 | Posted: 26 Aug 2012 05:46
ﻧﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﺎﻡ

ای شما!
ای تمام عاشقان ِ هر کجا!
از شما سوال می‌کنم:
نام یک نفر غریبه را
در شمار نامهای‌تان اضافه می‌کنید؟

یک نفر که تا کنون
ردپای خویش را
لحن مبهم صدای خویش را
شاعر سروده‌های خویش را نمی‌شناخت
گرچه بارها و بارها
نام این هزار نام را
از زبان این و آن شنیده بود

یک نفر که تا همین دو روز پیش
منکر نیاز گنگ سنگ بود
گریه‌ی گیاه را نمی‌سرود
آه را نمی‌سرود
شعر شانه‌های بی‌پناه را
حرمت نگاه بی‌گناه را
و سکوت یک سلام
در میان راه را نمی‌سرود
نیمه‌های شب
نبض ماه را نمی‌گرفت
روزهای چهارشنبه ساعت چهار
بارها شماره‌های اشتباه را نمی‌گرفت

ای شما!
ای تمام نام‌های هر کجا!
زیر سایبان دست‌های خویش
جای کوچکی به این غریب بی پناه می‌دهید؟
این دل نجیب را
این لجوج دیر باور عجیب را
در میان خویش
راه می‌دهید؟

     
#130 | Posted: 26 Aug 2012 05:47
ﻧﻪ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺳﯿﺐ

1
ﻧﻪ ﮔﻨﺪﻡ ﻭ ﻧﻪ ﺳﯿﺐ
ﺁﺩﻡ ﻓﺮﯾﺐ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ
ﺍﺯ ﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﯿﺪﺍﻧﺖ
ﻫﺎﺑﯿﻞ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﻮﺩ
ﺩﯾﮕﺮ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﯼ
ﻫﺎﺑﯿﻞ
ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ
ﯾﻮﺳﻒ ، ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﻧﯿﺰ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ
ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻋﺰﯾﺮ ﺯﻟﯿﺨﺎ ﺑﻮﺩ
ﺑﺘﻬﺎ ، ﺍﻟﻬﻪ ﻫﺎ
ﻭ ﭘﯿﮑﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺪﺍﯾﺎﻥ ﺭﺍ
ﺻﻮﺭﺗﮕﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
2
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺭﻭﺯﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﻏﺎﺭﻧﺸﯿﻨﺎﻥ
ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ
ﻭ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ
ﺟﻨﮕﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ
ﺍﺯ ﮐﯿﻤﯿﺎﯼ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ
ﺍﯾﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻡ
ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻬﺎﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﯼ ﻣﻦ
ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﯼ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ
ﺩﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻢ
ﺷﻌﺮﻡ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺎﺩ
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﯼ
ﺗﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺟﺰ ﺑﺎ ﻃﻨﯿﻦ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ
ﺷﻌﺮﯼ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺍﻡ !
3
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻨﻮﻥ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻫﻨﺪ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﭼﯿﻦ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖ
ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ
ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﻟﯿﻼ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﻠﻤﺎﺳﺖ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﺎﻡ ﺍﻫﺮﺍﻡ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﻬﺎﯼ ﻣﻌﻠﻖ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻓﺘﺢ ﻗﯿﺼﺮ ﻭ ﮐﺴﺮﯼ ﺍﺳﺖ
4
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ
ﺭﺍﺯﯼ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﮔﻠﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﺸﻬﻮﺭﻧﺪ
ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻫﺎ
ﺍﺯ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ
ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺎﻗﯽ
ﺍﺯ ﻧﺮﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ
ﺳﺮ ﺭﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻡ ﺑﺎﺩ ﻋﻄﺮ ﺑﻨﻔﺶ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﯽ ﭘﯿﭽﺪ
ﻧﺎﻣﺖ
ﻃﻠﺴﻢ " ﺑﺴﻢ " ﺍﻗﺎﻗﯿﻬﺎﺳﺖ
ﺑﯽ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺟﺬﺍﻡ ﺧﻼﺀ
ﺩﻩ ﮐﻮﺭﻩ ﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ
5
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻏﻮﻏﺎﯼ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺍﺳﺖ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﺐ ﺩﺭﻩ
ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺭﻭﺳﺘﺎﺳﺖ
ﺷﺒﻬﺎ ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﺮﺍ
ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﻫﺎ
ﻫﺎﺷﻮﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﻞ ﺗﺐ ﺭﺍ
ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺗﻔﮑﺮ ﻭ ﺗﺮﺩﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺷﯿﺸﻪ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺷﺒﻨﻢ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻧﺴﯿﻢ ﺍﺳﺖ
6
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺍﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻧﺠﯿﺐ
ﻟﺐ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ :
" ﺳﯿﺐ "
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻧﻮﺭ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺷﻮﺭ
ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺩﺭ ﺗﻠﻔﻆ ﻧﺎﻣﺖ
ﺿﺮﻭﺭﺗﯽ ﺍﺳﺖ !
7
ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻥ
ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﺑﺪ ﺯﯾﺴﺘﻦ
ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﭼﺮﺍ
ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﺍﺯ ﺑﯽ ﺷﻤﺎﺭ ﻧﺎﻡ ﺷﻬﯿﺪﺍﻥ ﺗﻮﺳﺖ
ﭘﯿﻐﻤﺒﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺑﺮﺩﻥ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﺯﯾﺮﺍ ﮐﻪ ﻧﺎﻡ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ
ﺷﺮﺡ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺪﺍﺳﺖ
ﺯﯾﺮﺍ
ﻫﺰﺍﺭ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ
ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ

     
صفحه  صفحه 13 از 18:  « پیشین  1  ...  12  13  14  ...  18  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Qeysar Aminpour | قیصر امین پور بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites