خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

اشعار جمال جمالی


صفحه  صفحه 5 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین »
shomal مرد #41 | Posted: 28 Sep 2014 01:47 | Edited By: shomal
کاربر

 
خيـابـان تــــا خيـابـان ميــش ديدم


خيـابـان تــــا خيـابـان ميــش ديدم
اسيــــر نــــاله و تشـــويش ديدم

همــه افتــاده در فقــر و فـلاکـــت
شکسته بــال دسـت ريـش ديدم


بـوي بــاران هـمــدم عطــر نگـاه ژاله است


بـوي بــاران هـمــدم عطــر نگـاه ژاله است
بيــرق شـادي فــزون انـدر افـول ناله است

چشم دل چون واکني با طيب خاطر بنگري
زنـدگي زيبــــاتـر از رنـــــــگ رخ آلاله استبــه دنبــال خـطا يـک سـر دوانيم


بــه دنبــال خـطا يـک سـر دوانيم
نهـــــــاده روز را ، در شـب روانيم

زمــان آبستن قهـــر خدايي ست
اگــر بــر جهــل مان جـــارو نرانيم
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #42 | Posted: 28 Sep 2014 23:52
کاربر

 
خمار چشم تو بي خواب ام امشب


خمار چشم تو بي خواب ام امشب
شبيه چشمه ي بي آب ام امشب

کـــجايي دختــــر بــــــانوي ِ باران
براي بــوسه ات بي تاب ام امشب


شبي که ظالمان خون مي مکيدند


شبي که ظالمان خون مي مکيدند
به مستي نيزه را سَــر مي بريدند

کنـــــار ميله هــاي سـَـــرد زندان
دوبــــــاره گرگ ها گــُـل را دريدند


به روي سبـزه ها در کوهساران


به روي سبـزه ها در کوهساران
به همراه نـــواي چشمه ساران

دل و دين مي فروشم به بهاي
تو با جــــام شـراب و عطر باران
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #43 | Posted: 28 Sep 2014 23:54
کاربر

 
خودم ديــدم کـه رفتارت عجيب است


خودم ديــدم کـه رفتارت عجيب است
نگــاهت بيکران ســـرد و غريب است

مـگر خـواهي که از مــن جان ستاني
که چشمانت پـُر از مکر و فريب است


شيخ هندو توسني سرکش گرفت


شيخ هندو توسني سرکش گرفت
بــاج از آن دلبــــر دلـــــکش گرفت

تـا که ديــدم ايــن غـــم و احوال را
خـــون دل در ديــده ام آتش گرفت


عطــر فردوس برين از کــوي ياران مي رسد


عطــر فردوس برين از کــوي ياران مي رسد
مژده ي پـروانه ها با بــوي بــاران مي رسد

بهـــر ميــلاد مـن ِ افتاده چـون رنگين کمان
پيـک زيبـاي شما بـا روي خندان مي رسد
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #44 | Posted: 28 Sep 2014 23:55 | Edited By: shomal
کاربر

 
صفاي چشم و ابرويت مبارک


صفاي چشم و ابرويت مبارک
شرابي رنگ گيسويت مبارک

حلول سال نـــو دارد نگــاهت
بهــاران بــر گــُـل رويت مبارک


تـــو را در آسمـــان مـــي جــــويم اي گل


تـــو را در آسمـــان مـــي جــــويم اي گل
غـزل هـــــا بهـر تو مـــي گــــــويم اي گل

بيـــا جـــــــانا کــه هـــر شب در خيــــالم
تــو را با عطـــر گــــُل مــي شويم اي گلشبي که کـــعبه را حـاشا نمودم


شبي که کـــعبه را حـاشا نمودم
شدم مست و ز دل پـــروا نمودم

به لطــف کــــيمياي شعــر حافظ
خـــدا را در خــــودم پيـــدا نمودم
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #45 | Posted: 28 Sep 2014 23:57 | Edited By: shomal
کاربر

 
عســــل يعني تــو را شيرين چشيدن


عســــل يعني تــو را شيرين چشيدن
بـــه روي مـــاه تــــــــو مهتـــاب ديدن

در آغــــوش تـــو بـــا عـــــطر اقـــاقي
صـــداي چــک چــک ِ بـــــاران شنيدن


او کـه پيمـــــان مـرا از دلبـري دلـکش گرفت


او کـه پيمـــــان مـرا از دلبـري دلـکش گرفت
بـا کمـان ابـــروانش خنجــــــر از آرش گرفت

آنچنان خــون دل از چشمان من کرده روان
که غــروب آفتــاب از اشـک مـن آتش گرفتبه ضرب تيشه پيکر مي تراشم


به ضرب تيشه پيکر مي تراشم
درخشان مثل اختـر مي تراشم

اگر فرصت دهي بــــــر تاج ايوان
تو را با سنگ مرمر مـي تراشم
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #46 | Posted: 28 Sep 2014 23:59
کاربر

 
در اين خانه که سرشار از دروغ است


در اين خانه که سرشار از دروغ است
شب اش تاريک رنج و بي فروغ است

بيـــا بــر طبـــل بــي عــاري بــــکوبيم
که ارزان تــر ز قـِـي علم و نبوغ است


لبانت بــــرگ گل در کوهسار است


لبانت بــــرگ گل در کوهسار است
دو چشمت رنــــگ آب ِ جويبارست

بيــا مستم کـــُـن از نـــــــاز نگاهت
که مستي بـــا نگاهت پايدار است


شاعــري ديــدم غــزل را اشتباهي خوانده است


شاعــري ديــدم غــزل را اشتباهي خوانده است
مصرعي با تيـــر طعنه سوي يــک دل رانده است

دوستي را نا رفيقي بــخش کـــــرد است نابــکار
گر چه رد پاي عشق اش روي قــلبي مانده است
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #47 | Posted: 29 Sep 2014 00:38
کاربر

 
قيمتي بودن ات از زيــــــره ي کرمان داري


قيمتي بودن ات از زيــــــره ي کرمان داري
طاق ابروي خــــــود از کـــوير کاشان داري

ميدرخشد به دوچشمت همه الماس وفا
سرخي لعـــل لب از لعــل بدخشان داري


نگاهت شاهد شـهد عسل بود


نگاهت شاهد شـهد عسل بود
و چشمت حاکم ِ رقص غزل بود

لبانت چـون شب ِ سرخ قيامت
نمــــاد پـــاکي خيــــرالعمل بود


گوش از ســاز دل ات ميل شنيدن دارد


گوش از ســاز دل ات ميل شنيدن دارد
بــاد در موي سـَـر ات ميــل دويدن دارد

ساغر ميناي من اي باني شير و شکر
تشنه از شـهد لبت ميل چشيدن دارد
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #48 | Posted: 1 Oct 2014 23:35
کاربر

 
گــُـل نيلـــوفر و عطــــــــــر تن تو


گــُـل نيلـــوفر و عطــــــــــر تن تو
صفــاي بــوسه بــــر آويشــن تو

بگـرديم نغمه خوان عـکس رويت
مـــــــن و گــُــلبرگ روي دامن تو


آن دم کـه قلــم رقــص دل آغاز کند


آن دم کـه قلــم رقــص دل آغاز کند
بر دفتر عشق نغمه ي نو ساز کند

قلبـم که بـُود همسفر مهر عزيزان
مرغـي شـود و سـوي تو پرواز کند


من امشب سايه ي پـرگار يارم


من امشب سايه ي پـرگار يارم
سبــو بشکسته و ، بيمار يارم

بيا حافـــظ غزل خوان دلم شو
که ســـــوزان در تب ديدار يارم
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #49 | Posted: 1 Oct 2014 23:41
کاربر

 
ببين دستـان مـــــن ، جـاني ندارم


ببين دستـان مـــــن ، جـاني ندارم
لب ِ پــــر و خــون و ، خنداني ندارم

بــه روي سفـره ي رنــگين ِ از فقــر
خجالت مـي کـــشم ، نـاني ندارم


گــُـل ســـرخ و سپيـــدي در چمن بود


گــُـل ســـرخ و سپيـــدي در چمن بود
يـــل و يـــکه ســــواري از يــــــمن بود

هــراسان بـــــودم از بـــــــرق نگاهش
چــرا کـــه دختــري پيمــان شـکن بود


دلم بــراي چـشم ات نـفس نـفس مي کشد


دلم بــراي چـشم ات نـفس نـفس مي کشد
بــه گــردنت مــَه لـــقا نقش جرس مي کشد

امــّـا لبان سُرخ ات بـــــه شــــوري بوسه اي
مرا بـه چشم بسته ، سوي قفس مي کشد
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #50 | Posted: 1 Oct 2014 23:44
کاربر

 
من امشب دلق درويشان بپوشم


من امشب دلق درويشان بپوشم
بــــراي ديدنت يـــک سـَـر بکوشم

کــُــنم مـداحي ِ رقـــــــص نگاهت
کــه شايد مـِــي ز لبهايت بنوشم


گــَهي پنهــان و گــَه پيـدا بخوانم


گــَهي پنهــان و گــَه پيـدا بخوانم
غـــزل از حافــــــــظ شيدا بخوانم

فــدايت گــَـردم ِ پــــــــروانه هـا را
بـــراي شمــع ايــن يلـــدا بخوانم


شب چـله تــــو را برنا ببينم


شب چـله تــــو را برنا ببينم
شبيه شـاخه ي طوبا ببينم

بُـــوَد ايــن آرزويم اي پـريـزاد
در آغوشت شب يلدا ببينم
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
صفحه  صفحه 5 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / اشعار جمال جمالی

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا