خانه ثبت نام نظرسنجی   جستجو موقعیت قوانین   چت روم
کامپیوتر انجمن لوتی / کامپیوتر /

About Delphi| آموزش دلفی


صفحه  صفحه 2 از 3:  « پیشین  1  2  3  پسین »
Princess زن #11 | Posted: 4 Aug 2010 11:03


استفاده از یک DLL بصورت دینامیکی


برای استفاده از یک DLL ‌بصورت دینامیکی، ابتدا نام توابعی را که در فایل DLL شما موجود است بصورت زیر تعریف نمایید:

unit UMain;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
TShowdemoFormModal= Function :integer;
.
.
.

دقت کنید که نام برنامه انتخابی پیش فرض Main و با نام UMain.pas ذخیره گشته است. حال برای لود کردن DLL یادشده، یک دکمه بر روی فرم قرارداده آنرا بصورت زیر کد نویسی کنید:

var
hndDLLHandle:THandle;
ShowdemoFormModal:TShowdemoFormModal;

procedure TFMain.Button1Click(Sender: TObject);
begin
try
hndDLLHandle:=LoadLibrary('Demodll.dll');

if hndDLLHandle <> 0 then begin
@ShowdemoFormModal:=getProcAddress(hndDLLHandle,'ShowdemoFormModal');

if addr(ShowdemoFormModal) <> nil then begin
ShowdemoFormModal;
end
else
showmessage ('function not exists ...');
end
else
showMessage('Dll Not Found!');
finally
freelibrary(hndDLLHandle);
end;
end;
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
Princess زن #12 | Posted: 15 Aug 2010 06:06


محدود كردن تغییر اندازه فرم در دلفی


گاهی اوقات نیاز است فرم ما از نظر اندازه پیرو یک الگو باشد و کاربر نتواند خارج از محدوده این فرم را تغییر اندازه دهد، راهی که پیشنهاد می شود، استفاده از Windows Messages، تابع WM_GetMinMaxInfo میباشد.


unit MinMax;

interface

uses
SysUtils, WinTypes, WinProcs, Messages, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Dialogs;

type
TForm1 = class(TForm)
private
{ Private declarations }
procedure WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage); message WM_GetMinMaxInfo;
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.WMGetMinMaxInfo(var MSG: Tmessage);
Begin
inherited;
with PMinMaxInfo(MSG.lparam)^ do
begin
with ptMinTrackSize do
begin
X := 300;
Y := 150;
end;
with ptMaxTrackSize do
begin
X := 350;
Y := 250;
end;
end;
end;

end.
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
Princess زن #13 | Posted: 16 Aug 2010 04:35


روشن و خاموش کردن CapsLock , NumLock , ScrollLock


KeyState : TKeyboardState
این رو اول تعریف کنید.
GetKeyboardState(KeyState)
(KeyState[X] and 1) = 1
این جوابش ا نوع Bolean می باشد
جای ایکس یا [VK_NUMLOCK]
یا [VK_CAPITAL]
و یا [VK_SCROLL]
بگذارید که جواب بگیرید که True or False
اگه ترو بود روشن و اگه فالس خاموش
و حالا روشن و خاموش به دست خودتان
GetKeyboardState(KeyState);
KeyState[X] := Y;
SetKeyboardState(KeyState);
ایکس رو بالا که گفتیم
و اما وای اگه می خواستید که روشن بشه بجای وای $01
و اگه می خواستید که خاموش شه بجای وا $00 بگذارید
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
Princess زن #14 | Posted: 21 Aug 2010 09:51


حالا از Button دکمه شروع می کنم.


این Object شی چندین مشخصات داره که درموردشون صحبت می کنیم.
Action این وسیله برای عمل های تعریف شده است که بعدآ بیشتر در موردشون بحث می کنیم
Anchors این خاصیت نشون می ده که اگر اندازه فرم تغییر کرد به چه سمتی حرکت کنه.
Cancel هم یعنی وقتی کلید Escape رو زدی Event (رویداد) OnClick انجام بشه.که در مورد رویداد ها بعدآ بیشتر بحث می کنیم.
Constraints هم خصوصیات اندازه شی رو مشخص می کنه که حد اقل و حد اکثر داشته باشه.
MaxHeight حد اکثر ارتفاع. MaxWidth حد اکثر عرض MinHeight حداقل ارتفاع MinWidth حداقل عرض
Cursor هم مشخص می کنه که وقتی موس روی شی رفت چه شکلی بشه
Default هم برای اینه که اگر کلید Enter رو زدی رویداد OnClick
DragCursor این هم برای اینه که وقتی دکمه رو می خواستی جا به جا کنی موس چه شکلی بگیره.
DragKind نوع جا به جایی که بعدآ جای گفتگوی بیشتر داره.
DragMode باز هم برای جا به جایی که دستی باشه یا اتوماتیک
Enable فعال بودن دکمه رو مشخص می کنه
Font مشخص کننده رنگ اندازه خط نوشته دکمه.
Height ارتفاع دکمه
HelpContext اینو دقیقآ نمی دونم اما باید بگم که برای Help هستش
HelpKeyword مثل قبلی هشت برای کلمه کلید Help
HelpType نوع Help رو مشخص می کنه که کدوم یکی از دو تا باشه.
Hint کلمه ای که وقتی موس موند روی دکمه ظاهر بشه.
Left مشخص می کنه که چقدر به طرف چب باشه
ModalResult به Action مربوط می شه که در Action چه نقشی داشته باشه.
Name اسم شی که توی کد نویسی بکار می ره.
ParentBiDiMode خصوصیات پرنت یعنی چیزی که دکمه توی بسر می بره.به قول معروف پدر
ParentFont اینم فونت پدر رو تنظیم می کنه.
ParentShowHint مشخص کننده اینه که هینت پدر رو نشون بده یا نه
PopupMenu برای وقتی که کلیک کردی روی دکمه یک Popup که تعریف کردی ظاهر بشه.
ShowHint نشون دادن هینت رو تنظیم می کنه.
TabOrder با این می تونید تب رو مشخص کنید که با تب رو کدوم شی بره.
TabStop با کلید تب به این شی برسه یا نه
Tag یه خصوصیت بی کار که هیچ چیزی رو مشخص نمی کنه.
Top اندازه پایین بودن شی در فرم رو مشخص می کنه.
Visible مشخص کننده نشان دادن شی
Width عرض شی یا دکمه
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
Princess زن #15 | Posted: 23 Aug 2010 14:00


حالا در مورد رویداد های دکمه حرف بزنیم.


OnClick وقتی که روی دکمه کلیک شد یه اتفاقی بیوفته.
OnContextPopup یک ریداد برای Popup .
OnDragDrop وقتی که با کشیدن و رها کردن جا به جا شد چه اتفاقی رخ دهد.
OnEndDock وقتی که رها کردن تمام شد چه رخ دهد.
OnEndDrag وقتی عمل کشیدن تموم شد چه اتفاقی رخ دهد.
OnEnter وقتی که خط چینی برای انتخاب دکمه وارد شی شد چه رخ دهد.
OnExit وقتی که خط چین انتخاب دکمه از شی خاج شد چه رخ دهد.
OnKeyDown وقتی که دکمه انتخاب بود و کلیدی فشرده شد چه رخ دهد.
OnKeyPress وقتی که دکمه انتخاب بود و کلیدی زده شد چه رخ دهد.
OnKeyUp وقتی که دکمه انتخاب بود و کلیدی رها شد چه رخ دهد.
OnMouseDown وقتی کلید موس روی دکمه فشرده شد چه رخ دهد.
OnMouseMove وقتی موس روی دکمه حرکت کرد چه رخ دهد.
OnMouseUp وقتی کلید موس روی دکمه رها شد چه رخ دهد.
OnStartDock وقتی که رها کردن شروع شد چه رخ دهد.
OnStartDrag وقتی که کشیدن شروع شد چه رخ دهد.
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
Princess زن #16 | Posted: 27 Aug 2010 11:44


در این پست می خواهم براتون شی Edit رو معرفی کنم.


خصوصیات
AutoSelect انتخاب اتوماتیک ، وقتی شی انتخاب شد کل حروف انتخاب شوند.
AutoSize تعیین اندازه به صورت اتوماتیک
BevelEdges خصوصیات Bevel در کدام جهت عمل کنند.
BevelInner کج شدن درونی به چه حالتی باشه.
BevelKind کج شدن به چه نوعی باشه.
BevelOuter کج شدن خروجی به چه حالتی باشه.
BiDiMode نوشتن از کدام سمت به کدام سمت باشه.
BorderStyle حاشیه این شی به چه صورتی باشه.
CharCase کاراکتر ها(حروف) اتوماتیک به چه صورتی تغییر کنند(Lower یا Upper) حروف کوچک یا بزرگ
Color رنگ شی
HideSelection وقتی شی از انتخاب (خط چین انتخاب) خارج شد انتخاب حروف مخفی شود.
PasswordChar ظاهر کاراکتر ها(حروف) به چه شکلی باشه معمولآ برای رمز این رو تنظیم می کنند.
ReadOnly فقط خواندنی برای اینه که تنظیم کنی کاربر چه عملی رو انجام بده فقط بخونه یا بتونه بنویسه.
Text نوشته شی که چه چیزی بنویسه روی شی کلآ حتی در برنامه تغییر کرد این خصوصیت تغییر می کنه

رویداد ها
این شی فقط دو رویداد جدید داره برای معرفی
OnChange وقتی که نوشته شی توسط کاربر تغییر کرد چه اتفاقی رخ دهد.
OnDblClick در صورت دوبار کلید پشت سر هم چه اتفاقی رخ دهد.
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
Princess زن #17 | Posted: 27 Aug 2010 12:07


خاموش کردن مونیتور


SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, 0);

روشن کردن مونیتور

SendMessage(Application.Handle, WM_SYSCOMMAND, SC_MONITORPOWER, -1)
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
Princess زن #18 | Posted: 13 Sep 2010 05:58


رجيستر كردن OCX


procedure RegisterOCX;

type

TRegFunc = function : HResult; stdcall;

var

ARegFunc : TRegFunc;

aHandle : THandle;

ocxPath : string;

begin

try

ocxPath := ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'Flash.ocx';

aHandle := LoadLibrary(PChar(ocxPath));

if aHandle <> 0 then

begin

ARegFunc := GetProcAddress(aHandle,'DllRegisterServer');

if Assigned(ARegFunc) then

begin

ExecAndWait('regsvr32','/s ' + ocxPath);

end;

FreeLibrary(aHandle);

end;

except

ShowMessage(Format('Unable to register %s', [ocxPath]));

end;

end;
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
Princess زن #19 | Posted: 18 Sep 2010 18:39


تبدیل حرف اول Edit به حرف بزرگ


procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
var
OldStart :Integer;
begin
with Edit1 do
if Text <>'' then
begin
OnChange :=nil;
OldStart :=SelStart;
Text :=UpperCase(Copy(Text ,1 ,1))+LowerCase(Copy(Text ,2 ,length(Text)));
SelStart :=OldStart;
OnChange :=Edit1Change;
end;
end;
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
Princess زن #20 | Posted: 18 Sep 2010 18:40


نصب اسكرين سيور


uses
shellapi;

procedure InstallScreenSaver(const FileName: string);
begin
{ Set this screensaver as default screensaver and open the properties dialog}
ShellExecute(Application.Handle, 'open', PChar('rundll32.exe'),
PChar('desk.cpl,InstallScreenSaver ' + FileName), nil, SW_SHOWNORMAL);
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
InstallScreenSaver('c:\YourScreenSaverFile.scr');
end;
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
صفحه  صفحه 2 از 3:  « پیشین  1  2  3  پسین » 
کامپیوتر انجمن لوتی / کامپیوتر / About Delphi| آموزش دلفی

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse    News    Rules    How To    FAQ    Moderator List    Sexy Pictures Archive    Adult Forums    Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا