تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
موسیقی ایرانی

Homaye Mastan | همای مستان

صفحه  صفحه 5 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین »  
#41 | Posted: 21 Jul 2012 19:07 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آهنگ بمانی پرواز همای


download in media fire

بمــانی، بمــانی، بمــانی، بمــانی بمــانی، بمــانی، بمــانی، بمــانی
تو تی جا سر نیشتا نتانی، بمانی صب که تی چومان واکونی، بمـانی
بجــار سرانــــا را کونــــی، بمـــانی بمــــــــانی، بمـــــــانی، بمــــــــانی

تـــــی دختــــــره کــــــان دوخــــانی بجــــار سـرانــــا دوانــی، بمــــــانی
بجــار کــار کییـا سر کـود بمــــــانی تــی دختره کانا پیـر کــود بمــــــانی

پـــــول تــــی را آوارا کـود بمــــــانی چــون تی را بیچاره کــود بمـــــــانی
بمــانی، بمــانی، بمــانی، بمــانی تو تی جا سر نیشتا نتانی، بمانی
بمــــــــانی، بمـــــــانی، بمــــــــانی

« ترجمه »


بمــانی، بمــانی، بمـــانی، بمــانی
تو نمی توانی سر جای خود بنشینی و آرام بگیری
از صبح که چشمهایت را باز میکنی
در شالیزار هـــا راه می روی
دختر هایت را صدا می زنی
و به شالیزار روانـه می کنی

دستمزد شالیکاری چه کسی را سیــر کرد بمانی
دخترهایت را پیر کرد بمانی
پـــــــول آواره ات کرد بمانی
گــــل بیچاره ات کرد بمانی
بمــانی، بمــانی، بمـــانی، بمــانی
دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#42 | Posted: 21 Jul 2012 19:16 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آهنگ ریحان پرواز همای

download in 2shared

ریحان ریحانای

مار ترا دوخانایکمتر بودوو بجارسرانای

خاخورا قربانای

ریحانه ریحانایکلاچ نوبوره تی اوردکانای

اوشکور فوکون کیشکازکانای

زاکا کولا گیر کیتاب بخانای

خاخورا قربانای

ریحانه ریحانای

کناله کولا بودووی فارسی پرهسره روخانای

پابرانده روخان دگفی بوشوری تشتو تییانای

برفو بورانای

ایاز بزه تی پامچاله جولانای

ریحانه ریحانای

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#43 | Posted: 21 Jul 2012 19:19 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آهنگ مشتی گلمار همای مستان

download in 2shared

مشته گلمار مشته گلمار مشته گلمار
یه کار بکن، کار کم بکن کار وصله گلمار
کلچ درخته سر کنه قار قار قار قار
های مشته گلمار خبردار خبردار دار
بو مشته جیر جیر کپمو میرزالو
نکفتی مرغان خمو میرزالو
بوجیار سرانا بودره وای وای وای وای
کی اردکانه ببره وای وای وای وای
مشته گلمار مشته گلمار مشته گلمار
یه کار بکن، کار کم بکن کار وصله گلمار
ایرای دلم خدا تو رام بذاره میرزالو میرزالو
چی دخت ما به سر بمانه میرزالو میرزالو
نیملله اردکا بخوردی پارسالا دم نزم
کلوچکله تیمره ببردی پارسالا دم نزم
آی آی جون سری هیچی بکشته
من جان چه خواهی ولاهه زشته
ولوله گوش میرزالو
ولگ چموش میرزالو
آدم شر میرزالو میرزالو میرزالو
مردم آزار، مردم آزار، مردم آزار
مردم آزار، مردم آزار، مردم آزار


دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#44 | Posted: 21 Jul 2012 19:23 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آهنگ پشیمانی پرواز همای

download in 2shared

اگر من ترک ارباب وفا کردم پشيمانم اگر اينگونه بـا ساقي جفـا کردم پشيمانم

من از عمـري کـه بـا زاهــد فنــا کردم من از جوري که در راه خدا کردم پشيمانم

من امشب گوشه ميخانـه مي مـانم کــــــه داد از سـاغـــر و پيـمانــه بستــانـم

بــه هـر جـا پـا گـذارم کينـــه هـا بينم هــــــزاران چهـــــره در آئينــــه هـــا بينـــم

چه جايي خوش تر از ميخانه بگـزينم مــن اينجــــــا مـــست و حيـــــــــرانــــــــم

من امشب گوشه ميخانـه مي مـانم کــــــه داد از سـاغـــر و پيـمانــه بستــانـم

در اينجـــا هـر کـه در دل بـــاوري دارد در اينجــا هــر غمــــي خنيــــاگــــري دارد

کـه در ميخانه حتي دشمنت بـا خود بجــاي دشنـــه دستــش ساغـــــري دارد

من امشب گوشه ميخانـه مي مـانم کــــــه داد از سـاغـــر و پيـمانــه بستــانـم

در اينجا جز به کوي يار راهي نيست در اينجـا جــز مهيـن دلدار شاهـي نيست

در اينجا پادشاه عـاشقان ساقيست که او هم گاه گاهي هست گاهي نيست

در اينجا خون مردم خفته در خون نيست
در اينجـــا چهــره آزادگــــــي گـــم نيست
در اينجا تخت شاهي دوش مردم نيست

به نام عشق میخوانم
من امشب گوشه میخانه می مانم

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#45 | Posted: 21 Jul 2012 19:27 | Edited By: nazaninsexyy
آهنگ مستی پرواز همای


بيـا بنشين و بـا مـردم مــدارا کن گـــره از کــار اين افتادگـان وا کن

بترس از شعله هاي زير خاکستر بيــا انديشـــه انــــدوه فـــردا کن

هزاران تـــاج سلطاني
دو صد تخت سليماني
فلک بستاند از دستت به آساني

که اين تخت بلند جم
نه بر شاهان ساماني وفا کرد و نه بر پرويز ساساني

که اين رسم فلک باشد
نه شاهنشاه بشناسد نه روحاني

مبـاد آن دم که چنگیزی بپا خیزد کشـانــد آشیـانـت را بـه ویــرانی

همای از خواندن این فتنه پروا کن
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی


دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#46 | Posted: 21 Jul 2012 19:29 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آهنگ ای شاه همای مستان

download in 2shared

اي شـاه! اي شـاه! اي شـاه بي خيال مست با تـو ام آيـا با من مسکين حواست هست؟

روزگاري دامنت ميگيرد آه اين فقيران تهيدست

تا کنون آيا کنار کودکانت نيمه شب آشفته خفته ستي؟
نه... نه... تو بي غم و مستي

تا کنون حتي براي تکه ناني پيش فرزندان خود شرمنده بودستي؟
نه... نه... تو بي غم و مستي


کجـــا پـــــاي تو تـا زانـــو به گـِـل بـــودست؟ کجا چشمانت از بار گناهانت خجل بودست؟

شبانگه ناله دهقان پيری را که ميگريد شنيدستي؟

نه... نه... تو بي غم و مستي

اي شـاه ! اي شـاه !

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#47 | Posted: 21 Jul 2012 19:33 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آهنگ موسم سفر از پرواز همای

download in 2shared

نکنــــد مــوســم سفـــر بــاشد ساربان خفته و بی خبر بــاشد

بـــوي بـــــاران تـــــازه مـي آيــد نکنــــد بـــوي چشم تــر بــاشد

سخني از وفــــــا شنيده نشــد نکنــــد گـوش خلق کـــر بــاشد

نکنــــد عشق در بــرابــر عقـــل دست از پـــــا درازتــــــر بـــاشد

نکنـــد پــــرده چـون فـــرو افتـــد داستــــان داستـــــان زر بــاشد

زير اين نيم کاسـه هاي قشنگ نکنـــد کاســه اي دگـــر بـــاشد

نکنـــد آنـکه درس ديـن مي داد از خــــدا پـاک بـي خبـر بـــاشد

همچو سرو ايستادن در اين باد نکنـــد پـاسخش تبــــــر بـــاشد

نــور کيــوان در آسمان نشست نکنـــد پـــوچ و بـي ثمـر بـــاشد


دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#48 | Posted: 21 Jul 2012 19:37 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آهنگ مه پاره از همای مستان

download in 2shared

شیرین لبی شیرین تبـار مست و مـی آلود و خمار
مـه پـاره ای بی بند و بار بـا عشوه های بی شمار
هم کرده یـــاران را ملـول هـم بــرده از دلهــــا قـــرار
مجموع مـه رویـــان کنــار تـو یــار بــی همتـــا کنــار
زلفت چو افشان میکنی مــا را پریشـــان میکنــی
آخــر من از گیســوی تــو خـود را بیاویــــزم بــــه دار

یاران هــوار ، مردم هــوار از دست این بی بند و بار
از دست این دیـوانــــه یار از کـــف بــــدادم اعتبــــار
می میزنـم ، می میزنـم جـــام پیاپــی می زنــــم

هی میزنم هی میزنم بی اختیار

کندوی کامت را بیار، بر کام بیمارم گذار، تا جان فزاید جان تو
بر جان این دلخسته بشکسته تار

شیرین لبی شیرین تبـار مست و مـی آلود و خمار
مـه پـاره ای بی بند و بار بـا عشوه های بی شمار
هم کرده یـــاران را ملـول هـم بــرده از دلهــــا قـــرار
مجموع مـه رویـــان کنــار تـو یــار بــی همتـــا کنــار
زلفت چو افشان میکنی مــا را پریشـــان میکنــی
آخــر من از گیســوی تــو خـود را بیاویــــزم بــــه دار

دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#49 | Posted: 21 Jul 2012 19:38 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آهنگ ناز مکن پرواز همای

download in 2shared


ای صنم ، ای صنم ، ای صنم ، ای صنم ، ناز مکن ، ناز مکن
نـــــــاز مـــکن ، نـــــــاز مـــکن ، نـــــــاز مــکن ، نـــــــاز مـکن

نـــــــاز مـــکن ، نـــــــاز مـــکن ، نـــــــاز مــکن ، ای صنم عشوه مکن ، عشوه مکن ، هلهله آغاز مکن ، این منم
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز می کشم روز و شب ار عشوه کنی باز می کشم
تـــا بنشینی به بـــرم ، ای صنم والــه و شوریـده سرم ، ای صنم

ای صنم ، ای صنم ، ای صنم ، ای صنم ، ناز مکن ، ناز مکن
روز و شب ار بگذرم از کوی تو
می زنـدم تیـــر دو ابـــــروی تو
وای به حال من دیوانه که افسار دلم بسته به گیسوی توست

نـــــــاز مـــکن ، نـــــــاز مـــکن ، نـــــــاز مــکن ، نـــــــاز مـکن
نـــــــاز مـــکن ، نـــــــاز مـــکن ، نـــــــاز مــکن ، ای صنم عشوه مکن ، عشوه مکن ، هلهله آغاز مکن ، این منم
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز می کشم روز و شب ار عشوه کنی باز می کشم
تـــا بنشینی به بـــرم ، ای صنم والــه و شوریـده سرم ، ای صنم

ای صنم ، ای صنم ، ای صنم ، ای صنم ، ناز مکن ، ناز مکن


دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
#50 | Posted: 21 Jul 2012 19:45 | Edited By: nazaninsexyy
دانلود آهنگ پندم ای زاهد مده پرواز همای

download in 2shared

از باده مدهوشم کنید، از باده مدهوشم کنید
من همان مجنون مست یاغی ام روز و شب محتاج جـــــام باقی ام
یک شب کنار زاهـــــد و یک شب کنار ساقی ام
از باده مدهوشم کنید، از باده مدهوشم کنید

در خــرقــه پنهــان می کنـم، می را و کتمان می کنم، ترک ایمـان می کنم
هی بشکنـم پیمـان و هـی، تجدیــــد پیمان می کنم، ترک ایمـان می کنم
از باده مدهوشم کنید، از باده مدهوشم کنید

پنــدم ای زاهــد مــده با که گویم با که گویم
من نمی خواهـم نصیحت بشنـوم آی... آی مردم پنبه در گوشم کنید
از باده مدهوشم کنید، از باده مدهوشم کنید

دردی کشــــــم دردی کشـــم بـــار رفیقـــــــان می کشــــم
پر میکشم همچون همای
در آتشم در آتشم در آتشم، ای وای و خاموشم کنید
از باده مدهوشم کنید، از باده مدهوشم کنید

با که گویم
من نمی خواهـم نصیحت بشنـوم آی... آی مردم پنبه در گوشم کنید
من همان مجنون مست یاغی ام روز و شب محتاج جـــــام باقی ام
یک شب کنار زاهـــــد و یک شب کنار ساقی ام
از باده مدهوشم کنید، از باده مدهوشم کنید


دلم می خواست زمان را به عقب باز می گرداندم…
نه برای اینکه آنهایی که رفتند را باز گردانم…
برای اینکه نگذارم آنها بیایند…!
     
صفحه  صفحه 5 از 8:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Homaye Mastan | همای مستان بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites