خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی /

Gheysar | قیصر


صفحه  صفحه 6 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6
sepanta_7 مرد #51 | Posted: 12 Jan 2016 13:16
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای ایران با صدای قـــــیـــــصـــــر


ﯾﻪ پرچم ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺩﺍﺭﻩ
ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﯾﺎ ﻧﻔﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻧﺠﯿﺒﻪ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻩ

ﺻﺪﺍﯼ ﺑﺎﺭﻭﻧﺶ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺷﺒﺎﯼ ﻣﻬﺘﺎﺑﯿﺶ ﺑﻠﻨﺪﻩ
ﺁﺥ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﺶ

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺑﮕﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺮﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺠﻨﮕﻪ
ﺍﮔﻪ ﻗﻬﺮ ﮐﻨﻪ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺍﺭﻭ ﺭﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺒﻨﺪﻩ

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﺑﮕﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺮﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺠﻨﮕﻪ
ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻋﺰﻡ ﻭ ﺭﺯﻣﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻣﯿﺠﻨﮕﻪ

ﻭﺍﻣﯿﺴﺘﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﻋﻬﺪﺵ ﻣﯿﺠﻨﮕﻪ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻧﯿﻠﮕﻮﻧﺶ ﺑﻨﺪﻋﺒﺎﺱ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﺶ

ﺗﻨﺐ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﮐﯿﺶ
ﻣﯿﺴﺎﺯﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻭ ﻫﻢ ﺑﯿﺶ

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﺑﮕﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺮﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺠﻨﮕﻪ
ﺍﮔﻪ ﻗﻬﺮ ﮐﻨﻪ ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺭﺍﺭﻭ ﺭﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺒﻨﺪﻩ

ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﺑﮕﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺮﻩ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺠﻨﮕﻪ
ﺍﮔﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻋﺰﻡ ﻭ ﺭﺯﻣﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺜﻞ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍ ﻣﯿﺠﻨﮕﻪ
ﻭﺍﻣﯿﺴﺘﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﯼ ﻋﻬﺪﺵ ﻣﯿﺠﻨﮕﻪ
ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮕﻪ

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #52 | Posted: 12 Jan 2016 13:23
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای تهران با صدای قـــــیـــــصـــــر


ﺗا ﻭﻗﺘی ﻫﺴﺘی ﻫﻤﻪ ﭼی ﻗﺸﻨﮕﻪ / ﻏﺼﻪ ﻣیﺮﻩ ﻣﺸﮑﻼﻡ ﺣﻞ ﻣیﺸﻪ

ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻟﻮﺍپﺴی هاﯼ ﺩﻧیا / ﺑا ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘی ﻣﺒﺪﻝ ﻣیﺸﻪ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻘﻂ کﻨاﺭ ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ / ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻘﻂ ﺑا ﺗﻮ ﺗﻤاﺷاﯾیﻪ

ﺗﻬﺮﺍﻧﻮ ﺍﺯ ﺑاﻻ ﻧﮕاﻩ کﻦ ﺑﺒیﻦ / ﭼﻮﻥ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺧیﻠی ﺭﻭﯾاﯾیﻪ

ﺗﻬﺮﺍﻧﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ / ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮﺍﺷﻮ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻧﻔﺲ ﻣیﮑﺸی

ﺧیﻠی ﻭﺍﺳﻢ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻭﻗﺘی ﻣیﮕی / ﺑﺨاﻃﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺖ ﻣیﮑﺸی

ﺗﻬﺮﺍﻧﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ / ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﻡ پﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺧاﻃﺮﻩ

ﻫﺮکی ﺗﻮﺭﻭ ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺑاﺷﻪ / ﻣﺤاﻟﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺗﻮ ﺑیﺮﻭﻥ ﺑﺮﻩ

ﺗا ﻭﻗﺘی ﻫﺴﺘی ﻫﻤﻪ ﯼ ﺻﺪﺍﻫا / ﺭﻭ ﻧﺖ ﺩﻭ ﺭ ﻣی ﻓا ﺳﻞ ﻻﺳیﻪ

ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﯼ کﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﺪﻩ ﺷﻪ / ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻓاﺭﺳیﻪ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻘﻂ کﻨاﺭ ﺗﻮ ﻗﺸﻨﮕﻪ / ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻓﻘﻂ ﺑا ﺗﻮ ﺗﻤاﺷاﯾییﻪ

ﺗﻬﺮﺍﻧﻮ ﺍﺯ ﺑاﻻ ﻧﮕاﻩ کﻦ ﺑﺒیﻦ / ﭼﻮﻥ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺧیﻠی ﺭﻭﯾاﯾیﻪ

ﺗﻬﺮﺍﻧﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ / ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮﺍﺷﻮ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻧﻔﺲ ﻣیﮑﺸی

ﺧیﻠی ﻭﺍﺳﻢ ﻗﺸﻨﮕﻪ ﻭﻗﺘی ﻣیﮕی / ﺑﺨاﻃﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺖ ﻣیﮑﺸی

ﺗﻬﺮﺍﻧﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ / ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﻡ پﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺧاﻃﺮﻩ

ﻫﺮکی ﺗﻮﺭو ﯾﮑﺪﻓﻌﻪ ﺩﯾﺪﻩ ﺑاﺷﻪ / ﻣﺤاﻟﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺗﻮ ﺑیﺮﻭﻥ ﺑﺮﻩ

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #53 | Posted: 12 Jan 2016 13:26
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای بهارم با صدای قـــــیـــــصـــــر


جونم دوباره گوش به زنگت
فدای اون اسم قشنگت
فدای اون لحظه ای که می رسی
خدا کنه خواب نمونه هیچکسی
این دفعه هم به موقع از راه میای
حال و هوام تازه میشه تا بیای

ای جون من بهارم
مهمون من بهارم
من راز چشاتو
می دونم بهارم
ای شیرین بهارم
دلنشین بهارم
بازم قدماتو
رو چشمام می ذارم

سفره ی هفت سین تورو که چیدم
از دور صدای خندتو شنیدم
سلام تو یه سین هفت سین میشه
با خبرای خوب میای همیشه
عشق و محبت با خودت میاری
خاطره ی خوبی به جا می ذاری
قشنگ تر از همیشه ای می دونم
دوباره عاشق پیشه ای می دونم

ای جون من بهارم
مهمون من بهارم
من راز چشاتو
می دونم بهارم
ای شیرین بهارم
دلنشین بهارم
بازم قدماتو
رو چشمام می ذارم

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #54 | Posted: 12 Jan 2016 13:31
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای یاد تو با صدای قـــــیـــــصـــــر


یاد تو می افتم
عطر تو پیچیده
فکر تو احساسه
خوبی بهم میده

یاد تو می افتم
یاد روزایی که
می گفتی احساست
به من چه نزدیکه

یاد تو می افتم
یاد نگاه تو
خنده شیرینت
صورت ماه تو

یاد شبایی که
تو ماه من بودی
عاشق و درگیره
عاشق شدن بودی

عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته

عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته

تو مهربون بودی
تو عاشقم کردی
چقدر دلم میخواد
دوباره برگردی

دوباره برگردی
تو عاشقم کردی

عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته

عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته

عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته

عکست هنوز اینجاست
خنده رو لب هاته
چشمای من هر شب
غرق تماشاته

تو مهربون بودی
تو عاشقم کردی
چقدر دلم می خواد
دوباره برگردی

دوباره برگردی
تو عاشقم کردی

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 6 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Gheysar | قیصر

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا