| تالارها  | ثبت نام | نظرسنجی |  پاسخ | جستجو | موقعیت | قوانین | آخرین ارسالها |    
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی /

داستان های ضربدری

صفحه  صفحه 13 از 16:  « پیشین  1  ...  12  13  14  15  16  پسین »  
#121 | Posted: 5 Dec 2013 01:34

ســــــــــــــــــــکس ضربدری داغ ما//۳ و آخر

دستهای سمیرا دورگردنم بود ولباش تو لبام. اونم مثل من حسابی داغ داغ شده بود. بعد یه دست منو ازروی کونش برداشت واروم گذاشت روی سینش. انتظار همچین حرکتی روازش نداشتم ولی ازخداخواسته دستمو بردم زیرلباسش و شروع کردم به مالوندن سینه هاش. سینه هاشم مثل کونش نرم ولطیف بود. واقعا حس خوبی بود. با صدای سعید به خودمون اومدیم که میگفت بچه ها حاضرید برقهاروروشن کنم؟ اصلا متوجه زمان نبودیم وتموم شدن اهنگ و نفهمیده بودیم. دلم نمیخواست این حال واز دست بدم ولی حیف که مجبور بودیم. بالاخره از هم جدا شدیم وسعید هم برقهارو روشن کرد. لیلا روی مبل نشسته بود وداشت به ما نگاه میکرد. تمام صورت وگردنش قرمزشده بودو آرایشش هم به هم ریخته بود.تابشم کمی نامرتب بود معلوم بودسعید کلی صورتو گردنشو خورده ولباشم مکیده وباسینه هاشم حسابی وررفته . شهوت تو چشمای لیلا موج میزد. این حالتش برام کاملاآشنابود.رفتم یه گوشه روی مبل نشستم.سعیدوسمیراهم اومدن نشستن هیچکس حرفی نمیزد.همه به هم نگاه میکردیم.سعیدبرای اینکه سکوتو بشکنه به سمیراگفت سمیراخانم نمیخوای شام بیاری؟داریم از گشنگی میمیریما. سمیراهم باخنده جواب داد ای کاردبخوره به اون شیکمت الان کلی کیک خوردی حالا چیزای دیگه بماند. لیلا هم که منظورسمیراروفهمیده بود به من نگاه کردو سریع جواب دادازهمون چیزای دیگه کیانم خورده ولی بازم گشنشه.بهتره قبل ازاینکه شامو بیاری بری لباسی روکه برات اوردیم بپوشی بیای ببینم بهت میاد یا نه. سمیرا هم لباسوبرداشت ودویدسمت اتاق خواب و بعد ازدوسه دقیقه برگشت.وقتی برگشت دیگه واقعا داشتم دیونه میشدم. فکرشو نمیکردم لیلا همچین لباسیوبراش خریده باشه. یه تاب طوریه کاملا نازک که تا بالای رونش بودبایه شرت لامبادا که جلوش مثلثی بودوبه زورروی کسشو میگرفت.پشتشم یه بند خیلی نازک بود که لای کونش گم شده بود.دیگه بهترازاین نمی شد. دلم میخواست برم دوباره بغلش کنم وبچسبونمش به خودم.ولی لیلا زودبلندشدودست سمیراروگرفتشتو بردش توآشپزخونه که مثلا شاموآماده کنن. منو سعید هم اومدیم پای تلوزیون درازکشیدیم ولی من همش توفکرحال کردن دوباره باسمیرابودم. من رفتم دستامو بشورم ووقتی برگشتم سفره آماده شده بود یه سفره کوچیک 4نفره بود.که هرطرفش فقط یه نفرجامیشد.همه نشته بودن وفقط من مونده بوده بودم. طریقه نشستنشون طوری بود که وقتی من نشستم سعید سمت راستم بود ولیلا سمت چپم.یعنی درست من روبروی سمیرابودم ولیلا هم روبروی سعید .لیلا کمی شرتش رفته بودکناروکمی از کس سفیدش پیدابود معلوم که همون روزموهاشوزده بود .وقتی به سعیدنگاه کردم دیدم حواسش به لای پای لیلاست سمیراهم دست کمی ازلیلا نداشت. کس سفیدوپهنش ازبغلای شرتش پیدابود. خلاصه شام تموم شدوزنامشغول جمع کردن سفره شدن.موقع بردن وسایلا کمی غذا ریخت روی دامن لیلاو کمی چرب شد. اونم به بهانه اینکه جایی کثیف نشه ازخداخواسته دامنشو درارودو باشرت لامباداش شروع کردبه راه رفتن.دیگه سعیدحسابی خرکیف شده بود. منم گرما روبهونه کردم ولباسامودراوردم. حالادیگه تقریبا همه لخت بودیم . خلاصه بعدازچنددقیقه زنابرگشتند وکنارمانشستند. ولی انگارهمه منتظربودن که دوباره یکی پیشنهاد رقص بده ولی کسی روش نمی شدبگه چون همه میدونستن که رقصیدن فقط یه بهونست. بالاخره لیلا جسارت به خرج دادورفت ضبظ وروشن کردوبعدش برقارم خاموش کردواومد نشست روی پای سعید ویه دستشم انداخت دورگردنش شروع کرد به لب گرفتن ازش. انگارنه انگارکه مااونجا نشستیم. سمیراهم اومددست منو گرفت بلندم کردواوردم وسط.بعددستاشوانداخت دورگردمنو لباشم گذاشت رولبامو شروع کردآروم رقصیدن.منم شروع کردم به مالوندن کونشو کمرش. بعدازچنددقیقه تابشو ازتنش دراوردم ودوباره چسبوندمش به خودم. همونطورکه فکرمیکردم بدنش ازبدن لیلا لطیف تربوددمای بدنش حسابی بالارفته بوداین منو شهوتی ترمیکرد حالادیگه تقریبا لخت لخت بودیم. تنها مانع بین ما شرت من بود چون شورت اون بود ونبودش فرقی نمیکرد.منم خیلی راحت دستمو میبردم روی سوراخ کونشو کسش. کسش اینقدرخیس بود که انگشتم راحت میرفت توسوراخش .اونم همونجوری که لبامو میمکید با دوتا دستاش تمام تنمو میمالید بعد دستشو اروم ازروی شورت گذاشت روی کیرمو شروع کرد به مالوندن.منم جلوی شورتمو کشیدم پایین تا بیشترحال کنیم سمیراهم ازخداخواسته بادوتادستاش شروع کردبه مالوندن کیرم . یه نگاه کوچیک به لیلا وسعیدکردم ازنورکمی که ازپشت پرده وارداتاق میشد یه چیزایی معلوم بود. سعید رومبل نشسته بود ولیلا هم تابشو دراورده بودو نشسته بودروپاهای سعید وپاهاشم انداخته بود دو طرف سعید. سعیدهم داشت سینه های سفیدودرشت لیلا رو میخوردوبادستاش کون لیلا رومیمالید. باورم نمیشد لیلا به این راحتی جلوی من داره باسعیدحال میکنه یه دفعه گرمای عجیبی روکیرم حس کردم.سمیرا نشسته بود جلوم وداشت کیرمو میمکید.دیگه واقعا داشتم میمردم. پیش خودم گفتم بزار پس تا اخرش بریمویه سکس جدیدوتجربه کنیم. چشماموبستمو دستاموبردم لای موهاشوشروع کردم سرشو عقب جلوکردن وحسابی رفتم توحس. باصدای بسته شدن دربه خودم اومدم سعیدولیلارفته بودن تواتاق خواب حالا دیگه من وسمیراتنها بودیم.منم سمیراروخوابوندمشو خودمم اروم خوابیدم روشو شروع کردم به لیسیدن بدنش .همه جای بدنشو میخوردمو میمالیدم اروم ازلباشوگردنش شروع کردموهمونجوراومدم پایین تارسیدم به کسش. شورتشوازتنش دراوردمو شروع کردم به مالوندنش موهای ریزی داشت ولی بااین حال بازم نرم نرم بود.دوباره خوابیدم روشو شروع کردم به خوردن سینه هاش.کیرمم گذاشتم روی کسشواروم بالاوپایین میکردم. کسش ایقدرخیس شده بودکه وقتی سرکیرم به سوراخ کسش رسید خودش مستقیم رفت تو.منم اروم تاته فشارش دادم.سمیرا یه اه کوچیک کشید ولباشو گازگرفت .دستاشوانداخته بودپشت کمرمو حسابی فشارمیداد منم تلمبه زدنمو سریع ترکردم.بعدازچنددقیقه بلندشدم نشستم جلوش وپاهاشواوردم بالاکیرمم کردم توکسشو تاته فشاردادم. باسرعت من صدای ناله کردن اونم کم وزیادمیشد.بعدازچندتا تلمبه زدن دوباره حالتمو عوض کردم.دمرخوابوندمش خودمم نشستم روپاش. کونشو بادستام گرفتموشروع کردم به مالوندش.همون کونی که سالها چشمم دنباش بود حالاکاملادراختیارمن بود.یه کم سرکیرمو خیس کردمو گذاشتم لای درز کونش .وای چه کون داغو نرمی داشت.دیگه واقعا داشتم ارضا میشدم. همونجور خوابیدم روش کیرم وبردم لای پاش کردم توکسش. دوباره صدای آه ونالش بلندشد ازسفت کردن بدنش فهمیدم درحال ارضا شدنه منم سرعت تلمبه زدنموبیشترکردم تا اینکه فهمیدم منم دارم ارضا میشم کیرم دراوردمو گذاشتم لای کونش تمام آبمو ریختم روکمرش.هردوتامون با هم ارضاشدیم. ازروش بلندشدم با دستمال کمرشو پاک کردم وخوابیدم کنارش.اونم چشماشو بسته بودوهیچی نمی گفت . گرفتمش تو توبغلم.سفت فشارش دادم هنوزم باورم نمیشد من باسمیرا سکس کردم. ازتواتاق خوابم هیچ صدایی نمیومد فکرکنم اونام کارشون تموم شده بود. باصدای بسته شدن درازخواب بیدارشدم. فهمیدم صبح شده وسعیدداره میره اداره منوسمیراهمونجورلخت توبغل همدیگه خوابمون برده بود.یاد شب گذشته افتادم.وای چه شبی بود.سمیرادمرخوابیده بود.حالا دیگه هواروشن بودومن میتونستم تمام بدنو هیکلشو ببینم. وای چه هیکل زیبایی. چه کون برجسته ای. یه کم کمرشوآروم مالیدم بعدش رفتم سمت اتاق خواب دیدم لیلا روتخت خوابیده و پتوروهم کشیده روش. کنارتخت شورت لیلا با چندتا دستمال کاغذی افتاده بود. معلوم بود سعیدتاصبح چندبارترتیب لیلارو داده بود.منم اروم درو بستمو رفتم طبقه پایین. تاشب همش به فکرشب گذشته بودم به نظرم خیلی زیاده روی کرده بودیم ازحدمون جلوتررفته بودیم بیشتر نگران لیلا بودم ازاینکه زنم باکس دیگه ای بخوابه ناراحت بودم ولی این تاوان زیاده خواهی من بود که میخواستم با سمیرا سکس داشته باشم . مونده بودم که شب وقتی لیلارومیبینم چه عکس العملی داشته باشم همینطورسعید یاسمیرا.بالاخره شب اومدم خونه لیلا طبق معمول جلوی تلوزیون دراز کشیده بود وخیلی عادی رفتارکردانگارکه هیچ اتفاقی نیافتاده . چندروزازاین جریان گذشت هیچ حرفی بین ما درمورداون شب زده نشد تا اینکه یه شب سعیدوسمیرااومدن خونمون. رفتاراونام خیلی عادی بود.تا اینکه بعدا ز شام سعیدخیلی جدی گفت بچه ها موافقید یه کم درمورد شب تولد سمیراصحبت کنیم؟ منم مونده بودم که سعیدچی میخواد بگه. دوباره سعیدشروع کرد ببینیدبچه ها مااونشب خیلی زیاده روی کردیم به قول معروف زیادخودمونی شدیم.ولی یه تجربه جدید بود که فکرکنم شماهام بدتون نیومد. منوسمیراخیلی وقت بوددرمورداین مسیله باهم حرف میزدیم تا اینکه با هم به توافق رسیدیم که یه دفعه این کارروبه صورت تفریحی انجام بدیم وازنتیجشم راضی بودیم. شماها هم اگه دوست داشته باشید همین پنج شنبه همینجا رای گیری کنیم که این کاروبه صورت تفریحی ادامه بدیم یا نه؟ فقط به این شرط که این جریان تا اخرعمربین خودمون بمونه وبه زندگی خصوصیمون صدمه ای نزنه. حتی اگه بین هرکدومون اختلافی افتاد.منم واقعا ازحرف سعیدتعجب کرده بودم یعنی واقعا اینفدردوست داشت بالیلاسکس کنه که همچین پیشنهادی روداده بود؟ درطول هفته همش به این فکرمیکردم چه جوابی بدم. دوست داشتم دوباره باسمیراسکس کنم اخه اون واقعا جذاب ودوست داشتنی بود ازطرفیم فکراینکه مجبورمیشدم به خاطرخودم لیلارو دودستی تقدیم سعیدکنم دیونم میکرد.بالیلا هم هیچ حرفی دراین موردنزدم گذاشتم خودش انتخاب کنه ولی ازرفتارش میتونستم حدس بزنم که موافق این قضیه هست.تا اینکه شب موعودرسید وسعیدوسمیرااومدن خونموم.سعید یه شلوارک با تیشرت پوشیده بود سمیراهم یه تیشرت مدل گشاد با یه دامن تا بالا زانو تنش بود.ازحالت سینه هاش مشخص بود که سوتین نبسته.منم مثل سعید یه تیشرت باشلوارک تنم بود لیلا هم طبق معمول یه تاب بندی با یه شلوارک کوتاه چسبون تنش بود. خلاصه بعدازسلام واحوالپرسی اومدن نشستن .لیلا هم رفت توآشپزخونه تا وسایل پذیرایی رو آماده کنه سمیرا هم به بهانه کمک کردن به اون رفت . وشروع کردن باهم پچ پچ حرف زدن منو سعید هم طبق معمول پای تلوزیون درازکشیدم وشروع کردیم به حرف زدن.دل تودلم نبود اضطراب شدیدی داشتم همش پیش خودم فکرمیکردم که چه اتفاقی قراره بیفته.تا اینکه حدود 2ساعت بعد سعید با خنده گفت خوب بچه هاازهرچه بگذریم سخن دوست خوشتراست.بهتره بریم سراصل مطلب .اگه فکراتونو کردین بهتره که رای گیری رو شروع کنیم. ماهم به هم نگاه کردیم وهیچی نگفتیم. رای گیریمون اینطوربودکه هرچهارنفرمون نظرمون روبه صورت علامت مثبت یا منفی روی کاغذ بنویسیم وقرارمون این شد که سه تا ازبرگه هارو بازکنیم وطبق اونا تصمیم گیری کنیم. مونده بودم که چه علامتی بزنم. ازسمت سمیراخیالم راحت بودکه دوست داره دوباره با من سکس کنه.سعیدهم که میدونستم همش چشمش دنبال لیلاست.فقط مونده بودنظرلیلا که اونم ازرفتارش کاملامشخص بود که موافق این قضیه هست.به همین خاطرمنم یه علامت مثبت بزرگ نوشتم وبرگمو تا کردم و وریختم رومیز. بعدسمیرایه دونه ازبرگه هارو برداشت وبازکردوباخنده گفت خوب این ازاولیش که مثبته بعدبرگه بعدی روهم برداشت وگفت خوب دومیش که به سلامتی مثبته.حالا مونده بود آخریش برگه که سرنوشت سازبود که یه لیلا باجیغ گفت من شانسم خوبه بزارید آخریشومن بازکنم بعددستشودرازکردویه دونه ازبرگه هارو که فکر کنم برگه خودش بودوبرداشت بعدروبه خودش گرفت وبازکرد .از لبخندش فهمیدیم که اون برگم مثبته . هرچهارنفرمون نظرمون مثبت بود.باورم نمیشد که میتونم دوباره باسمیراسکس کنم. حالا همه نشسته بودبودیم وفقط به هم نگاه میکردیم. بعدمن بلندشدم رفتم سمت سمیرا ودستمو بردم طرفش بعدبایه لحن مودبانه گفتم سمیراخانم افتخارمیدین امشب تا صبح دراختیارتون باشیم؟ سمیراهم که خندش گرفته بود جواب دادباکمال میل بعدبلندشد ودست منو گرفت تابریم سمت اتاق خواب. یه دفعه سعید دادزدحداقل بزارید ما تشکهارو بیارم بیرون بعدشمابرین تواتاق. بعدلیلا هم سریع بلندشد رفت سمت اتاق تا پتو وتشکهاروبیاره. منووسمیراهم کنارهم ایستاده بودیمو مثل دوتا زوج عاشق به هم نگاه میکردیم.بعدازاینکه تشکهاروپهن کردن ماهم رفتیم تواتاق وتیشرتمو دراوردمو رفتم سمت سمیرا. محکم گرفتمش توبغلم.حالا دیگه سمیرامال من بود.اونم خودشوشل کرده بودوانداخته بودتوبغلم آروم شروع کردم به خوردن لباش دستمو همه جای تنش میمالیدم مخصوصا سینه هابا اون کون برجستش حدسم درست بودسوتین نبسته بود.چه سینه های نرم ولطیفی داشت.تیشرتشو ازتنش دراوردم شروع کردم به مالوندن سینه ها. بعددستمو آروم بردم پایین ودامنشو کشیدم پایین. اونم همین کاروکردوشلوارک منو ازپام دراورد.منم چون شورت پام نبود کیرنیمه راستم یه دفعه افتادبود .اونم ازخداخواسته شروع کرد به مالوندش .دستشو گرفتم کشیدمش سمت تخت. خودم خوابیدم اونم خوابوندمش کنارخودم بعدسرشو هدایت کردم سمت کیرم. شروع کردن به لیسیدنش خیلی ماهرانه میخورد زبونشو ازپایین تا بالا میکشید بادستای کوچیکو لطیفش برام میمالید معلوم بود سعید حسابی همه چیویادش داده. کیرنیمه راستم دیگه حسابی سیخ سیخ شده بود.حالادیگه نوبت من بودبه پشت خوابوندمش شروع کردم به خوردن سینه هاش دقیقا اندازه یه مشت بود مثل ژله تومشتم تکون میخوردهمونجوررفتم پایین تارسیدم به کسش.ازروشرت چندتا گازآروم گرفتم بعدبلندشدم پاهاشوآوردم بالا ازنوک پاهاش شروع کردم به بوسیدن همونونجوراومدم پایین تادوباره رسیدم به کسش. خودش کمرشواوردبالا تاشورتشو دربیارم منم بایه حرکت شورتشوازتنش دراوردم. کسش سفیدسفیدبود یه دونه موتوهیچ جای بدنش نبود شروع کردن به لیسیدن کسش چقدرنرم بود ابش اومده بودکمی لزج شده بود. لای کشسو بازکردم یه کم کیرمو خیس کردم گذاشتم لاش چندبار عقب جلوکردم سرکیرمو گذاشتم جلوی سوراخش اروم فشاردادم تو.سمیرا هم چشماشوبستو لباشوگازگرفت سرعت تلمبه زدنمو زیادکردم. صدای ناله هاش بلند شد.به پهلوخوابوندمش نشستم لای پاش دوباره شروع کردم به تلمبه زدن. صدای ناله هاش تبدیل به جیغ شده بود.ازحالتش فهمیدم نزدیک ارضاشدنشه. منم تامیتونستم تندتند تلمبه زدم تا کاملا ارضاشد. حسابی بی حس شده بود. حالتمو عوض کردمو به صورت داگی دراومدیم دوباره شروع کردم به کردن اینقدرمحکم تلمبه میزدم که صدای جیغش تمام خونه روپر کرده بود.فهمیدم دارم ارضامیشم کیرمودراوردم تمام ابموریختم روکمرش.فشارابم به قدری زیادبود که تابالای کمرش پاشید. حالا دیگه منم کاملا خالی شده بودم.پشتشو پاک کردم خوابیدم کنارش ومحکم گرفتمش تو بغلم. حس هیچ کاری رونداشتم. صدای جیغای لیلا ماروبه خودمون اورد.اصلا یاداونا نبودیم معلوم بود سعید با تمام قدرت درحال کردنش بود .منوسمیرابه هم نگاه کردیم ویه لبخندبه هم زدیم. بعدش محکم همدیگروتوآغوش کشیدیم .پایــــــــــــــــان
     
#122 | Posted: 20 Dec 2013 06:47
بچه ها این داستانم از سایت های دیگه پیدا کردم. گفتم شاید خوشتون بیاد:

اولین سکس همسرم با رامین


شغلم راننده آژانس بود ونزدیک خوابگاهای دانشجویی دفتر داشتیم به خاطر اینکه من فارغ التحصیل از دانشگاه بودم و جوون هم بودم اکثر بچه ها (مسافرها) میون خوبی با من داشتند این وسط یکی بود به اسم میلاد که رابطه ی ما به حدی صمیمانه شد که با هم رفت وآمد پیدا کردیم در آن زمان حدودا 5سال پیش من 28 و خانمم 24 سال داشت خانمم زنی بود بسیار خوشگل و خوش هیکل ضمنا میلاد هم 20 سال داشت و بسیار خوشگل بود و بسیار نجیب، رفت و آمد ما به قدری زیاد شد که میلاد بعضی شبها منزل ما میخوابید میلاد خیلی به کامپیوتر وارد بود از همین رو من و وادار کرد که برای نسیم (خانمم ) یه کامپیوتر بخرم ما اصلا به فضای اینترنت آشنایی نداشتیم به همین دلیل میلاد هر چند شب یک بار پیش ما میومد وبه نسیم چیزهایی یاد میداد بیشتر چت میکردن و ازاین حرفا من هم بخاطر خستگی زودتر از اونا میرفتم و میخوابیدم توی این مدت به میلاد ایمان آورده بودم حدود 6 ماه از دوستی صمیمانه ما میگذشت که احساس کردم نسیم یه جورایی تو کف میلاد مونده چون اوایل خیلی سنگین با حجاب بدون آرایش بود ولی کم کم آرایش غلیظ بدون روسری شلوارهای کوتاه تاپهای آستین بلند ولی چسبون ،شب ماجرا بعد از شام رفتیم پای کامپیوتر بعد از یک ساعت من خسته شدم و به بچه ها گفتم من دارم میرم بخوابم و به اون یکی اتاق خواب رفتم ساعت حدود 2 بود که احساس کردم درب اتاق خواب بسته شد ناخودآگاه شهوت منو گرفت چون چند شب پیش داستان سکس پارتی محمودو خونده بودم و یه دفعه به سرم زد که شاید این دوتا میخوان با هم سکس کنن تابستون بود وما بخاطر اینکه کولر نداشتیم تمام در و پنجره ها رو باز گذاشته بودیم اتاقی که من خوابیده بودم یه درب داشت به حیاط خلوت اون اتاق خواب پنجره داشت به حیاط خلوت من بلند شدم و خیلی آروم رفتم تو حیاط خلوت چون نور اتاق زیاد بود واونجا تاریک مطمئن بودم منو نمی بینن ولی باز هم احتیاط می کردم. دیدم که میلادو نسیم نشستن و دارن پاستور بازی میکنن نسیم یه دامن پاش بود که خیلی رفته بود بالا ولی بی اعتنا نشسته بود من از همین صحنه کیرم راست شد یه 20 دقیقه ای وایستادم که نسیم بلند شد و بدون مقدمه و به بهانه گرمی هوا دامن و پیرهنشو درآورد البته زیر یه رکابی و شلوارک داشت که بخاطر اینکه سوتین و شورت نداشت حسابی بهش چسبیده بودن احساس کردم میلاد خیلی معزب شده چون حسابی عرق کرده بود و اصلا نگاه نمیکرد منم که کیرم حسابی راست کرده بود منتظر موندم، نسیم حاکم شد و میلاد باید دست میداد نسیم دراز کشیده بود، دستش رفت سمت شلوارکش و خیلی آروم و بی سرو صدا کشیدش پایین عجب کسی درست کرده بود حسابی بهش رسیده بود من که تابحال اصلا دقت نکرده بودم حسابی شهوتی شدم کیرم داشت از تو پوستش میزد بیرونانقدر شهوتم بالا زده بود که یادم رفت اونی که داره این کارا رو میکنه زنه منه بگذریم کسش حسابی پفی شده بود سفید و بی مو میلاد که ظاهرا از این حرکت نسیم ناراحت شده بود طوری خودشو جابجا کرد که چیزی نبینه نسیم هی بین بازی کسشو میخارید و یواش میگفت واموندنی رو تیغ زدم میخاره میلاد بی توجه بازی میکرد دست تموم شد نسیم سرش به سمت کیر میلاد که معلوم بود حسابی راست شده برد ولی میلاد خودشو جمع وجور کرد وگفت خواهش میکنم نکن زشته شوهرت اون اتاقه اگه بفهمه آبرومون میره نسیم بی توجه به حرف میلاد با کمک پاهاش شلوارکش و درآورد و پای چپشو از روی سر میلاد رد کرد طوری که میلاد وسط پاهای نسیم بود کسش حسابی خیس شده بود میلادو به زور خوابوند رو خودش میلاد که کیرش حسابی راست شده بود چشماشو بسته بود وهیچ کاری نمیکرد نسیم میلاد و محکم گرفته بود و خودشو میمالید به میلاد ، میلاد مقاومت کرد و از روی نسیم خودشو کشید پایین نسیم بلند شد تاپش رو هم درآورد با دوتاانگشتاش چوچولاشو به هم چسبون کسش حسابی خیس شده بود منم دستمو کرده بودم تو شلوارم وداشتم جلق میزدم میلاد دستشو گذاشته بود روی سرش و چشماشو بسته بود ولی کیرش همچنان محکم بود نسیم رفت بالی سرش کسشو مالید به لبهای میلاد اونم سرشو برگردون صورت میلاد از آب کس نسیم خیس شده بود تمام قد دراز کشید رومیلاد و شروع کرد بازبونش آب کسشو که به صورت میلاد مالونده بود لیس میزد میلاد به زور انداختش پایین بهش گفت زشته زن حسابی چیکار میکنی من با شوهر دوستم ولی نسیم که حسابی شهوتی شده بود گوشش بدهکار نبود به یک حرکت تی شرت میلادو درآورد وسر سینه هاشو لیس زد


میلاد دیگه حرکتی نمیکرد ظاهرا تسلیم شده بود نسیم شلوار راحتی و شورت میلاد رو هم درآورد کیرش یه دفعه زد بیرون راست راست نسیم با دست راستش کیر میلاد و گرفت وشروع کرد آروم آروم خوردن من داشتم میترکیدم نزدیک بود آبم بیاد ولی نذاشتم میخواستم ببینم آخرش چی میشه نسیم دراز کشید و میلاد که دیگه از خودش اختیاری نداشت رو کشید رو خودش میلاد تمام قد روی نسیم دراز کشیده بود چشماش بسته بود ولی کم وبیش کیرشو به کس نسیم میمالوند نسیم صورت میلادو گرفت و آروم بهش گفت چشماتو باز کن کارت دارم میلاد چشماش باز کرد نسیم بهش گفت بزار تو کسم میلاد گفت نه همین طوری خوبه نسیم گفت خواهش میکنم دوست دارم میلاد گفت نه اصرار نکن نسیم با زانوی سمت راستش میلادو یه کم بلند کرد کیرشو گرفت گذاشت دم کسش با یه حرکت تموم کیر میلادو کشید تو یه دفعه نسیم آه بلندی کشید که میلاد و مجبور کرد جلوی دهنشو بگیره میلاد بهش گفت یواش الان بیدار میشه نسیم گفت بکن جرم بده دوست دارم میلاد شروع کرد به تلمبه زدن یواش یواش نسیم خودشو هی تکون میداد و کسشو بالا پایین میکرد آبم داشت میومد کیرمو درآوردم وآبمو ریختم رو دیوار حیاط خلوت بی حال شده بودم ولی دوست داشتم بازم ببینم ولی آب میلاد هم زود آومد کیرش و درآورد و یه عالمه آب ریخت رو کس نسیم وسریع از روی نسیم رفت پایین نسیم هم شروع کرد کسشو مالیدن میلاد داشت سریع لباس میپوشید نسیم بی خیال داشت کسشو میمالید داشت آبش میومد من دیگه نباید اونجا میموندم سریع رفتم تو اتاق و دراز کشیدم در باز شد و میلاد رفت دستشویی و بعد اومد تو اتاق پیش من یه بالش انداخت رو زمین و خوابید ساعت 5 صبح شده بود من هم خوابم برد وقتی بیدار شدم دیدم میلاد نیست ساعت 10 بود رفتم اون اتاق دیدم نسیم رو تخت خوابیده بهش گفتم میلاد رفته گفت فکر کنم صبح زود رفت . این اولین سکس زنم بود که من دیدم که هیچ وقت یادم نمیره البته باز هم اتفاق افتاد.
     
#123 | Posted: 29 Dec 2013 19:39
سکس ضربدری زوج ترکمن و فارس
اول از اینکه اینقدر با تاخیر ادامه داستانم رو میزارم از همه دوستان عذر خواهی میکنم و شاید علتش رفتار بسیار بد بعضی از خوانندگان بعد از خوندن قسمت قبل بود و اما ادامه ماجرای شیرین ضربدری ما : یکسالی از شروع ضربدری من و ای ناز و بهار و بهروز میگذشت و ماهی یکی ، دو باری خونه هم جمع میشدیم و سکس داغی داشتیم و واقعا باید بگم شاید تموم ماه رو منتظر همین شب بودم و از گاییدن کس بهار جونم خسته نمیشدم اونقدر کسش تنگ بود که هر چی کرم تاخیری هم که میزدم 15 دقیقه بیشتر نمیتونستم ابم رو نگه دارم و زود میومد البته بهروز هم همین وضعیت رو داشت 15 تا 20 دقیقه بیشتر نمیتونست ای ناز رو بکنه .
یکشب بهروز گفت امشب میخوام ای ناز مال خودم بشه ، منهم گفتم مگه شبهای گذشته مال تو نبوده گفت چرا ولی امشب میخوام خصوصی تر باشه ، یواش در گوشش گفتم راستش رو بگو چه خوابی برای ای ناز دیدی ، بهروز بلند گفت هیچی بابا ، میخوام واست بازش کنم و رفت سمت اتاق خواب و ای ناز هم دنبالش رفت . منو بهار هم مشغول شدیم ولی به این کار بهروز خیلی شک کردم و فکرم مشغول شد خلاصه اون شب تموم شد بهروز و بهار رفتن و آخر شب از ای ناز پرسیدم بهروز تو اتاق بودی چیزی بهت نگفت ، ای ناز گفت چیز مهمی نیست و اون شب گذشت.
یک هفته ای گذشت و رفتار ای ناز یکم عوض شده بود و حتی یه روز که یکم زودتر از اداره داشتم میومدم خونه ، بهروز رو نزدیک های خونمون دیدم و این شک منو بیشتر کرده بود . شب با خودم فکر کردم که شاید بهروز اومده بود که ترتیب ای ناز رو بده ولی چرا بی خبر و یکدفعه راهی به ذهنم رسید . صبح رفتم و یکی از اون دوربین های کوچکی رو که بهروز داشت رو از بازار خریدم و شب در یک کنجی از اتاق خواب جاسازی کردمش و همون شب هم ترتیب ای ناز رو حسابی دادم و صبح رفتم اداره و شب که برگشتم خونه و فیلم دوربین رو نگاه کردم خبری از بهروز نبو و فیلم گاییدن ای ناز توسط خودم بود و فردا صبح قبل از رفتن دوربین رو دوباره تنظیم کردم و رفتم اداره و غروب که اومدم خونه ای ناز رفته بود خونه خواهرش یعنی آلتین که تازه یه 9 ماهی عروسی کرده بود و منهم بدجوری تو کفش بودم. سریع رفتم سراغ دوربین و به کامپیوتر وصلش کردم و وقتی فیلم ها اومد روی صفحه دیدم که بهروز ساعت 9:30 صبح اومد خونمون و تو اتاق خواب ای ناز رو مفصل گایید و شاید فقط نیم ساعت بدن ای ناز رو میخورد که جیغ ای ناز خونه رو پر کرده بود. ولی چیزی که توجه منو جلب کرد این بود که بهروز مدام به ایناز اصرار میکرد که بیارمش و ای ناز هم میگفت نه ، اگه آرین بفهمه ناراحت میشه ولی مثل اینکه چند روز بهروز میومده و اصرار میکرده موقع رفتن بالاخره ای ناز رو راضی کرد که بیاردش ولی نفهمیدم که کی یا چی رو .بعد از تموم شدن فیلم از دیدن سکس بهروز ای ناز اونقدر کیرم باد شده بود که داشت میترکید و یه جرق حسابی زدم.
فردا صبح که ای ناز رو رسوندم سر کار و اومدم خونه و دوربین رو جا سازی کردم و از اداره به ای ناز زنگ زدم و گفتم امروز تا ساعت 7 غروب خونه نمیام چون کار عقب افتاده دارم و تمام روز قلبم تند میزد که چی قرار بشه و بهروز میخواد چکار کنه.بالاخره شب شد و اومدم خونه و تا ای ناز گفت اگه گرسنه نیستی من برم حموم و منهم گفتم نه برو گرسنه نیستم و ای ناز رفت حموم ، منهم سریع پریدم و دوربین رو به کامپیوتر وصل کردم فیلم ها اومد رو صفحه ، ساعت 2.5 بود که صدای زنگ اومد و چند لحظه بعد ای ناز و بهروز اومدن داخل اتاق خواب و در رو نیمه باز گذاشتن و هر دوشون لخت شدن و بهروز شروع به خوردن گوش و سینه های ای ناز کرد و یه 10 دقیقه ای گذشت و یکدفعه دیدم در باز شد و یکی با بدن لخت اومد داخل که دهنم باز موند و کیرم از شلوارم داشت میزد بیرون و از دیدنش باورم نمیشد ، با خودم گفتم این اینجا چکار میکنه ، فکر میکنید کی بود ؟ بللللللللللههههه ، با جناق عزیزم یاشار بود که هوس کردن کس خواهر زن به سرش زده بود ولی چرا با بهروز اومده بودن ؟ اصلا نمیفهمیدم . یاشار اومد سمت ای ناز و اون رو بغل کرد و شروع به خوردن سینه های ای ناز کرد و بهروز خودش رو یکم کشید عقب تر و فقط گاییدن ای ناز رو نگاه میکرد هر چند لحظه یه بار میگفت مدل ترکمنی بکنش ما هم یاد بگیریم و میخندید.
به کیر یاشار نگاه کردم دیدم خیلی کوچیک بود شاید حداکثرش 12 سانت میشد واسه همین ای ناز رو به شکم خوابونده بود و با ضربه هی تلمبه میزد که کیرش یه کم تو بره ، یه چند دقیقه ای اینطور ای ناز رو گایید بعد کیر کوچیکش رو در آورد و در روی سوراخ کون ای ناز گذاشت و آروم فرو کرد تو و بازی بازی داد تا آبش اومد و کنار ای ناز افتاد رو تخت و بعد بهروز کیرش رو کرد تو کس ای ناز و چند دقیقه بعد همه آبش رو ریخت تو کس ای ناز و و لباس هاشون رو پوشیدن و رفتن. با خودم خیلی فکر کردم که بهروز چه طور با یاشار این برنامه رو ریختن ؟ و از اونطرف هم باید یه طوری این کار یاشار رو طلافی میکردم.
تموم شب رو با خودم فکر کردم و آخر یه نقشه ای کشیدم و صبح روز بعد حوالی ساعت 9 صبح به بهروز زنگ زدم و گفتم که ساعت 2 بعد از ظهر مستقیم از سر کارم میام در مغازش که کار واجبی باهاش دارم. ساعت 2 رفتم مغازه بهروز و هیچ کس نبود رفتم داخل و بهروز بلند شد خیلی مادب مثل همیشه و با من رو بوسی کرد و رفتیم پشت سیتم نشستیم . از توی جیبم یه فلش در اوردم و گذاشتم روی میزش و گفتم وصلش کن گفت : چیه ، گفتم وصل کن میفهمی . تا فلش اومد بالا سریع فیلمی رو که داخلش بود رو اجرا کردم و بهروز مثل یه تکه یخ سر جاش خشکش زده بود و هیچی نمیگفت.همه فیلم رو نگاه کردیم و بعد به بهروز گفتم رابطه تو با یاشار چیه ؟ چطوری شد یاشار رو آوردی که ای ناز رو بکنه ؟ بهروز اولش چیزی نگفت ولی یه چند لحظه ای که گذشت آروم گفت که اون ازم خواست ، من بهش گفتم اون کیه ؟ گفت : یاشار .بهش گفتم ماجرا رو از اول تعریف کن تا رابطه مون بهم نخورده ، که بهروز یه دفعه دست پا چه شد و گفت راستش من اصلا مقصر نبودم و ماجرا از اونجا شروع شد که :
یادت میاد یه شب که واسه ضربدری اومدیم خونتون یاشار و خانومش هم اونجا بودن > من یه فکری کردم یادم اومد که 2 یا 3 ماه پیش یاشار و آلتین خونه مون بودن که بهروز و بهار هم اومدن و شاید یک ساعتی بیشتر با هم نبودیم که یاشار و التین رفتن خونشون. گفتم خوب ، گفت من همون شب که چشمم به آلتین افتاد گفتم عجب کسی داره این دختر و قصد گاییدنش رو کردم و تو همون یکساعت روش زوم کردم و یکی دو بار که چشمم به چشمش افتاد یه چشمک بهش زدم و دیدم اونم خندید با خودم گفتم میشه کردش.تو همین احوال بودم که دیدم یاشار بد جوری تو کف کون و سینه های ای ناز ولی تو هواست نبود . بعد دور از چشم تو یه روز خودم رو یه طوری سر راه یاشار قرار دادم و ازش دعوت کردم اگه بیکار شد بیاد مغازه . دو روز بعد حوالی ساعت 11 صبح بود که دیدم یاشار از پشت شیشه مغازه داره داخل و نگاه میکنه تا چشمم بهش افتاد پریدم بیرون و به داخل مغازه دعوتش کردم و آوردم پیش خودم نشوندمش و گفتم چه خبر اقا یاشار سری به ما زدی ؟ و اونهم خندید و گفت امروز بیکار بودم گفتم بیام پیش تو صبح مون رو ظهر کنیم ، منهم خیلی با محبت باهاش رفتار کردم و گفتم هر وقت بیکار بودی بیا پیش من که منهم اینجا تنهام و با هم صحبت کنیم. اون روز گذشت ولی جرئت نکردم با یاشار شوخی سکسی کنم و در شوخی رو باز کنم. خلاصه هفته بعد شنبه دیدم حوالی همون ساعت 10 اومد مغازه و اینبار دیگه یکم راحت تر باهاش رفتار کردم و گفتم بیا یه نیم ساعتی اینجا بشین من برم تا بانک بر میگردم و وقتی اومد پشت میز اروم بهش گفتم اگه حوصله ات سر رفت میتونی ببینی بقیه پشتسیستم هاشون چیکار میکنن اونهم خندید و گفت باشه . از مغازه اومدم بیرون و یکی از دوست هام به نام شاهین رو پیدا کردم گفتم برو نیم ساعت رایگان پشت یکی از سیستم ها بشین و برو تو سایت لوتی و درباره سکس با خواهر زن بخون . هرچی گفت چرا گفتم کار نداشته باش فقط وقتی من اومدم بروی خودت نیار که منو میشناسی و به کارت ادامه بده و بعد 1000 تومان بهش دادم گفتم موقع رفتن هم اینو به من بده و برو. شاهین بیچاره هر چی میپرسید چرا می گفتم زر نزن و برو. یه نیم ساعتی تو خیابون چرخیدم و اومدم مغازه تا وارد شدم یاشار روی دکمه های صفحه کلید زد و یه صفحه رو بست اومدم پشت میز و گفتم ببخشید دیر شد خوب شد اومدی گیر کرده بودم که مغازه رو به کی بسپرم و برم.ازش سوال کردم حوصلت که سر نرفت گفت نه خودم رو مشغول کردم. به شوخی گفتم با دید زدن سیستم های دیگه مشغول شدی دیگه ؟ آره. یاشار گفت آره دیگه. گفتم پس بزار باهم مشغول شیم و اول یکی دو تا از سیستم ها رو نگاه کردیم که یاشار میگفت برو بعدی اینجا خبری نیست تا به سیستم شاهین رسیدم و گفتم به به اینجا یه خبری است و یاشار همینطور که خندید خودش رو خم کرد که بهتر بتونه داستان رو بخونه. یه داستانی در مورد سکس با خواهر زن بود . از گوشه چشم نگاه کردم دیدم یاشار داره کیرش رو اروم میماله بعد از چند دقیقه که داستان رو خوندیم به شوخی گفتم ما که خواهر زن نداریم خوشبحال اونهایی که دارن و یاشار هم گفت اونهم چه خواهر زنی . معلوم بود که بد جور اسیر بهار شده و البته منهم بد جور اسیر التین شده بودم. بهش گفتم من راهی ندارم که با خواهر زنم باشم ولی تو که راه حل داریی چرا ناراحتی؟ یاشار نگاهش رو از مانیتور برداشت و به من ذل زد و منتظر بقیه حرف من شد و من میتونستم شهوت رو از تو چشماش بخونم. گفتم شوخی کردم بابا و یاشار مثل آدمی که نا امید شده باشه دوباره شروع به خوندن ادامه داستان کرد.
اون روز هم تموم شد و موقع رفتن به یاشار گفتم باز هم به ما سر بزن و خداحافظی کرد وقتی یه چند قدمی رفت گفتم بازهم سر بزن شاید یه راهی پیدا شه ، بلافاصله برگشت سمت منو گفتم راه برای چه منهم گفتم راه واسه چاه خواهرزن و خندید و رفت.
2 روز بعد صبح دیدم درب مغازه اومده و مثل یه آدم تشنه اومد پشت سیتم و سرچ کرد سکس با خواهر زن و منهم بهش گفتم اونطور سرچ نکن بزن سایت لوتی و وقتی سایت بالا اومد یوز و پس خودم رو وارد کردم و گفتم اینجا همهچی هست . شروع به خوندن چند داستان کرد و بهش گفتم مثل اینکه خیلی تو کف خواهر خانمت هستی ها و یاشار همونطور که دستش رو گذاشته بود لای پاش گفت حسودیت میشه منهم گفتم اونی که تو توکفشی ، من چند ماهه که از کفش در اومدم . یاشار من و نگاه کرد وگفت تو کف کی بودی منهم گفتم چون خواهر زن نداشتم ، خواهر خانم جنابعالی رو غرض گرفتم بعد گفتم چیه حسودیت شد. یاشار همونطور که منو نگاه میکرد گفت شوخی میکنی گفتم میل خودته که باور کنی یا نه . اونهم گفت باور نمیکنم گفتم باشه و رفتم مشغول تمیز کردن سیستم ها شدم. یاشار بعد از چند دقیقه ای که گذشت گفت اگه ثابت کردی هر چی میخوای میدم. منهم گفتم که شرط داره اونهم گفت هر چی بگی قبوله. اونقدر مست ای ناز بود که حتی حاضر به شنیدن شرط هم نبود. منهم گفتم بلند شو بیا این طرف و رفتم پشت سیستم نشستم و یه تیکه از اون فیلم اولی رو که از بهار و ای ناز گرفته بودیم رو اوردم و گفتم بیا ببین تا چشم یاشار به ای ناز و بهار افتاد گفت اوه و اومد جلوتر ومن سریع فیلم رو بستم و یاشار یه چند لحظه با چشم های گشاد شده من و نگاه کرد در حالی که شهوت از تمام وجودش میبارید و از من سوال کرد این کی بود گفتم ای ناز بود دیگه گفت اون یکی کی بود گفتم بهار خانمم بود. گفتم تازه فیلم کردنش رو هم دارم گفت کی میکنه گفتم ای خنگ خدا من و شروع به التماس کرد که نشونش بدم و منهم به خاطر اینکه آتشش رو زیادتر کنم نشونش ندادم بالاخره تا ظهر یاشار بند من شد که نشون بدم و من هم قبول نکردم و بعد از ظهر ساعت 4 بود که دوباره اومد مغازه ولی چون شلوغ بود نتونست اصرار کنه و فردا صبح دوباره اومد مغازه و منهم بهش گفتم چون تو فیلم بهار هم هست نمیخوام بهت نشون بدم و یاشار هم گفت یعنی ای ناز رو پیش خانمت بهار گاییدی گفتم بله و دوباره اصرار کرد که فیلم رو ببینم و گفتم عجب آدمی هستی تو راضی میشی که لختی خانومت التین رو ببینم که انتظار داری لختی بهار رو نشونت بدم یه چند لحظه ای ساکت شد و گفت آره ولی چطوری؟ گفتم نمیدونم تو خودت بگو. گفت این فیلم رو چطور گرفتی ، دوربین رو از کشوی میز در آوردم و گفتم با این ، یه نگاهی به دوربین کرد و گفت باشه من فیلم التین رو برات میارم ولی تو هم فیلم ای ناز و بهار رو به من نشون بده.این رو که شنیدم احساس کردم داره آبم میاد و کیرم از شدت فشار به زیپ شلوارم داشت میترکید. یعنی میشه من کس دختر خوشکل ترکمن رو بگایم. اونهم خواهر ای ناز جونم. خلاصه دوربین رو برد و گفت فردا صبح تو هم فیلم رو آماده کن بیام ببینم . منهم چون نمیخواستم بفهمه که با تو ضربدری داشتیم بعد از رفتن یاشار به بهار زنگ زدم و از قول یه سکس دو نفری رو برای فردا صبح گرفتم. اون شب تا صبح خوابم نبرد و به التین و یاشار فکر میکردم . خلاصه صبح اومدم و بعد از اینکه تو رفتی اداره ، رفتم و بهار رو گاییدم و با دوربین موبایلم ازش فیلم گرفتم و سریع اومدم مغازه. تازه رسیده بودم که دیدم یاشار اومد و گفت فیلم رو آوردی گفتم آره و اونهم دوربین رو به من داد و زدم به کامپیوتر و فایل فیلم اومد بالا و نمیدونی چه حالی شدم . بله التین لخت روی تخت دراز کشیده بود و یاشار لباس هاش رو در اورد و بدون هیچ صحبتی شروع کرد به گاییدن التین از کون و بعد کیرش رو در اورد و کرد تو کس دختر بیچاره و آبش رو ریخت تو کسش. ولی التین اونقدر بدنش سفید و ریزه میزه بود که یه لحظه احساس کردن ابم داره میاد. یه نکته جالب هم رسیدم و اون اینکه یاشار اصلا کس لیسی و اینطور کار ها رو بلد نیست چون یه راست کرد تو کس التین و دیگر اینکه کیرش خیلی کوچیک بود شاید برای همین بود که وقتی به التین چشمک زدم اون خوشش اومد شاید هوای کیر کلفت تر کرده بود.بعد که فیلم تموم شد من فیلم صبح رو برای یاشار گذاشتم فقط فکر کنم روش نشد تو مغازه کیرش رو در بیاره و جلق بزنه ، فیلم که تموم شد گفت پس بهار کو که کسش رو ببینیم و من قسمت اول اون فیلمی رو که با هم اول از ای ناز و بهار گرفته بودیم رو بهش نشون دادم معلوم بود که از بهار هم خیلی خوشش اومده بود. بعد به من گفت عجب زن خوشکلی داری و من هم گفتم قابل نداره اون هم گفت چون اصرار میکنی قبول میکنم ولی میل دارم اول ای ناز رو بکنم و من هم گفتم باشه فقط کی من التین جون رو سیر ابش کنم و اون شرط گاییدن التین رو گاییدن ای ناز گذاشت و منهم برای رسین به التین ای ناز رو راضی کردم که به یاشار بده. این ها رو که میشنیدم کیرم داشت منفجر میشد ولی باید تلافی این کار یاشار و بهروز رو یه جوری در میاوردم ولی اول نوبت یاشار بود به بهروز گفتم عیبی نداره میبخشمت و تلافی این کارت باشه واسه بعدا ولی اول فیلم یاشار و التین رو بده تا بعد بهت بگم چیکار کنی. فیلم رو گرفتم و اومدم خونه و اول یه جرق توپ بیاد التین زدم و شروع به کشیدن یه نقشه کردم تا یه فکری به سرم زد. فردا بعد از ظهر رفتم مغازه بهروز و بهش گفتم زنگ بزنه به یاشار و بگه کی میزاره با التین سکس داشته باشه بالاخره بهروز قبول کرد و به یاشار زنگ زد و گوشیش رو روی ایفون گذاشت و منهم میشنیدم یاشار گوشی رو برداشت و بعد از خوش و بش اولیه بهروز بهش گفت چه خبر ؟ خبر ما رو نمیگیری و یاشار گفت هنوز باورم نمیشه که ای ناز رو گاییدم الان دو روز تو حالت کما هستم ،بعد گفت بهروز میتونی دوباره جورش کنی ؟ معلوم بود که داره از عشق ای ناز میمیره ، به بهروز اشاره کردم که نه ، بهروز گفت تو اول به قولی که دادی عمل کن ،بعد من کاری میکنم که هر وقت خواستی بتونی ای ناز رو بکنی .من تا این رو شنیدم کیر بهروز رو که نیمه باد بود رو گرفتم و فشار دادم اونهم خودش رو جمع کرد و دستش رو گذاشت رو گوشی و به من گفت اگه التین رو میخوای بزار من کارم رو کنم بعد یاشار گفت کدوم قول بهروز هم گفت التین رو میگم ، یاشار یه کم من و مون کرد و گفت نمیدونم ، من که نمیتونم این رو بهش بگم ، بهروز گفت اونش با من فقط تا التین رو نکنم نمیتونم کس سفید و خوشکل خواهر زنت رو در اختیارت بزارم و یاشار گفت تو رو خدا اسم ای ناز رو نبر که دارم دیونه میشم. بهروز گفت اگه اشکال نداره من و بهار امشب بیایم خونتون و بقیه اش با من ، یاشار تا این رو شنید با خوشحالی گفت باشه بیاید در خدمتیم و قرار شب رو گذاشتن و خداحافظی کرد بهروز که گوشی رو قطع کرد گفت عجب باجناق زبلی داری ، از اون ترکمن های شهوتی ،حتما الان داره بیاد بهار جرق میزنه ، گفتم نقشه من و که خراب کردی ، بگو نقشه ات چیه ؟ گفت امشب با بهار میریم تو هم اگه میتونی ای ناز رو ببر خونه یاشارشون بزار ولی خودت اونجا نمونو یه بهونه ای بیار و برو و بگو آخر شب میای دنبالش و منهم سعی میکنم بهار رو از نقشه مون با خبر کنم و ببینه میتونن با ای ناز مخ التین رو بزنن یا نه؟ بعد هم گفت اگه بتونن التین رو راضی کنن این کیر (دستش رو گذاشت روی کیر منو یه کم باهاش بازی کرد) کس التین رو به زودی میکنه. به بهروز گفتم اگه بفهمم باز دو نفری رفتین ای ناز رو گاییدین دیگه نه من و نه تو و دوم اینکه اگه تونستی دوربین رو بده به بهار که از کارهای امشبشون مخفیانه فیلم بگیره و بهروز خندید و قبول کرد و گفت داداش من تو و بهار رو دوست دارم و میخوام ضربدریمون تا اخر ادامه داشته باشه و این اتفاقی که افتاد یه اشتباه بود و دیگه تکرار نمیشه .غروب ای ناز رو بردم خونه یاشارشون گذاشتم و از دم در برگشتم و به ای ناز گفتم امروز اداره کارم طول میکشه و شب ساعت 11 میام دنبالت . تا قبل از ساعت 11 چند بار به بهروز زنگ زدم ولی رد تماس میداد و خلاصه ساعت 11 که رفتم خونه یاشارشون دیدم بهروز و بهار دم در ایستادن و دارن خداحافظی میکنن خودم رو رسوندم بهشون و پیش یاشار از بهروز سوال کردم سلام شما اینجا چیکار میکنید ؟ مگه با یاشار دوست هستید ؟ بهروز هم خندید و گفت غصه اش مفصله و بعدا برات تعریف میکنم ، بله یاشار یکی از دوستان خوب من هستش و طوری رفتار کردیم که انگار من از هیچ چیز اطلاع ندارم خلاصه بهروزشون رفتن و با اصرار یاشار من و تا توی حیاط برد و به ای ناز گفتم عزیزم برو اماده شو بریم ایناز رفت که لباس بپوشه التین هم منو با لبخند داشت نگاه میکرد و منهم توی چشاش نگاه میکردم و باهاش شوخی میکردم که یاشار نتونست طاقت بیاره و گفت موبایلم داخل خونه است منتظر یه تماسم الان میام و دون دون رفت که موبایلش رو بیاره ولی من میدونستم که رفته ای ناز رو بماله یه لباس پوشیدن ای ناز 10 دقیقه طول کشید نمدونم شاید اصلا یاشار تو همین 10 دقیقه ای ناز رو گایید منهم با التین لاس میزدم و هی شوخی میکردم و اونهم میخندید و نگاهش به من یه طور دیگه ای شده بود و منهم چند بار به این بهانه که کیرم میخواره دست انداختم و کیر و خایه ام رو تو دستم گرفتم که مثلا بخوارم ، التین 4 چشمی کیر من رو نگاه میکرد و معلوم بود که شدیدا کیر میخواد. خلاصه ای ناز اومد و بعدش هم یاشار اومد و گفت ببخشید تا رفتم موبایلم رو بردارم دیدم دوستم زنگ زد و مجبور شدم باهاش صحبت کنم که دیر شد ، منهم یه نگاهی به کیر ورم کردش کردم و با خودم گفتم اره جون مامانت ، حتما از پشت تلفن دوستت رو میگاییدی که کیرتم باد شده. رفتیم خونه و به بهروز زنگ زدم وگفتم بهار تونسته فیلم بگیره ، بهروز با هزار منت گفت آره و با هزار اصرار من قبول کرد فیلم رو به ایمیلم میفرسته. وقتی رفتیم توی تخت خواب ای ناز تشنه کس دادن بود و اول گرفتم یک دست به یاد خواهرش التین اون رو گاییدم و بعد خوابوندمش و رفتم سروقت ایمیلم و فیلم رو دانلود کردم وبا کا ام پلیر اجراش کردم فیلم خیلی بد گرفته شده بود و بیشتر صداشون رو ضبط کرده بود ولی معلوم بود که بهار داشت با التین صحبت میکرد و بهش داشت از خواطرات دوست پسرهاش میگفت و اینکه چطور با بهروز اشنا شده و درباره زندگی صحبت میکرد و التین هم گفت که قبلا دوست پسر فارس داشته ولی نتونست به پدرش بگه که میخواد با یه پسر فارس ازدواج کنه واسه همین با اینکه دوسش داشته ولی با اون بهم میزنه و با یاشار ازدواج میکنه . بعد صدای ای ناز اومد که گفت چرا به من نگفتی ؟ التین هم گفت که نشد دیگه . بعد صدای شیطنت امیز بهار اومد که گفت فقط با اون پسر حرف میزدی یا که از اون کارهام کردی؟ و التین که هنوز از حضور ای ناز خجالت میکشید گفت : نه بابا . فقط حرف بود و کار به اونجا نکشید بهار گفت خواب پس تو از من و خواهرت خیلی عقب تری ، التین گفت یعنی چی؟ یعنی شما دو تا قبل ازدواج از اون کارها کردین . بهار گفت با غریبه نه با شوهرهای اینده مون تو خونه خالی خلوت کرده بودیم و ای ناز هم گفت چون میدونستیم با هم ازدواج میکنیم ،خلوت کردیم والتین معلوم بود که کنجکاو شده گفت خوب چیکار کردین و بهار بدون خجالت گفت با هم سکس داشتیم. التین گفت من باور نمیکنم و بهار گفت حیف فیلم نگرفته بودم وگرنه بهت نشون میدادم و التین که معلوم بود تشنه کیر کلفت تر از کیر یاشاره گفت اگه گرفته بودی نشون میدادی؟ گفت اره مگه چیه ؟ بعد به ای ناز گفت عزیزم تو فیلم نگرفته بودی ؟ و ای ناز هم گفت نه . التین هی سوال میکرد و دباره من وبهروز از بهار و ای ناز سوال میکرد. بهار گفت حیف شد فیلم سکس خودم و بهروز رو ندارم ولی چندتا عکس از سکسمون یه شب گرفتم میخوای نشونت بدم ؟ اول ای ناز گفت اره ، بعد التین گفت مگه همراهت داری؟ بهار گفت اگه بری چای بیاری منهم عکس ها رو توی ایمیلم ریختم بهت نشون میدم . التین که رفت بهار دوربین رو از توی جیبش اورد بیرون و یه گوشه روی میز گذاشت و کیفش رو گذاشت کنارش که دیده نشه و بعد ایمیلش رو باز کرد و با معلوم بود همه چیز رو با ای ناز هماهنگ کردن و ای ناز هم هوس گاییده شدن با کیر کوچیک باجناقم رو کرده بود. خلاصه التین اومد و چای رو گذاشت روی میز و اومد روی صندلی کنار بهار نشست و بهار یه عکس رو دانلود کرد و وقتی بازش کرد التین یه نفس بلند و ممتدی کشی و گفت ووووااااااییی این چیه و بهار گفت کیر بهروز دیگه. به شوخی ازش عکس گرفتم و به بهروز گفتم پاکش میکنم ولی پاکش نکردم و ریختم توی ایمیلم و وقتی که بعضی اوقات بهروز میره مسافرت به این عکس ها نگاه میکنم و خودم رو ارضاء میکنم. التین گفت بازم هست و بهار چند تا از عکس ها رو دانلود کرد و التین با دیدن هر کدومشون یه نفس بلند میکشید و میخندید بعد ای ناز ایمیلش رو باز کرد و چند تا از عکس هایی رو که از کیر من گرفته بود نشون داد و التین از شدت هیجان روی صندلی هی بلند میشد و مینشست و یکدفعه به ای ناز گفت وووواااییییی اقا آرین چه کیر گنده ای داره خوشبحالت. حالا معنی نگاه چند ساعت قبل التین رو میفهمیدم که توی حیاط به من میکرد
     
#124 | Posted: 29 Dec 2013 19:43
. حالا معنی نگاه چند ساعت قبل التین رو میفهمیدم که توی حیاط به من میکرد ، اون منو شکل یه کیر کلفت میدیده. بعد رو به بهار کرد وگفت چه طور وقتی اقا بهروز نیست خودت رو ارضاء میکنی؟بهار گفت بیا روی تخت بشین تا بهت یاد بدم و به ای ناز گفت تو هم بیا کمکم و با ای ناز رفتن روی تخت و شروع به مالیدن و از هم لب گرفتن کردن. یه طوری همدیگه رو بغل میکردن که انگار نه انگار چند بار پیش هم توسط من و بهروز گاییده شدن. بعد بهار مانتو شو در اورد و ای ناز شروع به خوردن سینه های بهار کرد و دست دیگه اش رو داخل شورت بهار بد و کسش رو میمالید بهار زیاد نتونست تحمل کنه و ای ناز رو هل داد و خودش رو انداخت روی اون و شروع به خوردن لبهاش کرد لباس ترکمنی ای ناز رو داد بالا و شروع به خوردن سینه های ای ناز کرد تو این لحظه که التین از دیدن این صحنه شهوتش زده بود بالا اومد رو تخت و لباس ترکمنیش رو زد بالا و سینه های کوچیکش رو اورد سمت بهار که واسش بلیسه و بهار هم نامردی نکرد و چنان سینه های التین رو مک میزد که التین مثل مار به خوردش میپیچید و بهار اروم شورت التین رو در اورد و شروع به لیس زدن کس التین کرد و التین مثل طناب دور خودش میپیچید و ایناز هم سینه هاشو با دست میمالید تو همین حال بهار گفت التین تو کست چقدر تنگه یادم باشه به بهروز بگم واست بازش کنه، التین که این رو شنید چند ثانیه ای بیشتر طول نکشید که ارضاء شد و خودش با دستش کسش رو میمالید بعد بهار از روش بلند شد و گفت چیشد کست هوای کیر بهروز رو کرد ها ؟ التین سرش رو انداخت پایین و شورتش رو داد بالا ، بهار گفت خجالت نکش منهم کسم هوای کیر آرین رو کرده بود و بهش رسیدم و ای ناز کسش هوای کیر بهروز رو کرده بود و بهش رسید تو هم امیدوارم به آرزوت برسی .التین که این ها رو شنید چشماش گرد شد و گفت ای ناز ، بهار راست میگه ؟ ای ناز گفت راستش اره و قضیه رو براش تعریف کرد . توی همین احوال بودن که صدای بهروز اومد که بهار جون عزیزم بیا دیگه بریم خونه مون و سریع خانوم ها خودشون رو جمع و جور کردن و موقع رفتن بهار دوربین رو انداخت داخل کیفش و اومدن بیرون. صبح به بهروز زنگ زدم و گفتم فیلم رو دیدی ؟ گفت اره عجب کس سفیدی دارن این دو تا خواهر ، گفتم خوب برنامه ات چیه ؟ گفت هیچی میشینیم و منتظر میشم ، با تعجب گفتم منتظر چی؟ گفت یاشار گفتم چه ربطی به اون داره؟ گفت بزار اونهم فیلم رو ببینه بعد معلوم میشه که باید چیکار کنیم . گفتم مگه میدونست که بهار داره فیلم میگیره ؟ گفت اره ، تازه همون دیشب صد بار زنگ زد و مجبور شدم فیلم رو واسش ایمیل کنم ، گفتم بی عقل چرا اینکار رو کردی؟ مگه ندیدی بهار تو فیلم گفته که با هم سکس ضربدری داشتیم ، گفت اتفاقا بخاطر همین فیلم رو بهش دادم . تو همین حال یه دفعه گفت جون باجناقت اومد مغازه و گفت بعدا خبرت میکنم. بعد از ظهر از محل کار یه راست رفتم در خونه بهروزشون واوردمش سوار ماشین کردم و گفتم خوب بگو ببینم باز چه گندی زدی؟ گفت داداش حله ، گفتم یعنی قبول کرد، اونقدری خمار بهار و ای ناز شده که اگه میگفتم 10 نفر از دوست هام هم میخوان التین رو بکنن باز قبول میکرد . واسه فردا شب (دوشنبه) برنامه گذاشتم که همگی خونه ما جمع بشیم و گفت برنامه مثل قضیه خودمونه یعنی دوربین رو توی اتاق خواب جاسازی میکنیم و وقتی اونها کارشون رو شروع کردن میریم داخل. این یک روز واسه من نمیگذشت و البته برای بهروز . 10 بار به هم زنگ زدیم و نقشه گاییدن التین رو کشیدیم .نامرد بهروز میگفت میخوام التین و ای ناز رو روی هم بزارم و تجربه گاییدن 2 دختر ترکمن در یک لحظه رو بدست بیارم منهم میگفتم میخوام کیرم رو کنم تو دهن بهار و بعد درش بیارم و بزارم تو کس خواهرزنم تا تجربه ابکاری کس خواهرزن با اب دهن دختر فارس رو بدست بیارم . شب دوشنبه فرا رسید و همه مون خونه بهروز جمع شدیم و شام رو زود خوردیم و بعد از میوه خانوم ها تشریف بردن توی اتاق که کار خصوصی دارن و ما سه نفر میدونستیم که میرن کس لیسی هم رو کنند. تا اونها رفتم بهروز گفت اقا بیاید و خجالت رو بزاریم کنار حقیقتش امشب اینجا جمع شدیم که یه سکس ضربدری داشته باشیم راستش من و آرین قبلا با خانوم هامون ضربدری داشتیم حالا یاشار جون شما و خانومت هم به ما اضافه شدین و میخوایید این نوع سکس رو تجربه کنید (مثلا من نمیدونم که یاشار قبلا ای ناز رو گاییده) اگه میخواییم این کار رو کنیم اول باید با هم صادق باشیم و از هم خجالت نکشیم و بعد باید همه مون راضی به این سکس باشیم بعد بهروز به من گفت حرفی داری که بگی : منهم گفتم نه مشکلی نیست . بعد رو به یاشار کرد و گفت یاشار شما چی؟ یاشار گفت از نظر من مشکلی نیست ولی نمیدونم التین قبول میکنه که بهروز گفت نگران اونش نباش و رفت لپ تابش رو اورد و فیش دوربین رو که از زیر مبل آورده بود رو زد به اونو تصویر توی اتاق وصل شد. یاشار با دیدن بدن لخت زن ها یه لحظه از جاش بلند شد کیرش رو از روی شلوار یه فشار داد و در همین لحظه بهروز گفت حالا وقتش و پیراهنش رو در آورد و تا من خواستم پیرهنم رو در بیارم یاشار سریع شلوار و شورتش رو با هم در آورد و من بهروز مات سرعت عمل یاشار شدیم . همه مون لخت شدیم و وقتی زنها حسابی گرم شده بودن با هم رفتیم داخل اینطور رفتن برای بهار و ای ناز زیاد عجیب نبود ولی واسه التین عزیز خیلی غیر منتظره بود و بیچاره در لحظه ورود خیلی جا خورد و سریع شورتش رو جلوی کسش گرفت ولی یاشار خیلی راحت و در حالی که کیر کوچیکش کاملا شق بود به سمت تخت رفت و ماهم پشت سرش رفتیم سمت تخت و بهروز سریع رفت سمت التین و در حالی که نگاه آلتین به کیرش بود پیشش نشست و یاشار هم رفت بین ای ناز و بهار نشست و اول یه بوسی از ای ناز گرفت و بعد یه بوسی هم از بهار و شروع به لب گرفتن با ای ناز شد منهم رفتم بین بهروز و بهار نشستم و در حالی که یاشار داشت زیر گلوی ای ناز رو میخورد وپشتش به بهار بود و با یه دستش داشت کس بهار رو میمالید منهم یه بوس از بهار گرفتم و بهار خودش رو سمت من کرد ؛ چشم هامو بستم شروع به لب گرفتن از بهار کردم یه چند لحظه ای گذشت و دیدم بهار داره آه میکشه ،چشمم رو باز کردم دیدم یاشار با انگشتش داره کون بهار را میماله همزمان ای ناز دراز کشیده و داره کس ای ناز رو لیس میزنه به بهروز نگاه کردم دیدم داره کس التین رو میخوره ،منهم از کنار بهار بلند شدم و رفتم کنار التین و شروع به خوردن سینه هاش کردن ؛سینه های جمع و جوری داشت که یه لحظه احساس کردم داره با دستش کیر من رو میماله و در همین حال بهروز کیرش رو داشت داخل کس التین جا میکرد و چون تنگ بود کیر بهروز با کمی فشار رفت تو ، منهم سینه های التین رو میمالیدم و کیرم رو گذاشتم دم دهنش که اگه دوست داشت ساک بزنه اولش فقط سر کیرم رو میکرد تو دهنش ولی کم کم نصف کیرم رو فرو کرد تو دهنش چشم هام رو بسته بودم ، احساس کردم بهروز داره میزنه به دستم چشمم رو باز کردم دیدم با سر سمت یاشار اشاره میکنه ، نگاه کردم دیدم یاشار نامرد کیرش رو کرده تو کس ای ناز و بهار هم به شکل برعکس رو ای ناز داز کشیده بود یعنی طوری که دهنش سمت کس ای ناز بود و یاشار یه چند باری تو کس ای ناز تلمبه میزد بعد کیرش رو در میاورد و میکرد تو دهن بهار و دوباره تو کس ای ناز تلمبه میزد. طوری داشت اون دو تا رو میکرد که اصلا هواسشون به ما نبود محو گاییده شدن توسط یاشار بودن . بعد یاشار بهار رو برد زیر و ای ناز رو جای بهار گذاشت و کس بهار رو شروع به گاییدن کرد ،در این لحظه بهروز رفت و از پشت شروع به گاییدن ای ناز کرد و منهم با التین تنها شدم و به قول بهروز به روش ترکمنی شروع به گاییدن خواهر زنم کردم هر بار که کیرم میرفت تو کس التین یه آه شهوت انگیزی میکشید که من رو بیشتر تحریک میکرد ، یه دفعه همینطور که التین رو بقل کرده بودم و کسش رو میگاییدم آروم تو گوشم گفت " آرین دلم خیلی یه کیر کلفت تر میخواست ولی هیچ وقت فکر نمیکردم تو کسم رو بکنی. یه کار کن که بازم یاشار اجازه بده که بیای و با هم سکس کنیم ، گفتم نگران نباش تو دیگه مال خودمی ،اون هم یه لبخندی از رضایت زد و با پاهاش من رو بیشتر به خودش فشار داد ، بهروز اومد و گفت بلند شو میخوام کس دو تا دختر ترکمن را با هم بگایم و ای ناز و التین رو روی هم گذاشت و کیرش رو دو یا سه بار تو کس ای ناز میکرد و بعد در می اورد و تو کس التین میکرد و من و یاشار هم افتادیم به جون بهار و من از کس و یاشار از کون بهار رو میگاییدیم. من کیرم رو در اوردم و بلند شدم و التین رو کنار دیوار گذاشتم و خوش یه کم خودش رو خم کرد و کیرم رو کردم تو کسش ،چند تا تلمبه زدم احساس کردم داره آبم میاد به التین گفتم آبم و تو کست بریزم عیبی نداره اونهم گفت نه و آبم رو ریختم توکسش اونقدر حال خوشی به من دست داد که انگار روی زمین نیستم کیرم رو تو کسش نگه داشتم تا ابم خالی شد و وقتی برگشتم دیدم یاشار ابش رو توی کون بهار خالی کرده بهار با اون کون سفید و برآمدش تموم آب یاشار رو تو خودش جا داده و بهروز هم آبش رو تو کس زنم یعنی ای ناز ریخته و داره با سینه های ای ناز بازی میکنه. واقعا اون شب بهترین شب زندگی هر 6 نفر ما بود فردا صبح تا ساعت 9 همینطور بی حال رو هم افتاده بودیم و خوابیدیم.
امیدوارم این داستانی رو که خوندید به همتون چسبیده باشه و من این داستانی رو که با زحمت زیاد و صرف زمان طولانی آماده کردم تقدیم میکنم به دوستانمون در سایت لوتی و همه شما.
این داستان ادامه دارد ... من تلافی سکس سه نفره یاشار و بهروز رو با ای ناز درآوردم ؟؟؟؟؟؟؟
     
#125 | Posted: 22 Jan 2014 01:36
سلام اینو از طرف مریم میذارم امیدوارم بپسندید

من مريم 29 ساله از کرجم. من 3 ساله كه ازدواج كردم اسم شوهرمم حامده و هنوز بچه دارنشديم. من زياد اهل حجاب بازي نيستم و هميشه پيش فاميل بدون روسري و با يه پيراهن و يه شلوار مي گردم حامد هم چيزي بهم نميگه. اين ماجرايي را كه مي خوام براتون تعريف كنم مربوط به پارساله. ما توي يه آپارتمان 8 واحده يه واحد خريدم كه طبقه آخر بود. توي واحد بغلي ما يه زوج جوان بنام هاي وحيد و مهسا زندگي مي كردند. ما خيلي زود با اونا جور شديم منم ديگه نيازي به حجاب نديدم و پيش اونا راحت بودم مهسا هم مانند من بود. يه بار منو حامد داشتيم فيلم سوپر كه گروهي هم بود تماشا مي كرديم منو حامد خيلي خوشمون اومد ولي به روي هم نياورديم شب كه داشتيم با هم سكس ميكرديم حامد به من گفت كاش ما هم يه زوج خوب براي سكس گروهي پيدا مي كرديم منم چون خيلي حشري بودم حرفشو تصديق كردم و ديگه حرفي نزديم فردا شبش باز همون فيلمو داشتيم نگاه مي كرديم كه من از حامد پرسيدم تو ديروز در مورد سكس گروهي داشتي شوخي مي كردي و يا واقعا دلت مي خواد، اونم گفت داشتم جدي حرف مي زدم منم گفتم يعني تو مي توني منو جلوي يه غريبه لخت كني و بكني اونم گفت اگه اون غريبه هم زنشو جلوي من لخت كنه و بكندش آره بعد هم به من گفت تو چطور؟ مي توني جلوي غريبه لخت بشي منم گفتم نمي دونم ولي اگه يه زن حشري باشه مي تونه جلوي همه لخت بشه. اونم اومد طرف من و بمن گفت مي خواي يه سكس گروهي و ضربدري داشته باشيم منم بدون خجالت گفتم اگه طرفمون قابل اعتماد باشند آره چرا نخوام اونم منو بوسيد و گفت وحيد و مهسا چطورند؟ منم گفتم خوبند ولي اون هم حاضر ميشند با ما سكس كنند اونم گفت نه ولي مي تونيم يه كاري كنيم كه حاضر بشدند و شروع كرديم به كشيدم انواع نقشه ها و قرار شد كه از فرداش من با وحيد بيشتر رابطه برقرار كنم مهسا هم خودش بالاخره موافقت مي كرد. ما فرداش اونا رو به شام دعوت كرديم منم يه تاب كوتاه و يه دامن كه تا زانوهام بود پوشيدم اونا وقتي منو اون طوري ديدند كمي تعجب كردند ولي به روي خودشون نياوردند بعد از شام من يه آهنگ شاد كه آدمو سر جاش به رقص مياورد گذاشتم و به مهسا هم گفتم كه بيا يه كمي برقصيم ولي اون گفت كه خجالت مي كشم كه من بيشتر اسرار كردم ولي اون قبول نمي كرد كه بالاخره وحيد گفت خوب پاشو ديگه بين ما كه غريبه نيست اونم با ناز و ادا پاشد و شروع كرديم به رقصيدن من جلوي وحيد كونم هي تكون ميدادم اونم رو كونم زوم كرده بود بعد از كمي رقصيدن مهسا بد جوري عرق كرد و پيراهنش بد جوري خيس شد و گفت كه ديگه واسه من كافيه و نشست ولي چون پيراهنش بدجوري خيس شده بود گفت كه زود برم خونمون و پيراهنمو عوض كنم و رفت حامد هم تا ديد وضعيت جوره گفت كه منم با اجازتون زود برم دستشويي و بيام و اونم رفت منم تا ديدم ما با هم تنها شديم كمي رقصمو سكسي كردم كونمو طرفش گرفتم و شروع كردم به تكون دادن و چند تا هم به باسنم زدم بعد و برگشتم و سينه هامو براش تكون دادم و چون سينه بند نداشتم و تابم از بالا كمي زياد باز بود يكي از پستونام افتاد بيرون منم طوري وانمود كردم كه كه هنوز بي خبرم و كلي براش سينه لختمو نشون دادم و چون ديگه خسته شدم اومد نشستم اونم بد جوري رو پستونم ميخ شده بود كه من با خنده گفتم به چي داري اينطوري نگاه مي كني اونم زود چشاشو برداشت منم به سينم نگاه كردم و مثلا وانود كردم كه دستپاچه شدم و زود كردم تو تابم و با كمي اخم به وحيد گفتم نمي تونستي به جاي نگاه كردن بهم بگي اونم گفت خجالت كشيدم كه بگم منم با خنده گفتم از نگاتون معلوم بود چقدر خجالت مي كشيديد اونم يه لبخند زد و چيزي نگفت بعد از چند لحظه حامد اومد و گفت در مورد چي حرف ميزديد منم گفتم هيچي آقا حامد از رقصم خيلي خوششون اومد و داشت تعريف مي كرد و كلمه رقص رو طوري گفتم كه كه وحيد منظورمو فهميد و كمي سرخ شد. بعد از چند لحظه مهسا هم اومد اين بار اونم يه تاب پوشيده بود ولي مال اون فقط بازو نداشت. ما با هم كمي حرف زديم و ساعت 12 اونا رفتند منم همه چيزو به حامد تعريف كردم اونم داشت از خنده ميمرد. فرداي اون روز طرفاي ساعت 3 بود كه داشتم مي رفتم به آرايشگاه وحيد هم داشت از سر كار بر ميگشت (آخه كارمنده يه اداره دولتيه) كه منو تو راه پله ديد و باهام سلام و احوال پرسي كرد بعد هم با خجالت زياد از ماجراي ديروز عذر خواهي كرد منم گفتم خوب كاريه كه شده ولي اگه بجاي نگاه كردن بهم مي گفتيد خيلي بهتر مي شد اونم سرشو اندخت پايين و گفت ببخشيد دست خودم نبود آخه من از سينه بزرگ خوشم مي ياد مال مهسا هم كه كوچيكه. منم تا ديدم موقيت جوره و مي تونم شهوتيش كنم دستمو رو پستونام گذاشتم و كمي فشوردمش و گفتم يعني مال من از مال مهسا بهتره اونم كه چشمش رو پستونام بود گفت خيلي منم با خنده گفتم پس قابل نداره اونم خنديد ولي هنوز داشت بدجوري نگاه مي كرد منم باز با خنده گفتم انگاري واقعا خوشت مياد، خوب اگه اين قدر نگاش كني كه مال منم كوچيك ميشه، اونم باز چشاشو زود برداشت و گفت ببخشيد منم گفتم خوب يه پستون نگاه كردن كه اين همه ببخشيد نداره اگه واقعا خوشت مياد مي توني هر وقت دلت خواست نگاش كني اونم كمي پرروتر شد و گفت واقعا؟ منم گفتم خوب آره چه اشكالي داره كه بي مصرف نمونه و گفتم بيا دم در و برگشتم خونه اونم دم در وايساد منم مانتومو در آوردم زير مانتو يه سينه بند پوشيده بودم اونم با ديدم اونجوري من كيرش بدجوري شق كرد منم گفتم اگه بخواهي مي تونم اينم برات باز كنم اونم گفت آره منم زود سينه بندمو باز كردم و وپستونام افتاد بيرون چهار چشمي داشت نگاشون مي كرد منم تو دستم گرفتم و كمي تكون دادم اونم كه ديگه تاب نداشت اومد جلو و پستونامو تو دستش گرفت و كمي مالوندش داشت ديونه ميشد منم گفتم خوب ديگه بسه و اون خواهش كرد كمي ادامه بده ولي من گفتم كه دارم مي رم به آرايشگاه ساعت 5 بيا و هرچه قدر ميتوني دستماليش كن اون گفت پس حامد چي منم گفتم نگران نباش حامد امروز اضافه كاري داره و تا ساعت 9 برنمي گرده و لباسمو پوشيدم و رفتم موقعي كه داشتم درو مي بستم از پشت پستونامو گرفته بود و داشت مي فشردشون كه به زور خودمو از دستش خلاص كردم و به آرايشگاه رفتم از بيرون هم به حامد زنگ زدم وهمه چيزو گفتم و گفتم كه ساعت 5.5 بياد خونه و غافلگيرش كنه. ساعت 4.5 اومدم خونه و و منتظر وحيد موندم ساعت 5 بود كه وحيد در زد وقتي درو باز كردم پرسيد تنهايي منم گفتم آره اونم همون جا تاپومو بالا كشيد و از روي سينه بندم شروع كرد به مالوندن پستونام من دستشو پس زدم و گفتم نترس همش ماله توئه و كشوندمش توخونه و رفتم براش چايي آوردم نمي خواستم زود شروع كنه ميترسيدم زود ارضا بشه و قبل از اومدن حامد بره به همين خاطر لفتش مي دادم وقتي كنارش نشستم ديدم كيرش بد جوري شق كرده دستمو گذاشتم رو كيرش و گفتم اين چرا اين طوري اونم با شهوت گفت ممه هات ساختمونو از زمين بلند ميكنه چه برسه به اين و دستشو گذاشت رو دستم و به كيرش فشار داد و يه آه بلند كشيد من خودمم بد جوري شهوتي شدم و كيرشو فشار دادم اونم ديگه تاب نداشت و خواست لختم كنه ولي من نذاشتم و گفتم خودم درشون ميارم و با عشوه شروع كردم به درآوردن تاپ و سينه بندم و كنارش نشستم اونم گفت مگه دامنتو در نمياري؟ منم گفتم مگه قرار چي كار كنيم؟ مگه قرارنبود فقط سينه هامو ببيني اونم گفت ببخشيد سپس پستونامو تو دستش گرفت و دست ماليشون كرد كمي كه ماليد گفت مي تونم بخورمش منم گفتم آره و شروع كرد به خوردن منم كه بدجوري حشري شده بودم شروع كردم به ناله كردن اونم فقط داشت مي خورد و حواسش به جاي ديگري نبود ساعت 5.5 نيم شد و حامد اومد ولي وحيد اصلا نفهميد حامد آروم اومد نشست كنار وحيد و گفت دارين چي كار مي كنيد؟ فكر كنم وحيد يه لحظه مرد و خشكش زد و اصلا نتونست نفس بكشه منم كه ديدم بيچاره داره سنگكوب ميكنه با خنده گفتم هيچي بابا يه كم گشنش شده بود داشت شير مي خورد حامد هم خنديد و گفت پس من مزاحم نميشم وحيد جون راحت باش ولي هنوز وحيد نمي تونست جم بخوره كه من سرشو گرفتم وگذاشتم رو سينه هام اونم تا ديد حامد چيزي نمي گه و منم دارم مي خندم كمي آروم شد وبه حامد گفت ببخشيد آقا حامد نمي دونم چرا اين كارو كردم و سرشو اندخت پايين حامد هم خنديد و گفت مگه چيكار كردي يه كم از مريم شير خواستي اونم بهت داده حالا هم زود باش كه از دهن افتاد ولي وحيد باز نتونست حامد هم ديد كه بايد وحيد و قانع كنه شروع كرد به فلسفه بافي و گفت كه از نظر من ايرادي نداره كه شما داريد چي كار مي كنيد خوب جسم مال مريمه و هر كاري دلش مي خواد مي تونه باهاش انجام بده اون ميتونه با هر كسي كه بخواد سكس كنه و كلي چيزهاي ديگه گفت آخر سرم گفت حالا هم زياد نمي خواد ناراحت باشي اگرم شما هر دوتون مي خواهيد با هم سكس كنيد من ميرم بيرون و شما رو تنها مي زارم من زود گفتم كه نرو من دلم مي خواد كه با هر دوتون سكس كنم حامد هم پاشد و اونم نشست جلوي من و دامن و شورتمو كشيد پايين و به وحيد گفت آقا وحيد بفرما اونم كه ديد همه چيز عادي يه لبخند زد و افتاد رو پستونام و اونم شروع كرد به خوردن پستونام بعد از كلي خوردن جاشونو عوض كردند و باز منوكلي خوردند بعد حامد به من گفت كه بشين رو كيرم منم كيرشو تو كونم فرو كردم و نشستم روش به وحيد هم گفت كه كيرتو بكن تو كسش اونم اطاعت كرد 2 نفري منو از كونو و كس حسابي كردند اولش هماهنگ نبودند ولي زود را افتادند وقتي حامد فرو مي كرد تو كونم وحيد كيرشو از تو كسم در مي آورد و وقتي هم وحيد فرو مي كرد حامد در مياورد خيلي بهم حال ميداد و يه بارهم ارضا شدم بعد جاشونو عوض كردند و باز منو كلي كردند من كه داشتم از لذت بي هوش مي شدم و باز ارضا شدم اونا هم ديگه داشت آبشون ميومد كه من گفتم كه مي خوام آبتونو بخورم اونا هم كيراشونو بيرون آوردند و يكي يكي تو دهانم خالي كردند منم با ولع خاصي خوردم حامد بد جوري تعجب كرد آخه آب حامد و اصلا نمي خوردم خلاصه بعد از يه سكس جانانه شروع كرديم به صحبت و وحيد و قانع كرديم كه يه سكس ضربدري داشته باشيم اونم گفت كه بايد مهسا را هم راضي كنيم و لخت رفتيم خونه وحيدينا وقي مهسا مارو اون طور ديد يه جيغ كشيد و به وحيد گفت اينجا چه خبره ما هم همه با هم براش كل ماجرا رو گفتيم اون اولش امتناع مي كرد ولي چون منطقي بود قانع شد حامد با شنيدن آره از مهسا رفت زود شلوارشو با شورتش با هم پايين كشيد و شروع كرد به خوردن كسش وحيد هم كمي با من ور رفت وبعد رفت سراغ مهسا، اونا دوتايي مهسا راهم خوب كردند منم داشتم با مهسا لب همو مي خورديم اونا مهسا و منو ارضا كردن ولي ديگه آب زيادي نداشتند كه بخوريم بعدش باهم رفتيم حمام و كمي هم اونجا حال كرديم. از اون روز به بعد ما هميشه با هميم و هميشه با هم سكس داريم.
     
#126 | Posted: 22 Jan 2014 01:47
اینم یکی دیگه
الان 1 سالي مي شه كه ازدواج كردم اسم شوهرمم فريده. من عاشق نمايش دادن بدنم هستم و هميشه دوست دارم به هر نحوي بدنمو به ديگران نمايش بدم البته خدا هم شوهري عين خودم بهم قسمت كرده اونم از اينكه من بدنمو به ديگران نمايش مي دهم حال مي كنه و حتي ازم مي خواد پيش غريبه ها عشوه بيام و هر چه قدر ممكنه بدنمو نمايش بدم تا حال كنه. من از زماني كه يه دختر 13 ساله بودم به اين كار علاقمند شدم و هميشه خودمو به دوستاي داداشم نشان مي دادم البته طوري كه داداشم نفهمه. به خاطر من هم، داداشم كلي دوست داشت كه هر روز مي اومدند دم در و صداش مي كردند و چون فهميده بودند كه من زماني كه داداشم نيست ميام درو باز مي كنم به همين خاطر اكثرا دوستاش زماني مي آمدند در خونه كه داداشم نباشه و بتونند حسابي حال كنند منم هميشه با يه شلوارك و يه تاب كه هم نافم ديده مي شد و از بالا هم تقريبا كل ممه هام ديده ميشد، مي رفتم در و باز مي كردم اونا هم كلي ديد مي زنند و من باهاشون كلي شوخي مي كردم. منم هميشه خرشون مي كردم مثلا وقتي پدهام تمام مي شد به يكشون پول مي دادم و مي گفتم من حالم خوب نيست اگه امكان داره شما برام بخريد كه اوناهم پولو نمي گرفتند و مجاني برام كلي چيز مي خريدند مامانمم چون كمي خسيس بود وقتي اون وسايل رو مي ديد كه مجاني ميان بهم چيزي نمي گفت. يه بار كه تو خونه تنها بودم يكي از دوستاي داداشم اومد در خونه رو زد منم با خوشحالي رفتم و درو باز كردم اونم پرسيد داداشت خونه هست كه يه دفعه ازدهانم در رفت و گفتم نه تو خونه تنهام اونم بد جوري پرو شد و شروع كرد به شوخي كردن منم چون خوشم اومد منم باهاش شوخي مي كردم كمي كه با هم شوخي كرديم يه دفعه ممه هامو تو دستش گرفت منم با وجود اينكه خيلي خوشم اومد ولي خودمو دادم عقب و خواستم در ببندم كه يهو پريد تو خونه و زود درو بست و شروع كرد به مالوندن من منم خواستم جيغ بكشم كه با يه دستش جلوي دهنمو گرفت كمي كه منو مالوند خواست تاپمو در بياره ولي ديد من دارم مقاومت مي كنم پارش كرد البته من داشتم از لذت مي مردم ولي نمي خواستم به هر كس كه از راه مي رسه حال بدم بعد اون به زور شلواركمو كمي كشيد پايين و شورتمم پاره كرد كير خودشم در آورد و خواست بذاره تو كونم كه با مقاومت من منصرف شد و كمي لاپايي زد و آبش اومد بعد منوكمي بوسيد و ولم كرد و زود از خونه خارج شد منم خيلي حشري شدم و زود به حمام رفتم و خودمو خالي كردم ولي از اينكه به زور منو وادر به سكس كرده بود عصبي بودم. چند روز بعد وقتي داداشم خونه نبود باز همون پسر اومد دم در من اول خواستم كه درو به روش ببندم ولي اون با پاش جلوشو گرفت و گفت نمي خوام اذيت كنم فقط اومدم از بابت چند روز پيش ازت عذر خواهي كنم منم كمي نرم شدم و گفت خوب زود عذر خواهي كن و برو. اونم از تو جيبش يه جفت گوشواره كه زياد هم سنگين نبود بيرون آورد و بهم داد و گفت كه معذرت مي خوام و رفت منم ديگه هيچوقت نديدمش. خلاصه من الان 1 سالي كه ازدواج كرده ام و تو يه آپارتمان 5 طبقه كه 10 واحده زندگي مي كنيم واحد بغلي ما هم يه زوج جونند كه تازه ازدواج كردند ما از همون روزهاي اول با اونا صميمي شديم و منو فريد تصميم گرفتيم به كامران (اسم زنش هم زيباست) كمي حال بديم البته به خودمون حال بديم منم تا جايي كه مي تونستم براش عشوه مي اومدم و جلوش روز به روز بازتر مي شدم اونم نامردي نمي كرد و كلي منو ديد ميزد. يه بار كه تازه از حمام اومده بودم بيرون و داشتم خودمو خشك مي كردم زنگ در زده شد منم حوله رو پيچيدم دورم و درو باز كردم ديدم كه كامرانه اون گفت كه يخچالشون خرابه و اگه يخ داريد كمي به ما يخ بديد من رفتم و آوردم وقتي داشتم يخ هارو بهش مي دادم حولم افتاد من زياد بهش توجه نكردم و جلوش لخت وايسادم ولي اون زود خم شد و حوله رو برداشت و به من داد منم گفتم آقا كامران شما كه غريبه نيستيد بخوام خودمو ازتون قايم كنم اونم وقتي اين حرفو شنيد پروتر شد و داشت منو با چشاش مي خورد كه من خندم گرفت و گفتم تا حالا يه زن لخت نديدي اونم خنديد و گفت اي طوريشو نه منم گفتم مگه من چمه اونم شروع كرد به تعريف كردن از بدن من، منم حالي به حالم مي شد و چون داشت يخ ها ذوب مي شدند رفت. اون شب من همه ماجرارو براي فريد تعريف كردم اونم كلي حال كرد بعد از اون روز من اكثرا پيشش لخت بودم و وقتي هم كه فريد بود پيشش لباس هاي توري مي پوشيدم كه همه جاي بدنم معلوم بود زيبا چند بار منو نصيحت كرد ولي من بهش زياد توجه نكردم اونم ديگه دست كشيد منو فريد ديگه حتي جلوي كامران عشقبازي هم مي كرديم البته طوري كه زيبا نفهنه چون به كامران گير مي داد حتي يه بار هم كه از حمام بيرون اومدم ديدم كامران دم در داره با فريد حرف مي زنه منم همون طور لخت رفتم و باهاش سلام و احوال پرسي كردم فريد هم دستشو كشيد رو كسم و گفت واسه گائيدن حاضره منم دستمو گذاشتم رو كيرش و با لحني كه فكر كنم كامرانو به عرش برد گفتم دارم واسه كيرت مي ميرم زود باش كامران هم كه شاخ در آورده بود فقط ما رو نگاه مي كرد كه فريد از كامران معذرت خواهي كرد و در بست و اومديم تو اتاق خواب و كلي خنديديم و چون واقعا شهوتي شده بوديم يه سكس جانانه كرديم. يه روز كه فريد مي خواست منو بكنه ديد كاندوممون تموم شده و به كامران زنگ زد كامران هم گفت كه ما داريم فريد هم منو فرستاد تا ببينيم واكنش كامران چيه وقتي كه رفتم كامران جلوي در منتظر بود وقتي كه منو ديد خوشحال شد آخه من با يه لباس خواب كاملا توري كه نوك پستونام كاملا ديده ميشد پوشيده بودم وقتي از كامران كاندوم گرفتم كامران دستمو گرفت و گفت يه كاري مي كنم ولي قول بده به كسي چيزي نگي منم گفتم چه كاري كه ديگه تاب نياورد و كسمو گرفت من آرام گفتم داري چيكار مي كني ولم كن اونم توگوشم گفت تورو خدا فقط يه كم منم گفتم بيخود ولم كن ولي اون منو برگردوند و لباسمو داد بالا و كيرشو از زير پيژامش كشيد بيرون و كرد توكسم منم با اينكه تو زبونم مقاومت مي كردم ولي داشتم رسما ازش اطاعت ميكردم كمي كه تلمبه زد چون حشري بود زود ارضا شد و آبشو تو راهو ريخت و خودشو زود جمع و جور كرد و بدون اينكه حرفي بزنه رفت منم سريع اومدم تو و همه چيزو به فريد گفتم اونم اوتقدر شهوتي شد كه تا صبح پدرمو در آورد. بعد از ظهر فرداي اون روز وقتي داشتم مي رفتم آرايشگاه اونم كه داشت از سر كار مي اومد تو راهرو همديگرو ديديم كمي با هم احوال پرسي كرديم اونم به خاطر ديشب تشكر كرد منم گفتم چون ديشب بهت چيزي نگفتم فكر نكن هميشه اون برنامه است ولي تا حرفم تموم نشده اون زود منو برگردوند و از پشت بغلم كرد به يه دستش كسمو مالوند و با يه دستش سينه هامو منم چون مي خواستم هميشه تشنه من باشه بر خلاف نظرم سرش محكم داد كشيدم كه ولم كنه اونم كمي ترسيد و زود ولم كرد كه با حالت عصباني گفتم هيچ معلومه داري چي كار مي كني اين كارا يعني چه اونم گفت ببخشيد دست خودم نيست شما منو بد جوري شهوتي كرديد و زود رفت منم از اينكه يه مرد متاهلو اين طوري ديونه خودم كرده بودم داشتم حال مي كردم. چند روزي گذشت و من ديگه كامرانو نديدم تا اينكه يه روز با زيبا اومدند خونمون. پس از شام كامران گفت كه مي خواد به يه ماموريت 2 هفته اي بره و از ما خداحافظي كرد. صبح فرداش هم راه افتاد منم به كامران گفتم كه مغازشو چند روزي بسپاره دست شاگردش و يه نقشه بكشيم تا زيبا رو بكنه اونم همون كارو كرد ساعت 10 صبح بود كه به زيبا زنگ زدم و گفتم براي اينكه تنها نباشه بياد خونه ما. اونم كه فكر مي كرد فريد سر كاره با يه دامن نازك كه رنگ پوستش معلوم بود و يه تاب خيلي تنگ و كوچك اومد خونه ما. وقتي زيبا اومد فريد توحمام بو منم لخت داشتم تلويزيون نگاه مي كردم اونم اومد نشست كنار من كمي بعد من خواستم برم از تو آشپژخونه ميوه بيارم كه نگذاشت و گفت من ميارم و رفت تو آشپزخونه وقتي او رفت فريد هم از حمام لخت لخت اومد بيرون كيرشم بد جوري شق كرده بود منم پا شدم و آروم گفتم منو بكن فريد هم شروع كرد به كردن من، من براي اينكه توجه زيبارو به خودمون جلب كنم به فريد طوري كه زيبا هم بشنوه گفتم نكن الان زيبا اينجاست بعدا بهت كلي كس ميدم كه زيبا هم نگاه كرد فريد هم خودشو كنار زد و طوري وايساد كه زيبا خوب كيرشو ببينه و گفت زيبا خانم ببخشيد. چشم زيبا هم به كير فريد بود كمي فريد همون طور موند بعد دستشو گذاشت رو كيرش و برگشت به حمام و حوله كوچيكي رو دورش پيچيد و باز اومد و با من شوخي كرد زيبا هم ديگه از خجالت نمي تونست ما رو نگاه كنه منم چون خواستم كمي تحريكش كنم رفتم پيشش و شروع كردم باهاش شوخي كردن ولي اون زياد دلش نمي خواست كمي باهاش شوخي زبوني كردم بعد پستوناشو تو دستم گرفتم و گفتم فريد مي بيني كه كامران چه چيزي تو دستش داره فريد هم گفت آره خوش به حالش اگه من بجاش بودم هرگز غذا نمي خوردم آخه حيف نيست اينارو ول كنيو غذا بخوري زيبا هم كه داشت به زور مي خنديد گفت من ديگه بايد برم كار دارم و از جاش پاشد وقتي پاشد من دستشو گرفتم و گفتم بچه شدي فقط خواستيم كمي باهات شوخي كنيم اگه تاب شوخي رو نداري خوب بگو اونم كه كمي بهش برخورده بود گفت هيچ هم اين طور نيست من از همتون هم بيشتر تاب شوخي دارم چون كار داشتم مي خواستم برم حالاهم كه اي طور شد نميرم و نشست و رو به من كرد و گفت بچرخ تا بچرخيم منم نخواستم زياد ناراحت بشه به همين دليل ديگه شوخي نكردم و حرفو عوض كردم كمي بعد زيبا فهميد كه به خاطر اون ديگه شوخي نمي كنيم خودش سر شوخي رو باز كرد و دستشو گذاشت رو ممه هام و گفت آقا فريد شما هم كه خوب چيزي تو دستتونه پس چرا غذا مي خوريد فريد هم تا ديد زيبا نرم شده گفت خوب با خيلي خوب فرق مي كنه و به پستوناش اشاره كرد منم از زير تاپش پستوناشو گرفتم و گفتم اين پستونا من كه زنم منو ديونه كرده چه برسه به مردا (انصافا هم پستوناش خيلي عالي هستند و هم خيلي نرمه هم بزرگ) و كمي تاپشو دادم بالا كه نوك پستوناش معلوم شد اونم خواست تاپشو ببره پايين كه من باز گفتم باز بچه شدي. انگار نقطه ضعفش بود به همين خاطر دستشو كشيد منم تاپشو بيشتر بالا بردم حالا ديگه پستوناش كامل بيرون بود فريد هم گفت زيبا خانم چرا تاپتونو در نميارين تا راحت باشيد زيبا هم گفت اِاِاِاِاِ اون وقت شما ضرر نمي كنيد فريد هم با پرويي گفت نه خيلي هم منفعت مي كنم زيبا هم با عشوه خاصي گفت چه طوره پاشم لخت شم تا شما بيشتر منفعت كنيد كه من زود گفتم واقعا چرا لخت نمي شي مگه كامران اين همه منو لخت ديده چيزي ازم كم شده حالا زود باش ديگه ولي زيبا قبول نكرد كه من گفتم مي خواي با زور درش بياريم و رو به فريد كردم و گفتم فريد پاشو بيا تا زور بالا سر اين جماعت نباشه كاري نمي كنند فريد هم زود اومد طرف ما زيبا هم به طور خيلي ضايعي مقاومت مي كرد انگار ديگه خودش هم مي خواست. ما تاپش در آورديم و خواستيم كه دامنشو در آوريم كه گفت اينو نه شورت نپوشيدم زشته فريد هم گفت خوب اگه شورت هم مي پوشيدي اونم درمياورديم و دامنشم در آورديم حالا لخت لخت جلوي ما بود و چون كمي خسته شد روي مبل لم داد و پاهاشم كمي باز كرد كسش يه دونه مو هم نداشت انگاري مادر زادي بي مو بود منم به فريد كسشو نشون دادم اونم سرشو جلوي كسش برد و گفت زيبا خانم اين چيه اونم بدون اينكه خودشو جمع و جور كنه گفت به اين مي گن كير تا حالا كير نديدي ما هم خنديدم و من گفتم من ميميرم واسه كير خوردن و خودمو انداختم رو كسش و شروع كردم به خوردن كسش اونم فقط مي خنديد ديگه از كسش هم داشت آب ميومد بدنش هم بد جوري داغ كرده بود فريد هم حولشو باز كرد و گفت زيبا خانم شما چيزي نمي خوريد اونم گفت چرا دارم از گرسنگي ميميرم زود بيارش تا بخورم فريد هم زود كيرشو برد جلوي صورتش اونم گذاشت تو دهنش و شروع كرد با ولع ساك زدن. كمي اون طور گذشت كه زيبا به فريد گفت كسم بد جوري كير مي خواد زود باش منو بكن فريد هم جاشو با من عوض كرد و كيرشو محكم كرد تو كس زيبا اونم داشت فقط داد مي كشيد منم شروع كردم به خوردن پستوناش بيچاره بد جوري داشت لذت مي برد و خيلي زود ارضا شد ولي گفت من هنوز مي خوام ما هم ادامه داديم و چند بار ديگه ارضاش كرديم كه ديگه بيهوش شد بعد فريد اومد سمت من و شروع كرد به كردن من، منو فريد با هم ارضا شديم و افتاديم رو هم و خوابيديم. چند ساعت بعد وقتي چشمامو باز كردم ديدم فريد باز داره زيبا رو مي كنه منم گفتم پس من چي و باز يه سكس ديگه شروع كرديم. اون 2 هفته زيبا همش تو خونه ما بود شبا هم هر دومون تو بغل فريد مي خوابيديم و كلي حال مي كرديم تا اينكه كامران از ماموريت برگشت ما هم تصميم گرفتيم كه به اون هم بگيم تا سكس گروهي داشته باشيم كه من گفتم من بهش مي گم فرداي اون روزي كه كامران از ماموريت آمده بود چون خسته بود مرخصي گرفت فريد هم رفت به مغازش منم به زيبا گفتم به بهانه خريد از خونه بره بيرون اونم رفت منم يه لباس سكسي پوشيدم و بعد از چند دقيقه رفتم خونه كامران تا بهش خوشامد گويي كنم كمي كه با هم حرف زديم اون اومد طرفم معلوم بود خيلي حشري بدنش داشت مي لرزيد منم با شوخي گفتم چرا داري اين طور مي لرزي حرفي نزد و كمي به وسط پام نگاه كرد ولي نتونست جلوي خودشو بگيره و كسمو با دستش محكم گرفت خيلي بهم حال داد ولي بايد نقشمو عملي مي كردم به همين خاطر دستشو پس زدم و پا شدم كه برم ولي اون به زور منو از پشت بغل كرد و پستونامو تو دستش گرفت و در گوشم گفت خواهش مي كنم منم از فرصت استفاده كردم و گفتم باشه هر چقدر بخواي بهت حال مي دم ولي به يه شرط. زود ولم كرد و گفت هر شرطي باشه قبول من گفتم ببين كامران من دوست دارم سكس گروهي داشته باشم و تو منو پيش فريد و زيبا بكني فريد هم پيش تو زيبارو بكنه حالا اگه قبول كني مي توني منو هميشه براحتي بكني كمي به فكر فرو رفت بعدش گفت خوب اگه زيبا قبول نكنه چي منم گفتم يعني تو موافقي اونم گفت آره من موافقم ولي زيبا قبول نمي كنه منم كيرشو گرفتم و گفتم نترس زيبارو قبل از تو راضي كرده ام اونم گفت فريد چطور اونم موافقه گفتم آره گفت اگه اين طور باشه خوب از همين امشب شروع كنيم ولي قبلش يه حال به من ميدي گفتم نه بمونه واسه شب ولي اون قدر حشري بود كه نتونست جلوي خودشو بگيره و باز منو بغل كرد و شروع كرد به خوردن گوشام منم چون خودمم حشري بودم تسليم شدم و كيرشو تو دستم گرفتم و براش مالوندم لباسامو با پاره كردن از تنم بيرون آورد و زود خودشم لخت شد و منو برد رو كاناپه انداخت و شروع كرد به خوردن پستونام و بعدش به خوردن كسم خيلي بهتر از فريد مي خورد و تونست با خوردن منو ارضا كنه بعدش منو دمر خوابوند و از پشت كيرشو كرد تو كسم منم چون تا حالا با اين روش گائيده نشده بودم باز حشري شدم و شروع كردم به زدن حرفهاي سكسي اونم بيشتر حشري شد و تلمبه زدنشو محكمتر كرد و كلي برام تلمبه زد كه يهو كيرشو بيرون كرد و تمام آبشو رو كمرم ريخت از گرماي آبش دوباره ارضا شدم و افتادم اونم رو من افتاد كمي كه هوشمون به خودمون اومد ديديم زيبا بالا سرمون ايستاده و داره ما رو نگاه مي كنه كه خنديدو گفت نتونستيد تا شب تاب بياريد منم گفتم من خواستم ولي كامران نذاشت اونم رو به كامران كرد و گفت خوب حالا كه آبتو تموم كردي شب مي توني فقط كس دادن زنتو ببيني كامران هم خنديد و گفت نترس هنوز آب زياد دارم تو اين 2 هفته كلي آب ذخيره كردم امشب سهل واسه چند روزمم آب دارم. خلاصه من هم تا شب خونه اونا موندم و با اونا كلي لاس زدم شب هم به فريد زنگ زدم كه بياد خونه كامران وقتي اون اومد وديد ما هر سه لخت داريم با هم لاس مي زنيم كيرش بد جوري شق كرد و اونم زود لخت شد و اومد وسط منو زيبا نشست و كسامونو تو دستش گرفت و گفت حالا كه همه حاضرند خوب شروع كنيم ما هم قبول كرديم فريد جلوي زيبا نشست و شروع كرد به خوردن كسش كامران هم امد پيش من و كيرشو رو صورتم كشيد منم زود تو دهنم كردم و براش ساك زدم كمي كه اين طور گذشت كامران جلوم نشست و شروع كرد به خوردن كسم فريد هم كيرشو كرد تو كسه زيبا دادمون رفته بود آسمان كامران هم منو باز دمر كرد و كيرشو كرد تو كسم من كه داشتم از لذت مي مردم به همين خاطر اون روز چند بار ارضا شدم. فريد هم ديگه داشت زيبارو از كون مي كرد كامران هم تا ديد فريد داره از كون زيبارو مي كنه گفت زن منو از كون مي كني حالا كونه زنتو چنان جر بدم كه سالها يادش نره از آب كسم كمي زد به كونم و كيرشو با فشار هل داد تو دردش برام خيلي لذت بخش بود و شروع كردم به داد كشيدن كه محكم بكنه اونم نامردي نكرد و جرم داد خلاصه بعد از كلي سكس بازي هر 4 تامون ارضا شديم و رفتيم حمام و يه حال ديگه اونجا كرديم از فرداي اون روز چون كامران و فريد زياد كار مي كردند منو زيبا شروع كرديم به لز كردن و خيلي زود به سكس معتاد شديم حالا هم هر روز تا چند بار همديگرو ارضا نكنيم از هم جدا نميشيم كامران و فريد هم هفته اي 2 بار مارو مي كنند الانم چند ماهي كه هميشه با هميم.
     
#127 | Posted: 27 Jan 2014 08:56

من و علي با زن هامون

اسم من اميره ٥ساله كه ازدواج كردم اسم زنمم محدثه است ما يه دوست خانوادگي داريمكه در واقع دوست من بوده بعد از ازدواج هم با هم رابته داريم اسمش عليه اسم زنشم مهرنوشه
خانواده هاي ما خيلي باهم صميمين ولي اصلا تو نخ سكس با هم نبوديم اينم بگم كه خونه ما توي تهرانه او خونه اونا توي اصفهان
ماجرا از اون جايي شرو شد كه يه روز با علي رفته بوديم استخر كه يه دفه علي دستش خورد به كير من و گفت تو با اين محدثه رو ميكني منم گفتم اين كه تازه چيزي نيست بايد وقتي شق شده ببينيش اصلا بذار ببينم مال خودت چه قدره كه اينقدر پز ميدي؟ منم دست زدم به كير اون تقريبا يكم از مال خودم كوچيك تر بود خلاصه ما بعد از اون ديگه رومون به هم خيلي باز شده بود يه روز ما رفته بوديم اصفهان خونه علي منو علي داشتيم توي حال با هم حرف ميزديم و محدثه و مهر نوشم رفته بودن تو اتاق علي يدفه گفت شنيدم فقط محدثه رو از كس ميكني منم گفتم خوب كه چي لابد تو همش مهرنوشو از كون ميكني اون گفت اره اتفاقا خيلي بيشتر حال ميده بعدش گفت امير يچي بگم ناراحت نميشي گفتم تا چي باشد گفت مياي يه قرار بذاريم من با زن تو حال كنم تو با زن من منم گفتم باشه اسن گزشت و دوباره حدودا يه ماه بعدش ما دوباره رفته بوديم اصفهان شبش رفته بوديم بيرون تقريبا ساعت ١١برگشتيم خونه منو محدثه رفتيم تو اتاق كه لباسامون رو عوض كنيم محدثه يه تيشرت با شلوارك پوشيد من بهش گفتم اين چيه پوشيدي رفتم از تو ساك يه تاپ با يه دامن كه تا بالاي زانوش بود رو بهش دادم محدثه گفت امير تو خونه خودمون نيستيما منم بهش گفتم تو حالا نميخواد براي من جا نماز اب بكشي منم يه تاپ با شلوارك پوشيدم و رفتيم تو حال اول از همه نهر نوش گفت من ميخوام برم حموم منم گفتم منم بايد برم حموم علي هم گفت منم بايد برم حموم اخرشم محدثه گفت منم بايد برم حموم بعد علي گفت حالا كه همه ميخوان برن حموم بيايد همه با هم بريم حموم خلاصه پاشديم همهگي رفتيم حموم تو رخت كن لباسامونو در اورديم منو علي فقط شرت تنمون بودو محدثه و مهرنوش شرت و سوتينشون ، شرت و سوتين مهرنوش صورتي بود و شرتو صوتين محدثه سياه اول علي رفت زير دوش كيرشم كه حسابي راست شده بود همينجوري داشت شرتشو جر ميداد شرتشم كه خيس شد ديگه خودتون حساب كنيد من بعش گفتم علي تو كه همه بندو بساتت ملومه. خوب اون شرتو هم بكن گفت باشه شرتشو در اورد كيرش تقريبا ١٩ سانت بود علي رو به مهرنوش كردو گفت توم خوب شرتو سوتينتو در بيار راحت باش بعدشم شرو كرد به در اوردن شرتو سوتين مهرنوش مهرنوش بهش گفت مرد خجالت نكشي ها خودت كه لخت شدي داري منم جلو مردم لخت ميكني عليم خيلي رلكس گفت خوب ملومه كه خجالت نميكشم بعدش رو به من كردو گفت امير شرت تورو هم من بايد در بيارو؟گفتم نه و سري شرتمو در اوردم ولي خودمونيم تا حالا كيرمو به اون بزرگي نيده بودم تقريبا٢١سانت شده بود بدشم رو به من به محدثه اشاره كردو گفت تو دستاشو بگير منم سري رفتم دستاي محدثه رو از پشت گرفمو علي شرو كرد به در اوردن شرتو سوتينش توي اين بينم انقدر دستماليش كرد كه محدثه داشت اه اهش در ميود بدش همه به نوبت رفتيم زير دوش من اخرين نفر بودم چشمامو بسته بودم وقتي باز كردم ديدم مهر نوش نشسته و داره براي علي ساك ميزنه منم رفتم سر وقت سينه هاي محدثه خو بزار بگم سينه هاي محدثه يكم بزرگ بود ولي سينه هاي مهرنوش كوچيك بود كسمحدثه توپل تر از مال مهرنوش بود اما كون مهر نوش خوشكل تر از محدثه بود جفتشونم تقريبا هم قد بودن بعدش علي شرو كرد به خوردن سينه هاي مخر نوشو مالوندنشمون مهرنوشم اه اهش در اومده بود منم رفتم سراق كس محدثه محدثه رو كف حموم خوابوندمو شرو به خوردن كسش كردم زبونمو از پايين به با لا روي كسش مي كشيدم و لاي كسش ميكردم اونم سر منو گرفته بود و به كسش فشار ميداد و اه اه ميكرد عليم مهرنوشو مدل سگي خوابوندو يه توف روي ساراخ كونش كردو انگشتشو كرد تو دهن مهرنوشو خيس كرد و درش اورد و شرو كرد با كون مهر نوش ور رفتن هي انگشتشو مي برد تو در مياورد بدش خوابيد زمينو مهرنوشو نشوند رو كيرش مهرنوشم شرو كدر به بالا پايين رفتن و عليم داشت با سينه هاش بازي ميكرد منم محدثه رو به صورت سگي خوابوندمو شرو كرم از پش كسشو كردن سينه هاي محدثه نزديكه صورت علي بودعليم داشت نوكشو ميخورد منم داشتم تند تند محدثه رو ميكردم بد ديدم علي سينه هاي محدثه رو ول كرد و مهرنوشو از روش بلند كرد و كيرشه گرقت جلو دهنشو شرو كرد به جلق زدن و ابشو ريخت تو دهن مهرنوش منم كم كم حس كردم ابم داره ميادو كيرمو در اوردمو ابمو ريختم رو كون محدثه بعدش دشم همگي ولو شديم كف حموم بعد به ٥دقيقه پاشدسم دوش گرفتيمو رفتيم بيرون همه با حوله رفتيم لخوابيم تو راه علي به من گفت ناراحت ميشي من امشب مون زنتو راهبندازم منم گفتم نه خلاصه رفتيم خوابيديم
از اينجا به بعد از زبون محدثه است
يه ساعت بعد اين كه رفتيم تو رخت خواب مهرنوش اومد تو اتاق ما و گفت پاشو بريم منم گفتم نه -اخه امير خواب بذار بعدا اخه امير ٥ دقيقه بعد از اين كه رفته بود تو تخت خوابش برده بود -بذار يه وقت كه اميرم بيدار باشه ميدونم مخالفت نميكنه اما بازم بذار يه وقت ديگه مهرنوش گف مگه نگفتي دلت ميخواد علي كونتو درست كنه كه بعدا بتوني با اميرم از كون سكس داشته باشي نترس علي از امير اجازه گرفت قبل از اين كه بره بخوابه منم گفتم باشه بلند شديم رفتيم تو اتاق مهرنوش اينا علي يه حوله پوشيده بود كه اونو در اورد بعد رفت يه كرم از تو كمد در اورد حوله منو از تنم دراورد و منم خم شدم اون اول يه بوس از سوراخ كونم كرد كه من قلقلكم اومدو كونم فشار دادم به صورتش اونم گفت جون بعد در كرمو باز كردو يكمشو برداشت و باهاش دور كونمو چرب كرد بعد انگشنشو كرم زدو ارو كرد تو كونم او با يه انگشت حدودا يه ٥دقيقه هي ميكدر توشو در مياورد بعدش ب دو انگشت يه ١٠ دقيقه بود داشت همين جور انگشتم ميكرد كه ي بار كه انگشتشو در اورد و دو باره كرد و يكم دردم اومد بهش گفتم علي انگشتتو در بيار دو باره بكن تو دردم اومد كه مهرنوش منو يه جوري نگاه كردو گفت عزيزم كيرشو كرد تو كونت منم فهميدم توكرم بكم ماده بي حس كننده بوده علي اوش اروم تلنبه ميزد بعدش كم كم تند كرد منم كه حسابي اه و اوهم در اومده بود كه حس كردم كير علي تو كونم كلفت تر شده و يهدفعه كيرشو تا ته كرد تو كونمو ابشو كاملن ريخت توش به معناي واقعي سوختم وايوكه چقدر ابش داغ بود بعد كيرشو در اورد و رو تخت ولو شد منم افتادم كنارش مهرنوشم كه از اول داش با كسش ور ميرفت يه كم بعدش ارضا شدو ولو شد كنار ما يكم استراحت كرديم منم از علي تشكركردم بعدش پاشديم رفتم دستشويي و خودمو شستم و اومدم كنار امير خوابيدم

دو باره از زبون علي
صبح پاشدم محدثه كنارم نبود همون جور با حوله رفتم پايين ديدم داره با مهرنوش ميز صبحانه رو اماده ميكنه علي هم جلو tvداره ماهواره نگاه ميكنه من كه رفتم گفتن صبحانه حاضره رفتم وشستمو مشغول شديم بعدش متوجه شدم كه محدثه وقتي راه ميره يه جوري راه ميره انگار يه چيزي لاي پاشه بعد فهميدم كه علي ديشب پدر كون بنده خدارو در اورده خلاصه صبحانه رو خوردم و به عادت پشدم رفتم حموم رفتم حوله رو از تنم در اوردمو رفتم تو حموم زير دوش يكم بعد يكي در زد پرسيدم كيه گفت محدثه ام درو باز كردم اومد تو گفت اومدم لباس چركارو ببرم با مهرنوش بشوريم منم گفتم باشه لباسارو برداشتو رفت منم دوباره رفتم زير دوش يكم بعد دوباره در زدن منم فكر كردم محدثه س گفتم در بازه بيا تو بعد پشت به در رفتم زير دوش كه يه دفه مهرنوش گفت ببخشيد ما شرتامونو با دست ميشوريم اگه اجازه بديد من اينارو بشورمو برم و به تشتي كه تو دستش بود اشاره كرد من حول شدمو سري دستمو گرفتم جلوي كيرمو گفتم ببخشيد فكر كردم محدثه است خنديدو گفت اشكال نداره راحت باشيد ما كه با هم اين حرفارو نداريم اينم بگم كه از صبح هم محدثه هم مهرنوش فقط شرتو سوتين تنشون بود و عليم فقط شرت تنش بود اود نشست شرو كرد به لباس شستن من گفتم شرتتون خيس ميشه ميخوايد درش بياريد اونم پاشد شرتشو در اوردو تو رختكن اويزون كرد بعد دوباره شرو كرد به شستن كه يكم اب پاشيد به سوتينشو گفت سوتينم هم خيس ميشه ميشه من دستام كفيه برم درش بياريد بعد پاشد پشت به من وايستادو تقريبا خودشو چسبوند به من كير منم كه شق شده بود افتاده بود لاي پاش سوتينشو باز كردمو دلو زدم به دريا و سينه هاشو گرفتم تو دستمو چسبوندمش به خودم اونم سوتينشو در اورد و پرت كرد اونور بعدش خودشو مالوند به من منم برش گردوندمو ازش يه لب گرفتمشرو كردم به وردن گردنش كه يه دفه گفت بزار خيالتو راح كنم علي ديشب زنتو كرد الانم بيرون دارن با هم حال ميكنن همه اينا نقشه منو علي بود ما قبلا وقتي ميخواستيم تو سكس بيشتر حال كنيم من براي علي از كون سفيد محدثه ميگفتمو عليم براي من از كير گنده توالانم محدثه گفت من فقط از كون به علي ميدم منم گفتم پس منم فقط از كون به تو ميدم منم گفتم همونشم از سر ما زياده بعد مهرنوش خم شدو منم شرو به ليسيدت كس و كونش از پشت شدم بد كيرمو كردم تو دهنش تارخيس بشه بعدش برش گردوندو كلاهك كيرمو گذاشتم دم سوراخ كونش و يكم باهاش بازي كردمبعدش با يه فشار همشو تا ته كردم تو كه جيقش در اود كه جر خوردم خو دم دلم باش سوخت يكم همونجوري بقلش كردم و كسشو با دست ماليدم تا حالش جا بياد بعدش يواش يواش شرو كردم به تلنبه زدن بعد كمك كم سرعتشو زياد كرم اه اه مهرنوش ديگه داشت كرم ميكرد بعدش كيرمو در اوردمو خوابيدم زمينو مهرنوشو نشوندم رو كيرممهرنوش شرو كرد به بالا پايين كردن خودش و اه اوه كردن بعد به ده دقيقه حس كدم ابم داره مياد بهش گفتم ابم داره مياد اوم گفت همشو بريز تو كونم منم از پهلو هاش گرفتمو كيرمو تا جابيكه جا داشت كردم تو كونشو همه ابمو ريختم توش بعد مهر نوش روم خوابيدو ازلم يه لب گرفت بعد يه ٥دقيقه پاشديم دوش گرفتيمو رفتيم بيرون


دوستت دارم:
هدیه ایست که هرقلبی، فهم گرفتنش را ندارد،
قیمتی دارد که هرکسی، توان پرداختنش را ندارد،
جمله ی کوتاهیست که هرکسی، لیاقت شنیدنش را ندارد،
بی شک تو همیشه لایق این هدیه کوچک من هستیL♥VE YѼU aredadash
     
#128 | Posted: 4 Feb 2014 17:00

اولین سکس ضربدری ما


این خاطره که میخوام براتون تعریف کنم کاملا واقعیه و مال سال 1388 برامون اتفاق افتاده
من بهرام 28 ساله و زنم مرجان 25 سالشه که الان 7 ساله باهم ازدواج کردیم از مازندران
یه روز من و زنم مرجان با ماشین شخصی خودم داشتیم از عروسی یکی از بستگانم برمیگشتیم هوا باران شدیدی داشت می بارید که نزدیک های خونمون یه پراید و یه زن و شوهر بیرون واستاده بودن و داشتند ماشین خودشون رو بررسی می کردند زنم از سر دلسوزی گفت برم کمکشون من هم واستادم و ماشینشون رو بکسل کردم و به خونه خودمون اوردم این زن و شوهر اهل تهران بودند که علی 31 ساله و سمیرا 27 سالشون بود من هم سر دلسوزی اوردمشون خونمون و صبح هم رفتم مکانیک اوردم و ماشینشون رو درست کرد و تا 3 روز مهمان ما تو آمل بودند این موضوع باعث شد ارتباط ما با اون ها بیشتر بشه و هر 2 هفته یکبار یا اونها بهمون زنگ می زدند و یا ما بهشون تماس می گرفتیم این رفت و امد تا 6 ماه ادامه پیدا کرد تو این 6 ماه 1 بار ما و 1 بار اونها خونه همدیگه می رفتیم سمیرا زن علی زن بسیار خوش هیکلی بود و هیکلش تقریبا هم هیکل مرجان زنم بود و این باعث شد هر موقع نیم نگاهی به هیکلش بندازم اخه انصافا اون سینه و کوناش بدجوری دلم رو می برد و هر مردی با این وضع می دیدش جذب هیکلش می شد با اینکه 2 سال از زنم بزرگتر بود ولی خیلی کم سن وسال نشون میداد و هر موقع اونها خونه ما می اومدند و یا ما می رفتیم همیشه با تاپ وشلوارک پیشمون مینشست و مرجان هم زنی بود اهل راحتی پیش غریبه ها نبودماجرا از اون روزی شروع شد که در 15 شهر یور اتفاق افتاد علی و سمیرا اومدند خونه ما اینبار سمیرا با وضع بدتری با وضع بدتری پیش من بود و گاهی هم می اومد پیشم می نشست و خیلی جوک های سکسی تعریف می کرد با این حال زنم مرجان هم که به من اعتماد داشت چیزی نمی گفت تا اینکه زن ها بعد از ناهار مشغول شستن ظرف شدند که رو به علی کردم و گفتم : علی یه چیزی بگم ناراحت نمیشی علی گفت بگو گفتم وقتی سمیرا جوک های سکسی تعریف می کنه تو ناراحت نمیشی علی گفت :نه بعد هم صحبت کشیده شد به سکس و تنوع سکسی که علی تو اخرحرفش روشو به من کرد و گفت: نظرت درباره سکس ضربدری چیه با حرف علی یه کم جا خوردم چون می دونستم منظورش سکس های است که زن های همدیگه رو با هم عوض می کنند علی وقتی دید من حرفی نمی زنم بهم گفت: من وقتی می بینم زنم با یه کس دیگه معاشقه و شوخی سکسی میکنه حشری میشم تو دوست نداری با زنم ور بری با گفتن حرف علی بهم ور خورد و بدجوری رفتم تو فکر و خودم رو تو سکس با سمیرا طی می کردم تا اینکه با ادامه حرف علی به خودم آومدم ،علی گفت: کاری نداره می تونی امتحان کنی تو با زنم و من هم با زن تو با گفتن حرف علی بدجوری حشرم زده بود بالا من هم به علی گفتم : تا حالا با مرجان در این موضوع صحبت نکردم که علی گفت: من قبلا یکبار سکس ضربدری با یه زوج داشتیم راضی کردن مرجان هم با من


تقریبا ساعت 5 بعد از ظهر بود یه قمقمه چای و وسایل عصرونه هم همراه خودمون بردیم تو دریا تو شهرستان محمود اباد که علی بهم گفت می تونی با سمیرا بری یه دوری کنار دریا بزنید تا من هم با مرجان در این مورد صحبت کنم مرجان زنم داشت بساط عصرونه رو پهن می کرد از اونجا فهمیدم که خود سمیرا هم کمی با مرجان صحبت هایی داشته حدود 30 دقیقه کنار ساحل داشتیم من و سمیرا قدم می زدیم و سمیرا هم از سکس هاف بازیهایسکسی و حتی قبلا یکبار با یه زوج ضربدری داشتند و چطور راضی به اینکار شدند حرف می زد تا اینکه علی صدامون کرد که بیایم تو همین فاصله که داشتیم می اومدیم دلم هزار جور اشوب بود و فکرم مشغول بود که مرجان چه عکس العملی نشون میده هنگام خوردن عصرونه حواس ام بهش بود معلوم بود اون هم راضیه ولی مطمئن نبودم و همش نگاهش به من و علی بود تا برسیم خونه هزار فکر وخیال کردم ساعت 10 شب بود که علی با سمیرا پچ پچ می کرد دیدم که مرجان هم با یه تاپ بو یه شلوار نخی که میشد راحت کوس و کونش معلوم بود پوشید .تازه نفس راحت کشیدم آخه راستش رو بخوان من هم بدم نیومد یه سکس خوب با سمیرا داشته باشم بعد علی رفت بیرون و بعد از چند دقیقه 2 تا شیشه ویسکی خیلی تعجب کرده بودم که چطوری و این ویسکی ها از کجا اومده بود که علی بهم گفت که از تهران خریدم و تا الان تو ماشینم داشتم
بلاغره اولین خاطره مون به حقیقت پیوست و ما مشغول خوردن ویسکس شدیم اول زنم مرجان کمی ناز می کرد و ویسکس رو نمی خورد تا علی خودش براش ریختو کم کم اومد رو خوردن ویسکی اما برخلاف سمیرا تو خوردنش حرفه ای بود و مثل عرق خور های حرفه ای می خورد تا نسبه دوم شیشه ویسکی بودیم که کم کم نمی دونم چه طور شد فضا سکسی شد و مرجان هم تو حال مستی اومد پیشم گفت تو راضی هستی جای من و سمیرا عوض بشه که من هم سرم رو به علامت رضایت پایین دادم و انگار که مرجان منتظر حرف من بود رفت پیش علی تشست و سمیرا هم اومد پیش منسمیرا حالش بدتر از زنم مرجان بود و خیلی حشرش زده بود بالا و معلوم بود خیلی با مخ زنم مرجان کار کردند حسابی هر 4 تایمون مست مست بودیم که دیدم زنم مرجان دست اش رو گذاتشت رو کیر علی و شروع کرد شلوار علی رو در اوردن و علی هم با کمک زنم مرجان لتخت لخت شده بود و حسابی کیرش تر و تمیز بود و از شب قبلی که حمام رفت معلوم بود حسابی به کیر اش صفا داده بود مرجان هم معطل نکرد و رفت سراغ کیرش انگار که صد سال کیر ندیده باشه داشت برای علی ساک می زد با دیدن سکس زنم با علی حسابی حشری شده بودم تمام حواسم به زنم مرجان بود که داشت برای علی ساک می زد آخه هیچ وقت مرجان برام ساک نمی زد که یه دفعه صدای سمیرا منو به خودش جلب کرد دیدم سمیرا هم یه کرست گلدار ابی و یه شرت ابی آسمونی روشن تنش جلو چشم ظاهر شد لامعصب تنش مثل برف بود معلوم بود حسابی به خمودش می رسه البته مرجان هم کمی از اون نداشت دیدم سمیرا اومده سراغ کیرم و همجور که کیرم دستش بود بهم گفت اگر الان داری با هام سکس می کنی مدیون من هستی تو این چند روزی که خونتون هستیم حسابی رو مخ زن ات کار کردم
بعد رفتم سرغاغش و ازش حسابی لب گرفتم اون ور هم مرجان و علی که دیدند ما مشغولیم حسابی حشری شده بودند و صدای اه و اوه هردوشون بلند شده بود و علی هم رفت سر مرجان که تو حال ساک زدن بود بلند کرد و با زنم مرجان رفت سراغ لب های همدیگه من هم بیکار نبودم رفتم پشت سمیرا و لاله گوشش رو می خوردم با اینکارم صدای سمیرا هم بلند شد معلوم بود داره لذت می بره از لاله گوشش اومدم پایی تا به شکمش رسیدم و شروع کردم خوردن سینه ها و دور کمرش صدای سمیرا هر لحظه بیشتر می شد و حشرش بدجوری زده بود بالا سینه های سمیرا انصافا مثل هلو بود و از سینهخ های زنم سر تر بود. با صدای اه و اوه سمیرا حسابی حشری شده بودم و کیرم داشت منفجر می شد و رو کردم به علی و گفتم اتاق پذیرایی جای مناسبی نیست بریم تو اتاق خواب که همه موافقت کردندمن تو اون حال سمیرا رو روی دستم بغل کردم و رو تخت چهار نفری داشتتیم حال می کردیم من هم رفتم سراغ کوس سمیرا شورت شو در اوردم خدای من چه می دیدم مثل هلویی که تازه پخته بود و اون هم شلوار و پیراهنم رو از تنم در اورد من عاشق اینم که کسی که باهاش سکس میکنم خودش شلوارم رو در بیاره که زنم مرجان اینکار رو نمی کرد با در اوردن شلوارم از تنم و با دیدن کیر شق شده ام سمیرا یکه خورده بود چون کیرم بزرگتر از علی بود و سمیرا بهم گفت خوبه از این کیرها خیلی دوست دارنم من هم پاهاشو زدم بالا و رفتم سراغ کوس اش با خوردن کس اش حسابی تو حال دیگه ای بود و اون هم هر دقیقه ای صداش بلند تر از قبل می شد و علی و زنم مرجان بر عکس روی هم خوابیده بودن علی داشت کوس زنم مرجان رو می خورد و زنم مرجان داشت کیر علی رو ساک می زد با خوردن کوس سمیرا که حسابی با اب دهنم خیس شده بود بدجوری حشری شده بود سمیرات گفت بیا پیشم کوس ام رو فتح کن پاره ام کن،جرم بده بیا من جنده رو بکن من هم نامردی نکردم کیرم را تا ته گذاشتم تو کوس سمیرا با رفتن کیرم تو کوس اش کیرم حسابی داغ شد وای که عجب کوس خوبی بود و همینجور داشتم تلمبه می زدم که علی هم فرصت رو از دست نداد و کیرش رو تو کوس زنم تا ته فرو کرد و تلمبه زدنش رو بیشتر کرد و همجور دیدم زنم هم دردش گرفت و هم معلوم بود داره لذت می بره
با دیدن این صحنه حشری تر شدم و سرع تلمبه زدن تو کوس میترا رو بیشتر کردم صدای شلاب شلوب کبر من و علی فضای اتاق رو پر کرده بود بعد از 5 دقیقه تلمبه زدن تو کوس سمیرا فهمیدم سمیرا ارضا شده بود و گفتم با ارضا شدن اون دیگه حالی نداره تا آب من بیاره که خودش چند لحظه مکث کرد و دیدم پش کرد و به من گفت می خوام جلو شوهرم کونم رو پاره کنیمن هم رفتم از کیف آرایش زنم کرم برداشتم .از کون سمیرا فهمیدم تا حالا به علی کون نداده و برعکس مرجان که بهم کون میداده تنگ بود حسابی کونشو کرمی کردم و سمیرا این موقعیت رو دید که کونش می خواد جر بخوره محکم لحاف رو بغل کرده بود و با دندونش ملافه رو گاز گرفته بود اون ور هم علی زنم مرجان رو برعکس کره بود مثل اینکه اون هم می خواست از پشت کون زنم رو بکنه علی هم یه تفی به کیرش زد و اول از انگشت رو تو کون زنم مرجان کرد و مطمئن شد که میتونه کیرش رو تا ته کرد تو کون زنم تو این موقعیت سمیرا هم بیکار نبود از زیر پاهای علی رفت سراغ کوس زنم مرجان و کوس اش رو می خورد من هم از انگشت ام برای گشاد کردن کون سمیرا استفاده کردم با اضافه کردن انگشتم که تو کون سمیرا جا میدادم فهمیدم که داره گشاد میشه علی هم مشغول تلمبه زدن تو کون زنم مرجان بود با داد و فریاد علی فهمیدم داره آبش میاد یه کمی رو تو کون مرجان خالی کرد و سر کیرش رو گرفت و بقیه آبشو تو دهن زنم مرجان خالی کرد و سمیرا هم از لب مرجان استفاده کرد و تو اون موقعیت آب کیر علی رو می خوردند من هم مشغول گشاد کردن کون سمیرا بودم و بلند شدم رفتم سراغ کیرم و کیرم رو یواش تو کون سمیرا جادادمسمیرا یکم به خودش لرزید ولی من توجه ای به این موضوع نداشتم و کمکم سرعت خودم رو بیشتر کردم سمیرا هم کوس های مرجان رو می خورد تا اینکه مرجان هم ارضا شد 10 دقیقه ای رو تلمبه زدم علی هم گوشه ای افتاده بود و داشت می خوابید من هم حسابی به اوج رسیده بودم که یکدفعه دیدم آب ام داره می آد سمیرا هم متوجه شده بود گفت آب کیر خوشگل ات رو بذار تو دهن من و من هم همه آب کیرم رو تو دهن سمیرا خالی کردم و یه بوس رو پیشونی اش دادم و ازش بابت سکس خوب تشکر کردم بعد از اون سکس 3 الی 4 باریبا هم سکس داشتیم و اخرین سکس که من و سمیرا و عی داشتیم 2 ماه پیش بود که آخرش سمیرا ارضا نشد من و علی مجبور شدیم 2 تایی علی از جلو و من از کون حسابی کردیمش...

پایان
     
#129 | Posted: 6 Feb 2014 02:11

ســــــــــــکس ب توان دو


اسم من سمانه است من با شوهرم خیلی او کی هستیم ولی یه جور متفاوت هم دیگه را دوس میداریم من با اون هر شب سکس داریم ولی هقته ای یه شب سکس ما متفاوته داستان از اونجا شروع شد که یه روز من و شوهرم داشتیم با ماشین تو میدون هفت تیر میرفتیم من یه سربازه رو دید م که خیلی خوشگل بود به شوهرم گفتم مجید اینو چه کونه با حالی داره چه پوسش سفیده چه کیری داره این مجید زد کنار و کمی به من نیگا کرد و پیاده شد خیلی ترسیدم گفتم اول نوبت پسره اس بعد من محید پیاده شد و با سربازه گمی حرف زد و موبایلشو دراورد و یه چیزایی گفتن که من نفهمیدم من پیاده شدم و گفتم مجید غلط کردم این بنده خدا که گناهی نداره خندید و گفت تو بشین مساله ای نیس


چند روز بعدش تولد من بود مجید گفت میخام امسال علاوه بر تولد همگانی یه تولد اختصاصی هم برگزار کنیم من گفتم باشه شب جشن تولد اختصاصی من مجید از من خاست بریم بیرون رفتارش مشکوک بود چون زود از من خاست برگردیم و تو راه چن بار با موبایلش تماس گرفت و هرچی من پرسیدم کیه جواب نداد رفتیم خونه دیدم یه کارتون بزرگ وسط حاله که کادو شده بود من گفتم دست درد نکنه مجید رفتم که بازش کنم گف صب کن قبلش باید به خودت بررسی از کنجکاوی داشتم خفه میشدم یه لباس خاب تور پوشیدم ویه ارایش رقیق کردم
یه بوس ابدار به مجید کردم ورفتم کارتونو باز کردم گف چشاتو ببند چشامو بستم و دستمو کردم تو کارتون یه چیز پشمالوی گرم را حس کردم چشامو باز کردم دیدم یه مرد لخت تو کارتونه یهو جیغ زدم مجید گف آروم باش این همون سربازس گفتم مجید شوخی بدی بود آقا برین لباستونو بپوشین مجید گف نه من دوس دارم بهترین چیزی رو که دوس داری بهت کادو بدم فک کنم ازش خوشت بیاد من نیگاهی به هیکل سفید سربازه کردم و گفتم به شرطی کن دو نفری حال کنین مجید کیرش رو از تو شلوارش انداخت بیرون اسم پسره پیمان بود و شیرازی بوداز توی کارتون بیرون اومد و منو بغل کردمنم خودمو بین اون و مجید انداختمسکس سه نفری خیلی حال داد از جلو عقب ساک بدنم خیس خیس شد بعد سه تایی رفتیم حموم گذشت تا تولد مجید شد من یه دوس داشتم به اشم سیما که مجید یه بار اونا دیده بود گفته بود عجب دافیه اونم یه بار به من گفته بود خوش به حالت با این هیکل شوهرت ولی من باید یه کار غیر منتظره میکردم با سیما که مشورت کردم گفت شما زن و شوهر دیونه این ولی منم از خدامه یه دوس دارم که اسمش شهره اس و قشنگ میرقصه اونم میارم سیما خونه مجردی داشت من از اون خاسم توخونش مراسم باشه خودمو زدم به اینکه تولدش یادم نیس و من خونه دوسم مهمونم از ماشین پیاده شد و زنگو زد سیما گفت مجید آقا بیا تو مجید اولش تعارف کرد بعد اومد تو وقتی اومد تو برق رفت من به محید گفتم کجایی مجید بیا بغل من سیما گفت میرم چراغ بیارم من به مجید گفتم های چخ آغوش خوبی کاشکی برق نیاد ولی بلافاصله برق اومدمن جلوی اینه واستاده بودم و کسی که تو بغل مجید بود شهره بود نه من سیما هم برقو وصل کرده بود و کف زمین کونشو تکون میداد ولی من بجای شهره حرف میزدم مجید شوکه شده بود و یهو خودشو جدا کرد گف ببخشین ولی من گفتم مجید اینم هدیه تولد منه مجید منو بغل کرد یه سه چهار تا لب ابدار از من گرفن..بعد سیمارو انداخت روی مبل و سینه هاشو میمالوند و شهره منم اخ اوخ میکرد.بعد تاپشوسیما در اورد سوتین مشکی توریشو شهره رو هم دراورد و شروع کرد به خوردن سینه هاش شهره داشت دیوونه میشد چشاشو باز و بسته میکرد و میخندید...مجید خیلی خوب میمالوند و میخورد سینه های شهره رو..سیما هم داشت کیف میکرد..بعد دامن سیما رو دراورد الان سیما با یه شرت مشکی توری جلوی مجید اماده گائیدن بود..مجید شرت سیمارو در اورد وای چه کوسی .یه کوس تپل گنده داشت..منم هوس کردم این کوسو بکنم تصمیم گرفتم فیلمبرداری کنم.تا بعدا بتونم از طریق این فیلم بتونم سکس کنم .

با کوسش ور میرفت و هی میگفت جون جون جون..سیما اخ و اوخ میکرد..بعدمن لباسمشو در اورد م و لخت شدم ومجید کیرشو انداخت بیرون..یه کیر خیلی کلفت بود...شهره سریع کرد توی دهنش و واسش ساک میزد.خیلی خوب این کارو انجام میداد..منم داشتم فیلم میگرفتم..بعد من قمبل کرد م به مجید و گفتم از کون بکن..بکن.بکن.مجید سریع کیرشو کرد توی کون من یه اهی کشیدم و عقب و جلو کرد معلوم بود سوراخ کونم خیلی گشاده چون اصلا درد نمیکشیدم و فقط داشت لذت میبردم ...خلاصه یکم عقب و جلو کرد بعد کیرشو کرد توی کوس شهره ..شروع کرد به تلمبه زدن.تند تند تلمبه میزد شهره دیگه صداش همه خونه رو بر داشته بود و داشت اخ و اوخ میکرد...مجید گفت ابم داره میاد شهره میخواست بلند شه ابشو بریزه روی صورتش مجید نذاشت بلند شه و کیرشو سریع دراورد کرد توی کون من و ابشو با تمام قوا خالی کرد توی کون من پریسا...بعد پا شدنو لباس پوشیدن.و مجید و من وشهره رفتیم حموم... از اون ببعد یه شب تو هفته سکس 5 نفره داریم شهره با پیمان ازدواج کرد پریسا هم غیر از شبایی که با ماست هر شب یه پسری رو میاره خونه گاهی هم سکس مارو شش نفره میکنه

پایان
     

#130 | Posted: 11 Feb 2014 03:42

توفیق سکس ضربدری (قسمت اول)من نیما 29 سالمه قد 178 وزن 68 ؛ بدلیل طولانی بودن خاطره ام از توضیحات اضافی پرهیز میکنم وبه این دلیل میگم خاطره نمیگم داستان چون واقعیته و اما ماجرا از اونجا شروع شدکه من تو خونه تنها نشسته بودم لوک اروند نرم افزار ویچت موبایلم زدم واسه خیلی پیغام فرستادم یکی جواب دوستیم رو داد معرفی کرد زهره 34 ساله گفتم متاهلی گفت اره و خلاصه بقیه حرفا و گرم گرفتنا گذشت و یهو به ذهنم رسید ببرمش تو فاز مسایل جنسی ، مسایل و مشکلات جنسی که دارم بهش گفتم و اونم بقولا مشاوره میداد تا روز بعد که یهو گفت سلام اقا نیما راستی داداشت علی میشناسم خونت فلان جاست خانمت فلانیه اسم پسرت که شش ماهشه فلانیه و آمار خودمو بیشتر از خودم بهم داد تخمام چسبیده بود گفتم خب منظور گفت میخام بیام پیش زنت نمیدونستم چکار کنم از خوش شانسی من دو صوتی روز قبل ازش داشتم یک روز کامل اینقدر گوش دادم تا شناختمش خواهر همسایمون بود 2 تا بچه هم داشت یکی دو بار از دور دیده بودمش ؛ گفته بود نمیشناسی یک روز حسابی حالمو گرفته بود موقع پاتک من رسید خیلی اذیتم کرده بود بهش گفتم شناختمت آمارشو دادم اولش گفتم تو زهره نیستی نازنینی حالا نوبت اون بود هنگ کنه گفت تو رو خدا نگو دیگه طاقتش ندارم ولی من ول کن نبودم از بس امارشو دادم و اون فشار روش بود میخاست خودکشی کنه که جلوشو گرفتم با هزار و یک حرف راضیش کردم شمارشو بده

شمارشو گرفتم سه ساعتی فکر کنم حرف زدیم ارومش کردم رامش کردم باز بردمش تو فاز حرفای سکسی و جنسی بهش گفتم درسته آشنا شدیم اما به خاطر مشکلات جنسیمون بهم دیگه مشاوره میدیم اخه خیلی زیاد شهوتیه و هر جفتمون خودارضایی داریم خلاصه تو روز سوم آشنایی اولین سکسمو باهاش انجام دادم خیلی حال داد همه جوره ؛ نازنین فوق العاده شهوتیه شوهرش تاجره رفته بود مالزی دو تا کوچولو هم داره راجب سکسمون مفصل بعد تعریف میکنم و اما خاطره ای که میخام تعریف کنم چند روزپیش اتفاق افتاد واسم از روزی که بهم گفت که نیما میخام یه اقرار کنم گفتم بفرما گفت من قبل از شما با همسایمون دوست بودم و هنوزم هستم مثل دوستی با تو بوده همه نوع حرفی بوده اما جان بچه هام قسم که سکس نبوده تنها سکسی که تو زندگیم داشتم غیر از شوهرم فقط و فقط با تو بوده منم فقط بهش گفتم ممنون بخاطر اعتمادی که کردی و گفتی ؛ خلاصه اون شب گشتم یه داستان سکسی فرستادم واسش یه سکس ضربدری جالب بود صبح گفت خیلی با داستانه حال کردم و سه بار خودارضایی کردم کلی بهش خندیدم و وسوسه شدم بهش گفتم نازنین با محمود (همسایه ای که باهاش دوست بود) راحتی گفت اره گفتم با زنش ( مینا ) چطور گفت اونم اره گفتم پس این داستان ها بهشون بده بخونن و نظرشون رو بپرس روز بعد زنگ زد گفت مینا بدش نمیاد اما تجربه ای غیر از شوهرش نداشته گفته خوشم اومد تحریک شدم (اینم بگم نازنین بهم گفته بود که محمود و مینا خیلی کم با هم رابطه جنسی دارن همدیگه رو نمیتونن تحریک کنن مخصوصا مینا راضی نیست)و محمود هم تحریک شده با داستان ولی زیاد تمایل نداشته گفته خوشم نمیاد بهش گفتم نازنین یه سوال دوست داری با محمود سکس داشته باشی گفت نه اصلا گفتم نازنین ببین من ناراحت نمیشم حرف دلتو بزن با من و من گفت دوست دارم ولی زنش دوستمه دوست ندارم بهش خیانت کنم گفتم نازنین یه پیشنهاد گفت چیه گفتم آمادشون کن واسه سکس ضربدری گفت چی میگی محمود عمرا قبول کنه گفتم امتحانش مجانیه و مطمءنم قبول میکنه چون عاشق سکس با تو هست گفت چجور میفهمی گفتم ازش بپرس گفت باشه و روز بعدش بهم گفت دیشب تو واتساپ با هم حرف زدیم دوست داره با من سکس کنه و کلی باهاش راجب سکس ضربدری حرف زدم اولاش راضی نبود تا حدودی راضی شد اما گفت بعید میدونم که مینا قبول کنه منم بهش گفتم که نه اینجور نیست زیر زبونش رفتم اونم بی تمایل نیست خلاصه مطلب این که محمود میخاد تو رو ببینه بعد نظرشو بده منم با وجودی که مینا رو ندیده بودم خیلی خوشحال شدم آخه سکس جدیدی رو میخاستم تجربه کنم بعد از ظهر قرار گذاشتیم محمود اومد همدیگه رو دیدیم و سلام احوالپرسی عادی کردیم اما زود رفت کلی ضد حال خوردم گفتم خوشش نیومده ازم اما بعد از غروب بود که نازنین پیام داد محمود راضیه امشب برنامه ردیف کنم
گفتم بخدا محشری نازنین گفت زیاد خوش بحالت نشه نیما خان تو که خیلی کم به کس من میرسی امشب تجربه جدید میخاد کنه بیشترش بخاطر خودمه که زود جورش میکنم خلاصه شبی به خودمون صفا دادیم و به خانم گفتم من میرم دوسه ساعتی به یکی از دوستام دوره کوچک دو سه نرم افزار کامپیوتر بدم و برگردم خلاصه پیچوندمش و رفتم ؛ خونه نازنین بلد بودم اونم که همسایه شون بود رفتم اونجا محمود اومد درو باز کرد با خنده و کمی شرم گفت بفرما رفتم تو و روی مبل نشستم باهاش گرم گرفته بودم که یکی گفت سلام چشمم برگردوندم طرف صدا دیدم یه خانم خوشتیپ با دامن مشکی بلند و بلوز قرمز و روسری قرمز سن 28 سال قد 170 و وزن 75 (بعد سکس ازش پرسیدم) صورت ماه اندام گوشتی و فوق العاده سکسی بلند شدم سلام کردم محمود معرفی کرد همسرم مینا نمیدونم چرا تا اسمش گفت کیرم راست شد احوالپرسی کردیم و اومد جلوم کنار محمود نشست منم چشمم به محمود بود و دزدکی مینا رو میپاییدم و پاهام رو هم انداخته بودم که رسوا نشم مینا پاشو رو هم.انداخته بود فرم روناش دیوانه کننده بود عذاب بودم میخاستم به نازنین بگم معلومه کدوم گوری هستی که زنگ ایفن خورد محمود درو باز کرد

مثل همیشه با خنده نازنین اومد تو سلام و احوالپرسی کرد و اومد کنارم نشست گفتم معلومه کدوم گوری بودی گفت اماده میشدم و گفت چیه مینا رو پسند کردی گفتم ماهه هلو ناراحت شد گفت خیلی بیمعرفتی گفتم نازنین تو که تکی قضیت جداست داشتیم حرف میزدیم با نازنین که مینا گفت با اجازه برم شربت بیارم بلند شد و رفت طرف آشپزخانه رفتنش نگاه میکردم چشمم افتاد به کونش وای چه کونی داشت محشر بود قنبل ، خوش فرم ، متناسب سکسی دیوانه کننده بود چشمم از کونش نمیتونستم بگیرم راه که میرفت و تکونی که میخورد دیوانم کرده بود رفت تو اشپزخونه اما چشمم هنوز اونجا بود نازنین یه تنه بهم زد گفت کجایی نیما دستت بهش میرسه چند دقیقه دیگه صبر کن خندیدم سرم انداختم پایین با خودم میگفتم که خدایا این چه لعبتیه که خلق کردی واقعا محمود بی لیاقته مگه میشه از مینا گذشت تو همین فکرا بودم و نازنین و محمودم گرم گرفته بودن که مینا اومد اول اومد طرف من شربت رو تعارف کرد خم شد سینه هاش بهم چسبیده شد و بزرگتر نشون میداد نگاهم به سینه هاش بود که باز گفت بفرما یکی رو برداشتم و آروم گفتم ببخشید رد شد ازم جلو نازنین گرفت نازنین بهش گفت شیطون اول شربتو میدی به آقا نیمات خندید بعد برد طرف محمود جلو اون که خم شد باز اون کون زیباشو دیدم نمیشد چشم ازش برداری چند دقیقه به سکوت گذشت و همه شربتاشون خوردن باز کسی حرف نمیزد ظاهرا همه از حرف خسته شده بودیم که مینا سکوت رو شکست و گفت با اجازه من لیوانارو جمع کنم برداشت و رفت تو آشپزخانه صدای شر شر آب اومد معلوم بود داره لیوانا رو میشوره نازنین گفت نیما قصد نداری بری کمک مینا خسته میشه با خنده گفتم چشم حتما و بلند شدم نگاهی به محمود انداختم سرش پایین بود ظاهرا نمیخاست تو صورت کسی که تا چند دقیقه دیگه زنش رو میگاد نگاه کنه رفتم طرف آشپزخونه دلم آشوب بود دیدم پشت به من وایساده لیوانا رو میشوره یه نیم نگاهی به عقب انداخت گفتم منم اومدم کمک خندید باز به کارش مشغول شد رفتم از پشت چسبیدم بهش دست انداختم دورش گفتم اجازه میدی کمکت کنم زیبای من و کیرمو چسبوندم به کون خوش فرمش لذت عجیبی داشتم کیرم داشت شلوارمو پاره میکرد مینا مشغول کارش بود و عکس العملی نداشت با دست چپم سینه راست و با دست راستم سینه چپشو گرفتم تو مشت و با کیرم میمالیدم به کونش چند ثانیه ای همین جور ادامه دادم دیدم واکنش نشان داد دست از کار کشید و لیوان از دستش افتاد تو ظرفشور و شیر آبو بست سرش اورد عقب گذاشت رو شونم

ادامه دارد
     
صفحه  صفحه 13 از 16:  « پیشین  1  ...  12  13  14  15  16  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / داستان های ضربدری بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List    YouTube URL  Image Link  URL Link   
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums

Copyright © Looti.net 2009-2014.