انجمن لوتی
صفحه  صفحه 2 از 2:  « پیشین  1  2
داستان سکسی ایرانی

خاطرات سكسی ریحانه

 مرد
#11   Posted: 21 Jun 2011 17:11
jems007ارسالها: 9490
ریحانه و بدن خوشمزه

بعد از اون سکس وحشیانه دیگه دلم نمی خواست سکس داشته باشم ولی وقتی استاد ویلن ازت بخواد نمی تونی کیرشو رد کنی . چون اون نمی تونست وحشی باشه و خیلی با احساس برخورد می کرد . شاید ی سکس با احساس می تونست اون سکس وحشیانه رو از ذهنم پاک کنه.
خب مدت زیادی از سکس اولم با استاد ویلن اقای هاشمی می گذشت . اون ازم خواست که روز کلاس باهام سکس داشته باشه و من قبول کردم چون از سکس اولش خاطره بدی نداشتم . روز کلاس با بلوز دامن رفتم توی زیر زمین . تا وارد شدم همون دم در بغلم کرد و ازم لب گرفت منم بهش لب میدادم . لبامو با لذت تمام می خورد و مثل همیشه صدای لب دادنام به گوش میرسید . لبای کوچیک و خوشکلی که داشتمو توی دهنش گرفته بود و می مکید . دستشم روی باسنم بودو از روی دامن داشت می مالیدش . خیالم راحت بود که کسی نمیاد پایین چون موقع کلاس هر کی بود کسی نباید میومد داخل .
اقای هاشمی قمبولامو از رو دامن گرفته بودو فشار میداد و می مالید . لبامو همچنان داشت می خورد . چند دقیقه ای گذشتو همین کار ادامه داشت . دستمو گرفتو بردم کنار میز . بلوزمو از تنم در اوورد و بعد از اون سوتینمو . ممه های خوشکلم افتادن بیرون و تکون خوردن . با دستاش ممه هامو گرفتو سر یکیشو کرد تو دهنش و شروع کرد به خوردن . واقعا عالی بود . چشمامو بسته بودمو لذت می بردم . سر ممه هامو با دندوناش می گرفت و می کشید . مثل بچه شیر خوار نوک ممه هامو می مکید و من حال میومدم . اون یکی ممه رو با دستش می مالید . ممه هام اولش شور بودن ولی یکم که می خوردیشون مثل عسل شیرین می شدن . همین شور و شیرینیش بود که اقای هاشمی نمی تونست از ممه هام به همین راحتی بگذره . رفت سراغ اون یکی سینم ولی اون یکی رو تمام جاشو لیس می زد مثل خوردن بستنی . من چشمامو بسته بودمو لبامو می خوردم و دوتا دستام به لبه های میز بود و میزو فشار می دادم . واقعا عالی بود . داشت خاطره بد سکس قبلی از ذهنم پاک میشد و با سکس اشتی می کردم .
اقای هاشمی نشست روی زمین جلوی منو دامنم از پام در اوورد . بعد از اون شرتمو از پام در اوورد . شرتمو ی ماچ کردو گذاشت روی میز . ی پاهامو گرفت و اوورد بالا . انگشتای پامو کرد توی دهنشو می مکید . وای . قلقلکم میشد و خندم گرفته بود . اقای هاشمی هم با چشماش بهم می خندید . از روی پام شروع کرد به لییس زدن ومیومد به سمت بالا . تا رسید به رونم ی حالی شدم و بدنم سرد شد . رونمو لیس میزد و داشت میومد لای پام . نزدیک و نزدیک شد تا رسید به کوس کوچولو و خوشکل من . کوس تر وتمیز و بدون مو که یکم عرق کرده بود . اول ی ماچ به کوسم کرد و بعد زبونش گذاشت روشو لیسش میزد . وااای که چه حالی میداد من که کامل تحریک شده بودم . کوسمو لیس میزد و من هی پاهامو می چسبوندم به لپای اقای هاشمی .
چوچولمو با دندوناش گرفته بود و می مکید . کوسمو خیس خیس کرده بود و با لذت تمام می خورد . همین طور که کوسمو می خورد با دستاش قمبولامو می مالید . منو برگردوند و کون خوش فرم و قمبلم اومد جلوی صورتش . چند تا ماچ به قمبولام کرد شروع کرد به لیس زدن قمبولام . منم کونمو داده بودم عقب تا خوب قمبل بشه . بعد از اینکه قمبولامو لیس زد لای کونمو باز کرد و صورتشو گذاشت لای کونم .زبونشو روی سوراخ کونم احساس کردم که داشت مثل کاکائو لیس می زد . از بالای کوسم لیس میزد تا بالای کونم و دوباره این کارو تکرار می کرد . دوباره ی چند تا ماچ به کونم کردو منو برگردوند طرف خودش .
رفت سراغ شکممو شروع به لیسیدن کرد و میومد بالا . دوباره رسید به ممه هام ولی ازشون گذشت اومد توی گردنم . واقعا حال میداد وقتی گردنمو لیس میزد . اومد روی لپم و رسید به لبام . لباشو گذاشت روی لبامو شروع به خوردن لبام کرد.
من دستمو گذاشتم از روی شلوارش روی کیرش و گرفتمش . شروع کردم به مالیدنش و اونم لبامو می خورد . کیرش داشت توی دستام بزرگ و بزرگ تر میشد . بهم گفت اگه دوست داری بخوریش شروع کن . منم خندیدمو گفتم دیگه نوبت منه . دو زانو نشستم جلوشو وزیپ شلوارشو کشیدم پایین . شلوارشو در اووردم . شرتش داشت از فشار کیرش پاره میشد . تا شرتشو گرفتم کشیدم پایین مثل فنر پرید بیرونو جلوی من راست شد . با دستم گرفتمشو سرشو کردم تو دهنم . سرشو می مکیدم و تو چشمای اقای هاشمی نگاه می کردم . کم کم بیشتر کردم تو دهنم و لبامو عقبو جلو می کردم . وقتی لبام غنچه شده بودو رو کیرش حرکت می کرد دیدن داشت . بیشتر کردم تو دهنم . تا جایی که کامل می کردم تو دهنمو درش میووردم . اقای هاشمی هم موهامو نوازش می کرد .خوب که واسش ساک زدم بلندم کرد دوباره شروع به لب گرفتن کرد .
بعد منو خم کرد روی میزو کونمو کشید عقب . انگشتشو هل داد توی کونم و شروع کرد به ور رفتن به سوراخم . خوب که سوراخمو اماده کرد یکم دیگه تف زدو سر کیرشو روی سوراخ کونم گذاشت . اروم اروم هل داد توش . اولش دردم اومد ولی بعد دیگه دردی نداشتم . . کمرمو گرفته بودو داشت تلمبه می زد . منم با دستم کسمو می مالیدم . اقای هاشمی قربون من می رفت و کون من می ذاشت . منم صدام در اومده بود .
اوم اوم اوم آه آه آه اوم اوم ا و و و و م آه آآآآآآه آ ا ا آ آ ه ه ه ه اوم اه او و و و ممممممممممم اه .......
کون کوچیک و قمبلم داشت مثل فنر می لرزید و تکون می خورد . کمرم توی دستاش بودو کون من می ذاشت . داشتم ارضا می شدم . بیشتر کوسمو مالیدم تا ی هویی صدای اهم رفت بالا و ارضا شدم . بدنم تکون شدیدی خورد و خشک شد . کوسم خیس خیس شده بود ولی هنوز داشتم می مالیدمش . اب اقای هاشمی هم اومد . کیرشو تا ته کرد توی کونمو همون جا ابشو خالی کرد . ههمین طور که خالی می کرد به کونم ضربه وارد می شد . منو گرفت توی بغلشو گردنمو بوسه میزد . با دستاش ممه هامو گرفته بودو می مالید . با این کارش داشت ارومم می کرد . هنوز کیرش توی کونم بود و منو نوازش می کرد .
اون روز سکس با احساس و خوبی داشتم و باعث شد سکس قبلیمو از یاد ببرم و به سکس نگاه دیگه ای داشته باشم . امیدوارم خوشتون اومده باشه.
لطفا نظر یادتون نره . لطفا بگید کدوم داستان بیشتر بهتون حال داده . ممنون
(ریحانه)
لوتی جون تولدت مبارک
 
     
  
صفحه  صفحه 2 از 2:  « پیشین  1  2 
داستان سکسی ایرانی

خاطرات سكسی ریحانه


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2022 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA