انجمن لوتی
صفحه  صفحه 2 از 2:  « پیشین  1  2
داستان سکسی ایرانی

داریوش و خواهر زن ها

 مرد
#11   Posted: 1 Aug 2014 18:08


 4 Star

ارسالها: 9253
قسمت دهم

تو دهن مریم که یه دفعه حس کردم یکی کنارم وایساده برگشتم دیدم رویا پشت سر منه و مات ومبهوت داره بچه هارو نگاه می کنه در همین حال تناز اومد رو کیر علی و اون طرف امیر هم کیرشو تو حالت سگی کرد تو کوس مریم . رویا چیزی نمی گفت و فقط داشت نگاه می کرد و متعجب از رفتار اون چهارتا باورش نمی شد که که اونا با هم سکس ضربدری داشته باشن و زناشونو عوض کردن آروم در گوشش گفتم می خوای بریم اتاقمون هیچ حرفی نزد و با سر گفت نه و باز نگاه کرد علی تنازو بلند کرد و ایستاده پشتش قرار گرفت و کرد تو کونش از این حرکت ، رویا خیلی متعجب شده بود انگار باورش نمی شد که تناز کون بده چون خودش بدش می یاد از اون طرف امیر هم کیر گندشو کرده بود تو کون مریم که حسابی جیق مریم و در آورده بود که علی به امیر گفت نامرد کیر به اون گندگی و نکن تو کونش کاری کن سالم بمونه جرش ندی که امیر می خندید و می گفت چیزیش نمی شه معلوم بود هر چهارتایی دارن حال می کنن و راضی از سکس هستن . به رویا نگاه کردم دیدم
هنوز ماتش برده بقلش کردم بدنش داغ بود ولی چون حرفی نمی زد فکر کردم از روی عصبانیت داغ کرده تو همین حالت علی کیرشو از کون تناز کشید بیرون و آبشو با فشار رو کون تناز خالی کرد و امیر هم بعد از چند ثانیه آبشو تو کون مریم خالی کرد هر چهارتا خسته افتادن گوشه ی استخر و من سریع دست رویا رو گرفتم و بردمش اتاقمون .
هنوز حرف نمی زد گفتم چته ؟ گفت باورم نمی شه اونا با هم سکس داشته باشن چه جوری قبول کردن زناشونو با هم عوض کنن بی غیرت ها گفتم حالا می خوای چی کار کنی ناراحتی بریم تهران و دیگه با اینا رابطه نداشته باشیم گفت آره باید بریم . گفتم باشه معلوم بود اصلاً از سکس ضربدری خوشش نمی یاد منم گفته بودم اگه دوست نداشته باشه اصلاً راضی به این کار نخواهم بود گفتم تو بشین من می رم بهشون بگم ما می خوایم بریم تهران .
اومدم پائین تا رسیدم دیدم زنا با مایو دم در استخرن که به تناز گفتم بیا کارت دارم مات بهم نگاه کرد چون از قیافه ی من می شد فهمید خبر بدی براش دارم سریع اومد و ماجرا رو براش گفتم و که رویا می گه باید بریم تهران تناز گفت من الان می رم باهاش حرف می زنم که من سریع بهش گفتم از رابطه ی منو خودت و مریم چیزی نمی گی ها اون اصلاً با این جور رابطه مشکل داره نری کارو درست کنی بدتر بزنی چشمشو در آری گفت درستش می کنم .
اون رفت بالا و که همه پرسیدن چی شده گفتم هیچ چی رویا یه کم حالش خوب نیست منم رفتم بالا و پشت در وایسادم که رویا داشت با تناز دعوا می کرد که خجالت نمی کشید و دیگه شما جنده شدید و تناز هم داشت به آرومی باهاش صحبت می کرد و می گفت بابا یه دفعه پیش اومد و اینکه ما حشری شدیم و نفهمیدیم مثل اون شب که امیر رفته بود دو تایی با هم خوابیده بودیم از روی حوس با هم حال کردیم که رویا گفت منو تو اشکال نداری اما که تناز پرید تو حرفش گفت اما نداره این یه نیازه باید حال کنی رویا گفت با هر کی که شد ؟ مگه ما جنده ایم ؟ که تناز گفت چه اشکال داره تازه اونا هر کی نیستن و تازه شوهرامون هم هستن رابطه هامون هم بهتر می شه دیگه شوهرامون هم بهمون خیانت نمی کنن فقط کافی یه بار امتحان کنی تا بفهمی چی می گم رویا گفت اصلاً رو من حساب نکن من فقط به داریوش می دم که تناز گفت یعنی به منم نمی دی مثل اون شب که رویا خندید که تناز گفت باشه تو فقط به داریوش بده ولی منم می خوام به داریوش بدم و خندید رویا گفت جرت می دم اگه به داریوش دست بزنی که تناز گفت باشه حالا بده اون لبای نازتو بخورم که دیونه ی اون لبای ابجی کوچیکمم دیگه صدایی شنیده نمی شد فقط فهمیدم تناز رویا رو آروم کرد و از رفتن به تهران منصرفش کرد .
به خودم گفتم این تناز اجب مارمولکیه اون شب کی با هم لز داشتن که من نفهمیدم که در باز شد و اون دوتا خندون اومدم بیرون با دیدن من کمی جا خوردن و فهمیدن من پشت در بودم لبخندی زدم و بهشون گفتم ای رویا حالا من کم گذاشتم برات که میری تو بقل خواهرت ترتیب تو بده که هر سه زدیم زیرخنده که رویا گفت همه حرفامونو شنیدی ؟ گفتم بیا بریم پائین هوایی بخور الان تو حالت خوب نیست موقع رفتن پائین تناز پشت رویا و من پشت تناز که یه چنگ محکم از کون تناز گرفتم و تو گوشش گفتم تلافی می کنم .
همه پائین جمع شده بودیم دم دمای غروب بود که امیر پیشنهاد مشروب داد و کنارش بال کباب سیخارو آماده کردیم و وقتی آماده شده بود حسابی از خودمون پذیرایی کردیم تناز به عمد به رویا بیشتر مشروب می داد منم به روی خودم نمی آوردم بعد از یه نیم ساعت همه مست و پاتیل تو سالن کنار زنامون ولو شده بودیم منم رویارو تو بقلم گرفته بودم که امیر و تناز شروع به لب گرفتن کردن رویا گفت بریم بالا که تناز گفت تو این چند شب هر خانواده تو اتاق خودش برنامه داشته حالا یه امشب همه دور هم برنامه داشته باشیم که علی و مریم هم قبول کردن و علی شروع به لب گرفتن از مریم کرد در گوش رویا گفتم بمون نخوای نمی زارم کسی بهت دست بزنه حتی کاری هم باهات نمی کنم بعد از برنامه ی همه می برمت تو اتاق و ترتیبتو می دم فعلاً بشین هر وقت خواستی می برمت رویا هم قبول کرد اون طرف علی سینه های بزرگ مریم و از تو تیشرتش در آورده بود و با ولع می خورد امیر هم داشت از تناز لب می گرفت و از روی تاپش با سینه های تناز بازی می کرد دیدن یه فیلم سوپر واقعی یه حیجان واقعی تو من ایجاد کرده بود و سفت رویا رو بقل کرده بودم که تناز پاشد و امیر نشست رو کاناپه و بعد تناز آروم کیر گنده ی امیر رو در آورد شروع به خوردن کرد و علی هم تیشرت مریم .......کشید بالا و از سرش در آورد بعد شلوراکشو کشید پائین و از روی شرت توریش افتاد به جون کوس مریم . رویا هم داشت داغ می شد ولی به روی خودش نمی آورد که دستمو گذاشتم رو سینش که به من نگاه کرد ولی من دستمو تکون ندادم و فقط روش گذاشتم تناز پاشد و جلوی همه آروم شلوار و شرتشو کشید پائین رفت نشست رو کیر امیر و آروم تا ته تو خودش جا داد علی که چشمش دنبال کون تناز بود به امیر گفت نوش جونت اجب کون سفید و قنبلی داره این تناز که امیر گفت اجله نکن به تو هم می رسه وقتی افتادم رو سینه های مریم جونم این کونو بهت می دم هر کاری خواستی باهاش بکن که تناز گفت هوی مگه من کنیزتم که از کیسه ی خلیفه می بخشی که همه خندیدن و تناز باز گفت فعلاً بکن حرف نباشه که امیر دستشو گرفت دور کون تناز و با شدت از زیر تو کوسش می کرد که علی هم اومد روی سینه ی مریم نشست و کیرشو در آورد گذاشت لای سینه های بزرگ مریم که این بار امیر گفت خوش به حالت اجب پستونایی داره این مریم بزار لاش که واقعاً کردن تناز و دیدن کردن مریم حالی می ده که نپرس بعد هم علی کیرشو آورد جلوی دهن مریم و کرد تو دهنش خودشم خوابید رو صورت مریم و انگار تو کوس می کنه تو دهنش تلمبه می زد بعضی وقتها هم تا ته می کرد تو دهنش که امیر گفت خفش نکنی که علی گفت نه عادت داره خودش دوست داره و بعد بلندش کرد ومریم به حالت سگی در
آومد و علی از پشت تو کوسش کرد که مریم یه جیق زد و بعد شروع کرد به آه و اوه کردن که تناز به ما گفت بابا شما هم مشغول شین دیگه که رویا گفت نه مرسی ما تو اتاق خودمون راحت تریم که تناز از روی کیر امیر بلند شد و اومد طرف ما و امیر هم رفت جلوی صورت مریم خوابید که مریم هم کیرشو کرد تو دهنش و براش ساک زد . تناز اومد کنار رویا و دستشو گرفت و بازوشو نوازش کرد و دامنشو یه کم داد بالا و دستشو گذاشت رو کوس رویا که یهو گفت بابا این بدبخت چه
گناهی داره داره از شهوت می میره و کیر داریوشو می خواد بده بکنه و بعد سرشو کرد لای دامن رویا و شروع کرد و به خوردن کس رویا . رویا هم برای اینکه جایی از بدنش دیده نشه دامنشو کشیده بود رو سر تناز که همه زدن زیر خنده که بابا این همه آدم لخت خجالت و بزار کنار و راحت باش که امیر اومد طرف ما و تو اون حالت قنبل کرده تناز از پشت کرد تو کوس تناز که چنان با فشار می زد تو کوس تناز که سر تناز هی می خورد تو کوس رویا که اونم دیگه مستی و شهوت داشت به خجالتش غلبه می کرد که تناز آروم دامنشو داد بالا و پاهای لختش زد بیرون که تناز در حالی که امیر تو کوسش می کرد دست کرد و شرت رویا رو از پاش در آورد افتاد به جون کسش تمام صورت تناز از آب رویا خیس شده بود منم آروم دست کردم و پستوناشو از کرست در آوردم که این بار رویا هیچ مخالفتی نکرد و منم آروم شروع کردم به خوردن سینه هاش
دیگه رویا راه اومده بود و معلوم بود از دیدن سکس زنده تحریک شده نو حرفاش هم به تناز می گفت بخور که هیچ کس نمی تونه مثل تو آب منو با لیس زدن بیاره تناز می گفت فدای کوس نازت می خورم که امیر از تو کوس تناز در آورد و آروم کرد تو کونش که تناز دادش در آمد که رویا بهش گفت تناز چه جوری این کیر بزرگ امیر و تو کونت جا می دی تناز هم بهش گفت اول درد داره ولی بعدش خیلی حال می ده می خوای تو هم امتحان کنی که رویا گفت قربونت نوش جونت من به داریوش هم تا حالا ندادم چه برسه به امیر با این کیر بزرگش تناز که از درد کون راحت شد دوباره افتاد به کوس رویا ده بخور که آروم دستشو آورد جلو و کیر منو گرفت و از روی شلوارک مالید و به رویا گفت اگه نمی خوای به داد این بدبخت برسی خودم براش کاری کنم که رویا گفت مثلاً چه کاری که کیر منو در آورد و شرع کرد به لیس زدن و از سرش که رویا گفت اوی صاحاب داره ها که برگشت و به حالت قنبل کنار سر تناز شروع به خوردن کیر من کردن به امیر نگاه کردم دیدم چشمش به کون لخت رویاست که آروم همزمان با تلمبه زدن تو کون تناز دستشو گذاشت رو کون رویا که رویا سریع برگشت به عقب ولی اعتراضی نکرد و امیر هم شروع کرد به مالیدن کون رویا این اولین باری بود کسی دست به کون زن من می زد راستش زیاد دوست نداشتم ولی به همیشه به آزاد گذاشتن رویا و اینکه راحت باشه اعتقاد داشتم و چون خودش قبول کرده بود منم اعتراض نکردم خوب کیر منم تو دهن زن اون بود دیگه . امیر دیگه راحت شده بود و انگشتشو کرده بود تو کوس رویا و بهش حال می داد و رویا هم حسابی حشری شده بود اون طرف هم علی کرده بود تو کون مریم و داشت حسابی حال می کرد که امیر به مریم گفت دوست داری دو تایی با امیر ترتیبتو بدیم یکی از عقب یکی از جلو که مریم انگار از خداشه گفت جون بیا بیا که همیشه عاشق این حرکت بودم که دو تا کیرو تو خودم حس کنم خلاصه امیر رفت زیر مریم و کرد تو کوسش و علی هم از پشت کرد تو کونش که مریم دیگه دادشت جر می خورد و می گفت جرم دادید آآآآخخخخخ ولی بعد از چند لحظه دیگه تو حال خودش نبود به تناز می گفت دیونه کننداست دوتا کیر چه حالی میده رویا داشت شاخ در می آورد که مریم اینقدر توانایی دادن داره مثل جنده ها امیر و علی داشتن سرویسش می کردن که رویا دیگه نتونست تحمل کنه و بلند شد تناز زد کنار و نشست رو کیر من با چنا شدتی تلمبه می زد که گاهی ووقتها شکمم و تخمام درد می گرفت ولی چون رویا داشت حال می کرد چیزی نمی گفتم از زیر تناز هم داشت تخمامو می مالید که مریم جیق زد و آروم شد که تناز گفت کشدید بدبختو بیا مریم استراحت کن نوبت منه این کارو تجربه کنم که این بار علی خوابید رو زمین و تناز کیرشو کرد تو کوسش و امیر هم کیرشو کرد تو کون تناز امیر هم محکم می کردش هم کون تناز و سرخ کرده بود......از بس در کونش زده بود مریم اون طرف ولو شده که صداش کردم و اومد پیش من همزمان رویا که بالا پائین می رفت منم سینه های ناز و گنده ی مریم و می خوردم چه حالی می داد همه مشغول بودم تناز که داشت با دو تا کیر گائیده می شد و رو ابرا بود به رویا گفت دوست نداری این کارو تجربه کنی که رویا گفت شما دیونه اید من از این کارا در توانم نیست رویا رو از روم بلند کردم رو کاناپه قنبل کردم و رفتم پشتش کردم تو کوسش که امیر گفت بابا از کون بکنش باز بشه که رویا گفت نه نه منم شروع به تلمبه زدن کردم که مریم هم مثل رویا کنارش قنبل کرد وبه من گفت بیا اگه کون دوست داری بکن تو کون من که رویا گفت آره بکن تو کون مریم می خوام ببینم چه جوری تو کونش میره کمی کون مریمو خیس کردم و به رویا گفتم دوتا کونش با دست برام باز کن و اونم انجام داد و به راحتی و آروم کردم تو کون مریم آخ که چه حالی می دی لحظه ی اول ورود کیر تو کون و شروع کردم به تلمبه و رویا هم محکم در کون مریم می زد و کون سفیدشو حسابی سرخ کرده بود از کون مریم در آوردمو دوباره کردم تو کوس رویا که مریم گفت بزار الان میام و رفت با یه قوطی روغن اومد و سوراخ رویا رو چرب کرد که رویا گفت چی کار می کنی ؟ مریم گفت کاریت نباشه بعد انگشتشو کرد تو کون رویا به رویا گفت چه جوره درد داره ؟ که رویا گفت نه خوبه منم تو کوسش می کردم مریم همزمان با انگشت کردن کون رویا پستوناشو می مالید که حشری تر بشه بعد دوتا انگشتشو کرد تو کونش بعد از چند حرکت سه انگشت که رویا جیقش بلند شد که مریم گفت ببین اندازه ی این سه انگشت که تو تحمل کردی از کیر داریوش بیشتره دیدی من چه جور تا ته تو کونم جا دادم حالا نوبت توست بعد من آروم کیرمو در آوردم و مریم برام چرب کرد و آروم سرشو گذاشتم دم سوراخ رویا با یه فشار سرش رفت تو کونش که دادش در اومد کمی صبر کردم تا سوراخش میزون بشه مریم رفت زیر من و به زور زبونشو رسوند به کوس رویا و مشغول ساک زدن شد تا رویا رو حشری تر کنه منم آروم تا نصفه کردم تو کونش که با ناخوناش رون منو از پشت چنگ می انداخت که با یه حرکت تمام کیرمو کردم تو کونش و توش نگه داشتم تا آروم بشه نفسش بند اومده بود این اولین بار بود که به من از کون میداد براش سخت بود و درد زیادی و تحمل می کرد ولی برای اینکه جلوی خواهراش کم نیاره چیزی نمی گفت مریم هم از زیر مشغول بود که تناز گفت آفرین به خواهر گلم دیدی تونستی که امیر گفت بالاخره اوپنش کردی و من به آرومی شروع به تلمبه زدن کردم واقعاً حال می داد رویا هم دیگه درد نداشت و داشت حسابی حال می کرد که علی از زیر تناز بیرون اومد و خودشو رسوند به مریم خوابوند رو کاناپه و پاهاشو داد بالا و یه زرب تو کونش کرد با تلمبه های علی پستونای مریم حسابی تکون می خورد در حین کردن کون رویا دستمو روسوندم به پستونای مریم اونو می مالیدم رویا هم داشت حسابی از کون دادن لذت می برد که گفتم رویا می خوای علی هم یه حالی با کونت کنه که مریم گفت آره یکم استراحت کن ماله علی کوچیک تره راستش تا این لحظه زنای علی و امیرو کرده بودم ولی اونا هنوز رویا رو نکرده بودن که علی کیرشو در آورد و اومد پشت رویا و به آرومی کیرشو تو کون رویا کرد کمی صبر کردم تا لحظه وارد شدن یه کیر تو کون زنمو ببینم راستش کمی خوشم اومد از این صحنه و منم کیرمو کردم تو کوس مریم اوفتادم روش از لب و سینه هاش حسابی لذت بردم علی هم داشت حسابی حال می کرد با کون رویا ولی کمی معضب بود به همین خاطر به آرومی کارشو انجام می داد اون طرف امیر و تناز هم داشتن حال می کردم که اومدن پیش ما امیر به من گفت بیا با تناز منم کمی با مریم حال کنم که من رو زمین دراز کشیدم و تناز اومد روم کیرمو گرفت کرد تو کوسش هی سینه هاشو به صورت من میمالید و می گفت بخور برام امیر مشغول کردن کون مریم شد و رو شکم خوابوندم بود خودشم روش به شدت داشت تو کونش می کرد که تناز گفت به امیر گفت حالا نوبت توئه برو رویا رو بکن که علی کیرشو در آورد و اومد تو همون حالت مریمو کرد و امیر روفت پشت رویا خواست بکنه تو کونش که رویا خیلی دردش گرفت و اجازه نداد از کون بکنش امیر هم کرد تو کوسش رویا داشت از کوس جر می خورد می گفت این کیر داره کوسمو جر می ده چه جوری از کون بهت بدم ولی معلوم بود از جلو خیلی بهش حال می ده تناز هم بلند شد و رو شکم خوابید و من رفتم روش و کردم تو کونش و روش دراز کشیدم واقعاً از این حالت سکس خیلی خوشم می یاد علی با فشار مریمو می کرد که یه دفعه داد زد و آبشو تو کون مریم خالی کرد امیر هم که یه کوس تازه گیر آورده بود نتونست تحمل کنه کیرشو از کوس رویا در آورد و همه ی آبشو رو کمر و کون رویا خالی کرد اون چهارتا دیگه نا نداشتن و پیش هم ولو شده بودن من هنوز داشتم تو کون تناز می کردم که تناز گفت بکن علی و امیر که اوت شدن تو فعلاً تنها مرد این جمعی منم برای اینکه تناز بیشتر حال کنه قنبلش کردم و کیرمو یه بار تو کونش به بار تو کوسش فرو می کردم که دیگه نتونستم تحمل کنم و وقتی تو کونش می کردم با فشار آبمو تو کونش خالی کردم و یه طرف ولو شدم هر شش تامون یه سکس ضربدری توپ داشتیم اوج شهوت و ارضاء شدن از خستگی لخت همون جا خوابمون برد .
صبح که از خواب بیدار شدیم تو همون حالت منظره ی جالبی بود سه مرد لخت و سه زن لخت تو همون وضعیت همه رفتیم استخر دیگه پیش هم مشکلی نداشتیم و راحت راحت این سفر تموم شد ولی بعد از این سفر هفته ای یه بار خونه ی یکی از باجناقا بساط سکس ضربدری بود توی این یکسال گذشته سعی کردیم لذت زندگی و با این کار تجریه کنیم رابطه هامون قویتر شده بود و احتراما بیشتر کسی هم به کسی خیانت نمی کرد . پایاننوشته داریوش
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
 
     
  ویرایش شده توسط: shomal  
صفحه  صفحه 2 از 2:  « پیشین  1  2 
داستان سکسی ایرانی

داریوش و خواهر زن ها


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2022 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA