↓ Advertisement ↓
انجمن لوتی
صفحه  صفحه 2 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »
داستان سکسی ایرانی

ماجرای من و مامانم

 مرد
#11   Posted: 2 Sep 2017 10:35

 0 Star

ارسالها: 34
قسمت ۹

نمی دونم ساعت چند بود که از خواب بیدار شدم. رفتم سمت دستشویی و دست و صورتم و شستم. وقتی برگشتم تو اتاق دیدم مامانم به پهلو خوابیده و کوسش از لای پاش زده بیرون. صحنه خیلی سکسی درست شده بود. نتونستم خودم و کنترل کنم و رفتم و روتخت و زبونم رو کوسش کشیدم. مزه خیلی خوبی داشت، همین باعث شد که نتونم جلوی خودم و بگیرم و شروع به خوردن کوسش کردم. هنوز چند لحظه بیشتر نگذشته بود که مامانم بیدار شد و گفت، تو همین دیروز من و از کوس و کون کردی، سیر نشدی؟؟؟ گفتم آخه مامان مگه میشه کسی این هیکل سکسی رو ببینه و کاری نکنه. قبل از این که بخواد چیزی بهم بگه، طاق باز خوابوندمش و با سر رفتم لای پاش. یکی ، دودقیقه که کوسش و خودم، دیگه نتونسشت خودش و کنترل کنه و با دست سرم و به کوسش فشار می داد. همین جور که داشتم کوسش و می خوردم، دو تا انگشتم و کردم تو کوسش و با سرعت حرکت می دادم. بعدش ۳ انگشت، هم زمان چوچولشم به دندون گرفته بودم و با یه دست دیگم یکی از سینه هاش داشتم می مالیدم. مامانم بعد از چندتا جیغ بلند، بدنش لرزید و ارضا شد. وقتی مامانم ارضا شد، ولش کردم و اومدم کنارش دراز کشیدم. اونم چرخید سمت من و لبخند زد و گفت، خیلی خوب بود و چند وقتی بود اینجوری ارضا نشده بود. اومد بغلم و لبام و بوسید. بعدش اومد پایین تر و نوک سینه هام و با دندون گرفت و گازهای کوچیک ازشون می گرفت که، خیلی لذت بخش بود.رفت پایین تر و شروع به ساو زدن برام کرد. اول سر کیرم و بوسید و به صورتش چسبوند. بعدی یه لیس بلند از ته تا سرش زد و آخرش همه اش کرد تو دهنش. تا حالا تو ساک زدن مامانم دقت نکرده بودم. خیلی حرفه ای ساک می زد. یکم که ساک زد انگشتش و رو سوراخ کونم کشید و باهاش بازی می کرد. انگشتش و کرد تو کوسش که با آب خودش خیس ببشه بعد یهو تا آخر کرد تو کونم که یه آه بلند از روی لذت کشیدم. مامانم گفت بچرخ و باسنت و بده بالا. منم همین کار کردم. رفت از تو کمد یدونه دیلدو آورد و بست به کمر خودش و اومد روبروم گفت ساک بزن. منم با ولع مشغول خوردن کیر مصنوعیه شدم و از تکنیک هایی که مامانم یادم داده بود استفاده کردم. وقتی خوب خیس شد مامانم رفت پشتم و سر دیلدو با سوراخم تنظیم کرد. یه ضرب همه اش کرد تو کونم و همزمان با برخورد شکم مامانم با کون من و داد من از روی لذت صدای زنگ خونه به صدا در اومد. مامانم دیلدو رو از کمرش باز کرد و گذاشت همون جوری تو کونم باشه و رفت سمت آیفون.
اومد تو اتاق و گفت امان از دست تو کلا یادم رفت که قراره انروز نگار بیاد اینجا. رفت سمت کمد لباساش و یه شورت و قرمز برداشت پوشید و با یه تاپ و شلوارک نارنجی. تا من خواستم بلند شم و دیلدو رو از تو کونم دربیارم گفت نمی خواد همین جوری اینجا باش، یه چند دقیقه دیگه می ره. گفتم باشه و رفتم رو تخت دراز کشیدم. مامانم موهاش و درست کرد و اومد لبم و بوسید و بعدش یه رژ کشید و رفت بیرون
 
     
  
↓ Advertisement ↓
 مرد
#12   Posted: 8 Sep 2017 06:26

 0 Star

ارسالها: 34
قسمت ۱۰

من در حال که دیلدو تو کونم بود، به شکم رو تخت دراز کشیدم و منتظر بودم. صدای در اومد و مامانم رفت در و باز کرد. صدای نگار اومد که داشت با مامانم سلام و احوال پرسی می کرد. یواشکی رفتم سمت در ببینم چی بهم می گن. رفتن تو پذیرایی و نشستن. در و آروم باز کردم تا یه دید کوچیکی به نگار بزنم. آخه تا اون موقع همیشه نگار و با چادر دیده بودم. سرم و یکم آوردم بیرون نیمرخ نگار معلوم بود. لامصب چه آرایشی کرده بود. انگار اومده بود که کوس بده. مامانم بهش گفت راحت باش و مانتوت رو در بیار، فقط خودمونیم. نگار یه مانتو یه سره بلند و تنگ پوشیده بود که تا پایین زانوش می اومد و قشنگ برجستگی های بدنشو نشون می داد. نگار گفت، آخه زیر لباس نپوشیدم. مامانم تو جوابش گفت مثلا انگار تا حالا لخت ندیدمت، تا دیروز بغلم دراز می کشیدی و همه اش کیر ، کیر می کردی، حالا الان برام با حیا شدی.
نگار خندید و بلند شد تا مانتو از تنش در بیاره. اول جوراباشو از پاش در آورد و بعدش مانتو رو از پایین گرفت و کشید بالا. وقتی کامل درآورد، دیدم داره راست می گه زیر مانتو حتی لباس زیر هم نپوشیده بود. مانتوش رو روی مبل گذاشت و گفت مریم جون پاشو لا اقل یه لباس برام بیار بپوشم. مامانم تو جواب گفت؟ نمی خوواد همین جوری خوبه. نگاد هم پرو پرو همون جوری لخت روبروی مامانم روی مبل نشست.
مامان : خب چه خبرا؟ چی شد یاد ما کردی؟؟؟
نگار :خبر خیر، سلامتی. راه گم کردم، بعدش دیدم دم خونه اتونم.
نگار بلند بلند خندید.
مامان : بایدم بخندی. آخرین باری که اینجا اومده بودی زیر کیر دکتر فرزانه داشتی گریه می کردی. منم باشم یادم میره آدرسه اینجا رو.
با جواب مامانم خیلی حال کردم، خوب حالشو گرفت. تا اون باشه دیگه به مامان مریم من تیکه نندازه.
نگار که حالش گرفته شده بود، برای اسن که بحث و عوض کنه. گفت ، این حرف ها رو ولش کن از پسرت چه خبر؟؟
مامانم بلند شده که بره از آشپزخونازشربت بیاره، از جلوی نگار رد شد. اونم شلوارک و با شورتش تا زانو کشید پایین که مامانم یه جیغ کوچیک زد و گفت چیکار می کنی جنده نگارم گفت نمیشه که من لخت باشم و تو هم لباس تنت باشه. دیگه منتظر جواب مامانم نشد و تا مچ پاش کشید پایین. مامانم که دید چاره ای جز تسلیم شدن نداره، شلوارک و شورتش رو درآورد و رفت سمت آشپزخونه. دوتا لیوان شربت درست کرد و گذاشت تو سینی و رفت سمت نگار. وقتی از آشپزخونه اومده بود بیرون پشتش به من بود و برای اولین بار به لرزش لمبرهای کونش وقتی که قدم برمی داشت دقت کردم، که باعث شد سریع راست کنم. مامانم رفت روبروی نگار نشست و سینی شربت و روی میز گذاشت. مامانم می دونست که نگار تا وقتی اون و کامل لخت نکنه ول کن نیست. برای همین خودش تاپ و سوتینش و درآورد و لخت مادرزاد روی مبل نشت.
نگار خندید و گفت حالا شدی یه دختر خوب. بعدش لیوانش و برداشت و نصف لیوان و یه جا خورد. بعد از این که لیوان و روی میز گذاشت، رو به مامانم گفت جواب سوالم و ندادی.
مامان : کدوم سوال؟؟؟
نگار : از پسرت پرسیدم.
مامان : آهان اون کونی مادرجنده رو می گی؟؟؟
(هر دوشون خندیدن و نگار گفت آره.)
مامان : گفت، مثل این که کیر پسرت خیلی بهش حال داده. یه کونی کامل شده. دکتر فرزانه رو یادت می آد، چه کیر بزرگی داشت!؟
نگار : آره، کیرش تو کون من جا نشد، خب.
مامان : پسرم تو کونش جا داد و دکتر تو کونش ۲۰ دقیقه تلمبه زد.
نگار : حتما پسرت جر خورده، آره؟؟؟
مامان : نه بابا، جر که نخورده که هیچ، عادیه عادی راه می ره. یعنی اگه اونجا نبودم، باورم نمی شد به دکتر کون داده باشه.
نگار : یعنی چی تو اونجا بودی ؟؟؟ مگه می دونه که تو می دونی اون کونیه ؟؟؟؟
مامان : آره بابا، تا حالا خودم چند بار با دیلدو کردمش و اونم چند بار من و کرده.
نگار : خوب پس مادر و پسر هر دو جنده شدن.
بعد از تموم شدن مکالمه اشون نگار رفت سمت مامانم و لبهاش و گذاشت روی لب های مامانم و لبش و می خورد و سینه هاش و می مالید. صحنه خیلی سکسی شده بود و مامانم خیلی داشت حال می کرد. این از جیغ های کوچیکی که می زد، مشخص بود. بعد از چند دقیقه لب خوردن، گردن و سینه هاش و خورد و اومد پایین تر تا رسید به کوسش. با این که هنوز یه ساعت نشده بود، که مامان و ارضا کردم، بازم کوسش خیس خیس بود و نگار با لذت داشت می خورد و دو انگشتی مامانم و می کرد. این قدر ادامه داد تا مامانم تکون های شدیدی خورد و ارضا شد. بعد ارضا شدن نوبت مامانم بود. اونم مشغول شد، اول سینه چپش به دندون گرفت و گازهای کوچیک ازش می گرفت و سینه راستش و می مالید. بعد چند دقیقه جاش و عوض کرد. وقتی حسابی از خوردن سینه های نگار سیر شد. (انصافا حقم داشت بخوره، سینه های سر بالا سفت. نمی دونم سایزش چند بود. ولی فکر کنم ۷۵ یا ۸۰ می شد.) رفت پایین و شروع به خوردن اصل کاری کرد و چوچولشو به دندون گرفت. دوتا انگشت تو کوسش و دو تا هم تو کونش کرده بود و مشغول تلمبه زدن شد. تا نگار ارضا شد. مادرم اونو ولش کرد و لیوان شربتش رو بهش داد. من فکر می کردم که تموم شده و الان نگار لباس می پوشه و می ره که یهو مامانم ازش پرسید، حالت جا اومد ؟؟؟ اونم با سر تایید کرد. مامانم گفت پس خودت و حاضر کن تا برم اصل کاری رو بیارم. مامان بلند شد که سمت اتاق بیاد، رفتم رو تخت و به حالت قمبل دراز کشیدم. مامان که اومد تو اتاق گفت، الکی فیلم بازی نکن می دونم که همه اش دیدی. منم خندیدم و چرخیدم. مامانم بغلم نشست و گفت برگرد. منم چرخیدم مامانم یه تف رو سوراخ کونم انداخت و آروم دیلدو و رو حرکت داد تا رون ببشه بعدش از تو کونم کشید بیرون و رفت سمت حمومی که تو اتاق بود و حسابی شستتش. اومد بیرون گفت اینو الان لازم دارم و رفت از تو کمد یه دیلدو دراز دو طرفه برداشت. خواست بره بیرون اتاق که گفتم، پس من چی ؟؟؟؟ گفت الان نمیشه. گفتم الان من خیلی حشری ام می خوام. گفت اگه حاضری جلوی نگار کون بدی، همین جوری لخت بیا بیرون. فقط اینو بدون که نگار بد دهن و موقع سکس فحش می ده، اینو گفت و رفت.
 
     
  
 مرد
#13   Posted: 3 Oct 2017 15:41

 0 Star

ارسالها: 34
قسمت ۱۱

مامانم که رفت دوباره اومدم پشت در ببینم چی میشه.
از لای در تو پذیرایی رو میدیدم که مامانم داشت دیلدوها رو نشون نگار میداد .
نگار چشماش برق میزد. مامانم برای این که شهوتی ترم کنه، نگار رو اورد وسط پذیرایی خودشم روبروش نشست.
اول اون دیدلو بزرگه رو دوتایی گذاشتن تو دهنشون وای چه ساکی میزدن کیرم بد راست شده بود.
دوتایی دوسر اون دیلدور می کردن تو دهنشون و یه دستشونم رو کسشون بود.
‌مامانم دیلدورو از دهنش در اورد و دستشو اورد پایین همزمان نگارم همینکارو کرد چریخدن و حالت سگی پشت به همن شدن و وای اون دیلدو رو کردن تو کسشون.
دوتاشون پشت به هم و هماهنگ کمرشونو حرکت می دادند، معلوم بود خیلی این کار رو کرده بودند. دیلدو تو کس جفتشون عقب جلو میرفت.
آه نگار و مامانم خونه رو برداشته بود.
من دستم رو کیرم بود و میمالیدم دیدن اون صحنه و شنیدن ناله های اون ها به اوج لذت رسونده بود منو.
اون دوتا همینجوری داشتن ادامه میدادن مامانم گفت بسه بریم سراغ این دیلدو کمربندی این مخصوصه.
دیلدو دوسرو که از کسشون در اوردن روش پر از ترشح کسشون بود.مامانم دیلدورو اورد جلو نگار و سرشو گزاشت تو دهن نگار وای چقد حشری بودن این دوتا زن نگار همینجوری ساک میزد مامانم گفت بسه حالا میخوام ببندم به خودم نگار خوابید و پاشو باز کرد مامانم گفت این دیلدو مخصوص کونه پاشو .
مامانم سرش و چرخوند و به در اتاق خودش نگاه کرد، تا من و دید یه لبخند زد و یکی زد روی کون نگار و کشیدش جلوتر، نگار هم کونشو داد بالاتر. عجب حالی میداد مامانم یه لحظه بلند شد و رفت کنار، منم قشنگ از فرصت استفاده کردم و کس تپل نگارو میدیدم که از لای پاش خود نمایی میکرد .
مامانم دیلدو رو بست به خودشو اومد پشت نگار نشت و دولا شد رو کونش معلوم بود که داره کون نگارو خیس میکنه از آهی گه نگار میکشید معلوم بود اماده دادنه.
مامان بلند شد و دیلدو رو گذاشت در کون نگار با چند تا فشار، فرستاد تو کونش چه ناله هایی میزد نگار،مامان همونجوری که تو کون من تلنبه می زد محکم تو کون نگار هم می زد. نگار دیگه ناله هاش شهوتی شده بود مامانم گفت چقدر بی جنبه ای من پسرمو بااین دیلدو میکنم یه اخ نمیگه. گفتم که این دیلدو مخصوصه اونه. روزی چند بار میره تو کونش. نگار گفت اون کونی مادرجنده زیر کیر دکتر حال کرده. اون کیر من و دزدیده. منم با همین دیلدو میکنمش کونی رو.
مامانم همینجوری که توکون نگار تلنبه میزد گعت واقعا میخوای بکنیش.
نگار سرشو برگردوند گفت هم تو رو هم اون کونی مادرجنده رو میکنم حالا ببین .
من دیگه به اوج رسیده بودم مخصوصا با حرفای نگار همونجوری که کیرمو میمالیدم ابم اومد و کیرم خوابید رفتم یه دستمال برداشتم خودمو تمیز کردم .
صداشونو می شنیدم مامانم گفت اگه همین الان بیاد میکنیش؟ نگارهمونجوری که داشت کون میداد گفت جفتتونو میکنم.
مامانم گفت اون کونی هست ولی بکنم هستا.
بعدشم دیلدو رو از کون نگار کشید بیرون و از خودش باز کرد نگار بلند شو دستشو گذاشته بود در کونشو میمالید، گفت: عیب نداره من اونو می کنم اونم تو رو.
مامان گفت حالا بیا فعلا مادرشو بکن تا ببینیم.
نگار دیلدو رو بست و رفت پشت مامانم که مثل خودش جلو مبل دولا شده بود جوون هرچی کس و کون مامانمو میدیدم سیر نمیشدم.
نگار یه کاندوم از کیفش در اورد کشید رو دیلدو و گذاشت توکون مامان. وای چه ناله ای میکرد مامانم نگار داشت تلافی میکرد مامانم گفت پسرمم میخوای همینجوری بکککنی؟ اون دردش نمیاد کلی حال میکنه.
نگار گفت اگه اینجا بود که جرررش میدادم.
مامان همینجوری که کون میداد یهو گفت اینجاست صداش کن بیاد.
نگار یه لحظه مکس کرد، اول با تعجب به مامانم نگاه کرد، وقتی دید که مامانم داره جدی بهش ممیگه یه لبخند شیطانی زد و داد زد اهای کونی اینجایی؟ منم هم تو شک حرف مامانم بودم که صداشو بلند تر کرد و دوباره محکم تو کون مامانم تلنبه میزد. مامانم گفت مانی جون بیا ولی من هنوز تردید داشتم. نگار یهو برگشت و دید لای در بازه همونجوری دیلدو رو از کون مامان کشید بیرون و حمله کرد به طرف اطاق سینه هاش تکون میخورد منم هم مبحوط خشکم زده بود درو محکم باز کرد و چنگ انداخت بازوی منو گرفت کشوند تو پذیرایی.
منو هول داد افتادم کنار مامانم.
من هنوز گیج بودم از دادایی که میزد و فحش می داد.اهای کونی مادرجنده داشتی کون دادن منو میدیدی پسرم که کونتو جر داده اون دکترم که مادر جندتو کرده تورم کرده حالا نشونت میدم.
مریم تو چرا گذاشتی ببینه ؟ جفتتونو جر میدم.
اومد جلوم وایساد با دستش دیلدو رو نگه داشته بود اورد جلو صورتم مالید به صورتم میگفت میبینی تو کون من رفته تو کون مامانتم رفته، تو کونم تو هم می ره ولی اول باید بخوریش کونی.
من تا دهنمو باز کردم تا ته حلقم فشار داد هوق میزدم ولی اوم با دستاش سرمو نگه داشته بود و فشار میداد اب دهنم روی دیلدو اویزون بود.
مامانم گفت خفه کردی بچمو نگار یواشتر نگار ولی گوشش بدهکار نبود من دستمو از پشت گذاشتم رو باسن نگارو همونجوری ساک میزدم و باسنشو نوازش میکردم که یکم ارومتر شد.
نگار به مامانم گفت تو خونه کاندوم خاردار داری؟ برو بیار مامانم رفت از تو اطاق اورد و کشید رو دیلدو.
نگار گفت حالا جفتتون کنار هم کونتونو بدین بالا نگار اومد پشت من از زیر کیرمو گرفت تو دستش ولی هنوز خوابیده بود گفت کونی داشتی چکار میکردی ابت اومده.
مامانم گفت حتما داشته مارو میدیده تحریک شده.
نگار گفت حتما چون منم اونروز که پدرام داشت این کونی رو میکرد تحریک شدم.
من و مامانم اماده شدیم نگار گفت مریم تو رو که کردم فقط ببین پسرت چجوری جر میخوره زیر من مامانمم شوخیش گرفته بود گفت اره دیگه یه جنده میخواد یه کونیو جر بده نگار گفت نه یه جنده میخواد یه مادرجنده رو جر بده.
من تازه فهمیدم چرا مامانم میگفت نگار بد دهنه.
نگار دیلدو رو گزاشت دهن مامانم که خیسش کنه مامانم خوب ساک زد بعدشم نگار گزاشت در کونمو با یه فشار محکم کرد تو کونم یه اخی گفتم و رفتم جلو نگار گفت جنده خانم توکه می گفتی این کون تحمل داره پس اخ گفتنش چی بود من گفتم کاندومه خار داره شما هم محکم کردی.
نگار گفت پدرام که محکمتر میکرد تو کونت حالا دارم برات که دید زدی و شروع کرد تلنبه زدن من تحریک شدمو کیرم دوباره راست شد نگار همینجوری محکم تلنبه میزد روناش همچین میخورد به باسنم که صدای شالاپ میداد من داشتم کیف میکردم.
نگار مهربونتر شده بود و داشتیم لذت میبردیم مامانم هم جلوم طاق باز دراز کشیده بود و سرم و روی کوسش داشت فشار می داد . نگار گفت خوبه دیگه شما میتونید راحت کنار هم سکس کنید.مامان گفت حالا تو صبر کن واسه پدرامم برنامه دارم.
نگار یکم که منو کرد از کونم کشید بیرون به مامانم گفت حالا توبیا پسرتو بکن وقتی رفت عقب کیر راست شده منو دید با دستش گرفت گفت یعنی داشتی میدادی اینجوری سفت شد مامانم گفت یکم دیگه میکردیش آبشم میومد.
من گفتم نه مامام حالا حالاها نمیاد چون تازه اومده.
مامانم گفت خوبه پس امروز تو هم به یه نون و نوایی میرسی نگار گفت مگه نگفتی تو قبلا هم بهش دادی .مامان گفت منظورم کس و کون خودته .خودت و پسرت کونش گزاشتید حالا باید جبران کنی.
نگار گفت اول تو بکنش اگه ابش نیومد باشه.
خودش اومد رو سبل جلو من نشست و پاهاشو باز کرد کس تپلش جلو صورتم بود مامان دیلدورو بست و اومد پشتم منو یکم داد جلو گفت کسشو بخور که اماده بشه منم زبونمو کشیدم لای کس نگار همزمان دیلدو رو تو کونم حس کردم از تکونایی که مامانم میداد سر منم رو کس نگار فشار داده میشد خود نگارم با دستاش سرنو رو کسش فشار میداد منم کسشو میک میزدم صدای اه دوتاییشون بلند بود .
مامانم گفت کون دادن بسته حالا نوبت کردن تو شده.
دیلدو رو باز کرد نگارو از رو مبل بلند کرد وسط پذیرایی رو هم حالت ۶۹ خوابیدن .
من یه نگاه به مامانم کردم اون زیر خوابیده بود نگارم روش.
مامان گفت توکه منو کردی امروز نوبت نگار کیر پسرمو بکنه تو کس و کونش.
صورت مامان زیر کس و کون نگار بود نگارم داشت کس مانمو لیس میزد من اومدم اول مانمو بوسیدم و بعدشم زبونمو گزاشتم رو سوراخ کون نگار.مامانمم داست کسشو لیس میزد مامانم گفت بسه دیگه بکن توش من دوس داشتم اول کسشو بکنم کیرمو گزاشتم دم کسش مامانم از زیر زبونشو کشید رو کیرم منم گزاشتم تو دهنش یکم ساک زد بعد کردم تو کس نگار اخ که چه حالی میکردم چنتا تلنبه میزدم در میوردم مامان ساک میزد دوباره میکردم تو کس نگار مامانم گفت این نگار همونه که دنبال کونش بودی تا ابت نیومده بزار توش خودشم از زیر لای کون نگارو باز کرد جوووون چه کونی بود از کون مامانم بهتر بود اینو خود مامانمم میگه من کیر خیسمو گزاشتم در کون نگار و مثل خودش با یه فشار کردم تو به جیغ کشیدو دوباره فحش دادناش شروع شد.
چه خبره کونی پسرم کونت گزاشته تلافیشو سر من درمیاری؟
مامانم گفت خودت که بدتر کردیش منم اروم شدمو ملایمتر تو کونش تلنبه زدم اونم دیگه داشت لذت میبرد هم به من کون میداد هم مامانم کسشو لیس میزد هم کس مامانمو لیس میزد صدای ناله هاش تبدید به اووووففف اوووففف شده بود و با چنتا تکون ارضا شد از شل شدنش منم فهمیدمو ازش کشیدم بیرون اونم رو مامان ولو شد خیلی مهربون شده بود گفت مانی جون خودت چی مامانم گفت تو نگران نباش عزیزم خودم میارمش .
مامانم گفت برو از اونور کسم منتظر کیرته منم رفتم جلو صورت نگار اونم با اینکه ارضا شده بود کیر منو گزاشت تو دهنشو خوب خیسش کرد بعد گزاشت رو کس مانم و از روش خواست بلند شه مامانم گفت همینجوری بمون.
کیس مامانم خیس بود با یه فشار اروم تمام کیرم رفت تو کوسش. جلو صورت نگار کیر من میرفت تو کس مامانم و میومد بیرون نگارم بالای کس مامانمو میمالید احساس کردم ابم داره میاد همزمان مامانم ارضا شد من که کیرمو کشیدم بیرون ابم پاشید رو صورت نگار ازش معذرت خواهی کردم نگار گفت عیب نداره عزیزم من و مامانت کم اب کیر نخوردیم.
خیلی لذت داشت اونروز هنوزم که هنوزه وقتایی که با همیم یاد اونروز میفتیم.
 
     
  
↓ Advertisement ↓
 مرد
#14   Posted: 4 Oct 2017 10:16

 0 Star

ارسالها: 34
قسمت 12

بعد اون سکس دل چسبی که داشتیم من بلند شدم رفتم سمت اتاقم و با حوله ولباس اومدم بیرون، سمت حموم که، مامانم گفت مگه قانونمون رو فراموش کردی؟؟؟ گفتم نه ، قانون این بود که، وقتی تو خونه تنها هستیم باید لخت بگردیم، اما الان نگار خانم هست. مامانم گفت از این به بعد نگارم زیاد میاد اینجا مشتری ها هم میان اینجا، جلوی اون هم باید لخت باشیم. منم گفتم باشه و لباس عا رو انداختم روی مبل و با حوله رفتم تو حموم. وقتی اومدم بیرون شنیدم که نگار گفت خوش بحالت مریم راحتی، کاش میشد پدرامم مثل مانی اوکی بشه.
مامانم گفت حتما، برای پسرتم برنامه هایی دارم به موقع.
همون موقع تلفن خونه زنگ خورد پدرام بود. مامانم گفت نگار تو مگه جنده نبودی چه بچه حلال زاده ای داری. زدیم زیر خنده من گوشی رو برداشتم، مامانم گفت بزار رو آیفون. پدرامم که نمیدونست چه خبره اینجا از همون اول شروع کرد و گفت، کون خوشگله من چطوره؟ گفتم خوبم. اونم گفت مامانم نیست بیا اینجا که کیرم بدجور هوس کونت و کرده. من تو دلم گفتم کجایی که بدونی که تازه کس و کون مامانتو خوردم و کردم توش. مامانم اشاره کرد بگو اون بیاد منم بهش گفتم تو بیا اینجا. اونم چون باهام خیلی راحت بود، گفت مگه مامان جنده ات خونه نیست؟ گفتم هست میریم تو اطاق من اونم گفت باشه پس میام خونتون، خودت و مامانتم رو با هم می کنم.
گوشیو قطع کردم و نشستیم مامانم گفت من و نگار میریم تو اطاق خودم. پدرام اومد ببرش تو اطاق خودت .تا پدرام بیاد شروع کردیم صحبت من پرسیدم چظوری با هم آشنا شدید؟
مامانم گفت دوسال قبل با نگار میرفتیم باشگاه ایروبیکT اونجا با هم دوست صمیمی شدیم.
همه جیک و پوکمونو به هم می گفتیم.
یه روز نگار گفت یه عفونت زنونه داره و باعث خارش میشه هرچی دکتر میره درست نمیشه.
من بهش گفتم بیاد دکتر زنان که من میرم ولی دکترش مرده. نگار اولش نه و نو کرد ولی از بس خارشش اذیت میکرد قبول کرد.
من بهش گفتم یه روز که خودم وقت معاینه دارم میبرمت که سختت نباشه اونم قبول کرد.
اونروز با دکترم هماهنگ کردم که با دوستم میام. وسط هفته بود و مطبشم خلوت شده بود با هم رفتیم تو مطب. من با دکتر دست دادم و نگارم دست داد، قرار شد اول من معاینه بشم بعد نگار. دکتر گفت اول سینه هاتونو معاینه میکنم من لباسمو در اوردم و به نگار گفتم سوتینمو باز کنه. قشنگ معلوم بود دستاش میلرزید یجورایی ترسیده بود یا خجالت می کشید.
دکتر از پشت میزش بلند شد و سینه های من و تو دستش گرفت دورتا دورشو با دوتا انگشتاش معاینه کرد بعد گفت دستامو ببرم بالا زیر بغلمم معاینه کرد و گفت سالم سالمه..
دکتر به من گفت برم پشت پرده که صندلی مخصوص معاینه بود آماده بشم. من به نگار گفتم اگه میخوای تو هم بیا اونم اومد. یکم روش باز شده بود. من لباسمو کامل در اوردم و خواستم برم رو صندلی دکتر اومد گفت بزار زیر اندازو عوض کنم.من لخت وایساده بودم دکتر دوباره رفت، نگار گفت من جات خجالت کشیدم، منم گفتم چیه حالا الان میخواد بیاد معاینه کنه دیگه.
رفتم روصندلی دوتا پایه داشت که پاهامو باز کردمو انداختم رو پایه هاش تا کوسم در دسترس باشه واسه معاینه، بعدشم به دکتر گفتم من آماده ام. دکتر که اومد یه دستکش لاتکس دستش کردو زیر شکمم و دور تادور کوسم و معاینه کرد انگشتشو کرد تو کسمو یکم چرخوند بعد یه وسیله برداشت یکم روان کنتده ریخت لای کوسم و اونو کرد تو یه پیچ داشت که می چرخید و وسیله باز می شد. کوسم و باز می کرد بعدشم با دوتا انگشت توی کوسم و معاینه کرد که کیست نداشته باشه بعدشم با یه چوب معاینه از دیواره کسم ترشحاتمو ریخت روی یه لام که ببرم آزمایشگاه. معاینه که تموم شد روی کوسمو یکم مالید و گفت هیچ کیستی نداری این آزمایشم همونیه که هر ۶ ماه باید بدی. نگار همینجوری نگاهش به دست دکتر بود که داشت کوسم و میمالید. دکتر به نگار گفت شما برید آماده شید اول سینه هاتونو معاینه کنم. نگارم رفت تو اطاق کنار میز. دکتر به من گفت فقط بعد معاینه دوستت، خودت برگرد که باهات کار دارم. آخه همیشه تنها میومدم پیشش و آخر کار باهاش سکس داشتم. دکتر بلند شد رفت منم فقط شورتمو پوشیدم و اومدم بیرون به نگار گفتم لباستو دربیار خودمم کمکش کردم. من نگارو با شورت و سوتین دیده بودم زیاد ولی اون روز وقتی سوتینشو باز کردم سینه های و سفتشو خودم لمس کردم، حس عجیبی داشتم. نگارم متوجه کارم شد. اینجا نگار گفت اون روز وقتی دکتر داشت معاینه ات می کرد، کوسم خیس شده بود. دوباره مامانم ادامه داد، دکتر سینه های نگار رو معاینه کرد و با نگاهی که به من کرد، فهموند که دلش این و می خواد. بعدشم گفت برو رو صندلی معاینه، اول خود دکتر روکش صندلی رو عوض کرد. نگار گفت پیشم بمون من سختمه منم موندم نگار لباسشو در آورد و رفت رو صندلی پاهاشو باز کرد. اوففف چه صاف کرده بود من که زنم همونجا دلم میخواست بخورمش، دکتر رو صدا زدم و اومد. نگار از خجالت چشماشو بسته بود. دکتر معاینه رو شروع کرد و همون کارایی که برای من کرده بود کرد. وقتی دکتر انگشتشو از کوس نگار در آورد پر از ترشح بود . دکتر انگشتشو به من نشون داد و یه چشمک زد دوباره انگشتشو کرد تو کس نگار و میچرخوند یه لحظه نگار رو نگاه کردم دیدم لباشو داره گاز میگیره و چشماشو به هم فشار می ده دستشو گرفتم سفت دستمو گرفت و فشار می داد. من فهمیدم داره تحریک میشه به دکتر نگاه کردم اونم گرفته بود. بعد از همون دستگاه گذاشت برای نگار توشو دید و به من گفت بیا ببین اینجای واژن قرمزه ترشحاتشم قارچیه یه پماد میدم شب ها بزنه تو واژن یه قرصم روزی سه تا دو هفته دیگه برای معاینه بیارش. به نگارم گفت اگه خواستی سکس کنی حتما کاندوم استفاده کن. دکتر که معاینه اش تموم شد رفت بیرون نگار هنوز چشماش بسته بود من یکم کوسشو مالیدم که درد دستگاهه کم بشه بهش گفتم چشماتو باز کن دیگه دکتر بیرونه خودمم رفتم صورتشو بوسیدم اونم منو محکم بوسید. نگار که لباسشو پوشید من گفتم نگار جون تو برو بیرون دکتر منو کار داره .با یه چشمک گفتم باید هزینه ویزیت رو پرداخت کنم. نگارم می دونست من یه شیطونیایی میکنم گفت هزینه رو خودت حساب میکنی اگه زیاده وایسم برای خودم رو حساب کنم. بهش گفتم تو برو با شوهرت حساب کن، نگار گفت خودت میدونی چه بلایی سرم اومده تو معاینه. بزار خودم حساب کنم اونجا دیگه فهمیدم نگارم پایه خوبیه. بهش گفتم پس دوبارو بشین رو صندلی. دکترو صدا زدم وقتی اومد گفتم نگار میخواد تشکر کنه ازتون کاندوم دارید دیگه؟ دکتر گفت تا دلت بخواد . نگار که دیگه خجالتش ریخته بود گفت ویزیت مریم جونم من میدم که دکتر گفت هرچی شما بگید و روپوشش و پیرهنشو در آورد. منم نشستم جلوشو زیپ شلوارشو باز کرد نگار که رو صندلی بود کیر دکترو دید که حسابی راست شده بهش گفتم مطمئنی اونم گفت اوهههوووم. من کیر دکترو گزاشتم تو دهنمو براش ساک زدم دکتر گفت بسه میخوام این کوس و بکنم از لحظه ای که سینه هاشو معاینه کردم برنامه ریختم. یه کاندوم کشید رو کیرشو وایساد جلو صندلی کیرشو گذاشت در کوس نگار و سینه هاشو میم الید و جوووون میگفت بعدش آرووم کیرشو تا ته کرد تو .صدای ناله و اوووففف اوووف نگار در اومده بود. دکتر همینجوری تلنبه میزد و سینه های نگارو می مالید منم رفتم کنار نگارو لبمو گزاشتم رو لبش تکون های شدید نگار شروع شد و با چندتا تکون و آه ارضا و شل شد. دکتر هنوز تموم نکرده بود ولی چون می دید نگار اذیت میشه کیرشو از کوس نگار در آورد پر از ترشح سفید بود. کاندوم و در آورد و با یه پد الکلی دور کیرشو تمیز کرد حالا نوبت من بود که کارشو تموم کنم روی میز کنار صندلی خم شدم و کونم و آماده کردم چون می دونستم عاشق کونمه. نگار تو فضا بود، خیلی حال کرده بود من و دید که کنارشم دکتر یه کاندوم دیگه گذاشت و کیرشو گذاشت، در کونم با دستشم کونمو باز کرده بود که نگار بتونه ببینه. با چندتا فشار آروم همون کیری که چند دقیقه قبل تو کوس نگار بود تا ته رفت تو کون من. دکتر داشت همینجوری تلمبه می زد، نگار گفت تو کونته؟ دکتر گفت آره تا ته تو کونشه. نگار گفت درد نداری یعنی؟ گفتم اولش درد داره ولی بعد حال میده. سینه هام همینجوری زیرم تکون می خورد. دکتر گفت شما هم دفعه بعد اومدی امتحان کن، خوشت میاد. من دیگه داشتم ارضا میشدم که دکتر آبش و تو کاندوم خالی کرد و کشید بیرون. منم دیگه ارضا شده بودم.
و اولین روز آشنایی سکسی من و نگار بود.
تعریفای مامانم که تموم شد نزدیک اومدن پدرام بود. مامانم گفت منو نگار می ریم تو اطاق من. شما هم برید تو اطاق خودت ولی یاد باشه اگه می خوای بهش کون بده ولی امروز تو باید پدرام رو بکنی. من که با تعریفای مامان از کس و کون دادن خودش ونگار کیرم راست شده بود، اونم بعد دوباراومدن آبم، گفتم چشم. من شلوارک و تیشرتم و پوشیدم همون موقع پدرامم زنگ خونه رو زد. در رو باز کردم و اومد بالا. در و که باز کردم گفت مامانت کجاست؟ گفتم دوستش اومده تو اطاقشن، ما هم رفتیم تو اطاق من.
 
     
  
 مرد
#15   Posted: 6 Oct 2017 17:53

 0 Star

ارسالها: 34
قسمت 13

من‌ پلی استیشنو روشن کردم و بازی فوتبال اوردم که بازی کنیم، این پلی استیشن و ال ای دی که تو اطاق من بود رو مامانم میگ فت یکی از دوستاش بهش داده حالا دیگه میدونستم واسه چی داده جالبش این بود که پدرامم مثل همینو داشت. نشستیم رو تخت که بازی کنیم، پدرام گفت حوصله بازی ندارم و دستشو برد تو شلوارکم و کیرمو می مالید، گفت جرا کیرت راسته؟ شورتم نداری که؟ جوووون. من گفتم از دست این دوست مامانم شق درد گرفتم. همینجوری داشت میمالید، مامانم در زد پدرام سریع دستشو در آورد. منم گفتم بله،مامان، که در باز شد و مامانم اومد تو. وای چی می دیدم مامانم یه شلوارک تنگ لیمویی پوشیده ه بود که خط کسش قشنگ معلوم بود، با یه تاپ نارنجی داشت سوتینم نبسته بود سینه هاش دلربایی می کرد پدرام با تته پته سلام کرد مامانم اومد جلو باهاش دست داد خوش آمد گفت و بعدشم گفت من مزاحم کاراتون نمیشم خوش بگذره شیرموز میخوام درست کنم براتون و بعدشم رفت به سمت در. پدرام چشم از کون مامانم بر نم یداشت همینجوری میخ نگاه می کرد.
وقتی مامان رفت پدرام گفت مانی مامانت مثل اون جنده تو فیلمه بود، منم گفتم آره.
گفت خوش به حالت چه حالی میکنی. منم گفتم تازه دوستشو ندیدی چه کسیه لامصب.
پدرام گفت میخوام بکنمش. گفتم مامانم و می گی ؟ گفت آره . گفتم شرط داره گفت چی گفتم باید هر چی می گم گوش کنی تا خودم مامانم و برات جور کنم. اونم گفت باشه قبول می کنم. اولین مرحله از نقشه ام رو تونستم انجام بدم. گفتم صبر کن الان می آم. رفتم سمت اطاق مامانم و گفتم نیم ساعت دیگه بیاید تو اطاق من. بعدش رفتم سمت حموم و لباس های مامانم و پیدا کردم و برداشتم و اومدم سمت اطاق خودم. به پدارم گفتم لخت شو. اونم گوش کرد. بعدش بهش گفتم که بیاد من و لخت کنه، این کار رو هم کرد و رفتم رو تخت دراز کشیدم و گفتم بیا کیرم و ساک بزن، اولش نمی خواست قبول کنه ولی وقتی یاد کون مامانم افتاد قبول کرد. سر کیرم و گذاشت دهنش. معلوم بود ساک زدن بلد نیست. بهش گفتم چی کار کنه، اونم انجام داد و انصافا استعداد خوبی تو ساک زدن داشت. یکم که ساک زد، یه تف انداخت رو دوتا انگشتش و کرد تو کون من. این کارش خوب بود، باعث شد که من بیشتر حال کنم.
بعد این که خوب که خوردش. گفتم بهش بلند بشه و لباس های مامانم و بپوشه. اولش قبول نکرد و گفت اول اثبات کن که می تونی مامانت رو برم جور کنی بعد. منم از تو کشو میز بغل تخت یه فلش درآوردم و زدم به ال ای دی. فیلم توش رو پلی کردم. فیلم کوس وکون دادن مامانم به من بود. یکمی از فیلم وکه دید دیگه باور کرد که می تونم. خودش رفت و لباس ها رو پوشید. یکم لوازم آرایش که قبلا از اطاق مامانم برداشته بودم و آوردم و یکم آرایشش کردم و رژ لب و خط چشم هم براش کشیدم. بعدش بهش گفتم بیاد رو تخت دولا بشه سرشو بذاره رو تخت و کونشو بده بالا ب منم کیرمو از بغل شرت مامانمگذاشتم دقیق روی سوراخ کونش. اول با همون خیسی براش مالیدم داشتم میمالیدم گفت مانی تو می دونستی مامانت جنده هست؟ گفتم اره. گفت دوستشم هست؟ گفتم اره اونم چه جنده ای، یه پسرم داره هم سن خودمون. پدرام گفت خوش به حال پسره. من یکم تعجب کردم و گفتم چطور؟ گفت خوبه دیگه حتما یا مادرش حال میکنه . پدرام گفت مامان منم با مامانت خیلی دوسته اگه اونم مثل مامانت جنده باشه خیلی حال میده. داشتم کیرمو فشار میدادم بره تو کونش که یکم اخ و اوخ کرد درآوردم یکم کرم زدم و دوباره فشار دادم تا نصفه رفته بود تو یکم صدای پدرام بلند شده بود. آرووم فشار دادم تا ته رفت تو کونش یهو در باز شد مامانم و نگار با هم اومدن تو پدرام فقط صدای درو شنیده بود روشو برگردوند مامانشو و مامانم تو اطاق بودن سریع رفت جلو کیرم از تو کونش در اومد. لباسامون پشت مامانامون بود نمیتونستیم برداریم من که میدونستم این نقشه مامانمه ،مامانم گفت به به نگار جون فقط مانی من کونی نیست انگار پسر خودتم کونیه که هیچ زنپوشی هم دوست داره. ببین چه آرایشی کرده. همزمانم اومد جلو و کیر راست شده منو تو دستش گرفت. پدرام زبونش از ترس بند اومده بود.
مامانم گفت چرا کارتونو تموم نمی کنید، پدرام جون. پدرام هنوز نمی تونست هضم کنه چه خبره که مامانم به نگار گفت پس خودت کار نیمه کاره پسرتو تموم کن . نگار مانتوشو باز کرد هیچی زیرش نپوشیده بود پدرام که مامانشو لخت دید به مامانش گفت، یعنی میخوای بهش بدی؟ مامانش گفت خودتم داشتی بهش میدادی یادت رفت ؟ مامانم گفت تازه خبر نداری قبل اومدنتم حسابی از خجالتمون در اومده ماماتت حالا تو ناراحتی؟ پدرام گفت ناراحت که نه نیستم. مامانم گفت آفرین پس جایزتو خودم می دم و رفت جلوش زانو زد. من کنار پدرام روتخت نشسته بودم سینه های مامانم از بالا تو تاپش می لرزید کمکش کردم تاپشو در آورد.
پدرام تازه یخش باز شد. مامانم بلندش کرد وکامل لختش کرد و کیرشو گرفت تو دستش و به نگار گفت پس این اولین کیری بوده که رفته تو کون مانی. قبل از اینکه بزاره تودهنش به نگار گفت تو هم بیا مثل همیشه کنارم. اونم که لخت بود اومد جلوی پای من کنار مامانم زانوزد .پدرام نمی دونست حواسشو کجا جمع کنه با دستاش سر مامانمو به کیرش فشار می داد. ولی نگاهش به مامانش بود که داشت برام ساک می زد. سینه های مامانم و نگار چه تکونایی می خورد من که تو اون روز سومین بارم بود .پدرام طاقت نیورد و تو دهن مامانم خالی کرد بعد خودش گفت اون موقع که من میک ردمش نزدیک بوده آبش بیاد.
من به پدرام گفتم خبر داری اونروز که خونه خودتون منو می کردی مامانت دیده کون دادن منو؟
مامانم گفت خوبه دیگه حالا پدرامم کوس و کون دادن مامانشو میبینه تازه امروز ما کون دادن پدرامم دیدیم. مامانم اینو گفت و به نگار گفت برو روتخت پسرت خوب ببینه مامانش چه جنده ماهریه. نگار اومد روتخت به کمر خوابید و پاهاشو باز کرد به من گفت بخور برام منم با سر رفتم رو کوسش. اوووومممممم چه حالی میداد جلو پدرام کوس مامانشو می خوردم اونم داشت تماشا می کرد.

مامانم به پدرام گفت بیا تو هم کوس منو خیس کن تا آماده شیم. پدرام هنوز کیرش خوابیده بود .با ولع افتاد به جون کوس مامانم چه صدایی راه انداخته بود اولین بارش بود که کوس می خورد اونم چه کوسی نصیبش شده بود. من به پدرام گفتم بیا ببین چجوری مامانت کون میده به من. نگار گفت آره بیا ببین این کونی مادرجنده نبودی منو کرده. پدرام از رو مامانم بلند شد لبه تخت نشست نگار برگشت چهار دست و پا شد کونشو می چرخوند می گفت بیا از پشت بکن تو کوسم دارم میمیرم از شهوت. من رفتم پشتشو کیرمو نشون پدرام دادم و گفتم بوسش کن که میخواد بره تو کوس مامانت اونم سر کیرمو کرد تو دهنش و خوب خیسش کرد مامانم گفت چه به فکر مامانشه. داره خیسش میکنه اونم بیشتر ادامه داد، نگار گفت بسه بزار مانی کارشو بکنه .من کیرمو از دهن پدرام در آوردمو گذاشتم تو کوس نگار با یه فشار هول دادم تو کسش یه اوففففف گفت مامانم گفت جووووون تو همیشه موقع کس دادن اوففف اوووف میکنی آب طرفتو زودتر میاری. پدرامم تمام حواسش به کوس مامانش بود که کیر م می رفت توش و میومد بیرون منم که می خواستم خوب حال کنم قشنگ کیرمو میوردم بیرون دوباره میکردم توش ترشح کس نگار کیرمو لیز کرده بود نگاه کردم پدرام دوباره کیرش راست شده بود گفتم چیه تو هم از کوس دادن مامانت حال میکنی گفت خیییلی صداش از شهوت میلرزید. مامانم گفت برو جلو مامانت، خوب ساک میزنه مامانت. مشتریاش همه تعریفشو میکنن. پدرام یه نگاه به مامانش کرد، نگارم بهش گفت بیا ببینم کیر پسرمو ساک میزنم تا کونتو جر بده مریم. مامانم گفت من که حاضرم این کیر تو کون مانی رفته حتما باید تو کوس و کون منم بره. پدرام اومد جلو مامانش نگارم سرشو اورد بالا رو دستاش نگه داشت خودشو بعدشم کیر پدرامو گزاشت تو دهنش. نگار همینجوری که داشت به من کوس می داد همچین حرفه ای برای پدرام ساک میزد که آه پدرام در اومده بود . من به پدرام گفتم میبینی چه مامانایی داریم، پدرام گفت عالین. مامانم کنار تخت مثل نگار رو زانوهاش خوابیدو و گفت حالا دیگه نوبت کون منه من به پدرام گفتم اینم کونی که دنبالش بودی برو ببینم چکار میکنی.
کون گنده مامانم حواس منم پرت کرده بود. پدرام رفت پشت مامانمو کیرشو گزاشت در سوراخ کونشو فشار داد اوووف من قشنگ میدیدم همون کیری که اولین بار رفته بود تو کونم حالا تو کون مامانمه بیشتر حشری شدم و تکونامو محکم تر کردم پدرامم مثل من محکم تو کون مامانم تلنبه میزد صدای اوووف اووف و جووون نگار و مامانم اطاقو پر کرده بود منم کیرمو از کوس نگار در اوردم و مثل پدرام گزاشتم تو کون مامانش صدای ناله های نگار بیشتر شده بود با دستم کوسشو میمالیدم که با یه آه بلند ارضا شد و همونجوری شل شد خوابید زیرم.
مامانم گفت بسه دیگه نکنش اذیت میشه منم از کونش کشیدم بیرون ولی هنوز آبم نیومده بود.
مامانم گفت برو کیرتو بشور بیا. منم رفتم شستم اومدم پدرام هنوز داشت تو کون مامانم تلنبه میزد.
مامانم گفت بیا برات بخورم منم رفتم جلوش نشستم اونم سرشو گذاشت رو کیرم و تمامشو گذاشت تو دهنش وای که چه ساکی میزد. من گفتم مامان میخوام دونفره بکنیمت پدرامم گفت اره حال میده بعد من خوابیدم رو کمرم مامانم نشست رو کیرم و کسشو تنظیم کرد اوووففف کیرم تا ته رفت تو کسش بعر خوابید رو من پدرامم گزاشت تو کونش صدای ناله های سه تامون بلند بود پدرام گفت ابم داره میاد مامانم گفت بریز تو کونم اونم با دوتا تکون ابش اومد دیگه نمیتونست تکون بخوره تمام آبشو ریخت تو کون مامانم، بعدشم رفت کنار. آب پدرام از کون مامانم میومد بیرون و میریخت لای پای من چه داغ بود من قبلا هم آب پدرامو رو بدنم حس کرده بودم مامانم داشت ارضا میشد که منم با یاد دادنم به پدرام آبم اومد و تو کس مامانم خالی کردم مامانم با چنتا آه ارضا شد. من دیگه نا نداشتم تکون بخورم اب کیر خودم یذره بیشتر نبود که اونم از کس مامانم میریخت بیرون . هر چهارتامون لذت برده بودیم نگارم دیگه خیالش راحت شده بود. مامانم منو می بوسید منم می بوسیدمش. پدرامم رفت مامانشو بغل کرد و هم و می بوسیدن.
 
     
  
 مرد
#16   Posted: 13 Oct 2017 01:27

 0 Star

ارسالها: 34
قسمت 14

چند دیقه بعد مامانم بلند شد گفت من می رم شربت درست کنم بخوریم، شما هم بیاید تو پذیرایی.
من و نگار همونجوری داشتیم میومدیم بیرون که پدرام می خواست لباس تنش کنه، نگار گفت: لازم نیست بپوشی. تو این خونه همه لخت میگردیم. پدرام اعتراضی نکرد و پشت سر من راه افتاد.
پدرام دستشو کرد لای کون من و با شوخی گفت مامان منو کردی کونت میزارم. نگار هم گفت خوب تو هم مامانشو کردی، این به اون در. سه تایی خندیدیم و از اطاق اومدیم بیرون.
مامانم تو پذیرایی نشسته بود گفت همیشه به خنده چیه خوشحالید؟
نگار گفت صحبت بکن بکنه مامانم گفت هنوز سیر نشدید ؟ من گفتم من که امروز دیگه راست نمی کنم ولی این پدرام میخواد منو بکنه. مامانم گفت مثل اینکه توهم بدت نمیاد یه کون بدی کامل بشه سکست. بازم هممون خندیدیم.
پدرام گفت منم شوخی کردم اون کوس و کونی که من کردم دیگه نمیتونم امروز کاری کنم.
مامانم گفت لازممم نکرده تو بکنی چون یه نفر دیگه کون مانی رو رزرو کرده.
نگار گفت کی؟ دکتر؟ مامانم گفت بله هم کون مانی هم کوس خودت رزرو شده . من گفتم پدرام امشب مامانت با کوس پاره میاد خونه، منتطرش باش. پدرام گفت مگه طرف چجوریه؟ مامانم گفت دکتر پوستمونه کیرش اینقد کلفته که تو کون مامانت نمیره.ولی مانی عاشق کیرشه. چه توکون خودش بره چه تو کوس و کون من.
پدرام گفت یعنی تو بهش کون دادی؟ گفتم به خاطر دیلدوهایی که تو بهم دادی اینقدر گشاد شده کونم کهکیر به اون بزرگی توش جا شد.
برای پدرام جریانشو تعریف کردم گفت منم میخوام ببینم. نگار گفت مطمئنی؟ اونجا ناراحت نشی.
پدرام گفت نه دوست دارم ببینم کیر کلفت میره تو کوست مامان جون.
مامانم گفت پس به دکتر میگم بیاد خونه خودمون نمیشه که چهارنفری بریم. بعدشم پدرام جون از این به بعد مامانت بیشتر وقتا خونه ماست و مشتریا میان اینجا توهم هر وقت دوست داشتی بیا. مامانم رفت زنگ زد به دکتر و بهش آدرس داد که بعد مطب بیاد خونه.
نشستیم و شربتمونو خوردیم. پدرام گفت مامان به این دکتر کونم دادی؟ نگار گفت نتونستم عزیزم سرشو کرد تو کونم داشتم میمردم از درد.پدرام گفت اینبار سعیت و بکن دوست دارم ببینم اون کیرکلفت میره تو کونت چجوری میشی منم گفتم خوب خودت بهش کون بده بهتر متوجه میشی.
مامانمم دید پدرام کیرش راست شده، بهش گفت نکنه تو هم از دادن مامامت لذت می بری؟ پدرام گفت خیلی تازه دوست دارم خودمم ببینم. مامان گفت پس امروز میبینی ببینم چکار میکنی. تا دکتر بیاد من گفتم، منو پدرام بریم پلی استیشن بازی کنیم نگار گفت کار دیگه ای نکنیدااااااا، انرژیتونو نگه دارید.
وقتی نشستیم پدرام گفت مانی من هنوز باورم نمیشه یعنی مامانامون جنده بودن تاحالا نمیدونستیم؟ من گفتم من که همون روز که فیلم مامانمو دیدم شناختم ولی تو چون مامانمو ندیده بودی نشناختی. یکم فیفا بازی کردیم پدرام گفت دکتر کونت گذاشت درد داشت؟ گفتم اولش یکم ولی یجوری کرد که امروز باز منتظر کیرشم بره تو کونم. پدرام گفت منم می خوام بدم ولی میترسم. گفتم خوب بادیلدو تمرین کن اصلا اگه میخوای همین الان شروع کنیم.
پدرام که تشنه کیر شده بود و کونش میخوارید قبول کرد. گفتم صبر کن دیلدوهایی که خودت برام گرفتی بیارم، بعدش رفتم تو پذیرایی به مامانم گفتم اون دیلدوها کجان؟ نگار گفت تو که کیر به اون کلفتی رفته تو کونت دیلدو میخوای چکار.
مامانم گفت راست میگه خودتو نگه دار واسه دکتر کوس نگار و کونت امروز پر میشه.
گفتم میدونم ولی دیلدوهارو واسه پدرام میخوام اخه اونم دلش میخواد کون بده.
نگار پدرامو صدا زد بیاد بیرون پدرام که اومد نگار بغلش کرد و بوسش کرد گفت خوبه تو هم کونی من شدی برو دستشویی کونتو تمیز کن توش با شلنگ آب بگیر پدرامم رفت و خودشو تمیز کرد.
مامانم کیسه دیلدوها رو با یه قوطی وازلین آورد. مامانم به پدرام گفت وسط پذیرایی رو چهار دستو پا بشه. اونم کونشو داد بالا کیرش از زیر پیدا بود. نگار یکم وازلین مالید به سوراخ پدرام و با انگشتش میمالید و آرووم انگشتشو کرد تو. با یه انگشت می چرخوند پدرام انگار یکم درد داشت ولی آروم شد بعد نگار دوتا انگشتشو کرد تو پدرام یه آخ گفت نگار گفت جووون دردت اومد؟ پدرام گفت یکم ولی خوشم میاد راست میگفت چون کیرش راست شده بود و بیضه هاش جمع شده بود خودمم وقتی کیر میره تو کونم همینجوری میشم.
مامانم یه دیلدوی کوچیک برداشت و گزاشت تو دهن نگار گفت خیسش کن بره تو کون پسر گلت.
نگارم انگار کیر واقعی باشه یجوری ساک میزد که من حال میکردم.
انگشتاشو در اورد و دیلدورو گذاشت در کون پدرام به آروومی کرد تو کونش یکم باهاش بازی کرد، پرسید خوبه پدرام گفت اوهوووم. نگار گفت مریم جون یه بزرگترشو بده مامانم یه بزرگترشو داد. نگار دادش به پدرام گفت خودت ساک بزن یاد بگیری. پدرامم مثل مامانش حرفه ای ساک زد و داد به مامانش اونم دیلدو اولی رو در آورد اینو گإاشت سرشو فشار داد پدرام آخ و اوخش در اومد نگار دیلدو رو چرب کرد و آروم کرد تو .پدرام خودشو سفت کرده بود، گفتم خودتو شل کن راحت شی. یکم عادت کرد، نگار شروع کرد تکون دادن. مامانم گفت بسشه بزار بمونه تو کونش عادت کنه نگارم کمربندشو بست به پدرامو گفت برو رو مبل بشین.
پدرام یجوری رو مبل نشسته بود معلوم بود هنوز بهش عادت نکرده.
مامانم گفت میخوام آرایشتون کنم بریم تو اطاق من ما هم رفتیم پدرام گشاد گشاد راه میومد کیرشم سیخ شده بود.
اول من نشستم مامانم کرم پودر زد و رژ لب کالباسی گفت به تو میاد بعدشم یه شورت لامبادا داد بپوشم .
پدرامم همینجوری درستش کرد و گفت تو نمیخواد شورت بپوشی چون کونت با این چیزی که توشه همینجوری قشنگه خودشونم یکم آرایش کردن و بیکینی پوشیدن منتظر دکتر بودیم که تلفن زد با مامانم صحبت کرد مامانم گفت دکتر تنها نیست یه دوستش از جنوب اومده، باهاش میاد.
نگار گفت وای اگه همون باشه که یبار منو کرد کونمون پاره میشه.
پدرام گفت چطور مگه ؟ مامانم گفت طرف یه کیری داشت که مامانت ناله میزد زیرش اشکش در اومده بود یه کمر سفتیم داره نیم ساعت میکنه. حالا شما سخت نگیرید خودم میرم زیر کیرش. بعد ده دیقه زنگ خونه رو زدن، دکتر بود. با همون دوستش سبزه بود و هیکلی من که خودم دوست داشتم بهش کون بدم .اومدن تو مارو که دیدن دوستش تعجب کرد ولی دکتر گفت مانی جونو می شناسم این اقا پسرو نمی شناسم که نگار معرفیش کرد و نشستیم.
مامانم همون اول رفت کنار دوست دکتر که اسمش مهدی بود. دکتر گفت چه آرایش قشنگی کردی مانی آماده شدی برا خودم؟ نگار گفت من که زیرت طاقت نمیارم مانی کمکم میکنه. هممون خندیدیم دکتر گفت پسر خودت چی نگار گفت پدرام کونتو نشون بده دکتر که دیلدو رو دید گفت به به میبینم پسراتون دارن از خودتون جلو میزنن بعدشم یه دست به کون پدرام کشید گفت پس این کونم منتظر کیر خودمه. ما که لباس زیادی نداشتیم اونا هم لباساشونو در آوردن. وایییی چی میدیدم کیر مهدی د وبرابر دکتر بود.
دکتر نشست رو مبل و پدرامو نشوند جلو پاش گفت بخور یکم که قرار بره تو کوس مامانت. نگارم نشست کنارش و دکتر با سینه هاش حال میکرد پدرام شروع کرد ساک زدن. مهدی گفت مانی، حمید خیلی ازت تعریف کرده تو هم بیا مال منو بخور.
منم نشستم جلو پاش اول کیرشو گرفتم تو دستم خیلی بزرگ بود تا نصف تونستم بکنم تو دهنم اونم سینه های مامانمو می مالید. مهدی گفت حمید چه خوب ساک میزنه این مانی مامانم گفت از خودم یاد گرفته.
همینجوری داشتم اون کیر بزرگ و می خوردم که صدای آه نگارو شنیدم. اوفففف نگار همونجوری نشسته بود رو کیر دکتر و بغلش کرده بود. سینه به سینه هم بودن پدرامم داشت، تخمای دکتر و لیس میزد و می دید مامانش رو کیر کلفت بالا پایین میره. مامانم اومد کنار من رو کمر خوابید و پاهاشو باز کرد مهدی من و زد کنار و اومد سراغ مامانم. کوسشو لیس زد. مامانم سر مهدی رو فشار میداد رو کوسش و آه و اوه می کرد.
بعد بلند شد کیرشو گذاشت درکوس مامانم و آروووم فشار داد. وای اون کیر کلفت تا ته رفت تو کوس مامانم و ناله اش در اومد. مهدی جووون می گفت و تلمبه می زد وقتی کیرشو می آورد بیرون، پوسته داخلی کس مامانم دورش میومد. یه صحنه جدید بود برام مثل یه حلقه صورتی دور کیر سیاه مهدی بود. مهدی یکم تلمبه زد گفت برگرد از پشت بزارم تو کوست. مامانم که داشت برمی گشت مهدی کیرشو گزاشت تو دهن من مزه ترشحات کس مامانم بود. حسابی ساک زدم مهدی دوباره از پشت گذاشت تو کس مامانم.
صدای ناله های نگار و مامانم بلند بود من و پدرامم داشتیم میدیدم مامانامون جلو ما کوس میدن اونم به چه کیرای کلفتی.
دکتر به نگار گفت من کون میخوام نگار گفت کونو، مانی جون بهت میده. من رفتم کنارشون به دکتر گفتم کون من منتظره . بعدشم شورتمو در آوردم دکتر بهم گفت اول بیا این نگار و دوتایی بکنیم. پسرش داره حال میکنه منم رفتم پشت نگار و کیرمو گإاشتم تو کونش با دکتر دوتایی نگار و می کردیم.
دیدم مامانم آرووم شده. مهدی پشتش داشت کیرشو به سوراخ کونش میمالید دکتر گفت برو کنار مامانت برعکس سرت به طرف کونش باشه مهدی گفت آره مادرو پسر دوتایی کون میدن کنار هم.
من رفتم دکترم اومد پشت مت و یکم وازلین زدن در کون من و مامانم داغی کیرو در کونم حس میکردم.
مهدی کیرشو کرد تو کون مامانم یه آخی گفت که دلم کباب شد همون موقع دکترم کیرشو تا دسته فرو کرد تو کون من یکم دردم اومد یه اخ کوچولو گفتم نگارم پدرامو خوابوند رو کمر و خودش نشست رو کیرش پدرام همونجوری که دیلدو تو کونش بود کیرشم تو کوس مامانش بود، نگارم همینجوری بالا پایین می کرد.
صدای ناله هممون بلند بود، ولی مامانم از هممون بلند تر ناله میزد اون کیر که من نتونستم بکنم تو دهنم تا دسته تو کونش بود دکتر اینقد تلمبه زد که آبش اومد و تو کونم خالی کرد.
ولی مهدی همینطوری داشت می کرد. بعد کیرشو در آورد و دوباره گذاشت تو دهن من که همینجوری جلوش زانو زده بود ایندفعه از پشت کرد تو کوس مامانم. سینه های مامانم همینجوری تکون میخورد و مامانم با چنتا آه ارضا شد مهدی کیرشو کشید بیرون و اومد پشت من کیرش اینقد کلفت بود که نمیرفت تو کونم ولی هنونجوری که سرشو کرد تو کونم یهو آبم اومد. من بیحال شده بودم دیگه مهدی رفت جلو نگار و کیرشو داد دستش اونم همونجوری که ساک میزد رو کیر پدرام تکون میخورد مهدی بالاسر پدرام بود اونم می دید مامانش چحوری ساک میزنه یه آه کشیدو کیرشو کشید بیرون چنتا قطره اب اومد ریخت رو شکمش.
نگار از روی پدرام بلند شد و جلوی مهدی رو کمر خوابید گفت حالا نوبت کوس منه با کیرت پر کنی. مهدی افتاد رو کوس نگار یه ناله هایی می زد نگار انگار داشت جر میخورد پدرامم همینجوری کوس دادن مامانشو می دید.
مهدی یه لحظه تلمبه هاش و تند تر کرد و یهو وایساد. معلوم بود آبش اومده . کیرشو که کشید بیرون همینجوری آب کیرش از کوس نگار می ریخت بیرون وای چقدر آب داشت نگار به پدرام گفت بیا کوسم و با طعهم آب کیر مهدی بخور. پدذام هم رفت و همین کار و کرد.
هممون همونجا ولو شده بودیم بعد چند دقیقه بلند شدیم خودمونو تمیز کردیم .
من و مامانم و نگار نمیتوتستیم راه بریم دیگه جون نداشتیم پدرام رفت از آشپزخونه برا هممون شربت آورد. داشتیم میخوردیم پدرام گفت مامان حامله نشی یوقت که مامانم گفت نگران نباش . دکتر و مهدی یکم نشستن صحبت کردیم، قرار شد منو پدرام بریم مطبش واسه موهای بدنمون که لیزر کنه و بعدش رفتن.
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#17   Posted: 31 Oct 2017 10:36

 0 Star

ارسالها: 34
قسمت ۱۵

دیگه شب شده بود و هیچکدوممون جون نداشتیم من زنگ زدم برامون پیتزا اوردن خوردیم پدرام و نگارم شب موندن خونه ما.
من و مامانم کنار هم خوابیدیم و پدرام و مامانشم کنار هم اون شب اولین شبی بود که پدارم لخت کنار مامانش می خوابید.
صبح که از خواب بیدار شدم بوی آب کیر تخت خوابمون رو برداشته بود هیچکدوم دوش نگرفته بودیم با اون همه آب که رو بدنامون ریخته بود.
من گفتم برم یه دوش بگیرم که مامانم گفت بزار یه سر به نگار بزنم، بعد با هم می ریم. رفت در اطاقشون و زود برگشت گفت پاشو بیا ببین.
دستمو گرفت رفتیم اطاق من که نگار و پدرام خوابیده بودن. دیدم نگار خوابیده و پاهاشو باز کرده پدرام افتاده رو کسش داره لیس میزنه براش.
نگارم سر پدرامو رو کوسش فشار می داد.
مامانم گفت نوش جونت پدرام خوشمزس؟
پدرام سرشو اورد بالا و سلام کرد گفت اوووم خیییلی.
مامانم رفت کنار نگار خوابید مثل اون و گفت بیا تو هم بخور.
منم یه چشم گفتم و شروع کردم.
مزه آب کس مامانم با اب کیر یه چیزی شده بود یکم ترش بود و بوی تند می داد ولی من نمیخواستم از پدرام کم بیارم.
بعد چند دیقه مامانم گفت جاتو با پدرام عوض کن.
ما کوس مامانامونو لیس میزدیم اوناهم خود شون سینه هاشونو میمالیدن تا ارضا شدن.
مامانم به پدرام گفت بیا برات بخورم. پدرامم بلند شد رفت بالا سر مامانم و گذاشت تو دهنش اونم با اینکه ارضا شده بود حرفه ای ساک می زد براش .
منم به نگار گفتم برگرد بزارم تو کونت اونم رو چهار دست و پا کونشو آورد بالا.
کیر خیسمو گذاشتم در کونشو شروع کردم تلنبه زدن نگاه من به کیر پدرام بود که تو دهن مامانم بود اونم داشت کون دادن مامانشو می دید که آبش اومد و تو دهن مامانم خالی کرد.
مامانم سرشو گزاشت رو کون نگار و آب تو دهنشو ریخت لای کون نگار که سرازیز می شد رو کیر منو می رفت تو کونش منم از لذت این لحظه آبم اومد و توکون نگار خالی کردم ولی کیرمو نکشیدم بیرون تا خودش شل شد و اومد بیرون آب بود که از کون نگار میومد بیرون. نگار، پدرام و صدا زد و گفت بیا آب کیر خودت و پرهام و از روی کون من بخور.
پدرامم هم رفت پشت مامانشو و کونش و لیس می زد و آب کیرامون و می خورد.
چند دقیقه همونجوری دراز کشیدیم و بعدش رفتیم حموم خودمونو شستیم .
مامانم زودتر رفت و تا ما اومدیم صبحونه حسابی خوردیم.
بعد از صبحانه پدرام و مامانش لباس پوشیدن و رفتندخونه اشون.
منم رفتم تو اطاقم تا یکم درس بخونم. موقع ناهار مامانم صدام کرد. رفتم ناهار بخورم که مامانم گفت، بعد ناهار می رم باشگاه و غروب می آم خونه.
منم گفتم فقط باشگاباشگا
خندید گفت آره بابا دروغ که بهت نمی گم، بعدشم چیزی دیگه ندارم وه بخوام ازت پنهان کنم. خندیدم و گفتم به سلامت.
فرداش که مدرسه رفتم با پدرام همه اش درباره اتفاقات جدیدی که تو زندگیمون افتاده بود، صحبت می کردیم و هر دو از این اتفاقات خوشحال بودیم.چند روزی خبر خاصی نبود که سه شنبه شب مامانم بهم گفت فردا مدرسه نمی خواد بری و پدرام و مامانش می آن اینجا.
فردا صبحش، حس کردم یکی داره با کونم بازی می کنه. فکر کردم مامانم و گفتم مامان ول کن تازه اول صبحه. که صدای پدرام و شنیدم که گفت پاشو کونده خواب آلو. چشم هام و باز کردم و پدرام و دیدم که لخت بالا سرم وایساده. خندیدم و گفتم باشه. وقتی خواستم بلند شم اول سر کیرش و بوسیدم و بعدشم لباشو. با هم رفتیم سمت آشپزخونه برای خوردن صبحانه.
بعد از صبحونه مامانم گفت من به مشتریامون گفتم آدرس خودمونو امروزم عصر چندتاشون میان شما تو اطاق بمونید اگه لازم شد صداتون میزنم.
دوربینم گذاشتم تو اطاق خودم شما میتونید ببینید.
من و پدرام یه آخ جون گفتیم و مامانامون رو بوسیدیم. که مامانم یکی زد رو کون پدرام و گفت ولمون کنید، امروز باید به چندتا مشتری سرویس بدیم. شما ها بعدا.
پدرام از مامانش پرسید امروز چی می خوای بپوشی، نگار گفت الان نشونت می دم که ببینی، بعدش نگار رفت از تو اطاق دوتا ست گیپور خوشگل آورد بهش گفتیم بپوش ببینیم.
اولی سرمه ای بود سوتینشو پوشید بالای سینه هاش از سوتین بیرون مونده بود که خیلی زیباترش میکرد.
شورتشم رو کوسش گیپور بود که از زیرش شیار کسش دیده میشد.از پشتم خیلی کونشو نپوشونده بود.
اینجوری از لختشم شهوتناک تر بود.
مامان منم یه ست مشکی مثل همون که نگار داشت پوشید منو پدرام داشتیم دیوونه میشدیم بدن های مامانامونو اینجوری میدیدم.
حدود ساعت ۲ اولین نفر زنگ زد من و پدرام رفتیم تو اطاق .
نگار و مامانم با همون ست که پوشیده بودن نشستن تو پذیرایی.
طرف اومد و باهاشون دست داد و نشست بعدشم نگار رو برد تو اطاق تا باهاش سکس کنه.
من و پدرام با هم قرار گزاشتیم هر کدوم موقع دادن مامانش به اون یکی حال بده .
ال ای دی رو روشن کردیم.

وقتی رفتن تو اطاق مامانم اومد پیش ما.
ما بهش قرارمونو گفتیم خندش گرفته بود ولی باید خیلی آروم صحبت میکردیم.
مرده لباساشو در اورد و خوابید رو تخت نگارم سوتین و شورتشو در اورد و رفت روتخت کیر مرده رو گرفت دستشو بعد کرد تو دهنش.
مامانم به پدرام گفت شروع کن مامانت داره ساک میزنه منم کیرمو گذاشتم تو دهن پدرام .
نگار یه کاندوم کشید رو کیر اون و خودش نشست رو کیر اون دوربین از کنار نشون میداد ولی از راحتی نگار معلوم بود رفته تو کسش.
به پدرام گفتم بسه حالا کونتو اماده کن.
پدرام رو به تی وی پوزیشن گرفتو منم کیرمو گزاشتم در سوراخش یکم مالیدم با خیسی آب دهنش.
پدرام همونجوری که کس دادن مامانشو میدید آماده شده بود که کون بده.
مامانم یکم وازلین مالید در کونش یکمم مالید به کیر من که راحتتر بره تو.
منم آروم سرشو کردم تو کون پدرام که یذره دردش اومد و رفت جلو حتی نمیتونست آخ بگه ولی مامانش از اون اطاق آه و اوه راه انداخته بود.
مامانم گفت با همین آه کشیدناش آب همه رو زودتر میاه جنده.
من آروم آرووم کیرمو کامل کردم تو کون پدرام و شروع کردم تلنبه زدن.
توی اون اطاقم حالتشونو عوض کردن و نگار مثل پسرش حالت گرفت مرده هم پشتش وایساد انگار می خواست تو کونش بزاره ولی نگار برگشت یه جیزی گفت بعد شروع کردن.
من تلنبه هاموتو کون پدرام هماهنگ با همون که مامانشو می کرد میزدم که یه آن دیدم طرف دیگه تکون نخورد بعدشم از نگار کشید بیرون و تو کاندومش پر آب بود با دستمال درش اورد و کنار گذاشت.
منم دیگه نزدم و کیر راست موندمو از کون پدرام کشیدم بیرون و نشستیم.کیر پدرامم راست بود معلوم بود حسابی حال کرده هم از کون دادنش هم از دیدن سکس مامانش.
نگار خودشو بادستمال پاک کرد و اومد تو پذیرایی مامانمم رفت پیشش.
طرفم لباسشو پوشید و پول رو گذاشت کنار تخت.
بعدشم رفت تو سالن و باهاشون خدافظی کرد.
ما هم رفتیم پیششون.
پدرام گفت اون موقع که از پشت می خواست بکنه چی می گفتید؟
نگار گفت کون می خواست منم نمی تونستم کیرشو تو کونم تحمل کنم گفتم دفعه بعد مریمو برداره.
 
     
  
 مرد
#18   Posted: 17 Jan 2018 23:37

 0 Star

ارسالها: 34
قسمت 16

مامانم گفت تا نفر بعدی بیاد نیم ساعت وقت داریم نگار تو برو خودتو بشور و بیا .
اونم رفت تو دستشویی و اومد.
نفر بعدی که زنگ زد ما دوباره رفتیم تو اطاق و طرف که اومد من حس کردم صداش خیلی آشناس که اونم مامانمو برد تو اطاق.
نگاه کردم دیدم کامران صاحب بوتیکیه که میریم ازش خرید میکنیم.
بدن سازی میرفت و یه هیکل ورزیده داشت.
همیشه موقع لباس پوشیدن تو اطاق پروو منو میمالید.
مامانم تو اطاق داشت کمکش میکرد لباساشو در بیاره نشست جلو پاشو شورت کامرانو کشید پایین اووووف چه کیری مامانم همونجوری گذااشت تو دهنش منم کیر پدرامو ساک میزدم.
کیرش اینقد گنده بود که مامانم نمی تونست درسته بکنه تو دهنش دلم میخواست اون کیرو جای کیرپدرام بخورم.
کامران زیر بقل مامانمو گرفتو بلندش کرد من به نگار گفتم چقدر دلم اون کیرو میخواد.
کامران مامانمو بقل کرده بود داشتن با هم حرف میزدن ما صداشونو نمیشنیدیم که صدای مامانم اومد که منو صدا میکرد.
نگار گفت بیا اینم خواستی شد برو که فکر کنم مامانت برات مشتری جور کرده.
من یه تیشرت و شلوارک پوشیدمو رفتم پشت در اطاق و زدم به در که مامانم گفت بیا تو عزیزم.
من رفتم تو کامران همونجوری لخت باهام دست داد و لپمو کشید گفت همیشه به مامانت میگفتم این مانی کون خوبی داره نگفته بود کون میدی.
مامانم گفت سراغتو گرفت منم بهش گفتم اونم میخواد جفتمونو بکنه.
من دیگه نگفتم از اون اطاق طلبه این کیر شدم .
گفتم هرچی مامان گلم بگه.
مامانم گفت افرین پسرم پس اول یه ساک واسه کامران جون بزن ببینه چه حرفه ای هستی.
من میخواستم زانو بزنم جلوش که مامانم گفت لخت شو منم تیشرت و شلوارکو در اوردم شورتم نداشتم.
کامران گفت چرا راست کردی؟ مامانتو لخت دیدی؟
مامانم گفت شایدم کیر تورو دیده؟
من نشستم جلو و کیر کامرانو گرفتم دستم با دوتا دستم گرفتمش هنوز درازتر از دستام بود گزاشتم تو دهنم و با دستان دورشو میمالیدم .
بعد از دهنم در اوردم و تمامشو لیس میزدم و خایه هاشم گذاشتم تو دهنم مامانم کامران و بغل کرده بود و من بین مامانم و کامران نشسته بودم بالا رو نگاه میکردم کامران سینه های مامانمو میمالید و اه شهوتناک میکشید.

کامران گفت بسه عزیزم اول کس مامانتو بگامُ بعد اگه شد یه حالیم به کون خوشگل تو بدم.
مامانم خوابید به کمرشو پاهاشو باز کرد کامران کیر درازشو گذاشت در کس مامان و فشار داد تو وایییییییی مامانم یه اخی گفت کامران گفت جوووون مامانم گفت تا ته بدنم رفته اوووویییی.
نگاه کردم دیدم اون کیر کامل رفته تو و فقط خایه ها بیرون موندن تعجب میکردم چجوری مامانم تحمل میکنه.
صدای ناله های شهوتی مامانم بلند بود من پشیمون شدم گفتم این که اینجوری درد میکشه چی سر کون من میاد.
کامران تا ته میکرد تو دوباره میورد بیرون ترشحات کس مامانم روی کاندوم دیده میشد حسابی خیس کرده بود.
کامران به مامانم گفت چهار دست و پا بشه به منم گفت بیام کنار مامانم همون حالتو بگیرم ولی قبلش گفت براش ساک بزنم.
من ترشحات کس مامانم که رو کاندوم بود رو لیس میزدم و براش ساک میزدم بعدش حالت کرفتم کنار مامانم اونم اول گزاشت تو کس مامانم با دستشم سوراخ کون منو میمالید داشت امادم میکرد واسه کیرش.
صدای ناله های مامانم کنار صورتم میومد خودمو بهش نزدیک کردم و بوسیدمش.
کامران انگشتشو کرد تو کون من و میچرخوند منم کونمو براش تکون میدادم.
کامران گفت کونت که به مامانت رفته ببینم دادنتم بهش رفته یا نه بعد از کس مامانم کشید بیرون و اومد پشت من.
مامانم یکم وازلین مالید رو سوراخ من و خودش دوتا انگشت کرد تو کونم. بعد به کامران گفت دادنشم به خودم رفته بکن تا ببینی.
کامران سر کیرشو گزاشت رو سوراخم واییی یهو برگشتم گفتم فقط تا ته نکن نمیتونم خیلی درازه اونم گفت باشه نترس.
کامران پهلوهامو گرفت مامانمم کنارم نشسته بود لای کونمو باز کرد.
کامران شروع کرد فشار دادن و احساس کردم سر کیرش تو کونمه ارووم ارووم بیشتر فشار داد چون چرب بود راحت تو کونم تکون میداد یه ان احساس کردم شکمش به کونم چسبیده اوووف اون کیر دراز تا ته رفته بود تو کونم خیلی درد داشتم ولی از طرفی داشتم لذت میبردم کیر به اون درازی تو کونم بود که یهو احساس کردم ابم داره میاد داد زدم مامان آبم که مامانم دستشو گرفت زیر کیرم که ابم نریزه رو تخت بعدشم گفتم مگه قرار نبود تا ته نکنی مامانم گفت تا ته نکرده نترس.
کامران همینجوری داشت تلنبه میزد منم که اخ و اووخ میکردم اونم میگفت جوووون بالاخره این کونو کردم با چنتا تکون بعدی گرمای ابشو حس کردم کیرشو کشید بیرون برگشتم تو کاندوم پر آب بود.
مامانم با دستمال کاندوم رو ار کیر کامران در اورد و کیر نیمه خوابیدشو گزاشت تو دهنش و بقه ابشو مکید.
کامران گفت هروقت میومدی مغازه من به مامانت میگفتم طلبه این کونم ولی میگفت نه امروز سورپرایزم کرد فردا بیاید هرچی دلتون خواست بردارید لباسای جدید اوردم.
من و مانم ازش تشکر کردیم و رفتیم بیرون اونم لباساشو پوشید و رفت.
پدرام تا منو دید زد در کونم گفت بنازم که چه کونیه اون کیرو درسته جا داد .
من به مامانم گفتم تو که گفتی نکرده کامل اونم گفت حالا که دیدی تونستی پس دیگه کاریت نباشه.
به پدرام گفتم عوضش فردا میخوام برم لباس بگیرم ازش.
پدرام ار مامانش پرسید اونم به کامران داده یانه؟
نگارم گفت چندباری فقط ساک زده و از جلو داده.
پدرام گفت خوب حال کردیا زیر کیرش آبت اومد مثل اولین باری که خونه خودمون کردمت.
 
     
  
 مرد
#19   Posted: 2 Apr 2018 22:59

 0 Star

ارسالها: 34
قسمت 17

اونروز دیگه کسی نیومد .
پدرام از کونی که به من داده بود درد میکشید نگاربه مامانم گفت چکار کردید با پسرم که شل شده؟ مامانم گفت تو که داشتی به مشتریت می دادی مانی هم کون پدرام گذاشته بود.
نگار بد دهنی رو شروع کرد و گفت این مادرجنده کون پدرامو جر داده خودم جرش می دم.
پدرام گفت خودش زیر کیر کامران ادب شد و خندید نگار گفت این مادرجنده رو من باید ادبش کنم که تورو کونی کرده.
بعد به مامانم گفت دیلدو کلفته رو بیار.
مامانم گفت این کون تازه زیر کیر بوده میخوای چکارش کنی بعدشم رفت دیلدورو اورد واااایییی چه بزرگ بود.
بعد به مامانم گفت بخواب جنده پسر کونیتم بخوابه روت من و مامان ۶۹ شدیم من کونم قنبل بود و کیرم تو دهن مامانم بود سرم رو کوسش و، مشغول شدیم.
نگار گفت جفتتون رو ادب میکنم که پسرمو تنها گیر اوردید و جر دادید.
به پدرام گفت بشینه جلوم و بزاره تو کس مامانم خودشم رفت پشت من و دیدلو رو گذاشت تو دهن مامانم و گفت جنده ساک بزن که قراره کون پسر کونیتو پاره کنم.
من سرم رو کس مامانم بود و کیر پدرامو می دیدم که میره تو کوس مامانم و میاد بیرون دستمو از پشت گذاشتم رو کون پدرام و فشار می دادم که، دیلدو خیس رو کونم حس کردم نگار با یه فشار دیلدورو تو کونم جا کرد. داد کشیدم نگار گفت چیه مادر جنده دردت اومد؟ مامانم گفت جنده خانم یواش تر کونشو پاره کردی بعدشم کیر منو گذاشت تو دهنش.
نگار و پدرام با شدت تو کون من و کوس مامانم تلنبه می زدن من دردم کم شده بود و با ساک زدن مامانم آرووم شده بودم که پدرام آبش اومد و تو کوس مامانم خالی کرد منم زبونمو میمالیدم رو کوس مامانمو آب پدرامو رو کوسش لیس میزدم. تو اوج لذت آبم تو دهن مامان اومد نگارم دیگه بیخیال شد و لب مامانمو میب وسید و آب منو با هم می خوردن.
رفتیم دوش گرفتیم و نگار و پدرام رفتن خونه خودشون .
فردا نزدیک ظهر من و پدرام رفتیم مغازه کامران که چندتا لباس برداریم.
بوتیک کامران توی پاساژ بود به خاطر ساعتی که رفتیم پاساژ خلوت بودو چندتا مغازه ها بسته بودن.
کامران ما رو که دید خوشحال شد و چندتا شلوار لی و چندتا تیشرت آورد و گفت پرو کن هر کدومو خواستی بردار. جلو پدرام روش نشد چیزی بگه که من خودم شروع کردم گفتم کامران خان پدرام پسر نگار خانمه همکار مامانم.
کامران بازم احتیاط میکرد که بهش گفتم دیروز که خونه ما بودی نگار و پدرامم بودن.
کامران گفت پس باید چندتا لباسم به تو بدم من گفتم بله دیگه نگار خانمم از خجالت شما در میاد هرچند نمیتونه مثل من و مامانم باشه.
کامران گفت نه اتفاقا نگار خانمم خیله عالیه که پدرام گفت ولی مثل مریم خانم کون نداده بهتون که.
کامران گفت بزارید درو ببندم انگاربه موقع اومدید.
وقتی از پشت میزش اومد بیرون کیرش داشت شلوارشو پاره می کرد.
در و بست و من رفتم تو اطاق پروو که خیلی جادار و بزرگ بود.
یه شلوار پام کردم و کامران رو صدا کردم از تو آینه می دیدم کونم افتاده تو شلوار و خودنمایی میکنه.
کامران اومد یه دست کشید رو کونم گفت مادر و پسر خوب کونی دارید. پدرامم که اومده بود گفت هم خوب کونی دارن هم خوب کون میدن.
می خواستم یه شلوار دیگه امتحان کنم با شیطونی همونجوری که اونا بودن شلوارو در اوردم و یه شلوار دیگه پوشیدم بعدشم تیشرت که دیدم دست پدرام رو کیر کامرانه. کامران گفت از بس خوش بدنی همه چی بهت میاد .
بعد به پدرام گفتم تو هم لباساتو امتحان کن اونم شلوارشو در اورد به کامران گفتم باید ازت تشکر کنیم واسه لباسا و خودم جلوش زانو زدم و کمکش کردم شلوارشو در بیاره. وای کیرش زیر شورتش علم شده یود در اوردم گزاشتم تو دهنم.
پدرامم همونجوری که ساک زدن منو میدید لباسشو پروو کرد و گفت ممنون.
من گفتم تشکر خشک و خالی نمیشه حد اقل مثل مامانت ساک بزن اونم اومد کنار من زانو زد.
من بلند شدم لباسامو در اوردمو به کامران گفتم این کون منتظرته پدرام رفت کنار و کامران اومد پشت من که زانو زده بودن و قنبل کرده بودم کیر خیسشو گزاش در کون من پدرامن اومد جلوم و کیرشو گزاشت تو دهنم داغی کیر کامرانو تو کونم حس کردم و کونمو ودور کیرش میگردوندم کامران تلنبه هاشو تند تد کرده بود پدرام آبشو ریخت تو دهنم و رفت کنار ولی کامران همچنان تو کونم تلنبه میزد به پدرام گفتم یاد بگیر به مامانتم یاد بده کون بده.
منم از شدت لذت کون دادن آبم اومد و بعد چند دیقه اب کامران تو کونم سرازیر شد خودمو تمیز کردمو لباسامو پوشیدم.
بعدشم از کامران خدافطی کردیم و رفتیم خونه.

نگارم خونه ما بود باهم نهار خوردیم مامانم به نگار گفت زود اماده شو که امروز جنتا مشتری داریم.


ما لباسارو به مامانانون نشون دادیم و من گفتم همونجا از کامران تشکر کردیم .
نگار گفت یعنی دادید بهش؟
پدرام گفت مانی بهش داد . منم گفتم اره من کون دادم پدرام فقط ساک زد براش.
مامانم گفت عیب نداره بالاخره تو و مامانتم باید کون دادنو شروع کنید.
مخصوصا نگار که بیشتر مشتریاش عاشق کونشن. ولی انگار تاحالا فقط مانی تونسته کون شما دونفرو فتح کنه .
نگار گفت خوب کیر قلمی داره وگرنه نمیذاشتم تو کونم بزاره..
عصری دوتا مشتری اومدن که دوتاشون چون کون میخواستن مامانم رفت بهشون داد.
من و نگار و پدرامم تو اطاق میدیدیم که پدرام به نگار گفت مامان تو به مانی کون دادی به منم بده نگار گفت واسه تو کلفته نمیتونم پدرام گفت پس بزار من و مانی دونفری بکنیمت اونم قبول کرد.
من اول کیرمو دادم نگار ساک زد بعد چهار دستو پا شد من گذاشتم تو کسش از پشت از جلو هم نگار کیر پدرامو میخورد بعدش پدرام به پشت خوابید و نگار نشست رو کیرش کیر پدرام راحت رفت تو کس نگار اونم خم شد رو پدرام و با هم لب تو لب شدن.
منم از پشت یکم وازلین زدم رو کون نگار و کیرمو فرستادم تو کونش فقط بهش گفتیم ناله نزن که تابلو نشه.
مشتری مامانم کارش تموم شد و رفت که مامانم اومد تو اطاق و دید نگار کس و کونش بین ما پر شده.
پدرام گفت من کون میخوام مامانم گفت بیا کون مانی بزار نگار همونجووری که کیر من تو کونش بود بلند شد پدرام از زیرش اومد بیرون و رفت پشت من.
مامانم یکم براش ساک زد و یکم اب دهنشو ریخت رو سوراخ من به پدرام گفت همینجوری که کیرمانی تو کون مامانته تو هم بکن تو کون مانی پدرامم کیرشو گزاشت در سوراخ منو با یه ضربه کل کیرشو فرستاد تو اووووففف من خودمو سفت کردم و با ضربه های پدرام که تو کونم میخورد تو کون نگار تلنبه میزدم که از اوج لذت بهد دودیقه آبم اومد نگار هم زیر من ارضا شد و همونجوری زیر من خوابید.کیر من شل شده بود و از کون نگار اومده بود بیرون با آبم لیز می خورد پدرام همچنان تلنبه میزد .
مامانم از پشت انگشتشو کرده بود تو کون پدرام و اونم تحریک میشد بالاخره کون منم پر از آب شد.سه تایی بی حال رو هم افتاده بودیم بعدش چهارتایی رفتیم دوش گرفتیم و اون شب نگار و پدرام خونه ما موندن..
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#20   Posted: 4 Apr 2018 00:16

 0 Star

ارسالها: 34
قسمت ۱۸

صبح بعد از خوردن صبحانه من و پدرام رفتیم مطب دکتر .
منشی دکتر یه دختر اخمو بود مخصوصا که یجوری به ما نگاه می کرد.
چند نفر که رفتند. نوبت ما بود منشی منو صدا کرد رفتم جلو گفت امروز مامانت نیومده، گفتم نه.
گفت پس کارتون زیاد طول نمیکشه اینو یجوری گفت که مثل متلک بود.
بعد گفت میشه شماره موبایلتو بدی یکاری دارم باهات. منم زود شمارمو دادمو رفتیم تو مطب.دکتر بعد از حال و احوال گفت شما نفر آخر بودید منم گفتم به لطف منشی بداخلاقتون بله .
دکتر گفت خودم بهش گفته بودم صبر کنید برم بهش بگم بره.بعدشم رفت و اومد تو اتاق.
دکتر به پدرام گفت لباستو در بیار و بشین رو صندلی.
میخوام بدنت مثل مامانت بی مو بشه.
یکم کرم مالید به باسن و پاهای پدرام گفت یه نیم ساعت بمونه بیحس میشه که سوزش نداشته باشی.
همینجوری که پدرام کونشو داده بود بالا دکتر انگشتشو کرد تو کون پدرام و میچرخوند .به منم گفت لباستو در بیار منم لخت شدم دکتر گفت میخوام کونت مثل مانی بشه .
بعد خودشم لباسشو در آورد. اوووف کیر دکتر راست بود نشستم جلوشو کیرشو ساک زدم دکتر دوانگشتی تو کون پدرام عقب جلو میکرد انگار کرم اثر کرده بود که کیرشو از دهن من در اورد و رفت پشت پدرام به پدرام گفتم اماده باش که کیر دکتر بره تو کونت دکترم آرووم آرووم کیرشو تو کون پدرام جا کرد. پدرام دیگه درد نداشت. بهش گفتم دیدی تونستی اولش تعجب کرد ولی وقتی دید دکتر داره تلنبه میزنه تو کونش، فهمید چه کیری رفته تو کونش. دکتر همونجوری که میکرد می گفت فقط کون مامانت مونده پدرام گفت اونم خودم براتون جور میکنم یکم درد داره ولی حال میده.
دکتر چتد دقیقه کرد و گفت میخوام آبمو تو کون مانی خالی کنم منم زود حالت گرفتم و کونمو دادم بالا دکتر به راحتی کیرشو فرستاد تو کونم با چنتا تکون من آبم اومد، دکترم آبشو تو کونم خالی کرد.
یکم استراحت کردیم و نیم ساعت گإشته بود که دکتر لیزر پدرامو شروع کرد .
کارمون که تموم شد از مطب اومدیم بیرون و رفتیم خونه.
نهار خوردیم و مامانم گفت امروز چندتا مشتری داریم دوتاشون مشتری نگارن سه تاشونم با من میان.
مشتری اول مامانم و برد منو نگار و پدرام تو اطاق بودیم. نگار گفت مطب دکتر چه خبر؟ که پدرام گفت هیچی خوب بود من گفتم خوووب بود عالیییی دکتر کون پدرامو باز کرد نگار تعجب کرد گفت تونستی؟ پدرام گفت دکتر خیلی وارده یکم درد داشت ولی بعدش آرووم شدم به پدرام گفتم قنبل کن مامانت ببینه چه کونی ساختی. اونم قنبل کرد نگار یه دست کشید رو کون پدرام دور سوراخش یکم قرمز بود گفت معلومه این قرمزی به خاطر فشار اون کیر بزرگه .
مامانم همچنان در حال دادن بود و ما از تی وی می دیدیم رو کیر مشتریش بالا پایین می کنه. سینه های بزرگشم بالا پایین پرت می شد تا بالاخره آب طرفو آورد.
بعد از اینکه طرف رفت مامانم اومد تو اطاق و ما جریان مطبو براش تعریف کردیم.
مامانم گفت خوبه پس تو هم آماده کون دادن شدی. چند دقیقه بعد بازم مشتری اومد که این دفعه هم می خواست مامانمو بکنه.
پدرام گفت مامان من و توهم باید کون بدیم مخصوصا دکتر خیلی تو کف کونته بهش قول دادم کونتو ردیف کنم.
طرف همچنان داشت مامانمو می کرد. نگار گفت معلوم نیست چی میزنن این قدر کمرشون سفته .
بالاخره کون مامانم پر از آب شد و اونا هم کارشون تموم شد.
مامانم رفت خودشو شست و اومد تو اتاق پیش ما.
مشتری بعدی واسه نگار بود ما داشتیم می دیدیم و هوار نگار بلند بود.
یکاری میکرد که طرف زودتر تحریک بشه ابش بیاد.
طرف با چنتا تکون خالی شد نگار که اومد تو اتاق پدرام گفت مامان یجوری اه و اوه میکردی که منم داشت آبم می اومد.
مشتریای بعدیم اومدن و مامانم و نگار و گاییدن رفتن.
هممون لخت اومدیم تو پذیرایی نشستیم من و پدرام رفتیم میوه و شربت آوردیم و مشغول خوردن بودیم.
نگار به مامانم گفت پدرام خودش به دکتر کون داده قول کون منم داده.
مامانم گفت خوب کرده اصلا باید کون بدی همه به من میگن نگار چرا کون نمیده.
پدرام گفت اره مامان من که دادم مانی هم داده تازه مانی اولین کون دادنش به من بوده همینه که خوب کون میده.
مامانم گفت توکه بلدی کون بسازی، همین امروزکون مامانتو بساز .
نگار یکم نازو نوز کرد که خسته شدم امروز. مامانم گفت شانست دوتا شون تو دو دقیقه آبشون اومد تازه فقط کوس دادی الان میخوایم بریم تو کار کونت.
پدرام گفت اتفاقا دکتر یه لوبریکانت داده که کون دادن برات راحت بشه.
مامانم گفت به به دکتر داره برا کون مامانت مایه میزاره. بعدش رفتیم تو اتاق مامانم رو تخت.به نگار گفت برو چهار دست و پا شو کونتو بده بالا.
نگار پوزیشن گرفت و مامانم به من گفت یکم سوراخ کون نگارو لیس بزن خودشم واسه پدرام ساک زد بعدش یکم لوبرکانت ریخت رو کون نگار و به من گفت انگشتتو بکن تو کون نگار و بچرخون انگشتم راحت سر خورد رفت تو کون نگار. نگارم کونشو می چرخوند و آه شهوتی می کشید که مامانم به پدرام گفت حالا وقتشه.
پدرام اومد جای منو دوتا انگشت کرد تو کون مامانش ومی چرخوند.
نگار تو اوج بود و اه می کشید منم از زیر کوسشو می مالیدم.
پدرام کیرشو گذاشت در کون مامانشو آروووم شروع کرد هول دادن. منم رفتم جلوش و کیرمو گذاشتم تو دهنش ولی این قدر که امروز حال کرده بودم کیرم راست نمی شد دیگه اونم کل کیر و خایه هامو می خورد.
پدرام آروووم آروووم کیرشو تو کون مامانش جا داد و تلنبه زدنو شروع کرد.
اووووف همچین محکم می زد که نگار پرت میشد جلو و ناله می کرد.
چند دقیقه بعد پدرام گفت آبم داره میاد که مامانم گفت بریز تو کون مامانت پدرامم با یه ناله آبشو تو کون مامانش خالی کرد من که به خاطر ساک زدنای نگار بازم کیرم راست شده بود گفتم نگار جون چهارمین کیر امروزو باید قبول کنی اونم تایید کرد من رفتم پشتش.
اب کیر پدرام داشت از کون نگار بیرون میزد که من کیر راست شدمو گذاشتم در کونش و با لیزی اب کیر پدرام کیرمو هول دادم تو کون نگار.
تو کون نگار پر از آب بود و من گرمای آب پدرام و حس می کردم.
دستمو از زیر بردم رو کوس نگار و براش میمالیدم.
نگار دیگه داشت ارضا میشد که از آه و اوهش معلوم بود بالاخره آب منم اومد ولی خیلی کم بود.
اون شب نگار و پدرام خونه ما موندن و مامانم یه دیلدو گذاشت تو کون نگار گفت بزار کونت باز بشه.
بعدش رفتیم بخوابیم. مامانم و نگار رفتن تو اتاق مامانم و من و پدرام هم رفتیم تو اتاق من.
از بس خسته بودیم مامانم و نگار و پدرام درجا خوابشون برد، ولی من تو فکر منشی دکتر بودم که چرا شماره من و گرفت. تو همین فکر ها بودم که پیام ناشناس تو تلگرام برام اومد .
_ سلام
.سلام شما؟
_ منیره هستم، منشی دکتر خودتو و مامانت. امروز شمارتو گرفتم
، آها کاری داشتی با من؟
_ راستش یه موضوعی هست باید رک بهت بگم من می دونم تو و مامانت با دکتر یه کارایی می کنید یا بهتر بگم دکتر با تو و مامانت یه کارایی میکنه یه کمک ازت میخوام.
منطورتو متوجه نمیشم.
خوب میدونی چی میگم اقا مانی من م یدونم دکتر با تو و مامانت سکس می کنه.
من جا خوردم ولی دیگه کار از کار گذشته بود.
،خوب حالا من چه کمکی می تونم بکنم.
_ راستش من یه خواهر دارم دوجنسه میخوام تو بیای باهاش حال کنی و بهش حال بدی میتونی بیای خونمون آدرسمون گیشا......
منم پیام دادم که اوکی فردا بعد از ظهر میام، حضوری با هم صحبت کنیم
منیره گفت فردا مطب تعطیله منتطرتونیم.
خداحافظی کردیم و نگار عکس یه کیر برام فرستاد.
فکر سکس با یه دوجنسه همش تو ذهنم بود چه فانتزی هایی برای خودم ساخته بودم. خلاصه هر طور بود خوابم برد.
صبح پاشدیم صبحانه خوردیم و من و پدرام رفتیم مدرسه و مامانامون رفتن خرید.
انگار دیروز کاسبی خوب بوده. بعد مدرسه پدرام باهام نیومد و رفت خونه خودشون و من تنها رفتم خونه.
وقتی رسیدم خونه دیدیم مامانم خونه نیست. زنگ زدم به مامانم گفت پیش نگار و شب میاد خونه، به هم گفت از بیرون برای خودم ناهار بگیرم.
ناهار گرفتم و خوردم رفتم تو اتاقم رو تخت دراز کشیدم اینترنت و روشن کردم رفتم تو تلگرام، که منیره بهم پی ام زد و گفت تا حالا کجا بودی؟ چیکار کردی؟
گفتم مدرسه و تازه رسیدم خونه و ناهار خوردم.
گفت نوش جونت گوشت بشه به چسبه به کونت. بعدش گفت ساعت 4 منتظرتم بیا. منم گفتم باشه. یکم دراز کشیدم و استراحت کردم بعدش رفتم حموم و لباس پوشیدم و راه افتادم سمت خونه منیره.
خونه منیره توی یه آپارتمان بود، روبروی پارک گفتگو. درو که باز کرد رفتم بالا در واحدشون رو باز کردو رفتیم تو اوففف چی می دیدیم.
منیره با یه تاپ و شورت لی موهای قهوه ای روشن و آرایش توپ، به ما دست داد و دعوتم کرد تو.
خونشون دوخوابه بود، نشستم تو پذیرایی که در یکی از اتاق ها باز شد و یه دختر ناز اومد بیرون یه لباس دکلته پوشیده بود و ساپورت پاش بود منیره خواهرش میترا رو بهمون معرفی کرد اونم باهام دست داد.
سینه های منیره بزرگ بود و تو سوتین زیر تاپ خود نمایی می کرد اندامش خیلی ناز بود کمر باریک و باسن گرد و خوش فرم که تو شورت لی کیر منو راست کرده بود.
میترا سینه هاش کوچیکتر بود هیکلش چیزی بین دخترونه و پسرونه بود با یه چهره کاملا دخترونه.
نشستیم صحبت که منیره گفت این خونه رو بابام برای ما گرفته دوتامون دانشجو هستیم خانواده شیراز هستن.
بعدش به میترا گفت آبجی مانی همونیه که صحبتشو کرده بودم .
میترا روبروی من نشسته بود یه نگاهی به من کرد و گفت منیره خیلی ازتون تعریف کرده میدونی که برای چی اومدید اینجا؟
منم گفتم منیره خانم لطف دارن، بله گفتن.
منیره گفت تا حالا فقط من با میترا کار کردم ولی میترا خیلی دلش میخواد دوطرفه حال کنه منم بهش تورو معرفی کردم .
من گفتم پشیمون نمیشی و هممون زدیم زیر خنده.
بعد خوردن شربت میترا اومد کنار من نشست و گفت یعنی هم میکنی هم میدی؟ گفتم اره اونم گفت پس بریم تو اتاق.
منیره گفت تو اتاق چرا همینجا.
گفتم یعنی سه تایی؟ منیره گفت من و میترا که باهم راحتیم اگه تو مشکلی نداشته باشی؟
منیره منتظر جواب من نموند و خودش تاپشو در آورد و به ما هم گفت لخت شیم.
میترا لباسشو که در آورد زیر ساپورتش یه برجستگی بود که معلوم بود کیرش راست شده خیلی دوست داشتم زودتر کیرشو ببینم خودم با شورت بودم نشستم جلو میترا و ساپورتشو با شورتش پایین کشیدم کیرش افتاد بیرون زود با دستم گرفتمش و مالیدم و گذاشتم تو دهنم.
اوووف چه حالی میداد کیر یه دختر و می خوردم.
اونطرفم منیره لباس ها شو در آورده بود و با یک شورت وسوتین نشسته بود.
میترا دستش لای موهام بود وسرمو به کیرش فشار می داد.
بعدش ۶۹ شودیم و برای هم ساک میزدیم منیره هم داشت داشت باخودشت ور می رفت و کوسش و انگشت می کرد .میترا گفت بسه زوتر بیا بکن توش منیره گفت تاحالا فقط با انگشت کردمش ولی میترا از عقب و جلو منو میکنه . گفتم یعنی جلو اوکیه؟ منیره گفت میترا عروسم کرده.
میترا قنبل کرد و من با زبون افتادم رو سوراخ کون نازش. منیره اومد کنار میترا قمبل کرد و با دست هاش لمبرهای کونش رو می مالید و از هم باز می کرد. منیره و میترا با هم لب تو لب شدن. دوتا انگشتم کردم تو کون میترا و هم زمان کوس منیره و رو می خوردم دیگه صدای منیره در اومد که کیر می خوام . منیره خوابید زیر و پاهاشو باز کرد از هم میترا خوابید رو منیره کیرشو گذاشت تو دهن خواهرش من رفتم جلو اول کیرمو گذاشتم تو دهن میترا بعدش گذاشتم تو کوس منیره. صدای ناله منیره بلند شده بود. میترا بالای کس منیره رو لیس میزد و منیره ارضا شد.من و میترا مونده بودیم که میترا گفت میخواد منو بکنه.
من حالت گرفتمو کونمو دادم بالا میترا کیرشو خیلی راحت کرد توکونم و تلنبه زدنو شروع کرد. لامصب مثل یه پسر داشت منو میکرد که از لذت کون دادن آبم اومد اونم آبش اومد ولی خیلی کم بود. بعدش کیرش و از تو کونم درآورد اومد جلوی من قمبل کنه بکنم تو کونش که دید آبم اومده. اعتراض کرد که پس من چی دلم کیر می خواد. منیره که سره حال شده بود اومد و کیرم . گذاشت تو دهنش و شروع کرد به ساک زدن تو همون حالت کون میترا رو هم تنگشت می کرد تا بالاخره کیر من بلند شد و کردم تو کون میترا. کردن دختری که تازه من و کرده بود برام خیلی لذت بخش بود. خلاصه میترا رو یه ربعی تو چند حالت کردم که بالاخره داشت آبم می اومد که ازش پرسیدم آبم و کجا بریزم که منیره گفت بیا تو کون من بریز. میترا هم گفت آره اونجت بریز. منتم کیرم و از تو کون میترا در آوردم و کردم تو کون منیره و یعد از چندتا تلمبه آبم و تو کون منیره خالی کردم.
یکم که استراحت کردیم دوباره نشستیم صحبت که حرف مطب دکتر شد .
به منیره گفتم یعنی تا حالا با دکتر سکس نداشتی؟ گفت نه .
گفتم خوبه نداشتی چون کیر کلفتی داره. منیره گفت اره از جیغ و ناله های مامانت حدس می زدم. یبار که اومده بود مطب، مامان مانی انقدر هوار کشید که من خودمو خیس کردم.
به منیره گفتم پس باید خودت امتحانش کنی میترا گفت اره حتما اینحوری که شما می گید منم باید امتحانش کنم.
قرار شد اولین فرصت کیر دکت رو بزاریم تو کس و کون منیره.
خداحافطی کردم و رفتم خونه .
 
     
  
صفحه  صفحه 2 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
داستان سکسی ایرانی

ماجرای من و مامانم

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2021 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA