انجمن لوتی
صفحه  صفحه 2 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین »
داستان سکسی ایرانی

زندگینامه ندا

 
#11   Posted: 27 Jun 2018 17:42


 0 Star

ارسالها: 29
زندگينامه ندا < قسمت دهم >

آدم جالبي بود ، با اينکه من تو اين چند روز بيشتر با اون سروکار داشتم ولي هيچ وقت از حد و حدودش خارج نشد ، با اينکه مطمئن بود اگه تقاضاي سکس کنه ، صد در صد ميپذيرم ولي اينکار رو نميکرد
ذبيح سريع اومد دم در و خوش آمد گفت و من شال و مانتومو درآوردم و دادم دستش و گفتم :
- دو تا مهمون جوون دارم ، يه ساعت بعد ميان ، راهنماييشون ميکني به سوناي بخار
با گفتن بله ، منو تا طبقه اول مشايعت کرد و لباسامو به چوب رختي آويزون کرد و خواست بره که گفتم :
- وايستا ، باهات کار دارم
- بله خانم ؟
- تو هميشه با شايسته خانم اينکارها رو ميکني ؟
سرش رو انداخت پايين و آرووم گفت :
- بله خانم هر کاري بگن ميکنم ، مهدي براي مامانش مرداي مختلف و دوستاشو ميبره و من هم جزو اونا هستم
- توهم کارتو خوب بلدي ها !
- چه عرض کنم خانم
- خوب ، بساط پذيرايي رو آماده کن و يه ساعت بعد از اينکه مهمونام اومدن ، بده مامانت بياره بالا ، الان مهمونا ميرسن و من هم ميرم استخر ، هر وقت اومدن زنگ آيفون استخر رو بزن تا من بفهمم
رفتم و يه مايوي آبي و سبز داشتم ، اونو پوشيدم و يعد از اينکه دوش گرفتم با صداي زنگ فهميدم اميد و علي اومدن و رفتم تو سوناي بخار که خيلي هم خوب بخار کرده بود و چشم چشم رو نميديد
- خانم بچه ها رو آوردم ، چي دستور ميفرماييد
- ذبيح بگو لخت شن و بيان تو سونا
- خانوم ببخشيد ما مايو نياورديم ، نگفتين که ميخاين برين استخر
- اشکال نداره شورتتون هم در بيارين و بيايين تو
- خانم آخه ...
- آخه نداره بجنبين
و اومدن تو و بي سر و صدا نشستن ؛تو سونا من تو قسمت تاريک نشسته بودم و اونا تو قسمت روشن و من به صورت محو اونا روميديدم ولي اونا به سختي ميتونستن منو ببينن ،اميد يه بچه حدود 15 16 ساله بود و نسبتا لاغر که به نظر شر ميومد ، ولي علي يه کم کوچيکتر بود و تپلتر و آررومتر به نظر ميومد
- خوش اومدين بچه ها
- ممنون خانم ، عجب خونه اي دارين ، خيلي قشنگ و بزرگه
- بگوببينم گفتي کجامو بخوري
سکوت کرد و چيزي نگفت
- مگه نشنيدي ؟
- ببخشيد خانوم
- ميبخشم ، ولي بگو
- کستونو
- تا حالا کس خوردي ؟
- نه خانم
- تا حالا کس ديدي ؟
- بله خانم
- کس کيو؟
- تو فيلما ديدم
- از نزديک ميگم ، ديدي؟
- نه خانوم ، يعني بله ،فقط مال مامانمو
- منو ميبيني ؟
- خيلي سخت خانوم
- پاشو بيا پيش من
وقتي نشست پيش من ، سرش رو انداخت پايين و من داشتم وراندازش ميکردم ، کير بدي نداشت و نسبت به سنش بزرگتر بود ولي راست نبود ، فکر کنم از استرس بود ، دستم رو گذاشتم روي رونش نزديک کيرش و گفتم :
- راحت باش و اصلا نترس ، سرتو بگير بالا ، علي تو هم بيا پيشم
علي تپلتر و نازتر بود و دوست داشتني تر و با کير کوچيکتر که اونم خواب بود
- امرز ميخام خوب منو ببينين و هر چيزي که دوست دارين ازم بخواهين ، اگه پسراي خوبي باشين و خجالت رو بزارين کنار ، خوب ميتونيم با هم راه بياييم شايد دوباره اجازه بدم بيايين اينجا ، حالا پاشيم بريم بيرون تا بهتر بتونيم همو ببينيم
تو محوطه استخر يه ميز چوبي بود با 4 تا صندلي که من اونا رو هدايت کردم به سمت اون ميز ، ياد خودم افتادم که تو همين سن و سالها اولين بار سکس رو تجربه کرده بودم ، ياد برايان افتادم که اولين بار منو افتتاح کرد ، ما اونجا کارگر از سن 18 سالگي داشتيم تا 70 ساله و من تقریبا با همشون سکس کرده بودم
يه روز که برايان منو خوابونده بود رو چمنهاي نزديک اصطبل اسبها و داشت ميکرد ، ريچارد اومد
- برايان پاشو برو به کارات برس
- چيکارش داري ريچارد بزار کارش رو تموم کنه
- من در خدمتم خانم ، مادرتون به من سپردن که همه جوره در خدمت باشم
و با در آوردن لباسهاش من ديدم که چه کير خوشتراش و بزرگي داره ، اون با من درمورد مسائل مختلف سکس صحبت ميکرد و يادم ميداد که چجوري لذت حداکثري ببرم ، اون روز که اون منو کرد تازه فهميدم لذت يعني چي و از اون موقع بود که من معتاد سکس شدم
به خودم که اومدم ديدم بچه ها با دقت مشغول تماشاي من هستن
- خانوم شما از فيلمها هم بهتر و خوشگلترين
- شما هم خوبين بچه ها ، مخصوصا اون کوچولوهاتون
و به کيراشون اشاره کردم
- حالا بگين از من چي ميخاين ؟
یه مکثی کردن و گفتن :
- ميشه دست بزنيم بهتون ؟
- بله حتما
ودراز کشيدم رو تخت چوبي و اون دوتا اومدن و مشغول دست زدن به نقاط مختلف من شدم ، فقط اميد بود که حرف ميزد
- واااي خانوم چقدر خوبه ، شما هيچ جاتون مو نداره ، مامان من يه کم مو داره
- مگه تو بدن مامانت رو ديدي؟
- بله تا چند وقت پيش ، اون من رو ميبره حموم ، از وقتي کيرم راست شد ديگه نذاشت باهاش برم ، چه سينه هاي درشت و نرم و خوشگلي دارين ، ميشه به اونا هم دست بزنم
با در آوردن سينه بندم بهش فهموندم که ميشه و اونم بعد از يه نگاه عميق دستش رو با احتياط گذاشت رو سينه من
- وااي خداي من ، من حتما خواب ميبينم ، چقدر قشنگه ، چه نوک قشنگي داره
اميد و علي دوطرف من ايستاده بودن و من دست علي رو گرفتم و گذاشتم رو اون يکي سينه ام و دستامو بردم از زير کير و خايه شونو آروم گرفتم و شروع کردم به نوازش ، اولش يه کم جا خوردن و ولي بعد از بزرگ شدن کيراشون فهميدم که دارن لذت ميبرن ، پاشدم و درحالي که کيراشون دستم بود رفتيم به سمت استخر بچه ها که کم عمق بود
- خوب ، بشينيم اينجا
من نشستم وسط و اونا رو نشوندم دو طرفم ، زير آب شورتم رو در آوردم و گذاشتم لبه استخر
- وااي خانوم شما شورتتون هم درآوردين
- قرار شد با هم راحت باشيم ، نه ؟
و دوباره مشغول ماليدن کيراشون شدم ، اميد دستشو گذاشته بود روي رونم و آرووم آرووم مياورد بالا به سمت کسم و منم خودم زده بودم به نفهميدن ، وقتي دستش به کسم رسيد برگشتم و يه اخمي کردم بهش و اونم دستشو زود کشيد کنار ، بعد يه چشمک زدم بهش و دستشو گرفتم وگذاشتم رو کسم
علي جرات نميکرد بهم دست بزنه و بهش گفتم
- علي آقا مثل اينکه با ما راحت نيستن
- چچرا خانونم هستم
و اونم دستش رو گذاشت رو کسم ، بعد دوباره بلند شدم و رفتم رو تخت چوبي دراز کشيدم و اونا هم اومدن دو طرف من نشستن و مشغول کشف اندام من شدن
- خانوم چقدر کستون قشنگه ، کس مامان من پر از موه
- کس مامان تو چي علي ؟
- اونم پر از موه خانوم ولي هميشه ميزنه ولي زبر ميشه ، کس شما خيلي نرمه
- مگه دست زدي به کس مامانت؟
- آره خانوم من رو هم مامانم ميبره حموم و هميشه بغلم ميکنه و ميگه قربون اون دودول کوچولوت برم ، ببين چه سفت هم شده
ديگه روي علي باز شده بود و راحت تر حرف ميزد
- تو که دودولت سفت شد ، مامانت بازم ميبرتت حموم
- آره خانم هميشه با اون ميرم از اولش که ميريم کيرم رو ميشوره و خيلي دوست داره سفت بشه ، وقتي بغلم ميکنه کيرم ميره وسط پاهاش
- تو هم رفته تا حالا
- آره خانوم چند بار رفته ، هميشه ميگه قربون دودولت برم ، بعضي موقعها که ميخوابونتم زمين تا ليف بکشه ميشنه رو کيرم
- پس تو مامان بهتري داري ، بهش بگو اميد هم با شما بره حموم
- چشم خانم ميگم بهش
ياد مامانم افتادم که هميشه ميگفت : قربون هيکل دخترم برم که يه مجسمه هم براش راست ميکنه
- تازه خانوم هميشه ميگه دودولت رو بخورم پسر قشنگم
- و ميخوره ؟
- بله خانم
- چه مامان خوبي داري تو
- ميخاي منم برات بخورم ؟ بيا اينجا بخورم برات
در حالي که اميد مشغول ماليدن سينه هام و کسم بود ، علي اومد و ايستاد و من براش حسابي ساک زدم ، کير هر دو تاشون مثل آدم بزرگا بود
- خوب بخورش ديگه اميد !
- چيو خانوم ؟
- کسمو ، مگه نميخواستي بخوريش؟
- چرا خانوم ، چشم
و با ولع خاصي مشغول ليسيدن کس من شد ، بعد از چند دقيقه بهشون گفتم که جاشونو عض کنن
- حالا علي تو برو و کسم رو بليس و اميد بياد براش ساک بزنم
پاهامو از هم باز کرده بودم و علي با اون زبون کوچولوش مشغول ليسيدن کس من بود و من داشتم براي اميد ساک ميزدم که اقدس با يه سبد ميوه اومد داخل
- بفرماييد خانوم ميوه آوردم
- بزار رو ميز اقدس و برو سه تا هم آب پرتقال بگير و بيار
- چشم خانم
- بچه ها جاتونو دوباره عوض کنين
برعکس شدم و روي شکمم دراز کشيدم و در حالي که داشتم براي علي ساک ميزدم ، اميد هم رفت سراغ کسم ، لمبراي کونم رو از هم باز کرد و با صداي بلند گفت :
- واااي خانوم چه سوراخ کوني دارين شما ، چقدر خوشگل و نازه
و مشغول ليسيدن سوراخ کون و کسم شد ، انصافا خوب ليس ميزد و من لذت ميبردم ، اقدس با سه تا آب پرتقال برگشت و گذاشت روي ميز و گفت : امري ندارين خانوم ، در حالي که نميخواستم کير علي رو از دهنم در بيارم ، بهش فهموندم که نه
- بچه ها بريم يه کم ميوه بخوريم و بياييم ، باشه ؟
رفتيم و سر ميز نشستيم ، کير هر دو راست بود و نميخابيد
- بچه ها خوش ميگذره ؟
- بله خانم عاليه ، ممنون
- بچه ها شما سکس هم ميکنين؟
ديدم جواب نميدن
- يعني کيرتون رو ميکنين تو کون يا کس يکي ديگه ؟
- خانوم ، من که نه ، تا حالا نکردم ولي علي چرا کرده
- منظورش مامانته علي ؟
- بله خانم
- آب هم تا حالا از کيراتون اومده
- بله خانم
اميد يه موز برداشته بود و ميخاست بخوره ، گفتم :
- ميخاي بکنيش تو کس من و بعد بخوريش؟
اومد با پوست بکنه تو که گفتم : نه پوستش رو بکن و اون پوستش رو کند و من در حالي که با دو دستم کسم رو باز ميکردم ، موز رو کرد تو کس من و چند بار تلمبه زد و گفتم :
- الان خوشمزه تر شده ، بخور ببين
- عاليه خانم
- بده علي هم بخوره
- خوبه علي ؟ خوشت مياد
- بله خانوم ، ممنون
با آيفون ذبيح رو خواستم و گفتم بياد بالا
- بچه ها پاشين بيايين اينجا
و پاشدن و با کيرهاي راست اومدن جلوي من ايستادن و من آهسته و عميق مشغول ساک زدن کيرهاشون شدم و اونا هم به سينه ها و پشت و بازوی من دست ميکشيدن ، يه کم بعد اميد گفت :
- آخ آخ خانوم آبم داره مياد
- مال منم داره میاد خانوم
ذبيح اومد و گفت :
- بله خانوم
بدون توجه به حرف اميد که گفت داره آبش مياد ، کارم رو ادامه دادم و وقتي آبش اومد تو دهنم و قورتش دادم ، چشماش برق عجيبي ميزد ، بعد آب کير علي رو هم خوردم ، اميد گفت :
- خانوم شما آب کير هم ميخورين ؟
- آره اميد جان خوبه ، دوست دارم
- ذبيح ! به فريبرز زنگ بزن بگو يه ساعت ديگه اينجا باشه تا بچه ها رو برسونه
يه نيم ساعتي تو استخر شنا و آب بازي کرديم و تا حاضر بشن بچه ها فريبرز اومد دنبالشون و بردشون
 
     
  ویرایش شده توسط: Neda_Etamad94  
 مرد
#12   Posted: 27 Jun 2018 20:47

 1 Star

ارسالها: 383
وایییییییی چقدر قشنگو عالی لطفا همین سبکو ادامه بده ندا خانوم
 
     
  
 
#13   Posted: 28 Jun 2018 14:00


 0 Star

ارسالها: 29
زندگينامه ندا < قسمت یازدهم >

از تو تراس جلوي استخر معلوم بود که هوا يواش يواش داره تاريک ميشه و من داشتم براي خودم آرووم شنا ميکردم ، خيلي بايد از اندامم مراقبت ميکردم ، صداي ذبيح از تو حياط ميومد که داشت با کسي صحبت ميکرد ، رفتم تو تراس و صدا زدم :
- ذبيح ! يه دقيقه بيا بالا
- با مهدي صحبت ميکنم خانوم ، چشم الان ميام
- اونم بيار اشکالي نداره
و رفتم و تو استخر و مشغول شنا شدم ، با اومدن ذبيح و مهدي رفتم کنار استخر و در حالي که فقط سرم از آب بيرون بود ، ذبيح گفت :
- بله خانم
- چطوري مهدي ، خوبي ؟ مامان خوبه ؟
- سلام ندا خانوم ؛ ممنون خوبم ، مامان هم خوبه ، خونست و مشغول کاراش
- چيکار ميکنه؟
- يه آقايي از ظهر اومده ، با اون مشغوله
- سکس ؟
- بله
- تو چرا نموندي پيششون
- بودم پيششون ، الان اومدم
- آقاهه تا کي پيش مامانته ؟
- وقتي مياد ، معمولا تا صبح ميمونه
- خوب برو بگو بيان اينجا دور هم باشيم ، بگو مايو هم بياره با خودش يه تني به آب بزنه
- چشم خانم
- ذبيح ! تو هم برو تراس رو يه کم مرتب کن ، يه کم برگ از درختچه ها ريخته جمعش کن ، الان مهدي هم مياد پيشت کمکت ميکنه
ذبيح رفت تو تراس و مهدي هم رفت دنبال مامانش و منم اومدم بيرون و شورت و سوتين مايومو پوشيدم و کلاه و عينکم رو درآوردم و يه کم به سر و وضع و آرايشم رسيدگي کردم يه گردنبند و پابند ظريف پوشيدم و حوله کلاهدارم رو تنم کردم و رو صندلي چوبي منتظر شايسته و دوستش نشستم و چند دقيقه بعد صداي شايسته منو به خودم آورد
- سلام ندا جون ، خوبي عزيزم
شايسته با يه تاپ بندي يقه گشاد کشي و ليمويي رنگ که جلوه خاصي به سينه هاش داده بود و سينه هاش از زيرش نمايان بود و يه شلوارک جذب که ست تاپش بود خيلي جذاب و سرحال به نظر ميرسيد ، همراهش يه آقايي بود ميانسال با قد و هيکل متوسط که ريش و سبيل قشنگي داشت که تک و توک سفيد و خاکستري شده بودن
- سلام شايسته جان ، چه خوب کردي اومدي ، خوبي عزيزم ؟
- خيلي خوب ، تو چطوري؟
- منم خوب ، آقا رو معرفي نميکني؟
- آقا مرتضي هستن ، از دوستان من
در حالي که ميگفتم خوشوقتم ، دستم رو دراز کردم که باهاش دست بدم دستم رو به حالت خاصي گرفت و بوسيد
- سرکارخانم ! مرتضي هستم و از ديدارتون خيلي خرسندم
- ذبيح برو به مامانت بگو وسايل پذيرايي رو مهيا کنه و به همراه مهدي برين و تراس رو تميز کنين
و رو کردم به شايسته و پرسيدم :
- شايسته جان اشکالي که نداره ؟
- نه عزيزم ، همون جا براش بهتره ، اتفاقا اگه بعضي وقتا بياد و به ذبيح کمک کنه منم راحتترم
مشغول صحبت بوديم ، شايسته کنار مرتضي نشسته بود و دست مرتضي روي رون شايسته بود و آرووم آرووم نوازش ميکرد من هم پام رو انداخته بودم روي پام و گهگاهي ساق پام و زانوم رو نوازش ميکردم و سينه هاي قشنگم که با طلا زينت داده شده بودن از بالا خودنمايي ميکردن ، موهاي طلاييم هر از گاهي ميريختن رو صورتم و من هم با عشوه اي خاص اونا رو ميدادم عقب
با عرقي که رو پيشوني مرتضي نشسته بود فهميدم گرمشه
- آقا مرتضي اينجا يه کم گرم و مرطوبه ، بهتر نيست لباساتونو در بيارين و راحت باشين ، در ضمن يه تني هم به آب ميزنيم
و با دستم به رختکن اشاره کردم گفتم :
- اونجا ميتونين راحت باشين ، شلوارک و مايوي نو هم هست
مرتضی که رفت رو کردم به شایسته و گفتم :
- شایسته جون ! بد نگذره بهت ! امروز با این هستی و فردا با اون !
- نه نمیزارم بهم بد بگذره ، از ظهر که مرتضی اومده تا حالا 3 بار منو کرده ، تا صبح هم فکر کنم 3 بار دیگه بکنه
- خوب میکنه حالا ؟
- آره ماشالله خیلی خوب میکنه ، تا صبح حسابی گاییده میشم ، فکر نکنم فردا بتونم درست راه برم
- مهدی کجا بود ؟
- اونم داشت تماشا میکرد و جق میزد
- چرا مهدی نمیکنتت ؟ تا حالا بهش دادی ؟
- یه بار خیلی وقت پیش دادم بهش ، خوشم نمیاد ، دوست دارم غریبه ها بکنن منو
مرتضي رفت و بعد از چند دقيقه برگشت ، يه مايوي اسليپ سرمه اي پوشيده بود و بدنش نسبتا کم مو و رو فرم بود ، و کير نسبتا بزرگش توي مايو خودنمايي ميکرد
- خوب ، شايسته جان تعريف کن ببينيم ، از کي با آقا مرتضي دوستين ؟
با بوسه اي که به صورت مرتضي تقديم کرد گفت :
- زياد نيست ندا جون ، دو ماهه تقريبا ، ولي تو اين دوماه خيلي با هم صميمي شديم و به هم عادت کرديم ، هفته اي يه شب از خانومش مرخصي ميگيره و مياد پيش من
و چشمکي زد
- البته الان ايشون تو ماموريت هستن
و در حالي که دو دستش رو مي گذاشت روي پاهاي مرتضي با صداي بلند شروع به خنده کرد
اقدس و قاسم با کلي لوازم پذيرايي و مشروبات اومدن و مشغول چیدن میز شدن
- کارتون چيه آقا مرتضي؟
- بوتيک داره ندا جون ، انواع پوشاک زنونه ميفروشه ، تو نارمک يه فروشگاه بزرگ داره ، همونجا با هم آشنا شديم
بي اختيار ياد رضا دوست فريبرز افتادم
ذبيح و مهدي از تراس زير چشمي ما رو ميپاييدن ، ما هم مشغول خوردن و نوشيدن و گپ زدن بوديم و تقريبا هر سه مست شده بوديم ، دست شايسته رو کير مرتضي بود و معلوم بود که کم کم داره بيدار ميشه و دست مرتضي هم از پشت تو شلوار شايسته بود و چون داشت کونش رو نوازش ميکرد ، يه کم از چاک کون شايسته معلوم بود ؛ مهدي هم تقريبا دست از کار کشيده بود و نگاه ميکرد
- آقا مرتضي لباس زير هم تو فروشگاهتون دارين ؟
- آره عزيزم همه چي داره ، هميني که الان تن منه از فروشگاه اون گرفتم
و يه کم شلوارش رو داد پايين تا من ببينم
- پشتش هم ببينم شايسته جان؟
- بزار اصلا شلوارمو دربيارم که کامل و واضح ببيني
در حالیکه تلو تلو میخورد و با صدای بلند میخندید به زحمت شلوار تنگش رو در آورد ، شورت لامباداي قرمز و نازک پوشيده بود که شیار کسش از جلو معلم بود ، دستی به چاک کونش و شیار کسش کشید و گفت :
- انصافا خوش فرم و خوش جنسه ، نه ؟ ميخاي جنس زيريش هم ببيني؟
- آره خيلي خوبه ، جنس اوني که زيرشه خيلي بهتره ، معلومه آقا مرتضي خبره اين کاره و جنس خوب رو درست تشخيص ميده
و هر سه خندیدیم و مرتضی لبش رو گاز گرفت ، قاسم گفت :
- خانوم ما میریم پایین ، امری داشتین بفرمایید خدمت برسیم
- مرسی مش قاسم ، نیم ساعت به نیم ساعت یه سری بزن اینجا که هم اگه کاری داشتم بگم بهت و هم میز رو مرتب کنی
- مرتضی جون چرا لبت رو گاز میگیری ، راحت باش ، ندا جون از خودمونه
- آره راحت باشین آقا مرتضی ، اومدیم خوش بگذرونیم ، میخاین یه تنی به آب بزنیم ؟
- هر سه تامون که مستیم ، شنا که نمیتونیم بکنیم ، بریم سونا اگه صلاح میدونین
- موافقم ، بریم سونا بخار
در حالی که شایسته تاپش رو در میاورد و من هم حولم رو آویزون میکردم ، از دور مهدی رو صدا کردم و بهش گفتم : تو هم میخایی بیایی ؟ و اونم فوری خودش رو رسوند و لخت شد ، من با یه شورت و سوتین و شایسته فقط با یه شورت در حالیکه سینه های بزرگش که قطره های عرق روش برق میزدن و مرتضی و ذبیح که شورت پاشون بود راه افتادیم به سمت سونا
- اگه تو استرالیا بخای بری سونا ، اکثر جاها ، اجبار میکنن که لخت مادرزاد بری ، من هم از همه میخام به رسم اونور آبیها ما هم کامل لخت بشیم ، مهدی هم شورتامون بگیره و بزاره بیرون از سونا
با صدای جیغ و هورای شایسته ، مهدی کورمال کورمال اومد و لباسهامونو گرفت و گذاشت بیرون سونا روی سکو ، بخار زیاد باعث میشد که خیلی به سختی بشه همدیگر رو ببینیم ، مهدی و من روی یه سکو و با فاصله نشسته بودیم و مهدی مشغول مالش کیرش بود و شایسته و مرتضی رو سکوی روبرو چسبیده به هم نشسته بودن و داشتن به هم ور میرفتن و صدای آهستشون رو میشد شنید
- میخام همینجا منو بکنی
- زشته شایسته ، خجالت نمیکشی ؟
- خجالت برای چی ، تو نمیخای منو اینجا بکنی ؟
- نه بابا خوب نیست اینجا
- پس چرا راست کردی ؟
- از بس تو از این حرفا میزنی و تحریکم میکنی
- ندا جون چرا چیزی نمیگی عزیزم
- چی بگم شایسته جون ، ریلکس کردم
- اکی ، چه با کلاس !
بعد دوباره آهسته گفت :
- بزار حالا برات یه کم ساک بزنم
به سختی میشد دید که شایسته سرش رو خم کرده وسط پاهای مرتضی و داره کیرشو ساک میزنه و با اینکه سعی میکنه صدایی درنیاد ، صدای ملچ و مولوچ ساک زدنش شنیده میشد و مرتضی هم با دستش از پشت ، کس و کون شایسته رو میمالید
من آرنجم رو گذاشته بودم رو سکوی بالایی سونا و سرم رو گذاشته بودم رو دستم ، مهدی هم یه نگاهی به مامانش که داره ساک میزنه می انداخت و یه نگاهی به هیکل و بدن من و خیلی ریز ریز بهم نزدیک میشد تا اینکه زانوش به زانوی من برخورد کرد و خیلی آهسته گفت ببخشید ، من خودم رو زده بودم به نفهمیدن و نشنیدن ، وقتی دید من عکس العملی نشون نمیدم بیشتر بهم نزدیک شد و بهم چسبید
- آقا مهدی اونورتر جا نیست ؟ خواب بودم ، بیدارم کردی
- ببخشید خانم بخار زیاده ، ندیدم
و یه کم جابجا شد ولی هنوز بهم چسبیده بود ، دوباره صدای شایسته اومد
- مرتضی میخام بشینم رو کیرت
- اینجا آخه ؟ نمیشه بریم خونه ؟ از ظهر تا حالا سه بار کردمت
شایسته رفت و نشست رو کیر مرتضی و یه کم خودشو جابجا کرد تا کیر مرتضی کامل تو کسش جا بگیره ، هر دو مست بودن ، من هم مست بودم و وقتی مست میشم کمی بد اخلاق و حشری میشم
در حالی که مهدی دستش رو گذاشته بود روی رون من و آهسته بهش گفتم
- دستت رو بکش آقا مهدی ، خوشم نمیاد
- تورو خدا ندا خانوم
- فقط پامو دست میزنی ها
- باشه ممنون
- دستشویی دارم مهدی ، حوصله بیرون رفتن هم ندارم
- من خودم دستشوییتون میشم ندا خانوم ، اون روز که شاشیدین تو دهنم و من خوردم ، خیلی بهم چسبید ، مزه ویسکی میداد
- ندا جون به این پسره رو ندی ها
- نه شایسته جان داریم صحبت میکنیم
- مهدی ! بخواب رو زمین و دهنت رو کامل باز کن تا بشاشم تو دهنت
مهدی خوابید کف سونا و من همونطوری که نشسته بودم شاشیدم رو صورتش و دهنش ، حالا چقدرشو تونست بخوره نمیدونم ، تموم که شد دوباره نشست کنار من و دستشو گذاشت قسمت داخلی رونم ، نزدیک کسم ، دیگه مرتضی و شایسته سعی نمیکردن صداشون درنیاد و راحت داشتن سکس میکردن وصدای برخورد بدن مرتضی به بدن شایسته تو فضای سونا میپیچید
- ندا خانوم ! اجازه میدین دستم رو بزارم بالاتر
- بالاتر از این که دیگه کسمه ، داری پررو میشی ها مهدی !
با اینکه دوست داشتم کسم رو بماله ولی گفتم
- نخیر ، نمیشه دستتو بکش و برو اونور ، ببین مرتضی داره مامانتو میگاد
- خانوم غلط کرد ، ببخشید
و دستشو همونجا داخل رونم گذاشت و دیگه حرفی نزد ، صدای در و بلافاصله صدای قاسم اومد و در رو باز کرد و اومد داخل
- خانوم ! کاری ندارین
در حالی که صدای شالاپ و شولوپ کس دادن شایسته به مرتضی و صدای آخ و اوخ اونا فضا رو پر کرده بود ، گفتم
- من که نه ببین مهمونا چیزی نمیخان ، فقط یه دقیقه بیا اینجا
شایسته بریده بریده گفت
- نه مش قاسم مرسی
کمربند و دکمه و زیپ شلوارقاسم رو آرووم کشیدم پایین و کیر خوابیدشو گرفتم دستم و یه کم براش ساک زدم ، داشت کم کم راست میشد و مهدی در حالی که دستش رو کس من بود ، با حسرت نگاه میکرد ، که گفتم
- برو مش قاسم دستت درد نکنه
یه کم بعد گفتم
- من میرم بیرون شما هم بیایین ، زیاد تو سونا نمونین خوب نیست
دست مهدی رو با غیض پرت کردم اونور و پاشدم رفتم بیرون و حولم رو پوشیدم ولی بندش رو نبستم ، مهدی هم دنبال من اومد ، ذبیح هنوز تو باغچه تراس مشغول بود
هر جا میرفتم مهدی هم دنبال من میومد که گفتم
- برو شورتتو بپوش و این کیرتو جمع و جور کن ، بی حیا !
- خانوم تو رو خدا ، التماس میکنم
- تو رو خدا چی ؟
- بزارین کستونو ببوسم
- برو شورتتو بپوش حالا ، بعد بیا
رفت و شورتشو پوشید و در حالی که من جلوی تراس ایستاده بودم اومد جلوی من زانو زد ، دو طرف حوله رو که با دستم گرفته بودم رها کردم و گفتم
- از اونجایی که هستی یه میلیمتر هم جلوتر نمیای ، فهمیدی ؟
زبونشو درآورده بود و له له میزد و من هم که پنج سانتی باهاش فاصله داشتم ، به خاطر مست بودن تلو تلو میخوردم و از قصد هم مرتب خودمو عقب و جلو میکردم و اون سعی میکرد زبونشو برسونه به کس من ، یکی دوباری هم نوک زبونش به کسم برخورد کرد ، همیشه حس خوبی داشتم از اینکه یه نفر اینجوری برام له له بزنه بعد کف پامو گذاشتم رو شونشو یه کم هلش دادم عقب و گفتم
- بسه دیگه ، زیادیت میشه ، برم به مامان جندت یه سر بزنم بیام
رفتم و آروم کنار در رو باز کردم
- گاییدی کونمو مرتضی ، وااای محکمتر بکن ، جااان ، انگشتت هم بکن تو کسم
تازه فهمیدم که مرتضی داره از کون میکنتش و میدونستم که لذت کون دادن کمتر از کس دادن نیست ، خیلی میخواستم برم باهاشون و همراهی کنم که صدای مش قاسم اومد
- خانم کاری ، چیزی ندارین
برگشتم به سمتش و در حالی که جلوی بدنم و سینه های بزرگ و خوشفرم و کس قشنگم دیده میشدن گفتم :
- کار که دارم . . . . .
- ولی . . . ، باشه برای بعد ، الان برو
- خانم ! من و زن و بچم نوکر خونه زاد شماییم ، هر امری داشتین بفرمایید . . .
 
     
  ویرایش شده توسط: Neda_Etamad94  
↓ Advertisement ↓
 مرد
#14   Posted: 28 Jun 2018 22:31

 1 Star

ارسالها: 383
عالی عالی ندا خانوم عالی بود
 
     
  
 مرد
#15   Posted: 30 Jun 2018 17:27


 0 Star

ارسالها: 41
فوق العاده است
مرسی
Age:46
 
     
  
 
#16   Posted: 1 Jul 2018 13:38

 0 Star

ارسالها: 9
ادامه نداره ایا ؟
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
#17   Posted: 1 Jul 2018 13:40

 0 Star

ارسالها: 9
حداقل یه زمانی مشخص کن بگو هر چند روز میایی میزاری تا ما هم بدونیم دیگه
 
     
  
 
#18   Posted: 3 Jul 2018 15:24


 0 Star

ارسالها: 29
درود بر همه دوستان
هفته ای یک بار بیشتر نمیتونم قسمت جدید بزارم . چون برام خیلی مهمه که از نظر گرامری و املایی و انشایی کار بی نقصی رو بزارم ، برای همین هم تایپ و ادیتش زمان زیادی میبره
 
     
  
 
#19   Posted: 3 Jul 2018 18:02

 0 Star

ارسالها: 9
افرین حالا بگو چندشنبه ها میایی تا ما هم راحت باشیم ممنون و سپاس بابت وقتی که میزاری
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#20   Posted: 4 Jul 2018 11:26

 1 Star

ارسالها: 383
منتظریم ندا خانوم
 
     
  
صفحه  صفحه 2 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
داستان سکسی ایرانی

زندگینامه ندا

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2022 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA