تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

Ghorbani Sex | قربانی سکس

صفحه  صفحه 14 از 14:  « پیشین  1  2  3  ...  12  13  14  
#131 | Posted: 11 Apr 2019 14:10
قسمت دهم از فصل سوم

ساعت 3 شد و منم راهی خونه مریم شدم. در زدم و در رو باز کرد و رفتم تو حیاط و بعد وارد خونه شدم. از تو اتاق درومد و یه لباس سکسی بلند پوشیده بود که تمام تنش رو پوشونده بود. آستین داشت و از جلو تا روی نافش تقریبا دکمه می خورد و مقداری از دکمه هاش باز بود و خط سینه هاش پیدا بود. لباس هم اینقدر نازک بود که تمام تنش زیرش پیدا بود. دو تا چاک بلند دو طرفش داشت که تا پهلوهاش اومده بود بالا. سینه ها، نوکش و رنگش، خط کوسش و پاها و کونش کلا پیدا بود؛ کامل همه چیز مشخص بود و سکسی!

با همه این وجود باز مثل قبل جذبش نمی شدم! بلاخره با مینا و شیدا سکس کرده بودم؛ شیدا نتنها فیس و هیکلش سکسی بود، بلکه کاراش هم سکسی بود و من رو حتی از مینا هم دل زده کرده بود!

مریم اومد سریع جلو و دست کرد دور گردنم و شروع کرد لب گرفتن ازم. از من یه خورده کوتاه تر بود و منم خم شدم به جلو و ازش لب گرفتم؛ دستم رو بردم پشت کون گندش و از رو لباس توری شروع کردم به ور رفتن باهاش. یکی از دستامو گرفت و آورد سریع گذاشت رو کوسش!

مریم: قبلا سریع تر بودی عزیزم!
پویا: من هنوزم سریعم!
مریم: نه انگار یه چیزیت هست! چیزی شده؟!
پویا: نه عزیزم، فقط یه کم خستم!
مریم: فدای خستگیات میشم من عزیز دلم، آقایی من! منم خستم ولی برای تو آماده ام، دلت میاد منو ول کنی و خستگیامو از تنم در نیاری؟!
پویا: نه عزیزم، الان خستگیتو از تنت در می کنم!
مریم: ای جان دلم، پس داغونم کن که داغونتم!

دست راستم رو از رو لباس بردم رو کسش و اون یکی رو هم پشت کونش می مالوندم. کوسش خیسه خیس بود و معلوم بود بدجور تو کفه؛ نه مث من که با دو نفر هم زمان سکس می کنم که دیگه تو کف نیستم!
داشتیم از هم لب می گرفتیم و مریم بدجور به خودش می پیچید و مشخص بود که اینقدر داغونه که میشه هر کاری باهاش کرد!

مریم: آقایی، منو بکن دیگه، نمی تونم تحمل کنم!
پویا: نه الان زود!
مریم: تو رو خدا، کوسم دیگه تحملشو نداره!
پویا: الان حسابتو می رسم، باید همه جوره بهم حال بدی، وگرنه نمی کنمت، اعتراضیم نباید باشه!
مریم: باشه عزیزم، هرچی تو بگی، فقط بکن!
پویا: امروز با بقیه روزا فرق می کنه، باید مث یه برده و جنده باشی برام و حتی بهت هرچیزی گفتم و خطابت کنم چیزی نگی!
مریم: آیی، چشم عزیزم، هرچی تو بگی، آیی! فحش بده بهم! من جندتم!

اینقدر داغون شده بود که رو پاهاش بند نبود نمی تونست وایسه! اومدم بغلش سمت راست ایستادم. دستمو از بغل لباس رد کردم. دست راستمو برد پشت کونش و دست پچم رو بردم رو کوسش و از پشت و جلو شروع کردم به مالوندن کوسش.

انگشتای دست چپم رو کوس تپلش بود. دو تا انگشت وسط، وسط چاک کوسش و انگشتای بلغی رو هم بغل گوشتای تپل کوسش گذاشته بودم و میمالوندم. دست راستمم از پشت برده بودم رو کوسش و دو تا انگشت رو کرده بودم تو کوسش و کم کم انگشتای دیگه رو هم بهش اضافه کردم و تمام انگشتامو کرده بودم داخل. اینقدر که خیس بود و شهوتی که اگر درد هم داشت براش اهمیتی نداشت!

مریم: آهه، آیی، کوسم کیر می خواد عزیزم!
پویا: باشه جنده خانم الان میدمت، باید اول حسابی کوس تپلته آماده کنم!

دست چپش رو کیرم بود و از رو شلوار میمالوند.

مریم: پویا، من کیرتو می خوام، می خوام بخورمش، تشنه کیرتم، بده بخورمش! (با حالت شهوت و چشمای بسته)

سریع چرخید و نشست جلوم و شلوار و شرتمو کشید پایین و بدون این که منتظر من بمونه، کیر نیمه شق شده من رو کرد دهنش و شروع کرد خوردن. منم شلوار و شورتم رو با پاهام این ور اون ور کردم که از تنم در بیاد.
عین یه گرسنه آفریقایی، کیرم رو می خورد و مث یه مار به خودش و کیرم می پیچید! دستاشو گذاشته بود پشت کونم و کیرمو تا اونجا که می تونست می کرد دهنش و صدای خوردنش تمام اتاق رو پر کرده بود! مثل یه آدم مست و پاتیل برخورد می کرد. انگار دست خودش نبود. مقداری از موهاشو که باز بود از پشت گرفتم و تا تونستم کیرم رو فشار دادم تو دهنش! یکی از دستاش رو خواست بیاره جلو سرشو یه خورده به بالا خم کرد و بهم نگاه کرد که نمی تونه!

پویا: دست نزن هرزه، وگرنه نه میدم بخوری کیرم رو و نه کوست رو می کنم! متوجه شدی؟!

مریم هم با تکون دادن سرش تایید کرد که آره!

سریع کیرم رو از دهنش درآوردم و رفتم تو اتاقش بدون معطلی یکی از روسریاشو رو آوردم!

مریم: می خوای چیکار کنی؟!
پویا: حرف نباشه، دستاتو بیار پشت، زود آشغال هرزه!
مریم: باشه، بیا!

دستاش رو از پشت بستم و باز اومدم جلوش و همون طور که زانو زده بود و بدن لختش تو لباس توری خودنمایی می کرد، کیرم روگذاشتم دهنش و شروع کرد خوردن. تا نصفه می خورد و گاهی از دهنش درمیومد. پشت موهاشو گرفتم و تا تونستم کیرم رو فشار میدادم داخل دهنش و سعی می کردم یه خورده مقاومت کنه!

پویا: بخور جنده!

دهنشو کامل باز کرده بود و از کنار کیرم آب دهنش سرازیر شده بود تقریبا و اوق میزد مدام و به بالا نگاه می کردم. چشمام خیس شده بود به خاطر فشاری که داشتم روش می آوردم. اون هم نمی تونست نه بگه! می دونستم زیاد نمی تونه دوام بیاره. برای بار آخر بالای سرش رو با یه دست و زیر چونش رو با یه دست دیگم گرفتم و پای راستمو آوردم بالا و تا تونستم کیرم رو کردم دهنش تا حداقل یه تجربه جدید داشته باشم و با پاهام دور سرش رو گرفتم و اون طور هم کیرم رو کردم تا ته حلق که دیگه به نظر میومد داره از دو طرف اون دهنش جر می خوره! خودم دلم به حالش سوخت. البته زیاد این کارا طولانی نبود.

ولش کردم تا نفسی تازه کنه و وقتی کیرم رو درآوردم آب دهنش همینجور سرایز شده بود از دهنش و مقداری هم آب دهنش رو قورت داد. خواستم کوسش رو بخورم ولی اینقدر که کوس مینا، خصوصا شیدا خوشگل رو خورده بودم که دیگه علاقه ای به خوردن کوس مریم نداشتم! پشت گردنشو گرفتم!

پویا: خمشو همینجا هرزه، زود باش!
مریم: چشم عزیزم!

با دستام راهنمایش کردم که چطور بخوابه. با دستای بسته به جلو خمش کردم و سینه هاش رو چسبوندم به زمین و رو زانو خمش کردم.

پویا: کمرت رو تا می تونی خم کن و کونت رو تا می تونی بیار بالا که کیرم اذیت نشه هرزه خانم! فهمیدی؟!
مریم: چشم عزیزم، هرچی تو بگی!

رو زانو نشسته بود به حالت سجده و سینه های گندش رو زمین زیر تنش پهن شده بود و سرش رو یه طرف خم کرده بود. کمرش رو خودم تا اونجا که می تونست بردم داخل و کونش رو دادم بالا تا یاد بگیره منظورم چیه. خودم هم یه خورده بهش فشار آوردم و می دونستم که داره بهش فشار میاد ولی اهمیتی ندادم.

پشتشت ایستادم و با یه دست کیرم رو گرفتم و با اون دست رو کونش. کیرم رو بدون معطلی و یهویی فشار دادم تو کوسش. کوسش اینقدر خیس بود و آماده به خاطر دستمالی های من که تا ته رفت تو. آه بلندی کشید و یه خورده با جیغ همراه بود. منم بی توجه.

دستامو گذاشتم رو کمرش و بیشتر فشار دادم. دستاش هم از پشت بسته بود و نمی تونست هیچ کاری بکنه. خیلی به بدنش داشت فشار میومد. رو کونش کامل نشسته بودم و تو اون حالت تمام کیرم به خاطر خم کردن کامل کونش به عقب، رفته بود تو کوسش. شروع کردم به عقب جلو کردن و به صورت وحشیانه تقریبا کوسش رو می کردم و دستام رو بیشتر به کمرش فشار می آوردم.

آه و ناله می کرد و گاهی جیغ می زد و حتی قربون صدقم می رفت و ازم می خواست بیشتر بکنمش و منم بهش فحش می دادم. اینقدر شهوتی بود که دیگه اهمیتی نمی داد و منم به خاطر همین خیلی تحریک شدم. منتظر وایسادم تا اون بیاد. کم کم نزدیک شد!

مریم: آه ... دارم میام پویا، تند تر جرم بده، وای دارم پاره میشم، آی خداااا، آهه ...!
پویا: پارت می کنم هرزه آشغال، تو یه جنده تمام عیاری!
مریم: آههه .... اومدم .... آهه!
پویا: منم درام میام، آه ....!
مریم: همشو خالی کن تو کوسم، نریز بیرون، آه ...!

ضربات آخری رو که داشتم به کوس و کونش می زدم اینقدر محکم زدم که گفتم الان کیرم وارد رحمش میشه و دهانشو پاره می کنه! رو کونش کامل نشسته بودم و با رونام دور کونش رو گرفته بود و تمام آب کیرم رو تو کوس خیسش خالی کردم. و تمام انرژی نداشتم، اونجا باهاش رفت و خودم رو انداختم رو کونش!

مریم: آی، مرسی عزیزم، خیلی نیاز داشتم به یه سکس حسابی! ممنون!
پویا: خواش می کنم! قابلتو نداشت! (با خنده)
مریم: ولی داغونم کردیا، خوبم فحش دادیا نامرد! (با خنده)
پویا: خوب اینجوری هر دومون لذت بردیم و بیشتر شهوتی شدیم!
مریم: آره جون خودت، تو بیشتر حال می کنی با فحش نامرد!
پویا: مگه ناراحت شدی؟ دیگه نمیگم بهت!
مریم: نهههه عزیزم دلم، نه قوربون تو برم، تو لذت ببری، انگار من لذت بردم، من برای تو هر کاری می کنم! دوس دارم یهم میگی، تو بهم بگی مشکلی نداره! حالا دستامو باز کن رو کون منم بیا پایین! بسه کوس و کون سواری دیگه! (با خنده)

بعد کلی خندیدیم و کیرم رو از کوسش درآوردم و دستاش رو باز کردم و بلند شدیم. من رفتم رو مبل نشستم و اونم یه دستمال ورداشت و گذاشت رو کوسش و رفت تو آشپزخونه! از آشپزخونه اومد بیرون و یه چیزی دستش بود آورد که بخوریم با هم! من فقط پایین تنم لخت بود و مریم هم هنوز همون لباس تنش بود.

مریم: بفرماییید! این برای آقایی خودم! یه دسر خوشمزه بعد از یه بکن بکن حسابی!
پویا: چی هست؟! چه خوشمزه هم هست!
مریم: ژله بستنیه عزیزم و مقداری هم بسکویت قاطیش کردم!
پویا: از این چیزا هم بلدی ما نمی دونستیم؟!
مریم: حالا کجاشو دیدی، برای آقاییم یه کدبانو حسابیم تو خونه! همه جوره! (چشمک زد و لبخند زد بهم)

بعد که دسر رو خوردیم روی مبل کنار من نشست و روم لم داد. منم کیرم همینجور آویزون بود. سرشو گذاشته بود رو پاهام و با یه دستش با کیرم ور می رفت و نگاش می کرد و گاهیم ماچش می کرد و بعد بهم نگاه می کرد و بهم لبخند می زدیم.

مریم: بریم دوش بگیریم با هم عزیزم؟! تو هم تنت خستست مث من، الان هم باید بری سر کار!
پویا: باشه عزیزم، آره چن ساعت دیگه باید برم سر کار!
مریم: باشه، تو برو حموم لباساتو در بیار تا من بیام!

من لباسام رو درآوردم و گذاشتم روی مبل و رفتم حموم و منتظرش موندم. مریم رفت تو اتاق و لخت برگشت تو حموم. دیگه کامل می تونستم تن لختش رو ببینم. دوش رو باز کردیم و رفتیم با هم زیر دوش. از جلو هم رو بغل کردیم و اون سرش رو گذاشت رو سینه هام و دستاش رو هم تقریبا رو پایین تر شونه هام گذاشت.

مریم: مرسی که هستی پویا و باهام موندی! من به یکی مث تو نیاز داشتم تو زندگیم که در کنارم باشه، ولی نداشتم!
پویا: عزیز دلم، من که هستم!
مریم: فدای تو بشم، آره تو هستی، و منم خیلی خوشحالم، هرچند دوس داشتم همیشه باشی، هر وقت بخوامت، بدون ترس و هیچ چیز منفی دیگه، فقط مال خودم! ولی بازم همینجوری هم راضیم!

زیر دوش برگشت تو صورتم نگاه کرد!

مریم: من هر کاری بخوای و بگی برات انجام میدم! جونمم میدم برات!

همین رو که گفت شروع کردیم لب گرفتن از هم و دستام رو کونش بود و اونم کمرم رو گرفته بود و نوازش می کرد. کن گندش رو میمالیدم و لب می گرفتیم. کم کم هم کیرم داشت بلند میشد. انگار نه انگار قبلا هم کرده بودم. خودمم ازش خسته شده بودم که زرتی با هر رفتار جنسیی، این احمق هم بلند میشد.
کیرم بلند شده بود و رفته بود لای کوس خیسش که با آب دوش خیس شده بود. متوجه شد و دست کرد کیرم رو گرفت و با لبخند بهم نگاه کرد.

مریم: دوس داری دهنمو باز جر بدی؟!
پویا: چطوری؟!
مریم: با این کیر حریص و بزرگت لعنتی! (لباشو گاز گرفت با حالت شهوتی)

سریع جلوم زیر دوش نشست و شروع کرد با حالت رمانتیک کیرم رو خوردن. سعی می کردم ادعای اون بازیگرای پورن رو در بیاره که با حالت سکسی یه کیر رو می خورن. بهم نگاه می کرد و دهنشو دور کیرم می چرخوند. به دو دست ته کیرم رو محکم گرفته بود و تا اونجا که دستش رو گرفته بود کیرم رو می کرد دهنش و دوباره می چرخوندش. به بالا نگاه می کرد و لبخند می زد بهم!

پویا: حالا وقتشه که دهنت باز جر بخوره!
خودش سریع دستاش رو برد پشتش گذاشت با حالتی که مثلا من دستاش رو بستم چون تو حموم چیزی نبود که بشه این کار رو کرد. همون حالت قبلی رو این بار سریع انجام دادم، یه دست بالای سرش و یه دست زیر چونش رو محکم گرفتم.

یهو زنگ خونه به صدا درومد! ...

ادامه دارد ...


لطفا با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود من رو در ادامه داستان یاری کنید

     
#132 | Posted: 11 Apr 2019 18:48
ممنون روبیک عزیز
میدونم همزمان دو تا داستان رو پیش میبری
خسته نباشی مرسی وقت میذاری
داستانها رو طبق نظر خودت نه اینکه هر کسی یه چیزی بگه
     
#133 | Posted: 20 Apr 2019 10:12
سلام دوستان
ممنون از لطفتون
درگیر داستان دوم بودم
دارم این داستان رو به پایان فصل خودش می رسونم تا ببینم برای فصل چهارم چه برنامه ای میشه ریخت
با سپاس از صبر و حصله شما دوستان
     
صفحه  صفحه 14 از 14:  « پیشین  1  2  3  ...  12  13  14 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / Ghorbani Sex | قربانی سکس بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2019 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites