↓ Advertisement ↓
انجمن لوتی
صفحه  صفحه 17 از 17:  « پیشین  1  2  3  ...  15  16  17
Homosexuals - همجنسگرایان

خاطرات همجنسبازی کاربران لوتی

 
#161   Posted: 23 Aug 2021 15:31

 0 Star

ارسالها: 40
سیزده سالگی من با کلی ماجرا تموم شد. با ورود به 14 سالگی احساس و تجربه من نسبت به سکس تغییر کرده بود. منی که از یازده سالگی با به به و تعریف از خوشگلی و سفیدی و نرمی کونم، ترتیبم رو دادن و بعدش ظرف دو هفته تبدیل شدم به یه پسر بچه یازده ساله کونی که همه فقط می خواستند با توهین بکننم و البته تقریبا همیشه بدون رضایت خودم و زوری انجام می شد. انگار داشت باورم می شد که زوری کون دادن جزئی از زندگیم شده. کون دادن تنها زمانی برام لذت بخش بود که طرف با ضربه های محکم کیرش، همه آبش رو تو کونم خالی می کرد و بعد رهام می کرد به حال خودم. انگار به این حالت اعتیاد پیدا کرده بودم و بعد از اون زود خودم رو به خونه می رسوندم و با آبی که توی کونم بود با بادمجون و یا چیزای مشابه که در دسترس بود حسابی از خجالت سوراخم در میومدم.
نجیب افغانی اولین مردی بود که منو توی سن یازده سالگی کرد و سوراخ کوچولوی کونم رو پر از آب منی کرد. پسرای محل که می کردند یا هنوز آب نداشتند و یا به اندازه یکی دو قطره بیشتر نبود. دومین نفری که حسابی آبیاریم کرده بود، آقا امرالله چوپان دهی بود که قبلا براتون تعریف کرده بودم که خودش، الاغش و گوسفندش آبم داده بودند. اعتیاد به آب کیر و لذت فرو کردن توی سوراخم باعث شده بود هر روز دنبال یه چیز تازه باشم که بتونم وارد سوراخم کنمش و از ورودش به کونم حالی به حالی بشم.
توی یکسال تنها کسایی که منو می کردن، ملا و دوستای افغانیش بودند که همگی کارگر ساختمونی بودند و عملیات گائیدنم رو با تموم وجود و بدون رحم انجام می دادند. انگار هممون به روزای جمعه عادت کرده بودیم. اولش با درد و فشار شروع می شد، اما یواش یواش لذت دادن برام بیشتر می شد و از کون دادن بیشتر حال می کردم. حتی جمعه هم که کونی ملا بود با اومدن من تبدیل به یکی از بکن های من شده بود و من عملا به یک کونی دیگه هم کون می دادم.
یه روز جمعه طبق عادت همیشگی رفتم تا به ملا کون بدم. آخه کیر ملا خیلی خوب بود. هم کلفت بود. هم وحشی بود. هم خیلی آب داشت به طوری که از لحظه شروع گائیدن کونم مدام از کیرش پیش آب و منی خارج می شد تا زمانی که کیرش به ته کونم می چسبید و با دل دل های خاص خودش شروع به تخلیه آب منی تو سوراخم می کرد. هم سر کیرش خیلی بزرگ بود. ملا عادت داشت همیشه کیرش رو کامل از توی سوراخم بیرون بکشه و دوباره واردش کنه. هیچ وقت پشت سر هم عقب جلو نمی کرد. حتما باید کامل در می آوردش و دوباره فروش می کرد. چون سر کیرش بزرگ بود موقع ورود دوبارش باعث می شد از درد ناله کنم و یا آخ و اوخ بگم و این ملا رو وحشی تر می کرد. اون روز هم به هوای دادن به ملا رفتم سر ساختون. یه افغانی جدید اونجا بود. سراغ ملا رو گرفتم گفت نیستش. پرسیدم کجاست؟ گفت بیرونه. بعدش پرسید تو همونی هستی که ملا سفارشش رو به من کرده؟ پرسیدم ملا چه سفارشی کرده؟ گفت هیچی. گفته مواظبت باشم. شک کردم. ازش پرسیدم از کجا میدونی من همونی هستم که ملا گفته؟ گفت آخر ملا از خوشگلی تو خیلی بر ما تعریف کرده است. می خواستم برگردم که اومد جلو و گفت برو داخل تا بیادش. این رو با یه خنده مرموز و معنی دار بهم گفت. نمی دونم چرا اصلا خوشم نیومد ازش. خودشم انگار متوجه شد. راه افتادم سمت در خروج کارگاه. دنبالم اومد و گفت کجا می خواهی بروی؟ ملا الان برمی گردد. گفتم باشه می رم و دوباره بر می گردم. اما تو همین فاصله اومد و مچم رو گرفت. جثه لاغری و ریز نقشی داشت. به نظر بین 35 تا 40 سالش بود. اما دستش خیلی قوی بود. مچم توی دستش بود و محکم فشار می داد. می خواست زورش رو به رخ یه پسر بچه خوشگل بکشونه. پسر بچه ای که از یازده سالگی گائیده شدن و زوری دادن رو خوب تجربه کرده بود. دیگه شک نداشتم که کیرش واسه گائیدنم راست شده. توی همین فاصله یک خاور اومد جلوی در. آجر آورده بود براشون. مرد افغان گفت جایی نرو تا این خاور بارش رو خالی کند و برود. من تلاش می کردم مچم رو از دستش بیرون بکشم. راننده پیاده شد. یه مرد جا افتاده بود که با لهجه لری حرف می زد. گفت: موسی مچگیری کردی؟ چیکار کرده؟ مرد افغان که اسمش موسی بود گفت: چیزی نیست. بر تو می گویم بعدا. انگار دوباره توی دردسر افتاده بودم. با اشاره موسی به سمت اتاقشون راه افتادم. دلم گواهی می داد امروز کونم به طرز فجیعی گائیده می شه. ترسیدم. واسه همین دور از چشمشون راهم رو به سمت ساختمون های نیمه کاره کج کردم و به سرعت وارد یکیشون شدم. خودم رو به زیر زمین رسوندم و زیر راه پله نشستم تا در فرصت مناسب فرار کنم. من برای کون دادن اومده بودم. اما در چنین شرایطی که حس خوبی نداشتم تموم حسم رفته بود و اصلا دوست نداشتم بدم. صداشون رو می شنیدم. راننده به موسی گفت باید آجرها رو با دست خالی کنین که نشکنه. موسی گفت الان کسی نیست کمک کنه. طول می کشه. راننده گفت: موسی این پسر خوشگله کی بود؟ بگو بیاد کمکت. کجا رفت؟ موسی گفت اون بچه برای کار دیگری اینجا آمده است و بعد خندید. راننده گفت: پس اینجا بچه بازی هم می کنید. به ما هم می ماسه؟ موسی گفت: شما که زن و بچه دارید. مشکلی بر شما نیست. اما کی از شما بهتر. ما باید به فکر خود باشیم که کسی را ایران نداریم. راننده گفت دو هفتست خونه نرفتم. دیگه لبریز شده. این بچه خوشگل از هیچی بهتره. دل توی دلم نبود. خیلی ترسیده بودم. موسی گفت رفته داخل اون ساختمون. نوش جانتون. من فکر می کردم که یواشکی در رفتم. موسی دیده بود کدوم طرفی رفتم. صدای پای راننده که نزدیک ساختمون می شد رو می شنیدم. صدای قلبم هم می شنیدم. اصلا هیجان دادن نداشتم. فقط دوس داشتم فرار کنم. راننده وارد شد صدای پاش رو روی وسایل طبقه بالایی می شنیدم. بعد شنیدم که داره می ره سمت طبقه بالاتر. تصمیم گرفتم وقتی رفت طبقه بالا منم فرار کنم از زیرزمین و به سمت در خروج کارگاه ساختمانی بدوم. دیگه صدای پاش نمیومد. واسه همین یواش از زیر راه پله ها بیرون اومدم و به سمت بالا حرکت کردم. توی پاگردی که به سمت در ساختمون بود یواش حرکت می کردم. نزدیک در بودم که یک دفعه یکی از پشت بغلم کرد و دهنم رو گرفت. مثه پر کاه از زمین بلندم کرد و محکم تو بغلش نگهم داشته بود. هیچ حرکتی نمی تونستم بکنم و فقط از ترس گریه می کردم. همونطوری رو هوا رو کیرش بالا و پایینم می کرد و می گفت نترس روله (به زبان لری معنی پسر و فرزند رو می ده). اگه تقلا نکنی زودی تموم می شه. من با سر می گفتم نه ولی اون محکم تر کیرش رو به کونم فشار می داد و از نرمی کونم می گفت. تقلا فایده ای نداشت. انگار باید یبار دیگه طعم کون دادن زوری رو می چشیدم. به سینه چسبونده بودم به دیوار و کونم رو با کیرش از رو شلوار می مالید. در حالیکه دهنم رو گرفته بود منو زمین گذاشت و با یه دست دیگش دستش رو وحشیانه کرد تو شلوارم. همه چیز داشت به سرعت اتفاق می افتاد. انگشتش رو به سوراخم رسوند و گفت دیگه تموم شد. دیگه سوراخت مال خودمه. بریم توی زیرزمین بکنمت یا توی اتاق کارگرها کونت بزارم؟ با نگاه اشکی بهش التماس می کردم بزاره برم. گفت می برمت زیرزمین. دوباره رو کیرش بلندم کرد و در حالیکه انگشتش رو به سوراخم فشار می داد به سمت زیر زمین راه افتاد. از ترس سوراخم جمع شده بود. محکم لپای کونم رو به هم فشار می دادم. همین باعث شد که راننده بگه با این کون تنگت چطوری کون می دی به این افغان ها؟ تو که اینقدر خوشگلی چرا به ایرانی ها کون نمی دی؟ اصلا بیا بشو شاگرد خودم. بهت حقوق هم می دم. من فقط با حسرت به بلاهایی که سر خودم آورده بودم و امیر که منو کونی کرده بود فکر می کردم و اشک می ریختم. توی زیر زمین یه پتو بود که کارگرها واسه ناهار و چایی ازش استفاده می کردن. گفت اینو بردار بریم اونطرف. دولا شدم برش دارم انگشتش رو خشک فشار داد به سوراخم. از جا پریدم. گفت جفتک ننداز. پتو رو بردیم گوشه تاریکتر زیرزمین. انگشتش هنوز تو کونم بود که رو زمین خوابوندم. دوباره خاطره زیرزمین هایی که کرده بودنم برام زنده شده بود. اما اینا باعث نمی شد کونم باز بشه. با تموم قدرت به هم فشارش می دادم و این بدجوری راننده خاور رو عصبی کرده بود. رو شکم خوابونده بودم و خودش روی رونهام نشست. با همون دستش که تو کونم بود، شلوار و شورتم رو پایین کشید و از سفیدی کونم مبهوت مونده بود. یه پسر 14 ساله خوشگل با یه کون گلابی زیرش خوابیده بود. مثه وحشی ها به کونم چنگ می زد و اوف اوف می کرد. می گفت اگه دو هفتست که حال نکرده اما حالا یه هلو زیر کیرش خوابیده. توی همون حالت زیپش رو پایین کشیده و کیرش رو از شورت دراورد و گذاشت لای لپای به هم چسبیده کونم. اون فشار می داد که از هم بازشون کنه و من فشار می دادم که نتونه. نمی تونستم بفهمم کیرش چقدره. ولی اونقدر داغ بود که فقط فشار می داد تا به سوراخم برسونتش. وقتی دید موفق نمیشه روی کونم نشست و یه دونه زد تو سرم و گفت فکر کنم باید اول بزنمت تا کونت وا بشه. بعد یکی دیگه محکم زد تو سرم و گفت شل کن کس کش. بعد با دستای مردونش انداخت چاک کونم و لپاش رو از هر طرف می کشید. سوراخم که نمایان شد وسط کونم رو تف انداخت و لپای کونم رو محکم به هم می مالوند تا تفش لای پام و سوراخم رو لیز کنه.
من در زیرش هیچ شانسی نداشتم. چون اصلا حس کون دادن از سرم رفته بود. ولی اون فقط فکر کردن من بود. شلوارش رو یه کم کشید پائین و کیرش رو فرستاد لای کونم. کیرش به سوراخم رسیده بود اما من محکم سفت کرده بودم و نمی ذاشتم بفرستش داخل. دوباره دهنم رو گرفت و درحالی که زور می زد گفت مادر جنده شلش می کنی یا جرت بدم؟ نمی خواستم تسلیمش بشم. اما نفسم بند رفته بود. تو یه لحظه که می خواستم جابجا بشم تا کمی نفس بگیرم زیپ شلوارش توی لپ کونم فرو رفت و همزمان با پریدن من، یک دفعه کیرش با یه صدای قااااااارت تو کونم فرو رفت. اونم از فرصت استفاده کرد و تا تهش رو به سوراخم فرو کرد. تخماش رو کونم بود. از درد داد می زدم اما دهنم بسته بود و صدام در نمیومد. زیرش دست و پا می زدم. گفت می دونم دردت اومده و داری جررررررر می خوری اما درش نمیارم تا دفعه بعد مثه بچه آدم کونتو بدی. واقعا از درد به خودم می پیچیدم. اونایی که کون می دن می دونم چی می گم. مهم نیست کونت چقدر باز یا گشاد باشه. اولش که می خوای بدی وقتی سر کیر وارد سوراخت می شه یه دردی تو ناحیه سوراخ و وسط کونت می پیچه. این حالت هم خیلی درد آور و هم خیلی لذت بخشه. به شرط اینکه وقتی یبار کیر رفت توووووش، درش بیاری و بمالییییییش تا دردش آروم بشه و آماده بشه واسه ادامه گائیده شدن. اما راننده اصلا به این موضوع توجه نداشت و دهنمم ول نمی کرد. از دست و پایی که زیر کیرش می زدم لذت می برد و کیرش رو تو کونم نگه داشته بود و فشار می داد. حدود چهار یا پنج دقیقه توی همین حالت فشار می داد و من از درد زیادش دست و پا می زدم که یک دفعه انگار مواد مذاب تو کونم فوران کرد. کیرش به شدت ته کونم دل دل می کرد و هر بار موجی از آب منی رو ته سوراخم خالی می کرد. با تخلیه آبش از روم بلند شد و گفت کس کش هم کون خوبی داری هم تنگی و هم خوشگل. اولین باره یه پسر مثه تو رو می کنم. انگار دختر زیر کیرم بود. من نای بلند شدن نداشتم. از بس دست و پا زده بودم سر زانو و آرنجم از پوست رفته بود. از بس داد زده بودم و دهنم بسته بود گلوم درد گرفته بود. با صدای موسی که بالا سرم ایستاده بود و داشت با راننده صحبت می کرد به خودم اومدم.
موسی بدون هیچ مقدمه ای و با همون دستای خاکیش اومد و روم خوابید. با التماس بهش می گفتم الان نه. الان نمی تونم بهت بدم. اما انگار هیچی نمی شنید. راننده هم داشت تماشا می کرد. موسی کیرش رو فرستاد لای کونم. انگار آتیش لای لپای کونم فرو کرد. دوبار از ترس کونم رو جمع کردم. حس کردم سر کیرش خیلی بزرگه. حتی شاید از کیر ملا هم بزرگ تر. به اون جثه کوچیک نمی خورد همچین کیری داشته باشه. وقتی مقاومت منو دید از روم بلند شد و شروع کرد به کونم کشیده زدن. لپای کونم در اثر فشارای پنجه های راننده و سیلی های موسی سرخ سرخ شده بود. دوباره روم خوابید. اما قرار نبود کونم از هم وابشه. موسی فحش می داد که چرا کونت رو سفت کردی. راننده گفت دهنشو بگیر بکنش مادر جنده کونی رو. موسی دهنم رو که گرفت دوباره نفسم بند اومد. سرم رو محکم به عقب می کشید و در حالیکه روی رونهام نشسته بود سعی می کرد کیرش رو تو کونم فرو کنه. راننده با دیدن کیر موسی گفت: چیکار می کنی؟ اگه کیرت بره بهش جر می خوره بچه. این سر کیر آدمه یا سر کیر خر؟ چرا اینقدر پهن و بزرگه؟ اینارو که می گفت بیشتر دل من خالی می شد و می ترسیدم. موسی گفت نترس من جایش می دهم. این کونی ماست. باید بتواند کیر ماها را برخود فرو کند. راننده گفت آخه این فقط چهارده سالشه. کیرت چقدره اندازش؟ گفت 20 سانت. راننده گفت بیست سانت فرو بره به این بچه روده هاش می ترکه. بیست سانت طولشه. یه 5 شش سانتی کلفتیشه. سرش هم که اندازه مشت دست خوشه. جر می خوره موسی. لاپایی بکنش. موسی که از نرفتن کیرش تو کون من و حرفای راننده عصبانی شده بود با داد به راننده گفت چه می گویی تو. می میرد که می میرد. می خواست کون ندهد و در یک لحظه که سرم رو با شدت به عقب می کشید سر کیرش رو به سوراخم وارد کرد. از سر و کلش عرق می ریخت. منم خیس عرق شده بودم. تموم زیر زمین رو بوی کیر و آب منی و هوس و کون دادن زوری پر کرده بود. گردنم داشت می شکست دهنمم بسته بود که بتونم حرف بزنم. واسه همین شل کردم که تموم بشه. با شل کردن من یک دفعه کیر موسی با قدرتی که داشت وارد می کرد و مقاومت من شکسته شد تا ته بهم فرو رفت و مثه دفعه قبل قااااارت صدا داد. وقتی موسی این صحنه رو دید بر شدت ضرباتش اضافه کرد و از روی حرص تو کونم تلمبه می زد. صدای قارت و قورت کونم که با هر ضربه موسی به هوا می رفت تبدیل شده بود به صدای شالاپ شولوپ که نتیجه آب راننده بود که تو کونم ریخته شده بود. با دیدن و شنیدن این صحنه ها راننده کیرش رو بیرون کشید و داشت بالا سرم می مالییییدش. انگار قرار نبود اون روز تموم بشه. موسی روم خوابید و با هر ضربه که می زد چند سانت به جلو پرت می شدم. دیگه کامل رو خاک ها رفته بودم که موسی لای کونم رو با دستاش باز کرد و کیرش رو به ته کونم رسوند و شروع به تخلیه آبش تو کونم شد. یک بار دیگه بوی آب منی توی فضای زیرزمین پیچید. موسی کیرش رو بیرون کشید. سر کیرش با صدا از کونم خارج شد. راننده گفت پاشو من یبار دیگه بکنمش. سریع نشست رو کونم و با شورتم کونم و خشک کرد و کیرش رو فرستاد تو کونم. اونقدر حشری شده بود که با چند تا ضربه پشت سر هم، دوباره آبش تو کونم جاری شد و روم ولو شد. با هزار زحمت از زیرش خودم رو بیرون کشیدم. شلوار و شورتم رو بالا کشیدم و با چشمی اشکی و کونی پاره راهی خونه شدم. جلوب در خروج موسی دوباره مچم رو گرفت منتظرتم بر گردی و بعد رهام کرد.
خونه که رسیدم یه راست رفتم توی حموم. آینه رو گذاشتم زیر کونم و داشتم سوراخم رو نگاه می کردم. احساس کردم از همه دفعه های قبل کونم داغون تر شده. سوراخم کاملا باز بود. با خروج اولین قطره های آب از سوراخم بوی کون دادن و آب منی فضای حموم رو پر کرد. تازه داشتم مزه دو تا کیری که اون روز کونم و پاره کرده بودن رو حس می کردم. دستم رو زیر سوراخم گرفته بودم و آب ها رو خالی می کردم توی مشتم. منی ها رو روی باسنم و تخم هام و کیرم می مالوندم. پشمای نرم و کمی که بالای کیرم درومده بود از آب منی دو تا مرد غریبه پر شده بود و کیرم هم لیز لیز شده بود و با مالیدن آب به همه جاش، داشت کف می کرد. همون طور که خودم رو انگشت می کردم و ازم آب بیرون میومد، یک دفعه احساس کردم کیرم یه طوری داره میشه. رو زمین نشستم. دست و پاهام سفت و کشیده شدن و حالم یه طوری بود. خیلی حس خوبی بود که بعد از دادن زوری تجربه می کردم. یه کم بعد بی حال کف حموم دراز کشیدم. دوس داشتم همونجا بخوابم. دیگه نا نداشتم. سوراخمم جمع شده بود. به شدت احساس ادرار داشتم. توی همون حالت که خوابیده بودم و هنوز کیرم راست بود شروع به شاشیدن کردم. شاشم اوج می گرفت و روی بدنم بر می گشت و پاشیده شدنش، یه حس خیلی خوب در پایان سکس هام بهم می داد.
اون روز برای اولین بار من ارضا شدم. تجربه ای که هیچ وقت قبلا به دست نیاورده بودم. بعدها فهمیدم که این کار من جق بوده و در حین جق زدن ارضا شدم و فهمیدم وقتی آبشون رو می ریزن تو کونم و از روم بلند می شن و می گن تمومه، یعنی ارضا شدن که آبشون اومده.
اتفاقایی که تعریف می کنم تماما واقعی هستن و من تجربشون کردم. اگه کسی دوست داشت می تونم توی خصوصی هم براش توضیح بدم. اما دوست دارم توی جمع هم نظرتون رو بهم بگین. منتظر نقطه نظراتتون هستم و خوشحال می شم برام بفرستین.
 
     
  
↓ Advertisement ↓
صفحه  صفحه 17 از 17:  « پیشین  1  2  3  ...  15  16  17 
Homosexuals - همجنسگرایان

خاطرات همجنسبازی کاربران لوتی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2021 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA