خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
خاطرات و داستان های ادبی انجمن لوتی / خاطرات و داستان های ادبی /

زلزله مخرب


صفحه  صفحه 15 از 15:  « پیشین  1  2  3  ...  13  14  15
sepanta_7 مرد #141 | Posted: 5 Dec 2013 16:54
کاربر

 
قسمت آخر

نگاهی به امیر انداختم و گفتم : امیر من ...

به طرفم برگشت . حرفم و خوردم و بهش نگاه کردم . نگاهش و بهم دوخت و گفت : زمان به عقب بر نمی گرده سها ... همه چیزتموم شده ... من و تو الان اینجاییم . گذشته رو هر چقدر هم بخوایم عوض کنیم بازم دنبال خودمون می کشیمش .به فکر اینده باش ... گذشته هر چی بوده گذشته

لبخند زدم . خوشحال بودم که ذهنم و می خوند . سرم و خم کردم و به شونه اش تکیه زدم . سرش و روی سرم گذاشت و ادامه داد : خوشحالم که یه تکیه گاه محکم مثل تو کنارمه . خوشحالم که یه زن مثل تو همراهمه ...

نفسم و بیرون دادم و از پنجره های کوچیک به بیرون خیره شدم . دستم و توی دستش گرفت و انگشتاش و ما بین انگشتام قرار داد . انگشتام و دور دستش قفل کردم و لبخند زدم . من در همه حال یه زن بودم

همیشه سعی کرده ام روی پای خودم بایستم .مستقل باشم . دردش و هم تحمل کردم ... تنهایی ... غربت ... فراغ ... اما من تحمل کردم . شاید موفق بوده ام که هر کس بهم رسید گفت : این به کسی احتیاج نداره . مردیه برای خودش ... و البته من به جای خوشحال شدن رنجیدم .

چرا لفظ مرد هم معنی قدرته و زن هم تراز شکست و تسلیم و احتیاج ؟ هیچوقت از خودم ضعف نشان نداده ام اما مرد نیستم من یه زنم زنی که برای استقلاال ... برای هدف ... برای زندگی تلاش کردم . من به زن بودنم افتخار می کنم
**********
چمدون و روی تخت گذاشتم و گفتم : تو استراحت کن ... منم یه دوش می گیرم

سر تکون داد و روی مبل نشست .

دستم و به طرف زیپ های چمدون بردم و بازش کردم . قبل از بلند کردنش امیر گفت : بهتره چند روزی اینجا بمونیم ... فکر کنم خوش بگذره

به طرفش برگشتم . لبخند زدم و گفتم : تا وقتی خوب بشی اینجا هستیم

چشم روی هم گذاشت و پر محبت نگاهم کرد .

دستم و روی چمدون کشیدم و زمزمه کردم : برای به دست اوردنت کم مونده بود عشقم و از دست بدم .

لبخندی زدم

دستم و توی چمدان فرو بردم و به جای نرمی لباسها ... به جای نرمی جعبه مخملی قرمز رنگی که تراشه توش بود ...

سختی کاغذ و لمس کردم .

متعجب زیپش و کامل کشیدم و به دلار های پیش روم خیره شدم .

کاملا روی چمدون خم شدم و دستم و بین پولها فرو بردم . خبری از جعبه ... از قطعه نبود .

به سرعت سر بلند کردم و به امیر نگاه کردم .

امیر دستش و روی دسته مبل تکیه زد و گفت : چی شده ؟

نفسم و پر صدا بیرون دادم و زمزمه کردم : سونا ...

*******

شماره سونا رو گرفتم .

با اولین بوق برداشت و گفت : جانم ؟

-:ما رسیدیم

-:عالیه . همه چیز خوب پیش رفت ؟

لبخندی روی لب اوردم و با ابروهای بالا رفته نگاهم و به امیر دوختم و گفتم : اره همه چیز همونطور که تو می خواستی پیش رفت

قهقهه ای زد و گفت : پس فهمیدی !

سکوت کردم .

گفت : حالا همه خوشحالن . تو به چیزی که می خواستی رسیدی

-:من چی می خواستم ؟

-:تو دنبال پول بودی ... بیشتر از اونی که فکرش و می کنی برات گذاشتم . منم به همون چیزی که می خواستم رسیدم

زمزمه کردم : چیپ ...

با صدای بلند ادامه دادم : باید حدس می زدم تو بی دلیل محبت نمی کنی ... فراموش کرده بودم ادما عوض نمیشن

خندید و گفت : تو عروسیت میبینمت خواهری ... از زندگی لذت ببر

-:راسته که میگن دست بالای دست بسیار است

صدای خنده شاهرخ به گوش رسید .

امیر از جا بلند شد و به طرفم اومد . صدای خنده شاهرخ همچنان ادامه داشت . نزدیک شد و گفت : هرهر ... چه خبرته شاهرخ

زیر گوشم گفت : به همین راحتی ؟

سرم و روی شونه اش گذاشتم و گفتم : قطعه دست ادمش افتاد . سونا خوب می دونه باهاش چیکار کنه

صدای شاهرخ بلند شد : قبل از ازدواج از دوران مجردیتون لذت ببرین

سونا و شاهرخ قهقهه زدند .

سونا گوشی رو قطع کرد و به طرف شاهرخ برگشت .

شاهرخ روی تخت نشست و گفت : حالا چی میشه ؟

سونا ابروهاش و گره زد : چی ؟

-:بین تو و سها

لبخندی زد و گفت : هیچی ... سها به پولاش رسید ... امیر به سها ... و منم به قطعه

شاهرخ از جا بلند شد و گفت : من به چی رسیدم .

سونا دستاش و دور گردن شاهرخ حلقه زد : من ... فقط ، من ...
که هستی؟!
که زندگی مرا به قضاوت نشسته ای
میدانم بی نقص نیستم
و آنقدر زندگی نخواهم کرد که بتوانم باشم
اماپیش از آنکه انگشتانت را
به اتهامی بسوی من نشانه بگیری
ببین دستهایت چقدر آلوده اند !


راز.س ( شاهتوت)

ساعت 01:34 بامداد

17 دی 1391

پــــــــــــایـــــــــانـــــــــــــــــ

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 15 از 15:  « پیشین  1  2  3  ...  13  14  15 
خاطرات و داستان های ادبی انجمن لوتی / خاطرات و داستان های ادبی / زلزله مخرب

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا