خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
ورزش انجمن لوتی / ورزش /

Sports News | اخبار ورزشی


صفحه  صفحه 68 از 110:  « پیشین  1  ...  67  68  69  ...  109  110  پسین »
sahinam مرد #671 | Posted: 12 Feb 2015 19:54
کاربر
 
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯼ ﮐﺸﺘﯽ ﺟﺎﻡ
ﺗﺨﺘﯽ-ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﻲ ﮐﻪ ﺑﻨﺮ
ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺑﺎﺑﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺭﺍ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺟﺎﻡ ﺗﺨﺘﻲ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ
»ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ« ﻳﺎﺩ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻳﻦ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ "ﻭﺭﺯﺵ ﺳﻪ" ﺍﺯ
ﻓﺎﺭﺱ، ﺳﯽﻭﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ
ﺟﺎﻡ ﺗﺨﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ 16 ﮐﺸﻮﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ،
ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ،
ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ، ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎﻥ، ﮐﺮﻩ
ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﭼﯿﻦ، ﻫﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼﺩﺵ،
ﺑﻠﻐﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﻣﺼﺮ، ﺍﻭﮐﺮﺍﯾﻦ،
ﺗﻮﻧﺲ، ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ
ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﺭﻩ(
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
* ﺑﻨﺮ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺑﺎﺑﮏ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﯼﻫﺎﯼ
ﺁﺳﯿﺎﯾﯽ 2010 ﮔﻮﺍﻧﮕﺠﻮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ »ﺭﻭﺣﺶ ﺷﺎﺩ« ﯾﺎﺩ
ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﻩ
ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ، ﺑﺮﺍﺩﺭ
ﺑﺎﺑﮏ ﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝ ﺑﺮﻧﺰ ﮐﺸﺘﯽ
ﺁﺯﺍﺩ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺁﺳﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
* ﺳﺎﻟﻦ 6 ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮﯼ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
* ﻧﻈﻢ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺣﺎﮐﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺍﻝ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ
ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ.
* ﺭﯾﻮﺍﺯ ﻣﯿﻨﺪﻭﺭﺍﺷﻮﯾﻠﯽ، ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ
ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﮐﻪ ﻫﺪﺍﯾﺖ
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ
ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺁﺯﺍﺩﮐﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻧﯽ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﯿﻨﺪﻭﺭﺍﺷﻮﯾﻠﯽ ﺍﺯ ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮﺍﻥ
ﺑﻨﺎﻡ ﻭ ﻣﻄﺮﺡ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎﯼ ﻃﻼ، ﻧﻘﺮﻩ ﻭ
ﺑﺮﻧﺰ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﮐﺴﺐ ﻣﺪﺍﻝ ﻃﻼﯼ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﭘﮑﻦ
ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ
ﮐﺮﺩ.
* ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﮐﺸﺘﯽ ﻭ
ﺷﻬﺪﺍﯼ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺩﺭ
ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ )ﺭﻩ(
ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
* ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺗﯿﻢ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺳﻮﺳﻼﻥ ﺭﺍﻣﻮﻧﻮﻑ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ
ﻭﺯﻥ 70 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ
ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2014 ﻭ ﻋﻈﻤﺖ
ﺗﻮﺳﮑﺎﯾﻒ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻭﺯﻥ 55
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﮐﺸﺘﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2014 ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽﮔﯿﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
* ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍﻥ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎﯼ
ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺍﺯ
ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺎﺩﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﭙﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺑﺪﻫﺪ. ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2018 ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﯾﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ازاین زمین نفرین شده
تاآسمون بکرراهی نیست
      
I_R_IRAN مرد #672 | Posted: 16 Feb 2015 14:33
کاربر

 

علت لغو مزایده استقلال و پرسپولیس اعلام شد

احتمال تغییر قیمت و شرایط واگذاری سرخابی‌هامشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی دلایل لغو برگزاری جلسه مزایده استقلال و پرسپولیس را اعلام کرد و از احتمال تغییر قیمت و شرایط واگذاری سرخابی‌ها خبر داد.

سیدجعفر سبحانی - مشاور رییس کل سازمان خصوصی‌سازی - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، به دلایل لغو مزایده استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و گفت: جلسه مزایده این دو باشگاه به دلیل نبود متقاضی و ارائه نکردن پاکت مزایده تا پایان وقت اداری روز گذشته لغو شد.

وی افزود: البته به فروش نرفتن شرکت در مزایده ها و نبود متقاضی، امری غیر طبیعی نیست، زیرا در سال جاری 30 هزار میلیارد سهم واگذار شده که از این میزان تنها 4000 میلیارد تومان به فروش رفته است.

وی در خصوص وجود چند متقاضی برای خریداری این دوباشگاه اشاره کرد و افزود: چند پیشنهاد شفاهی برای خرید سهام این دو شرکت به سازمان خصوصی سازی ارائه شد، اما ملاک سازمان خصوصی سازی ارائه پاکت از سوی متقاضیان است که تا پایان وقت اداری روز گذشته پاکتی به سازمان خصوصی سازی ارائه نشد.

طرح مجدد موضوع در جلسه هیات واگذاری

مشاور سازمان خصوصی سازی در خصوص زمان برگزاری مجدد مزایده سرخابی ها گفت: برای واگذاری سهام این دو شرکت، باید مجدد هیات واگذاری تشکیل جلسه داده و موضوع واگذاری آن در این هیات طرح شود ‌زیرا زمانی که مزایده‌ای برگزار شده و متقاضی برای آن وجود ندارد به لحاظ قانونی باید پروسه مطرح شدن در هیات واگذاری طی شود.

وی اضافه کرد: البته با توجه به اهمیتی که این دو باشگاه در جامعه داشته و به دلیل افکار عمومی سعی می کنیم که در اولین جلسه هیات واگذاری ،موضوع این دو باشگاه به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود این در حالی است که ممکن است در مصوبات این هیات بحث تعدیل قیمت و تغییر شرایط واگذاری مطرح شود و یا هیات واگذاری به این نتیجه برسد که قیمت 290 میلیارد تومان برای این دو باشگاه مناسب بوده و باید شرایط واگذاری تغییر کند.

احتمال تعدیل قیمت و تغییر شرایط

مشاور سازمان خصوصی سازی یادآور شد: بنابراین ممکن است شرایط واگذاری تغییر کرده و پرداخت حصه نقدی کاهش یافته و یا اقساط بلندمت دار شود که این درخواست از سوی چند متقاضی و خریداران احتمالی مطرح شد به طوری که بعضی از خریداران به قیمت تصویب شده انتقاد داشته و برخی خواستار تغییر شرایط واگذاری بودند.

وی ادامه داد: بنابراین ممکن است هیات واگذاری با شرایط قبلی موافقت کرده و اعلام کند سهام سرخابی ها با همان شرایط باید واگذار شود زیرا دولت نمی خواهد سهم خود را ارزان به فروش برساند و ضرر کند، ولی احتمال می رود که مصوبات هیات واگذاری در خصوص این دو باشگاه به تعدیل قیمت بیانجامد و یا شرایط و ضوابط واگذاری تغییر کرده و یا ممکن است سرخابی ها با همین شرایط واگذار شود اما راهکار و مشوقی برای خریداران در نظر گرفته شود.

وی در مورد برگزاری مزایده استقلال و پرسپولیس تا پایان سال گفت: تلاش خواهد شد که تا پایان سال این مزایده برگزار شود، اما جلسات هیات واگذاری با حضور چندین وزیر برگزار شده که طبیعتا هماهنگ کردن وزیران برای برگزاری این جلسه به طول می انجامد. اما پیش بینی می شود که آگهی استقلال و پرسپولیس برای نوبت دوم قبل از پایان سال برگزار شود.

انتقاد متقاضیان به قیمت بالای سرخابی ها

سبحانی در پاسخ به این سوال که آیا متقاضیان به دلیل قیمت بالای این سهام حاضر به خریداری سرخابی‌ها نشده‌اند؟ توضیح داد: قیمت 290 میلیارد تومان قیمت بالایی نبود و همان طور که برخی از پیشکسوتان اعلام کردند که این قیمت بالا است تعداد دیگری نیز همچون حسن روشن و منصور پورحیدری در باشگاه استقلال و تعداد دیگر اعلام کردند که قیمت 290 میلیارد تومان قیمت کمی برای این دو باشگاه است زیرا برند این دو باشگاه بیشتر از این میزان ارزش دارد.

مشاور سازمان خصوصی سازی ادامه داد: البته در این میان کسانی همچون هدایتی و علی پروین به دلیل این که جزو خریداران احتمالی این دو باشگاه بودند معتقد بودند قیمت این دو باشگاه بسیار بالا است زیرا تصور می کردند قیمت این دو باشگاه کمتر از این میزان به تصویب می رسد لذا نسبت به قیمت گران این دو باشگاه انتقاد داشتند.

انتقادات کارشناسی نبود

وی با بیان این‌که بخشی از انتقادات مطرح شده در خصوص قیمت و شرایط واگذاری کارشناسی نبود یادآور شد: نکته مهم این است که در شرایط قبلی واگذاری اگر قرار بود قیمت کمتر اعلام شود بدهی ها هم باید بر عهده خریدار گذاشته می شد، زیرا در واگذاری‌ها معمولا بدهی و طلب جزء تعهدات خریدار است، اما در واگذاری سرخابی ها بدهی ها حذف و در اختیار دولت گذاشته شد.

وی اظهار کرد:این در حالی است که باشگاه های استقلال و پرسپولیس بدهی‌های زیادی داشته و کسی از میزان واقعی بدهی های آنها اطلاعی ندارد و صورت وضعیت مالی آنها استاندارد نیست، لذا از آنجایی که پیش بینی می شد با این روند واگذاری صورت نمی گیرد، مدل جدید در واگذاری انتخاب و مقرر شد که بدهی از تعهدات خریدار برداشته شود و خریدار تعهدی به پرداخت بدهی ها نداشته باشد.

وی با بیان اینکه حذف بدهی جزو ابتکارات سازمان خصوصی سازی بوده و در واگذاری بعدی نیز باقی می ماند، اظهار کرد:اکثر انتقادات مطرح شده بر قیمت و شرایط واگذاری بوده و کسی بر حذف بدهی ها انتقادی نداشت.

امکان واگذاری تا پایان سال بعید است

سبحانی در خصوص اینکه آیا امکان واگذاری سرخابی ها قبل از پایان سال وجود دارد یا نه،عنوان کرد:بعید است که در شنبه آینده جلسه هیات واگذاری برگزار شود، زیرا با فرض برگزاری جلسه هیات واگذاری در آینده نزدیک و تصویب قیمت و شرایط واگذاری،با توجه به اینکه باید واگذاری این دو باشگاه در دو نوبت آگهی شود ،احتمال برگزاری مزایده قبل از پایان سال بعید است مگر اینکه جلسه هیات واگذاری در هفته آینده برگزار و شرایط واگذاری در همان جلسه تصویب شود تا بعد از انتشار آگهی، مزایده در اواخر اسفند ماه برگزار شود.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سوال که آیا لغو جلسه مزایده از پیش تعیین شده بوده و به دلیل برخی مقاومت ها صورت گرفته است،گفت:برخی از نمایندگان مجلس اظهار کردند که قیمت سرخابی ها بالا تعیین شده است تا خریداری حاضر به خرید این دو باشگاه نشود، اما اصلا این طور نیست به طوری که هماهنگی خوبی بین وزارت ورزش و وزارت دارایی و سازمان خصوصی سازی ایجاد شده بود تا این اتفاق شیرین رخ دهد .

بالا بردن قیمت برای عدم واگذاری صحت ندارد

سبحانی یادآور شد: در دوره های قبل یکدلی و هماهنگی وجود نداشته و مقاومت هایی برای واگذاری حاکم بود که موجب تاخیر در واگذاری می شد ولی خوشبختانه این اتفاق در ما ه‌های گذشته برطرف شده و تصمیم گیران و مسئولین علاقه مند به واگذاری دو باشگاه بودند و بالا بردن قیمت برای به فروش نرفتن تنها ظن و گمان است.

وی یادآور شد:قیمت در نظر گرفته شده برای سرخابی ها به صورت کارشناسی تعیین شده و حتی برای قیمت گذاری برند و ساختمان از شرکتهای خارجی متخصص استفاده شده است، بنابراین برای پروسه قیمت گذاری فشارهای زیادی روی سازمان بود و قیمت ها بر مبنای قیمت کارشناسی تعیین شد.

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه آگاهانه واگذار نشدن باشگاه ها و لغو جلسه مزایده صحت ندارد،اعلام کرد: این ذهنیت در بین تصمیم گیران و مسئولان وجود نداشت و متقاضی نداشتن به عوامل دیگری برمی گردد.

وی تصریح کرد:متقاضیان خرید این دو باشگاه خود پیشینه ورزشی داشتند که این یک امر طبیعی است، لذا امیدواریم در جلسه بعدی هیات واگذاری تغییراتی در قیمت و شرایط ایجاد شود تا در مزایده بعدی متقاضیان وارد شده و این امر شیرین در ورزش کشور اتفاق بیفتد.
نمیدونم چکار کنم ؟!!!
      
I_R_IRAN مرد #673 | Posted: 16 Feb 2015 14:35
کاربر

 


ترکیب ایران برای جام جهانی کشتی فرنگی/ غیبت ستاره‌ها
به گزارش ایسنا، فدراسیون کشتی ترکیب تیم ملی کشتی فرنگی را برای حضور در جام جهانی تهران اعلام کرد و 16 فرنگی کار برای ایران به روی تشک حاضر خواهند شد.

سه طلایی کشتی فرنگی ایران در المپیک لندن یعنی حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی در جام جهانی حضور نخواهند داشت ضمن اینکه باید سعید عبدولی قهرمان سال 2011 جهان را هم به این فهرست اضافه کرد. در واقع ایران بدون ستاره‌هایش و با ترکیبی جوان در جام جهانی به روی تشک خواهد رفت.

حبیب الله اخلاقی، افشین بیابانگرد، مهدی علیاری و بشیر باباجان‌زاده شاخص ترین نفراتی هستند که در ترکیب ایران جای گرفته اند.

جام جهانی کشتی فرنگی با حضور 8 تیم برتر جهان از پنجشنبه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران آغاز می‌شود.

ایران در این مسابقات با آذربایجان، سوئد و آلمان همگروه است.

ترکیب تیم ملی ایران:

59کیلوگرم: محمد نور بخش – محسن حاجی پور

66کیلوگرم: افشین بیابانگرد – محمد علی گرایی

71 کیلوگرم: پیام بویری – رامین طاهری

75 کیلوگرم: یوسف اخباری – محمد کریمی

80 کیلوگرم: حبیب الله اخلاقی – علی زینتی رفاه

85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر – داود عابدین زاده

98کیلوگرم: مهدی علیاری – سید مصطفی صالحی زاده

130کیلوگرم: بهنام مهدی زاده – بشیر باباجان زاده
نمیدونم چکار کنم ؟!!!
      
I_R_IRAN مرد #674 | Posted: 16 Feb 2015 14:36
کاربر

 


قرارداد اسپانسر باشگاه استقلال فسخ شد


شرکت توسعه صنایع نوین ایران از ادامه حمایت مالی باشگاه استقلال انصراف داد.

به گزارش ایسنا، در شرایطی که از چندی پیش شائبه‌هایی مبنی بر اختلاف شرکت توسعه صنایع نوین ایران با هیات مدیره باشگاه استقلال به گوش می‌رسید، سرانجام قرارداد همکاری این شرکت به عنوان اسپانسر با باشگاه استقلال فسخ شد تا پس از فسخ قرارداد اسپانسر پرسپولیس، دیگر باشگاه نامدار تهرانی نیز قراردادش را با اسپانسر خود فسخ کند.

امیر رضا خادم اردیبهشت گذشته رقم پرداختی از سوی اسپانسر استقلال را 25 میلیارد تومان عنوان کرده بود.

قرار بود امروز در سازمان خصوصی‌سازی یک مرحله دیگر از فروش دو باشگاه تهرانی به پیش برود اما به دلیل اینکه کسی با قیمت اعلام شده حاضر به خرید استقلال و پرسپولیس نشد، سازمان خصوصی‌سازی مراسم امروز را لغو و به تاریخ دیگری موکول کرد.
نمیدونم چکار کنم ؟!!!
      
I_R_IRAN مرد #675 | Posted: 16 Feb 2015 14:36
کاربر

 


خادم: در ابتدای فصل در انتخاب مدیرعامل پرسپولیس اشتباه کردیم

معاون وزارت ورزش و جوانان می‌گوید در ابتدای فصل انتخاب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اشتباه انجام شده است.

به گزارش ایسنا، امیررضا خادم درباره مدیریت باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس اظهار کرد: مدیریت در حوزه ورزش به دو بخش تقسیم می‌شود. ابتدا بخش فنی و سپس بخش مدیریت کلان و اداری آن است. بحث فنی اینکه انتظار داشته باشیم یک مربی و یک کادر فنی انتخاب شود و بتواند به نحو احسن کارشان را انجام دهند. باید در حوزه فنی به دنبال این موضوع بگردیم اما بخش مدیریتی هم وجود دارد که به مسائل اداری و حقوقی و همین طور برنامه‌ریزی‌های کلان اختصاص دارد. من معتقدم اگر بخواهیم به 11 ماه قبل برگردیم در زمانی که مدیریت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس انتخاب شدند، در انتخاب مدیریت باشگاه پرسپولیس اشتباه کردیم. البته مدیریت باشگاه پرسپولیس را با خرد جمعی انتخاب کردیم و به تصویب هیات مدیره رسید. کسی که مدیرعامل باشگاه شد از مقبولیت بالایی در میان هواداران و همین طور پیشکسوتان باشگاه برخوردار بود.

وی در ادامه افزود: مدیریت باشگاه استقلال با تعیین یک کادر فنی مناسب در حال حاضر باعث شده این تیم نتایج به مراتب بهتری بگیرد اما در پرسپولیس تیمی بسته شد اما آن چیزی که وزارت ورزش خود را موظف کرده بود آن را انجام دهد، تامین مسائل مالی باشگاه بود به همین خاطر برای اولین بار منابع مالی پایدار و مناسب را برای دو باشگاه فراهم کردیم به طوری که این منابع از بودجه دولت نبود و همین طور قانون را هم دور نزدیم. البته این را هم باید بگویم پولی که برای هزینه کردن در دو باشگاه لازم بود در وزارتخانه وجود نداشت.

وی افزود: با این حال ما منابع مالی خوبی را به دو باشگاه تزریق کردیم. در باشگاه استقلال هیات مدیره توانست منابع مالی که ما تزریق کرده بودیم را مدیریت کند اما در پرسپولیس مدیریت خوبی انجام نشد و نشان داد انتخاب ما در مدیریت باشگاه اشتباه بوده است. یعنی علی‌رغم انتخابی که با خرد جمعی انجام شد، یک اشتباه صورت گرفت. ما ظرف 5 ماه چیزی حدود 14 میلیارد تومان به باشگاه پرسپولیس تزریق کردیم اما رحیمی نتوانست این پول را به خوبی مدیریت کند. با توجه به سقف هزینه باشگاه که از سوی سازمان لیگ تعیین شده بود، ما از 18 میلیارد تومان 14 میلیارد تومان را در همان ابتدای فصل به حساب باشگاه واریز کردیم. اما متاسفانه با نوع هزینه‌کردی که مورد انتقاد جدی اعضای هیات مدیره هم بود، همه این پول تمام شد. به طور مثال حتی بازیکنی که از سال قبل از باشگاه طلب داشت به طور کامل و یا حتی بیش از 100 درصد مطالباتش را دریافت کرد و به خارج از کشور رفت در حالی که می‌شد مقداری از طلبش را تخفیف دهد.

خادم در ادامه اضافه کرد: ما وقتی مدیرعامل را انتخاب کردیم مقبولیت‌هایی در آن زمان وجود داشت اما زمانی که فصل شروع شد درگیری‌هایی که میان اسپانسر ایجاد شد و تنش‌هایی که در کادر فنی وجود داشت به تیم و باشگاه ضربه زد. حتی به نوعی کار به جایی کشید که تنش‌هایی میان کادر فنی و هیات مدیره ایجاد شد و اعضای کادر فنی نسبت به هیات مدیره بدبین شده بودند. در نهایت تمام این موضوعات باعث شد یک چالش و تنش جدی در باشگاه ایجاد شود. در ابتدای فصل ما پول زیادی را به باشگاه تزریق کردیم و می‌خواستیم پرسپولیس یکی از تیم‌های خوب لیگ باشد. در حال حاضر هم این تیم یکی از گران‌ترین تیم‌های لیگ برتر است اما هزینه‌کردها به نوعی دیگر انجام شد و مشکلاتی به وجود آورد.

نماینده تام‌الاختیار وزیر ورزش در پرسپولیس افزود: در ادامه وارد چالش‌های دیگری شدیم که می‌بینید. در ادامه وقتی مدیرعامل جدید به باشگاه آمد، مشکلات حاشیه‌ای برایش به وجود آمد و نتوانست با ما همکاری کند. او حتی زمانی که در باشگاه حضور داشت سامانی به پرداخت حقوق‌ها داده بود به طوری که حقوق بازیکنان به طور هفتگی و منظم به حساب‌شان واریز می‌شد و متاسفانه به دلایلی که در حیطه وظایف من نیست درباره آن صحبت کنم اتفاقی برایشان افتاد و نتوانست با ما همکاری کند. این موضوع شوک بزرگی به باشگاه وارد کرد. در ادامه باشگاه اداره شد و دیدید که تیم نتایج خوبی نگرفت. همین بازیکنانی که در حال حاضر در تیم حضور دارند جمعا بالغ بر 10 میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. این پول مشخصا به بازیکنان پرداخت شده است. این نشان می‌دهد نسبت به بعضی از تیم‌هایی که پرسپولیس مقابل آن‌ها نتیجه نگرفته است بیشتر پول گرفته‌اند. این پول بالغ بر 60 تا 70 درصد از قرارداد بازیکنان را شامل می‌شود. من معتقدم مواردی که پرداخت شد با عملکرد بازیکنان درون زمین مطابقت ندارد. این اتفاقات باعث شد ما شاهد دلخوری هواداران باشیم و به دنبال این بودیم تا راه حلی پیدا کنیم تا از این بحران خارج شویم.

خادم در پایان درباره انتخاب نژادفلاح به عنوان قائم مقام باشگاه پرسپولیس هم گفت: امیدوارم آقای نژاد فلاح در پرسپولیس موفق باشند اما فراموش نکنید فصل نقل و انتقالات به پایان رسیده اما بحث مدیریت ساختارها زمان‌بر است و نتیجه آن با گذشت زمان مشخص می‌شود.
نمیدونم چکار کنم ؟!!!
      
I_R_IRAN مرد #676 | Posted: 16 Feb 2015 14:51
کاربر

 


انریکه با رکورد گوآردیولا مساوی کرد


سرمربی بارسلونا پس از پیروزی تیمش مقابل لوانته به رکورد پپ گوآردیولا رسید.

به گزارش ایسنا، آبی - اناری‌ها در هفته بیست و سوم لیگا موفق شدند با حساب پنج بر صفر لوانته را مغلوب کنند. این پیروزی موجب شد تا بارسلونا به یازدهمین پیروزی پیاپی خود در لیگ فوتبال اسپانیا برسد. این رکورد، پیشتر توسط بارسلونای جوزپه گوآردیولا در فصل 09-2008 به ثبت رسیده بود. بدین ترتیب بارسلونا می تواند با پیروزی در دیدار هفته آینده مقابل مالاگا که در نوکمپ برگزار می‌شود، به رکورد بیشترین پیروزی پیاپی در لیگا برسد.

رکورد مردان گوآردیولا در آن سال توسط نومانسیا شکسته شد و پس از آن نیز ریسینگ سانتاندر نیز موفق شد از بارسلونا امتیاز بگیرد. در ادامه فصل اما بارسلونا موفق شد خود را بازیافته و در پایان فصل بتواند قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، لیگ فوتبال اسپانیا و جام حذفی را کسب کند.

دیگر رکوردی که در بارسلونا به ثبت رسیده توسط فرانک ریکارد هلندی بوده است. او در فصل 06-2005 توانست به رکورد 18 پیروزی پیاپی در همه رقابت ها دست یافته و لیگ قهرمانان اروپا را نیز در همان فصل برای کاتالان‌ها کسب کند.
نمیدونم چکار کنم ؟!!!
      
I_R_IRAN مرد #677 | Posted: 16 Feb 2015 14:51
کاربر

 


درخواست تاج برای برخورد با "داوران پراشتباه"


رییس سازمان لیگ می‌گوید باید با داوران پر اشتباه برخورد شود.

به گزارش ایسنا، مهدی تاج رییس سازمان لیگ درباره درخواستش از علی کفاشیان برای برگزاری جلسه‌ای پیرامون وضعیت داوری گفت: در چند وقت اخیر اعتراض‌های زیادی به نحوه قضاوت داوران توسط باشگاه‌ها مطرح شده است. ما در سازمان لیگ اختیاری درباره چینش داوران نداریم و تمام اختیار داوران بر عهده کمیته مربوطه است اما وقتی اعتراضی از سوی باشگاه‌ها به دست‌مان می‌رسد آن را به کمیته داوران می‌فرستیم و منتظر پاسخ آنها می‌مانیم.

وی با بیان اینکه نمی‌شود باشگاه‌ها را از انتقاد به داوران منع کرد، گفت: مگر می‌شود بگوییم که از داوران انتقاد نکنید و فقط احترام بگذارید؟! این شدنی نیست. اکنون ما از رییس فدراسیون فوتبال درخواست برگزاری یک جلسه داشته‌ایم تا ببینیم که اشتباه داوری وجود داشته یا خیر. ما در شرافت داوران هیچ تردیدی نداریم اما باید اشتباه‌های داوران هم بررسی شود و حتما باید با داوران پراشتباه برخورد شود. همه دیدیدم که اشتباه داوری در بازی با عراق چگونه ما را ناراحت کرد و حتی خودمان به این مساله اعتراض کردیم، بنابراین نمی‌شود توقع داشت که تیم‌های باشگاهی‌مان به اشتباه‌ یک داور انتقاد نکنند.

تاج با تقدیر از کمیته داوران برای جوانگرایی گفت: این کار بسیار خوبی بوده که انجام گرفته و در کنار آن برگزاری جلساتی برای بررسی وضعیت داوری به بهبود کیفیت داوری‌ها کمک می‌کند.
نمیدونم چکار کنم ؟!!!
      
I_R_IRAN مرد #678 | Posted: 16 Feb 2015 14:51
کاربر

 


بهزاد خداداد: پیشنهاد هدایت تیم ملی عراق را رد کردم

بهزاد خداداد علاقه‌ای به پذیرفتن هدایت تیم‌های ملی کشورهای عربی ندارد و ترجیح می‌دهد در سطح باشگاهی کار کند.

سرمربی تیم البصره عراق در گفتگو با خبرنگار ورزشی دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار کرد: از دیدار اول من سعی کردم بیشتر از تکواندوکاران عراقی استفاده کنم و از بازیکنان ایرانی در دیدارهای حساس بهره ببرم. تیم ما در مرحله گروهی خوب ظاهر شد. مقابل تیم دانشگاه آزاد می توانستیم پیروز باشیم اشتباهات داوری در این دیدار فاحش بود در وزن 72- چندین امتیاز به ما تعلق نگرفت. در دیدار نیمه نهایی مقابل شهرداری ورامین کار سختی داشتیم و نتایج را با اختلاف واگذار کردیم.

وی در در رابطه با دیدار مقابل البغداد افزود: سخت ترین دیدار مرحله گروهی ما مقابل البغداد بود. این تیم از چند بازیکن خوب ایرانی بهره می برد. رقابت تنگاتنگی با این تیم داشتیم اما هدفمان از اول صعود از گروه بود که خوشبختانه این اتفاق افتاد.

خداداد ادامه داد: بازیکنان تیم مابسیار جوان هستند حتی 2 بازیکن ما در تیم ملی نوجوانان عراق پا می زنند. انتظار معجزه از آن ها نداشتم. با قرار گرفتن مقابل بازیکنانی که رنکینگ المپیکی دارند تجربه خوبی کسب کردند.

سرمربی تیم البصره در پاسخ به اینکه علاقه ای به مربی گری در تیم ملی عراق دارد یا خیر؟ گفت: پیشنهاداتی داشتم که رد کردم زیرا علاقه ای به حضور در تیم های ملی عربی ندارم. من دو سال با تیم البصره عراق قرار داد بستم. طی این مدتی که من سرمربی این تیم بودم به عراق نرفتم و بازیکنان این تیم برای آمادگی بیشتر هر دو ماه یک بار به ایران سفر می کردند.

قهرمان سابق جهان در رابطه با رنکینگ جهانی تکواندو کاران تیم ملی بیان کرد: مهمترین کار در حال حاضر حفظ بازیکنان در شرایط ایده آل است. تکواندوکارانی که روی آن ها برنامه ریزی شده رنکنیگ خوبی در جهان دارند. کادر فنی خوبی برای تیم ملی به کار برده شده است. در دوره های قبل اگر 4 سهمیه به ایران تعلق پیدا می کرد هر 4 سهمیه را به دست می آوردیم. این دوره المپیک بهترین فرصت است تا با کسب 4 سهمیه شانس مدال آوری خود را بالا ببریم.
نمیدونم چکار کنم ؟!!!
      
pixy_666 مرد #679 | Posted: 17 Feb 2015 12:46
کاربر

 
آزمون،در آزمونی سخت/او پیام شهریار را جدی بگیرد/دلال ها سردار را گیج کردند!


سردار آزمون پس از جام ملت ها هنوز هم در ایران است و بدون اینکه تیمی داشته باشد در کنار خانواده روزگار می گذراند.
مونا کلهران مقدم:یک اظهار نظر جالب و البته نگران کننده از علی دایی.شهریار فوتبال ایران که برای بازی در تیم منتخب جهان در روسیه به سر می برد در گفت و گو با یکی از رسانه های این کشور وقتی از او درباره سردار آزمون پرسیده شد که آیا ممکن است روزی علی دایی فوتبال ایران شود این واکنش را نشان داد:«نه،اما سردار بازیکن خوبی است. ما در ایران بازیکنان خوبی داریم.ولی سردار برای رسیدن به عنوان بهترین مهاجم ایران باید بیشتر تلاش کند.»
آزمون پس از حضور در جام ملت های آسیا و درخشش در این تورنمنت مهم هنوز به روسیه برنگشته است.او یک روز در تهران است و یک روز در گنبد.تقریبا روزی هم نیست که از سوارکاری،ولنتاین و دلتنگی هایش عکسی در اینستاگرام منتشر نکند.
او که درماه های قبل شایعات زیادی درباره پیوستنش به آرسنال شنیده می شد در حال حاضر فقط یک پیشنهاد جدی دارد.آن هم از تیم روستوف که سرمربی اش رفیق پدر سردار، کوربان بردیف است. همان مربی ای که چند سال قبل شرایط رفتن سردار به کازان را فراهم کرده بود.
آزمون در آزمون سختی قرار گرفته است.او بازیکن خوبی است و قطعا می تواند یکی از جوان های آینده دار فوتبال باشد اما اگر قرار است سردار به تعبیر روسی ها علی دایی ایران باشد باید بیشتر تلاش کند و به جای پرداختن به حاشیه ها خیلی جدی تر فوتبالش را ادامه بدهد. این توصیه ای است که علی دایی هم به او کرده.شخصی که به قول همبازی هایش ساعت 9 شب می خوابد،خیلی خوب تمرین می کرد و همیشه برای اینکه بهترین مهاجم تیم ملی باشد دو برابر بقیه تلاش می کرد.
آزمون ذر شرایطی این روزها دور از تمرینات حرفه ای است که تا چند هفته قبل انواع و اقسام پیشنهادها را داشت؛ البته به روایت رسانه های معتبر دنیا. از بارسلونا بگیرید تا آرسنال خواهان جذبش بودند. حتی خبر رسید جنگی برای جذب او در گرفته است. اما ظاهرا بخشی از این اخبار، تنها به آینده او لطمه می زند تا اینکه شرایطش را بهتر کند. حتی خود سردار و پدرش هم از این وضعیت ناراضی هستند. پدر آزمون در این باره می گوید: «هر روز یکی تماس می گیرد و می گویند من نماینده لیورپول یا آرسنال و... هستم. خودمان هم گیج شده ایم...»
به راستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟؟
      
pixy_666 مرد #680 | Posted: 18 Feb 2015 13:16
کاربر

 
عجیب تر از عجیب


این کشتی‌گیر اردبیلی در مصاحبه یادشده مدعی است که به او گفته‌اند دلیل محرومیتش چربی خون بالا بوده و به همین خاطر او اجازه حضور در اردوی تیم ملی را نداشته و تا ۶ماه قادر به حضور در مسابقات نخواهد بود.
طی روزهای گذشته دو مصاحبه عجیب در رسانه‌های کشورمان منتشر شد که در نوع خود جالب توجه بود.
در یکی از این مصاحبه‌ها کشتی‌گیری مدعی شد که به علت چربی خون بالا محرومش کرده‌اند و یکی از پیشکسوتان شناخته‌شده هم خاطرنشان کرد که باوجود اعلام رسمی ‌سایت فدراسیون کشتی، زنده است و هنوز به دیار باقی نشتافته است!


محرومیت به‌خاطر چربی خون بالا؟!
برخی اخبار از این ویژگی برخوردارند که به محض شنیدن‌شان می‌توان ضرب‌المثل «به حق چیزهای ندیده و نشنیده» را به زبان راند! خبر محرومیت مهدی نوری، فرنگی‌کار اردبیلی کشورمان به‌خاطر چربی خون بالا، در همین دسته جا دارد و موضوع و بهانه محرومیت او به‌قدری جالب توجه است که کسی نمی‌داند در این‌باره چه بگوید!
از آن‌جا که فدراسیون کشتی طی اقدامی ‌درخور توجه تصمیم گرفته از کشتی‌گیران حاضر در اردوهای تیم ملی آزمایشات دوره‌ای با نام «آزمایش سلامت» بگیرد، باید منتظر تکرار چنین محرومیت‌هایی در آینده‌ای نزدیک باشیم و احتمالا این‌بار فشار خون بالا، سرماخوردگی یا یرقان می‌تواند عامل محرومیت باشد!
بر آن‌هایی که دستی بر آتش کشتی دارند پوشیده نیست که فدراسیون کشتی ترس محرومیت‌های بین‌المللی به‌واسطه دوپینگی بودن کشتی‌گیران را با تمام وجود احساس کرده و به همین خاطر با اتخاذ سیاستی که می‌تواند تحسین‌برانگیز هم باشد، به بررسی وضعیت اردونشینان پرداخته تا اگر خطایی به چشم دیده شد، با آن برخورد شود.
اما اگر قرار باشد داستان موشکافی نشده و کشتی‌گیران بی‌سروصدا با محرومیت‌های چندماهه مواجه شوند، سنگ روی سنگ بند نشده و مصاحبه‌هایی چون مصاحبه مهدی نوری با یکی از خبرگزاری‌ها، پایه و اساس چنین تصمیمی ‌را زیر سوال خواهد برد.
این کشتی‌گیر اردبیلی در مصاحبه یادشده مدعی است که به او گفته‌اند دلیل محرومیتش چربی خون بالا بوده و به همین خاطر او اجازه حضور در اردوی تیم ملی را نداشته و تا 6ماه قادر به حضور در مسابقات نخواهد بود.
در این‌که ورزش یکی از دشمنان چربی خون نامتعارف است، تردیدی نداریم و اگر چربی خون نوری بالاست، به عواملی که او را محروم کرده‌اند پیشنهاد می‌کنیم مانع ورزش کردن این کشتی‌گیر نشوند.
اگر این چربی خون نامتعارف به‌واسطه مصرف مکمل‌های ورزشی بوده، باید نام چنین مکمل‌هایی رسانه‌ای شده تا مشخص شود در زمره مواد نیروزا بوده‌اند یا خیر! اگر هم نوری مرتکب اشتباهی شده، باید رسانه‌ای شود تا با آبروی این کشتی‌گیر بازی نشود؛ چراکه خود او مدعی است به بهانه‌ای غیر از ارتکاب به دوپینگ محروم شده و با آبروی او بازی شده است.
ضمنا اگر زین پس بابت محروم کردن کشتی‌گیران گفته شود که به‌خاطر عدم حضورشان در آزمایش سلامت محروم شده‌اند و سپس کشتی‌گیران یادآور شوند که تن به انجام این آزمایشات داده‌اند، تکلیف چیست؟ اگر گفته شود که کشتی‌گیری به‌خاطر چربی خون بیمار شده است، این سوال در اذهان به‌وجود نمی‌آید که یک بیمار، به چه دلیلی باید محروم شود؟!


تکذیب خبر درگذشت؛ «من زنده‌ام»
سوای خبر عجیبی که طی روزهای گذشته مبنی بر محرومیت مهدی نوری کشتی‌گیر اردبیلی به بهانه چربی خون بالا رسانه‌ای شد، خبری عجیب‌تر همه کشتی‌دوستان را شگفت‌زده کرد.
داستان از این قرار بود که سایت رسمی ‌فدراسیون کشتی چندی پیش خبر از درگذشت محمد رضایی قهرمان اسبق کشتی آزاد داد و آن ضایعه را به تمامی ‌کشتی‌دوستان تسلیت گفت.
رضایی اما سرحال و قبراق طی مصاحبه با یک خبرگزاری، خبر زنده بودن خود را اعلام کرد و... تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!
در این میان رضایی که طی سال‌های گذشته کمتر از او خبری شنیده‌ایم، با ناراحتی هرچه تمام‌تر عوامل روابط عمومی ‌فدراسیون کشتی را به باد انتقاد گرفت و خاطرنشان کرد این موضوع را به گوش تصمیم‌گیرندگان اتحادیه جهانی کشتی هم رسانده است.
رضایی از عوامل این کار خواسته که دیگر «چنین رفتاری» تکرار نشود و البته از علیرضا رضایی هم گله‌مند بوده که قول پیگیری موضوع را داده و وفای به‌عهد نکرده است.
در این‌که رضایی حق دارد بابت این اشتباه ناراحت شود، کمترین تردیدی وجود ندارد و این پیشکسوت به اندازه‌ای عزیز است که جامعه کشتی گله‌مندی‌اش را ارج نهد؛ اما اگر واقع‌بین باشیم، باید در نظر بگیریم که داستان یادشده تنها به‌خاطر یک «اشتباه» بوده و می‌توان آن را یک «اتفاق» به‌شمار آورد نه «رفتار نادرست»!
در خصوص سایت فدراسیون کشتی هم باید گفت همان‌طور که عوامل آن در زمان ریاست قبلی فدراسیون ضعف‌های مشهودی داشتند و بیشترین انرژی خود را صرف مصاحبه با روسای گمنام‌ترین هیات‌های کشتی می‌کردند تا تمجید و تعاریف آن‌ها از فدراسیون را رسانه‌ای کنند.
امروز به یکی از مراجع اصلی پیگیری اخبار داخلی و خارجی مبدل شده و بی‌شک کشتی‌دوستان حرفه‌ای این سایت را به عنوان یک مرجع خوب برای پیگیری نتایج مسابقات داخلی و خارجی، مصاحبه‌ها و گزارش‌ها به‌شمار می‌آورند و علاوه بر آن، عرض تبریک و تسلیت به مناسبت اتفاقات غیرورزشی هم از دیگر محاسن کادر فعلی سایت مذکور است.
با این تفاسیر سایت فدراسیون کشتی بعد از مشخص شدن اشتباهش، متن عذرخواهی خود را روی خروجی آن سایت قرار داده و از کشتی‌دوستان درخواست کرد در صورت مشاهده چنین اشتباهاتی انتقاد یا پیشنهاد خود را در اختیار عوامل قرار دهند.
در این‌باره البته باید عوامل سایت هم با وجود تلاش فراوانی که دارند، نباید فراموش کنند که وظیفه‌ای خطیر بر عهده آن‌هاست و گرچه چنین اشتباهاتی، امری است طبیعی در رسانه‌ها، اما سایت رسمی‌ فدراسیون‌ها به‌خاطر حساسیت‌های موجود و مرجعیت باید با وسواس بیشتری کار خود را پیگیری کند.
به راستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟؟
      
صفحه  صفحه 68 از 110:  « پیشین  1  ...  67  68  69  ...  109  110  پسین » 
ورزش انجمن لوتی / ورزش / Sports News | اخبار ورزشی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا