خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Ali salehi|علی صالحی


صفحه  صفحه 24 از 132:  « پیشین  1  ...  23  24  25  ...  131  132  پسین »
Alijigartala مرد #231 | Posted: 28 Oct 2013 10:31
کاربر
 
اگر بازم بگذارد


تنها سرود ملکوت است
که هر
هزاره
از دهانِ کسی مگر ...!
و من زاده‌ی اويم
راه در راه و چراغ به راه ...!
نور به راه و
نماز و گريه به راه،
رستگاریِ رازداران است اين،
با يادِ عزيزش
آهوی چشمه‌های دور.
و تنها سرودِ ملکوت
است
اين،
دريغا که لکنت عشق بازَم نمی‌گذارد
      
Alijigartala مرد #232 | Posted: 28 Oct 2013 10:31
کاربر
 
از اَبد


دردا
از اين خيل خواب‌آلود
من
بی‌نشان‌تر و
بی‌پيدا،
از ميان کسان خويش
خواهم گريخت.
در اين دقيقه‌ی بينا
تنها منم
که بر کلاله‌ی ماه
آيندگانم به اشاره می‌گذرند.
سرانجام
روزی باز می‌آيم و
دفترها بر اين دريا خواهم نوشت.
بی‌مرگ‌تر از اين دلِ خاموش
هم ديده‌ای مراست
که عشق را مگر معجزتی!
      
Alijigartala مرد #233 | Posted: 28 Oct 2013 10:31
کاربر
 
به شالِ سبز


اکنون
تا چشم در چشم شب
بچرخانم و
خواب از خيالِ اين قبيله بگيرم،
هم به نامی ديگرم بخوان!
من از گهواره‌ی درگذشتگان
به خاطرِ تو و ترانه
بازآمده‌ام
دريغا دختر ايام کبود
که بود اين سايه
که از وَرای آينه گذشت؟
راه‌ها بسيار
زندگی‌ها بسيار و
مرگ‌های من که بسيارتر!
اکنون دريابم
که گيسو به شالِ آفتاب
خواهم گشود
      
Alijigartala مرد #234 | Posted: 28 Oct 2013 10:31
کاربر
 
جادوگرِ واژگان


گردويی پير
خميده بر خوابزارِ دامنه
و ستاره‌ای مانوس
که از حيرتِ التفات
آمده است.
زاد‌رودِ من اين گونه از بادهای سَحَری
به سايه‌سارِ سکوت مُرده است.
از هوشِ دوش و تبسم فردا،
جادوگرِ بزرگِ واژگان منم
که فردا را بر بال فرشته
خواهی‌ام ديد!
من آخرين اسم مستعارِ ستاره‌ام
رازها دارد اين روايت شگفت
همچون گردويی جوان
برخاسته از بيداری کوه و
کرانه‌های نور
      
Alijigartala مرد #235 | Posted: 28 Oct 2013 10:32
کاربر
 
بادا ...!


فراتر خيز ای باد
باد شمال و
شبانه‌ی بی‌گذر!
من کوکویِ مُرغ مرده‌ای می‌شنوم
که گلو به تيغ مرگ
از زيتون‌بنانِ پير می‌گذرد.
من هوهوی بادِ خسته‌ای
می‌شنوم
که سينه به ساليان دور
از حيرتِ آواز و آدمی
می‌گذرد.
پس تو
تو
که از دوش‌های دور می‌آيی،
هم از سکوت غبار و
گورهای گمشدگان
خواهی گذشت؟
اين هول حکايتی است
در شامگاهِ افسانه و
اضطراب،
که در گُرگُر اين سينه می‌سوزد.
باری
ترانه از من و
تعويذِ عاقبت از تو
ای دليل راه!
تا من به حيرتِ التفات
ديگرترِ اين دريا بارِ خسته
شوم
      
Alijigartala مرد #236 | Posted: 28 Oct 2013 10:32
کاربر
 
دريا و آدمی


با من از روايت گريه‌ها
سخن مگوی.
صبح‌های مرمرين در پی است،
سواران ستاره‌پوش در پی است.
گُل‌گُل شبنم و
لغزش لاله
در نسيمه‌های نور.
ديگر
نه نامی از دريا،
نه نقشی
که در چشم آدمی.
من راز‌جویِ آن روايتم
که هنوزش کسی
بازنسروده است.
با من از روايت رازها
سخن بگوی!
      
Alijigartala مرد #237 | Posted: 28 Oct 2013 10:32
کاربر
 
سپيده‌ی پياپی


دخترانی سپيد
از سبدهای لاله و
"دی بلال"
حالا ...!
هلاکم کن ای عظيمه‌ی بالا،
که تنها خواستن ترا می‌طلبم.
اينجا
جنگلی از اجاق و زمرد افروخته‌ام.
گله‌ی ستاره در پيش و
چوپان ماه خسته‌ام
در پی،
دريغا دختران سپيد
دختران صبح‌گاهان بی‌گهواره!
اينجا
رازی‌ست
مدفون رازی ديگر،
و رازی ديگر
که ديگرم به رازی ديگر ...!
      
Alijigartala مرد #238 | Posted: 28 Oct 2013 10:33
کاربر
 
سماع


بگذار از نازکای اين دَمِ آخر،
چنان بخوانم
که ملايک
از سرسرای فلک،
حلقه به گوشِ نور
دف از دريا گرفته و
گريه از دو ديده‌ی من!
اکنون
رازدارِ من تويی
که کلام معجزه
در سينه‌ريزِ صدای توست.
اکنون
بخوانم ای خوانا!
چه گيسو سپيد
از شب اين جهان
به سحرگاه بوسه خواهم مُرد!
      
Alijigartala مرد #239 | Posted: 28 Oct 2013 10:33
کاربر
 
آل


بی‌کرانه
در کلمات شگفت
زاده شدم.
شگفتا که در اين دقيقه
سرشار از کشف اين باد برهنه‌ام.


رودها برمی‌آيند
کوه‌ها برمی‌آيند
بادها برمی‌آيند
و آدمی
هنوز از خيل خواب‌آلودگانِ زمين است.
شگفتا که من
پيش از تولد خويش
با مرگ به معنا رسيده‌ام.
بی‌کرانه
به رويايی پوشيده از حرير نور و
نماز
لبالبِ هوشم در اين دقيقه‌ی دور!
      
Alijigartala مرد #240 | Posted: 28 Oct 2013 10:33
کاربر
 
ذره‌ها و هزاره‌ها


باد
از سمت سکوت
می‌وزيد،
واژه
از جانب جنون،
اما او را بردند،
او را بردند
تا آسمان
از مصيبت هجرانی‌اش
پيراهنی از بارانِ مُرده
بپوشد.
باران از سمت بيم و
گريه می‌باريد،
من از جانب هراس،
پس کی صدای همه‌ی هزاره‌ها را
خواهم شنيد؟
      
صفحه  صفحه 24 از 132:  « پیشین  1  ...  23  24  25  ...  131  132  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Ali salehi|علی صالحی

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا