خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی /

علی سورنا


صفحه  صفحه 4 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »
Evil_Dead #31 | Posted: 23 Aug 2016 01:00
کاربر

 
دانلود آهنگ جاری از آلبوم نگار

تکست


جاري ام واسه جهت کلي جا دارم

واسه ريختن پشت سد کلي جادارم

من از اونام که کميت رو به باد دادم

تو از اونا که واسه عدد کلي جا دارن

پا تو مي کوبي کف خاک مي شي کوه

لب دره ام واسه پرت کلي جا دارم

دستات تو امنيت کلي قابلن

من دستام واسه شرط کلي جا دارن

همخوان

بدون رنگم تو ولي نه

رنگ آميزي مي شي تو رنگاي شهر

دستاتو مي بنده دستاي سرد

که دستبند ت رو دستاي من

تو پاهات تو همين شهر کلي راه دارن

من واسه شهراي بعد کلي جا دارم

زنجير خطري تحميل نظري

منکرتم واسه رد کلي جا دارم

زندون اونايي که قصد هوا دارن

من واسه عطشاي لب کلي جا دارم

نفسات ازم جزر و مي خواد و من

نفسام هنو واسه مد کلي جا دارن

همخوان

بدون رنگم تو ولي نه

رنگ آميزي مي شي تو رنگاي شهر

دستاتو مي بنده دستاي سرد

که دستبند ت رو دستاي من

بدون رنگم تو ولي نه


رنگ آميزي مي شي تو رنگاي شهر

دستاتو مي بنده دستاي سرد

که دستبند ت رو دستاي من


Signature

اندوه بزرگی ست انبوه انتظار
      
Alijigartala مرد #32 | Posted: 23 Aug 2016 02:45
کاربر
 
خدا قوت پهلوون خسته نباشی
با قدرت ادامه بده
      
Gentleman مرد #33 | Posted: 23 Aug 2016 03:51 | Edited By: Gentleman
کاربر

 
[imgs=https://www.looti.net/img/p.gif][/imgs[font#FF8000][/font]]
      
Evil_Dead #34 | Posted: 23 Aug 2016 14:19
کاربر

 
Alijigartala:
خدا قوت پهلوون خسته نباشی

زنده باشی
Alijigartala:
با قدرت ادامه بده

میرم ایشالله واسه طلا
Signature

اندوه بزرگی ست انبوه انتظار
      
Evil_Dead #35 | Posted: 23 Aug 2016 14:25
کاربر

 
دانلود آهنگ مرفین از آلبوم نگار

تکست


شکممون کاردِ بريد

گلومون طنابِ جوييد

وعده هاي سم مي خوريم

معدمون سمِ بريد

ارتفاع ادا اصول در آورد

جاذبه حرکت گوله رو خورد

بعد از هزار سال از دنبال مرگ

گشتن شديم نا اميد

عميق ترين دريا يه شوخي مضحک بود

گسل ضرب زمين ياقوتي مطرب بود

تقويم زمانُ توف کرد معلوم ني چندمُ

رعد و برق نترسوند ساقه هاي گندمُ

خطر تو خواب عميقه ما داد مي زنيم

لعنتي شکل زندگي عجيبه

نه بمب نه کارد نه گارد نه مرگ

شهر هميشه ها شهر لطافت تيغه

همخوان

آي باد

صداي زوزه ي کفشت

مياد تو کوچه ي مغزم

تو هم مثل من تبعيد شدي ميون اين جهان

آي بچرخ ميون بوته ها

آي پيدا کن بذر اين جهانُ

باد بشکن حبس و بند مرگِ

اين ابديت داره مي کشه انسانُ

آي باد....

بعد رقص مورفين تو شاهرگ جنجال

تو بزم جنگ دم از دوستي زدن

زمستون با شهوت لخت کرد درختِ

اينجا سايه ها از سرما روسپي ترن

زير درختاي لخت از سايه مي گفت

آهن کشيد دور دستاي تيغو

تيزي حقيقت زير مورفين آرامش

هر سايه ي دروغ از همسايه مي گفت

ويروس روسپي مسري آرامش آماده بود واسه انتشار

موج دست دوستي با کارد زير آستين

ابتذال اتفاق افتاد اونجا که جهانش شد آرمانش

ديد که مالامالِ از دروغ

دلش گرفت از غروب

حقيقتُ رنگ کرد با طلوع

خنکاي سايه داشت اهميت مي گرفت

کم کم جهان رنگ ابديت مي گرفت

جهل مرگِ زنجير کرد

ارزش فرصت رو به تحليل رفت

آينه بي جيوه شد

شيشه شد بازتابِ باخت آ

مرگُ کشت آرمانُ ساخت

ساعت ايستاد زمان عتيقه شد

خواب آرامش تو تخت ابديت بيمه شد

توي وهم سايه از بي برگي درخت

غافل موند جهانش بي ميوه شد

همخوان

آي باد

صداي زوزه ي کفشت

مياد تو کوچه ي مغزم

تو هم مثل من تبعيد شدي ميون اين جهان

آي بچرخ ميون بوته ها

آي پيدا کن بذر اين جهانُ

باد بشکن حبس و بند مرگِ

اين ابديت داره مي کشه انسانُ

آي باد....

آي باد

با سوز وزيدن اين چرتِ پاره کن

آي باد

بيا و بشکن اين روياي ساکنِ

آي باد

پيدا کن مرگ اين جهانُ

آي باد

اين ابديت داره مي کشه انسانُ


Signature

اندوه بزرگی ست انبوه انتظار
      
Evil_Dead #36 | Posted: 23 Aug 2016 14:29
کاربر

 
دانلود آهنگ آتش از آلبوم نگار

تکست


زورتون زياده قبول

حالا که پوست کف دستمو مي سابونين

هنوزم مي زنم زور

مي بيني جور ديگه ام

از يه جنون ديگه ام

من دستام بوي پارگي فشار ميده رو تن زنجير

داستان زندگي منو تحميل

علت قطع رابطم با خط

علت قطع مسير غلط زندگيم عقب تغير

لانتوريا بو بکشين جا پاي کفشمو رو سنگ فرش

سو بکشين چون لخت و بي پرده ام

قرمزم به رنگ خون

شاخاي گاوميش قانون بالام ميده جون

حالام مي تکوند

خاک رو تنم

من زيرش وحشي ترم

مي ده زمين سرد و دوره گردتونُ با سوز چاک بودنم

تنم تنتِ جم مي کنه

سرديِ صورتتو گرم مي کنه

دنبال من تو اقيانوسا نگرد

اقيانوس تو از تنم کم مي کنه

من همون گوشه ي شرور زير حصار کج چشاتم

جوري مي زنم اوني که بخواد بگيره جلوتو شر مي کنه

مثل بنزينه رو تنم

صورت تو مخ منو نقش مي کنه

لانتوريا جوييدنتون واسه من خوردن کاه تو آتيشِ

نقشم مورفين تنتونو ترک مي کنه

آ...

مثل آرامش دکوريِ من

زير زور سيماناي بِتني شهر

مثل سگ توي سينه ي کولي من

مثل چرا هاي تو و چطوريِ من

مثل دونه دونه گوگرد تنتون

پر واسه جنگ به پري من

متل شعله هاي من با نفس تنگ

مثل چرا هاي تو و چطوري من


Signature

اندوه بزرگی ست انبوه انتظار
      
Evil_Dead #37 | Posted: 23 Aug 2016 14:31
کاربر

 
دانلود آهنگ ترک از آلبوم نگار

تکست


منو تو هر دو تو اسارتيم / من اسير يه سر تو اسير يه دست

منو تو هر دو بدون تصميم / من و تو هر دو حاضر تقدير

دل به من نبند من يه روزي تو بادم / يه روز زير شونه ام / يه روزي آزادم

تقديرم اين بود نگاهم کني / هي بلند شم و تو کوتاهم کني

کندي نکن کار تو بريدنِ / نترس کار من دوباره روييدنِ

اگه نبري و دم از جنگ بزني / شايد يه گوشه تو انبار زنگ بزني

اين منم يه آه زندوني سر / يه روز سياه يه روز سفيد يه روز مرگ

صداي دستاي آهنيت رسيد به گوشم / وقتي اومدم بيرون از زير تل سر.

همخوان

آزادي چه بي تضميني / تو اين سلولاي تو در توي بيماريا

زندونيا زندون بان زندونياي زندون بان زندونيان

آخ آزادي بي تضميني / تو اين سلولاي تو در توي بيماريا

زندونيا زندون بان زندونياي زندون بان زندونيان

زير تل کنار باقي موها تو آرامش الکي چروکيدم

دستام سپر سرم شده بود اما زير اين سنگر دروغي پوسيدم

من يه تار مو پر از ترک مورفين تل / تن به حقيقت فردا قيچي دادم

تويي همون قيچي خسته از بريدن / پر از فرياد نمي خوام قيچي باشم

منو تو هر دو تو اسارتيم / منو تو هر دو زخمي عادتيم

شايد با بريدنات بيمه شم / توي آينه ي تکرارت ديده شم

اما واسه من يه راه ديگه هست / شايد سقوط شايد ريزشم

اين سقوط آغاز آزاديِ / بايد بتونم بيخيال اين ريشه شم

يا که توي دست باد مسموم نيفتم / آخ که رهايي حقيقتي نيست

منو تو طبيعتمون مخالف هم / قرارمون اون جا که طبيعتي نيست

همخوان

آزادي چه بي تضميني / تو اين سلولاي تو در توي بيماريا

زندونيا زندون بان زندونياي زندون بان زندونيان

آخ آزادي بي تضميني / تو اين سلولاي تو در توي بيماريا

زندونيا زندون بان زندونياي زندون بان زندونيان


Signature

اندوه بزرگی ست انبوه انتظار
      
Evil_Dead #38 | Posted: 23 Aug 2016 14:34
کاربر

 
دانلود آهنگ پاک از آلبوم نگار


خودم به شخصه عاشق این تراکش هستم حتما گوش بدید
تکست


مهم اينه بتونم / مهم اينه که بخونم

مهم اينه که اين شعر لعنتي رو رو/ اين بيت ناقص واست بشونم

من پا برهنم عين بچه ام /عين شعرم / عين خط ام

کجو معوج ولي خوانا / مهم اينه زنده بمونم

بعيده بتونين پاک بکنبن منو / بعيده تو خاک بکنين منو

اسب توي بوم جا شدني نيست / بعيده تو قاب بکنين منو

پا بده پا بده پا بده جلو پا بده / من کفشا مو دستم کردم

از قبل مي دونستم مي زنيم زمين / من جيگرمُ قلبم کردم

سينه امو کردم سينشو سفت / اسبمِ کردم زينشُ چفت

منم عين اون عشق مصر / تو فقط دادي کون شينشِ قر

تو مفيدي تو توليد پرت / سنگين ني اون که تند ميره يه

کاندوم بکشين دور صداتون / تو شما ها زيادِ توليد مثل

سرِ تو تو راه من عکس تو هار / روزاي توسخت روزاي من تار

عدالت بين ما رفته به باد / پس قافيه جلومه با تن لتو پار

بيشتر مي فهمي در باره من /تاريخ از جفتمون لجاره تره

مي خونه بچه ام همراه تو/ يا بچه ي تو در باره من آ

همخوان

دستاتونو پاک کنين از بوي زنجير / ندارم دستي تو دستاتون

اين منم تغير با رپ رپ رپ رپ / مخالف زنجير با رپ رپ رپ رپ

دستاتونو پاک کنين از بوي زنجير / ندارم دستي تو دستاتون

اين منم تغير با رپ رپ رپ رپ / مخالف زنجير با رپ رپ رپ رپ

حساي زير پوستي / روسپي

دستا واسه دوستي / روسپي

زير آلت داد وستد حامله مي شين از لا پاي جهل / مي ميره بچه ي چرک بعدي / سقط جنين اگه ماما بشم

اين حالت استفراغ صدا نا قابله / واسه مغز منفعل ناقل ويروس عامل انفعالِ صداتون / فا حشه هاي شير خوارِ زنا

بي بنيه هاي بي مصرفِ بي بال بي انديشه هاي منحرفِ / طالب جاه .

پا بده پا/من کفشام توي دستام چون که فاسدِ راه / تو حاصل پاي بابايه بيچاره تِ حاصل رات / زير پاي بچه ات مثل پاشنه بخواب

فاحشه ها خاک خريتِ کاخ ميکنين / خودکاراي جعلي بي جوهر ورق تاريخُ سوراخ مي کنين

اينو از تو فهميدم جعله کل زماني که ازم ميگذره / پس بهترِ پاک باشم از تاول کف دست مخدر باور رو زنجير عادت

هديه ي جهل جدم / ديدن اينه سهم قدم


Signature

اندوه بزرگی ست انبوه انتظار
      
Evil_Dead #39 | Posted: 23 Aug 2016 14:38
کاربر

 
دانلود آهنگ توربین از آلبوم نگار

تکست


پا / گذاشت روي خاک / زمينِ شکافت / قد کشيد

هوا رو بلعيد / بعد چرخيد / دور خودش اما به جاي اول رسيد

شکوه اون چيزي نبود به جز چند تا / دستور آماده از قبل همين قده دنياش

يه توربين تنها منتظر عابر / بي مصرف تا وقتي بياد يه باد مسافر

من اون باد مسافرم ... خبر دارم کلي خبر / يه چيزايي تو کله ي من هست که بايد برسونمشون به

کلي گوش بي خبر

از سر رام برو کنار / ميشکونمت حتي اگه / چوبه تِ از جنس چنار...

باد کار تو توليد برقِ /تا من اينجا ام خبر يه حرفِ

الان تو رو مي بلعمت / واسه توليد نور خوب بزن جرقه

توي شهري که تاريکي خون کرد / اينو گفت و بادِ زندون کرد...

احمق توليد روشنايي وهم / احمق سرتو بيرون بيار از وهمت

احمق من قرارِ باشم اون برق / اره ها که فقط مي زنن جرقه

رو تن درخت ... آزادم کن آزادم کن آزادم کن آزادم کن .

احمق من بي گناهم / من حامل يه بارم / احمق تو نيستي مقصد

من بعد از / تو کلي کار دارم / نزن .... نچرخ


Signature

اندوه بزرگی ست انبوه انتظار
      
Evil_Dead #40 | Posted: 23 Aug 2016 14:40
کاربر

 
دانلود آهنگ طوفان از آلبوم نگار

تکست


زير زنجير ديو سياه/ زير نفسا ي سينه سياه / هنوز آدرس پريا مي ده

کنده از مرز زمان / مثل صدف رو عرض جهان / خشکي زده .

گوشاتو بچسبون بش صداي دريا مي ده

اين منم يه تن روي خس زير خستگي هياهوي کوير

اين منم يه خسته ي ريل / اين منم يه واگن سير

گذشته از ايستگاه عطش / تشنه حتي کنار دريا

اين منم بي باور به آب ... اين منم

اين منم دست زير تن ترکه ي پتياره ها / تاول کف پام با پاي پياده لاي پا / هاي برهنه متوهم کفش

اين منم نقش زير تن شهر تيغ / تا يه تف به گندگي دهن صدا

ناخون کشيده شد ه ي خنده / زاييده زادگاه ساحره ها

اين منم درد باورم / پاره قلب نفس تلکه شده م زير خطر درد اره ها

اين منم نبرد اره ها / از جنگ زمين بريده / يه پاي روحمو مين جوييده

اين منم دفتر پر از خطر خاطرات خاک .

همخوان

خطاي روي تنم پاک نمي شن / اين صفحه سفيدي رو جا زد

خاطره مدادِ مي تراشيد / صفحه ي شکستگي مو تا زد

محکم گفت پرم شکست / نوک مدادش رو تنم شکست

شاعرم کرد، شعر شد / هر کلمه که روي تنم نشست

خطاي روي تنم پاک نمي شن / اين صفحه سفيدي رو جا زد

خاطره مدادِ مي تراشيد / صفحه ي شکستگي مو تا زد

محکم گفت پرم شکست / نوک مدادش رو تنم شکست

شاعرم کرد، شعر شد / هر کلمه که روي تنم نشست

از آب گذشتم بوي ماهي مرده مي دم / از کلمه هاي مرده گذشتم / بوي سوگ يه جمله ميدم

تو که چشمات بازِ واسه ديدن من / نگام کن بو عقده مي دم

من ميونِ دودِ ميونِ گلوم / عمريِ بوي سرفه مي دم

از اين همه پاسخ گذشتم / بوي اون که مي پرسه مي دم

خوب نگام کن . من يه صدام / بيرون زده از شهر سکون

شهر خستگي پنجه ي پا / من يه قلب بيرون از بدن / بوي سينه هاي جر خورده مي دم

من اون طوفان خستم / بوي برگاي دل مرده مي دم

ايستادن مرگ منه / بوي رفتن توي جمله مي دم

اين منم نگار تو / زخمي مداد تو / توي همه آب هاي دنيا / دنبال کشتي نگاه تو

گفتي نگار اين تويي باد /اين منم طوفان صداي تو

دنبال رهايي ام / تو نرفته هاي تو.


Signature

اندوه بزرگی ست انبوه انتظار
      
صفحه  صفحه 4 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / علی سورنا

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا