انجمن لوتی: عکس سکسی جدید، فیلم سکسی جدید، داستان سکسی
سیاست
  
صفحه  صفحه 141 از 161:  « پیشین  1  ...  140  141  142  ...  160  161  پسین »

مهسا امینی، پرونده یک جنایت


مرد

 
از همه کسایی که کشتین، دست کم یه ویدیوی رقص و شادی وجود داره. همه کسایی رو که کشتین، پر از شور زندگی و زیبایی بودن.چون برای ما غم و عزا می‌خواستید، همه رو سیاهپوش و سربه تو میخواستید. ولی ما زنده‌ایم، هنوز خیلی زیادیم و شما طناب و گلوله برای همه ما ندارید.
صالح_میرهاشمی 


https://youtube.com/shorts/ydO8uFKIERg?feature=share
نه اینوری ... نه اونوری ...کیرم تو بیت رهبری
     
  ویرایش شده توسط: haj_tosii   
مرد

 
آره پفیوز همبرگر خانگی.

نه اینوری ... نه اونوری ...کیرم تو بیت رهبری
     
  
مرد

 
به یاد مجید رضا رهنورد ❤️️❤️️❤️️❤️️
نابودتان میکنیم...


نه اینوری ... نه اونوری ...کیرم تو بیت رهبری
     
  

Streetwalker
 
جماعت رذل ۵٧ تی، قلب این بزرگمرد رو چطور شکستید که اینقدر شکسته شد؟

جواب موندنم اره سر ساق شد....
     
  

Streetwalker
 
حقیقت اینه که یا ما آخوند رو میکشیم، یا آخوند ما رو میکشه.
متاسفانه راه سومی وجود نداره....


جواب موندنم اره سر ساق شد....
     
  

Streetwalker
 
گفتم....
گفتم یا آخوند رو میکشیم یا آخوند ما رو میکشه....
هیچ فرقی هم نمیکنه، استثنایی در کار نیست، آخوند میکشه....

ببینید چطور سربازان وطن به دست چهار تا افغان شپشو به گلوله بسته میشند....
چطور گل های وطن به دست جنبش اصیل منطقه با تیر و تفنگی که آخوند با پول ملت ایران براشون خریده پرپر میشند....
پاسدار حاجی زاده امروز گفته سوْ تفاهم کوچکی بود، ببینید سوْ تفاهم کوچک آخوند و لحظات آخر جوانان ایران رو....


داغ بینی داغداران را مزن
داغ بینی داغداران را مزن

پیش چشم یار یاران را مزن
پیش چشم یار یاراو را مزن


مشاهده در یوتوبآخوند حروم زاده دوزاری جلو چهار تا افکونی وحشی بوگندو تو سوراخ موش قایم میشه ولی جلو ملت ایران سگها و کفتارهاش ساچمه و سربه که تو سر و سینه و چشم مردم شلیک میکنند....
جواب موندنم اره سر ساق شد....
     
  ویرایش شده توسط: Streetwalker   
مرد

 
pooriaah:
شما که انقدر آزادی نمیدید که افراد اینجا نمیتونن به کسی پیام بدن یا ایدی تلگرام و دوستیابی با این توجیجه که مامور ممکن منتظرتون باشه... اخه کیو توی کشور دارن برای قرار با دختر میگیرن که ایدی نمیذارید بذارن و ترس و تکثیر میکنید؟ شما دیگه بهتر دم از آزادی نزنید..

خداروشکر میکنم که سواد خواندن و نوشتن داری دوست عزیز. موقع ثبت نام کاربری , قوانین انجمن همه در یک صفحه ذکر شده که قسمتی ازش رو اینجا نقل قول مجدد میکنم.

مسائل مربوط به انجمن - امنیتی | پیام خصوصی

بدلیل مسائل امنیتی کاربران، دوستیابی در انجمن لوتی ممنوع است.
قسمت پیام خصوصی سایت همانطور که از نامش پیداست فقط و فقط مخصوص خود كاربر می باشد. بدين دلیل از بروز مسائل این قسمت به داخل تاپیکها خوداری شود.
ارسال شماره تلفن و ایمیل در تاپیکها و پیام خصوصی ممنوع است.
گفتگو در مورد هرگونه رابطه اى خارج از سايت، نظير: دوستى و موضوعات شخصی ممنوع است. (توجه داشته باشيد كه اين قانون فقط برای امنيت خود شما می باشد.)
To Live Is To Die
     
  ویرایش شده توسط: Nemesiss   
مرد

 
افـراد بایـد حـق تفکـر و صحبـت کـردن بـه دلخـواه خـود را داشـته باشند، از جملـه ایـنکـه بتوانند از قانـون و دولـت بـدون ترس از سانسـور یـا مجـازات، انتقـاد کننـد. افـراد بایـد بـه صـورت آزادانـه گردهـم جمـع شـوند،حزب هـای سیاسـی ایجـاد کننـد و در انتخابـات کمپیـن تشکیل دهند. ایـن نکته هـا در عملکـرد دموکراسـی لیبـرال مهـم و حیاتـی می باشـند، هرگونـه محدودیتـی کـه اعمــال می شــود بایــد کامــلا موجــه باشــد.

همچنین مــردم بایــد بتواننــد براســاس انتخاب خــود زندگــی کننــد. حکومــت بــرای حفاظــت از آزادی هــای ماســت، نــه بــرای دســتور دادن در مــورد ســبک زندگــی مــا. داشــتن نظرهــا ی متنــوع و شــیوه های مختلف زندگـی، بـه رشـد، پیشرفـت و پایـداری جامعـه کمـک می کنـد. آزادیِ کنتـرل زندگــی بــرای رشــد و یادگیــری شــخصی و اخلاقــی ضــروری اســت. بعیــد بــه نظــر می رســد ملتــی کــه توســط مقام هــا کنتــرل شــود، پیشرفــت کنــد و یــا در دنیــای در حــال تغییــر، زنــده بمانــد. از آن جایی کــه تامیــن آزادی و امنیــت از وظیفه هــای اصلــی حکومــت می باشــد، بنابرایــن مــا حــق داریــم حاکمــی را کــه این هــا را ارا ئـه نمی کنــد، عــزل کنیــم. به ویــژه حاکمــی کــه ایــن موارد را بـه صـورت فعالانـه نقـض می کنـد. بـه صـورت ایـده آل، ایـن کار بایـد از طریـق مســالمت آمیز باشــد، بــه همیــن دلیــل اســت کــه دموکراســی لیبــرال انتخابــات برگــزار می کنــد.

ولــی مــا هم چنــان حــق دفــاع از خــود و دارایــی خــود را در برابــر سوء اســتفاده دیگــران، حتــی دولــت داریــم. یــک نظــم سیاســی یــا اجتماعــی مســالمت آمیز مبتنـی بـر اعتمـاد، همـکاری و ارتبـاط اسـت؛ نـه براسـاس اجبـار بلکـه براسـاس آزادی.


ترجمه از کتاب مقدمه ای بر دموکراسی نوشته ی ایمون باتلر ؛ مدیر موسسه ی آدام اسمیت
To Live Is To Die
     
  
مرد

 
شیوه ی حکومت بعد از سقوط رژیم شاهنشاهی در ایران، فقط واژه ی جمهوری رو به اشتباه یدک میکشه. حذف مقام شاه به عنوان رئیس قوای مدنی و همچنین فرمانده ارشد قوای نظامی نه تنها صورت نگرفت بلکه تقدس و مشروعیت ساختگی هم بهش بخشیده شد و نامش رو به رهبری نظام تغییر داد. از یک طرف مقام نخست وزیری جاش رو به ریاست جمهوری داد و انتخابش به عهده ی مردم گذاشته شد اما از طرف دیگه با ابداع شورای نگهبان و نظارت استصوابی بر انتخابات، فقط افراد مورد تایید نهاد رهبری حق نامزدی در تمامی انتخابات مردمی رو پیدا کردن. در عمل باز هم با همون سیستم معرفی نخست وزیر به مجلس و جلب رای اعتماد نمایندگان رژیم قبل اما با رنگ و لعاب فریبکارانه ی شبه دمکراسی، روبرو هستیم.

نظام مشروطه قبل تبدیل شد به نظام مشروطه ی مشروع. شاه عوض شد و سلسله ی جدید شاهنشاهی مدرن شکل گرفت. این بلایی بود که به سر خودمون آوردیم و جای تاسف هست که خیلی هامون میخوان دوباره همین اشتباه رو تکرار کنن ...
To Live Is To Die
     
  

Streetwalker
 
وقتی چشمها سخن میگویند...

میگن چشمها دریچه روح آدمها هستند.
چشمهای محمد رضا پهلوی رو با چشمهای خمینی گجستک مقایسه کنید...و حالا این چشمها را مقایسه کنید با چشمهای قاسم کتلت، سردار بچه کش و جنایتکار علی کونی.

جواب موندنم اره سر ساق شد....
     
  
صفحه  صفحه 141 از 161:  « پیشین  1  ...  140  141  142  ...  160  161  پسین » 
سیاست

مهسا امینی، پرونده یک جنایت

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2023 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA