تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
داستان و خاطرات سکسی

ماجرای من و مامانم

صفحه  صفحه 4 از 15:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  پسین »  
#31 | Posted: 13 Jul 2017 01:30
قسمت ۷
سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت مطب دکتر. نیم ساعت تو راه بودیم تا رسیدیم. وقتی رفتیم تو مطب، دو زن منتظر نشسته بودند. ساعت تقریبا ۷ شده بود و منشی دکتر داشت آماده می شد که بره. یه ربع که گذشت، اون دو تا زن رفتن و نوبت به ما رسید. دکتر به منشیش گفت که می تونه بره. اونم از خدا خواسته سریع خداحافظی کرد و رفت. تا منشیش رفت، مامانم شالشو برداشت و با دکتر دست داد. دکترم خیلی مامانمو تحویل گرفت. رفتیم تو اتاق معاینه دکتر. ازم پرسید مشکلم چیه. مامانم قبل از من جوابشو داد و گفت، پسرم دوست نداره حتی یه تار مو رو بدنش یا صورتش باشه. دکتر برگشت سمت من و گفت اول باید معاینه ات کنم. اول صورتم و نگاه کرد و با دستش چونه ام و گرفت و چپ و راست کرد. بعدش بهم گفت برم رو تخت و شلوار و تیشرتم در بیارم. خواستم حرفی بزنم که مامانم گفت مانی زود باش دیگه دکتر منتظر هستند. بعد دستم و گرفت و من و سمت تخت برد. تیشرتم و داد بالا ازتنم در آورد، بعدش شلوارم کشید پایین از پام درآورد. کلا فقط یه شرت اسلیپ تنم مونده بود که نبودش بهتر از بودنش بود. به پشت روی تخت دراز کشیدم، مامانم دکتر و صدا کرد که برای معاینه بیاد اینجا.
دکتر اومد بالا سرم و قشنگ با دقت بدنمو نگاه می کرد و دستش و رو بدنم می کشید. مامانم هم سنت دیگه پرده روی صندلی منتظر نشسته بود. دستش و رو سنه هام می کشید و قشنگ داشت با سینه های کوچکم بازی می کرد. دستش و آورد پایین تر و گفت باسنت رو بده بالا تا شرتت رو دربیارم، باید کل بدنتو معاینه کنم. با خجالت باسنم و بلند کردم و دکتر شرتم و از پام درآورد. از این که دکتر داشت بدنم و می مالید داشتم حشری می شدم و کیرم داشت بلند می شد. موقع معاینه دست دکتر هم همه اش به کیرم می خورد. وقتی کارش تموم شد، به من گفت که به شکم رو تخت بخوابم تا پشتم رو هم معاینه بکنه. حرفش رو گوش کردم و چرخیدم. دکتر هم مشغول کارش شد. وقتی به باسنم رسید دیگه پایین تر نرفت و شروع به مالوندن باسنم کرد. چند دقیقه ای مشغول بود و منم حشری شده بودم، رفت سمت میزش و از کشو میزش یه بسته ای برداشت و سمتم اومد. ندیدم داخل بسته چی بود، ولی بعد از مدتی حس کردم یه چیز سرد با سوراخ کونم تماس پیدا کرد. فهمیدم که داخل بسته کرم بودش. دکتر گفت که این کرم باعث میشه دیگه این اطراف مویی در نیاد. چیزی نگفتم و دکتر مشغول کارش شد. بعد از ۵ دقیقه انگشتش رو روی سوراخ کونم فشار داد و رفت تو. منم از روی لذت آه کشیدم. دکتر در جواب آه من یه جووووون بلند گفت. کلا یادم رفته بود که مامانم اینجاست. دکتر هم انگشت دومش رو اضافه کرد و آروم توی سوراخ کونم عقب جلو می کرد. صدای باز شدن کمربند شنیدم، فهمیدم که دیگه دکتر می خواد ترتیبم و بده. شلوار شو از پاش درآورد و دوباره به کارش ادامه داد. حالا دیگه دستشو سریع تر تکون می داد. منم چون قبلش تو خونه ارضا نشده بودم و هنوز هوس کیر داشتم، خیلی داشتم لذت می بردم و غرق در دنیای خودم بودم. وقتی به خودم اومدم صدای شبیه صدای جق زدن می اومد. سرم چرخوندم دیدم یه دست دکتر روی باسن من و دوتا از انگشتاش تو کونمه، دست دیگه اش پشت سر مامانمه که داره براش ساک می زنه. مامانم، مانتوش رو درآورده بود، با ساپورت و تاپ جلوی دکتر نشسته بود داشت براش ساک می زد. دکتر بهش اشاره کرد و سرش و چرخوند، من و دید. لبخندی زد و کیر دکتر و به سمت من گرفت و گفت بیا بخور، می دونم که امروز خیلی هوس کیر داشتی. رو تخت خشکم زده بود نمی دونستم باید چی کار کنم، که مامانم ا مد سمتم و دستم و گرفت بلندم کرد، برد سمت دکتر. دکتر روی صندلیش نشسته بود و منتظر ما بود. من و جلوی دکتر نشوند زمین و سرم و به سمت کیر دکتر خم کرد و کیرش وارد دهان من شد. اوایل با دست سر من و همراهی می کرد تا براش ساک بزنم، ولی بعد از چند لحظه دوباره حشری شدم و بدون همراهی مامانم به ساک زدن ادامه دادم. مامانم بلند شد و ساپورتش و تاپش و درآورد و لخت اومد پیشم نشست. کیر دکتر از دهنم درآورد و خودش شروع به ساک زدن کرد و بهم گفت برم پایین تر و تخم هاش و بلیسم. منم تخم هاش و تو دهنم می کردم و یکی یکی براش می خوردم.
مامانم من و کشید عقب و دکتر رو بلند کرد و رو زمین خوابوند بعد کیرش و با کوسش تنظیم کرد و رو کیرش نشست. کیر کلفت دکتر و تو کوسش جا داد. بعدش آروم آروم شروع به بالا و پایین کردن، کرد. از صورتش معلوم بود داره درد میکشه و کیر دکتر برای مامانم بزرگه. بعد از چند بار با لا پایین کردن کوسش به کیر دکتر عادت کرد و سرعتش و بیش تر کرد. به من گفت برم نزدیک تر. وقتی نزدیکش که شدم کیرم و با دست گرفت و به خودش نزدیکتر کرد و کرد تو دهنش. خیلی خوب و حرفه ای کیرم و می خورد. خیلی به من داشت حال می داد. برای اولین بار تخمام رو هم کرد تو دهنش و می خورد. همین جوری که داشت برام ساک می زد، دکتر از اون زیر گفت مادر و پسر خیلی دارید حال می کنید. مامانم کیرم و از دهنش درآورد و گفت تا بترکه چشم حسود. مامانم دیگه خسته شده بود، به دکتر گفت که مدل و عوض کنن. دکتر به مامانم گفت که مدل سگی بشینه و قمبل کنه. مامانم همین کار و کرد، دکتر هم از پشت کرد تو کوسش و شروع به تلمبه زدن، کرد. مامانم بهم گفت مثل خودش جلوش بشینم. منم اینکار و کردم مامانم سوراخ کونم و لیسید و انگشتش رو توش می کرد. اول با یه انگشت شروع کرد ولی بعدش کم کم اضافه کرد و تا ۳ انگشتش رو توش کرد. با سرعت دستشو عقب جلو می کرد و داشت سوراخ کونم و برای پذیرایی از کیر کلفت دکتر آماده می کرد. دکتر، کیرش و از تو کوس مامانم کشید بیرون و گفت کون می خوام، کدومتون حاضره کون بده؟ مامانم از زیر کیر دکتر بلند شد و یکم کیرش و ساک زد، وقتی کیرش به حد کافی خیس شد، اون و جلوی سوراخ کونم گذاشت و آروم فشارش داد تا تو کونم بره. وقتی سر کیرش وارد سوراخم شد، از درد می خواستم داد بزنم که مامانم دهنم و گرفت و گفت تحمل کن، اولش اینجوریه و وقتی بهش عادت کنی همه اش برات لذت بخشه. همزمان که دکتر داشت کیرش و تو کونم فشار می داد تا بیشتر بره تو، مامانم داشت کیرم برام می مالید.
     
#32 | Posted: 13 Jul 2017 12:52
دمت گرم
     
#33 | Posted: 13 Jul 2017 13:22
همش دوست داشتم جای اون پسره بودم تو مطب دکتر
     
#34 | Posted: 14 Jul 2017 04:32
بد نبود داستانت

به جزئیات دقت کرده بودی منتظر ادامه داستان هستیم

غریبه ترین آشنا در میان دوستان
     
#35 | Posted: 14 Jul 2017 12:46
قسمت ۸
کیر دکتر تا ته رفت تو کونم و برخورد شکمش و با لمبر های کونم حس کردم. مامانم بهش گفت صبر کن تا کونش جا باز کنه و به کیرت عادت کنه. دکترم گفت باشه. همون طور کیرش تو کونم نگه داشت و مامانمو و بلند کرد و ازش لب می گرفت. بعدش سینه هاش و تو دهنش می کرد.
چند دقیقه که گذشت، مامانم به دکتر گفت آروم آروم کیرش و حرکت بده. دکتر هم حرف مامانم و گوش کرد و کیرش و عقب کشید. کیرش تا سر کلاهکش از کونم کشید بیرون و دوباره فشار داد تو. این بار دردش کم تر شده بود. دکتر چند بار دیگه این کار و کرد، هر بار راحت تر می شد. مامانم من و نگاه کرد و پرسید چطوره؟ منم با حرکت سر به مامانم نشون دادم که دارم لذت می برم. دکتر کیرش و از تو کونم کشید بیرون و کرد تو دهن مامانم تا براش خیسش کنه. وقتی که خوب خیس شد، یه تف گنده رو سوراخ کونم انداخت و با یه فشار کیرش و تا ته کرد تو کونم و شروع به تلمبه زدن کرد. دکتر محکم تلمبه می زد و با هر تلمبه اش من پرت می شدم جلو لذت می بردم. سرم و چرخوندم، دیدم مامانم یه گوشه نشسته و داره با کوسش ور می ره. صداش کردم که بیاد پیشم، تا اومد بهش گفتم جلوم طاق باز بخوابه تا کوسش و براش بخورم. مامانم خوشحال شد، که تو اوج حال کردنم فراموشش نکردم، سریع طاق باز دراز کشید و پاهاش و دو سمت من گذاشت و کوسش و با دهنم تنظیم کرد. منم افتادم به جون کوسش و هم می خوردمش، هم انگشتم و می کردم توش. دکتر هم پشت سرم داشت تلمبه می زد و هر از گاهی یه سیلی روی لمبرهای کونم می زد.
بعد از دو سه دقیقه دکتر گفت مدلش و عوض کنیم. گفتم چه مدلی؟؟؟ دکتر گفت من رو زمین دراز می کشم تو رو به من رو کیرم بشین مامانت هم رو دهن من بشینه. قبول کردم. رو کیر دکتر نشستم و رو کیرش بالا و پایین می کرد. این قدر داشتم لذت می بردم که قشنگ خودم و می کوبیدم به برن دکتر. مامانم هم هر از گاهی ازم لب می گرفت. همین طور مشغول بودم که حس کردم، کیر دکتر تو کونم داره سفت تر میشه. من و مامانم و بلند کرد کیرش و روبروی صورتم گرفت و آبش پاشید تو دهنم. یکمیش هم روی صورتم ریخت که مامانم اومد صورتم و لیس زد و تمیزش کرد. من و مامانم هنوز ارضا نشده بودیم. مامانم من و بلند کرد روی صندلی دکتر نشوند و خودش با کوس اومد و روی کیرم نشست، شروع کرد به تلمبه زدن . دو سه دقیقه همین طور بالا تلمبه زد تا هر دوم ن همزمان ارضا شدیم.
همون طور بی حال من و مامانم تو بغل هم روی صندلی نشسته بودیم. بعد از ۱۰ دقیقه دیدم دکتر با یه سینی که روش یه
شربت با ۳ تا لیوان بود اومد تو اتاق. شربت و خوردیم، من و مامانم رفتیم دستشویی و خودمون و تمیز کردیم. من لباسام و پوشیدم دکتر داشت با مامانم صحبت می کرد، وقتی رفتم سمتشون دیدم مامانم پشت به دکتر خم شد که مانتوش رو برداره دکتر یدونه محکم زد روی لمبرهای مامانم که تا چند لحظه داشت می لرزید. مامانم گفت بچه ام و کم زدی حالا می خوای سر من تلافی کنی. دکتر خندید و من و نگاه کرد و گفت، برای لیزر کل بدنت یه وقت می ذارم که خودم به مامانت زنگ می زنم و می گم. گفتم دستتون درد نکنه، لطف می کنید. مامانم هم لباس هاش و پوشید و رفت تو دستشویی تجدید آرایش کنه. دکتر بهم گفت تا حالا یه مادر و پسر و نکرده بودم، خیلی بهم حال داد. هر از گاهی تنها بیا پیشم، بهم سر بزن. جایزه اتم محفوظه پیشم. اون لحظه منظورش و نفهمیدم. تا خواستم ازش بپرسم مامانم رسید و خداحافظی کردیم و رفتیم. تا رسیدیم خونه دم در لباس هامون و درآوردیم و رفتیم تو حموم. خودمون شستیم. از خستگی بدون این که شام بخوریم خیلی زود خوابمون برد.
فرداش تو مدرسه پدرام و دیدم، از ماجرای دیروز چیزی بهش نگفته بودم. سر کلاس دست پدرام همش تو کونم بود و داشت انگشتم می کرد. بعد از مدرسه با پدرام تا یه جایی هم مسیر بودیم، تو راه همه اش قربون صدقه کونم می رفت و می گفت دوباره باید این کون و من بکنم. خونمون هر وقت مکان شد بهت می گم بیای. کیر پدرام در مقابل دکتر کیر حساب نمی شد و منم چون کیر بزرگ تر خورده بودم، دیگه کیرش برام زیاد جذابیت نداشت، اما دلم نیومد بهش نه بگم و گفتم باشه.
وقتی رسیدم خونه، کلید انداختم و در و باز کردم. دیدم مامانم تو آشپزخونه است. سلام کردم و لبش و بوسیدم. بهم گفت برو لباسات و دربیار و دست و صورتت رو بشور بیا ناهار بخوریم.
بعد ناهار با مامان رفتیم تو اتاقش بخوابیم، قبل از خواب حرف های دکتر و زمانی که مامانم نبود و گفت و به مامانم گفتم. اونم گفت، دکتر فکر کرد تو هم مثل من جنده ای و منظورش از جایزه ات، دستمزدت برای کون دادنه.
بعدش گفتم مامان راستی نگار، مادر پدرام هم مثل تو جنده است؟؟؟پدرام می دونه؟؟؟
مامانم گفت آره مامان پدرام جنده است ولی پدرام نمی دونه، ما با هم کار می کنیم. کم پیش میاد که تنها بریم جایی. فقط برای این که پدرام کاری بهش نداشته باشه، بهش گفته که هر وقت باباش خونه نبود، می تونه دختر بیاره خونه و ترتیبش و بده. وقتی که دیده داره تو رو می کنه تعجب می کنه. به من خبر می ده.
     
#36 | Posted: 15 Jul 2017 19:08
قشنگ بود منتظر ادامه داستان هستیم

غریبه ترین آشنا در میان دوستان
     
#37 | Posted: 17 Jul 2017 20:26
عالیه پسر
منتظر ادامه هستیم
دمت گرم
     
#38 | Posted: 17 Jul 2017 21:28
دمت گرم
     
#39 | Posted: 21 Jul 2017 23:05
عالی بود
منتظر ادامش هستیم
     
#40 | Posted: 22 Jul 2017 01:15
Niceeee

Hi
     
صفحه  صفحه 4 از 15:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / ماجرای من و مامانم بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2018 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites